Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

ZPRÁVA

Brusel 4. června 2013

Často kladené otázky ohledně rozhodnutí Evropské komise o uložení prozatímního cla na dovoz solárních panelů z Číny (věc AD 590)

Otázka: Proč se Evropská komise rozhodla v tomto případě zasáhnout?

Odpověď: V červenci 2012 obdržela Komise oficiální platný podnět od sdružení evropských výrobců solárních panelů, EU Pro Sun. Toto sdružení předložilo důkazy o tom, že čínští výrobci vyvážejí solární panely do EU za dumpingové ceny, čímž působí újmu výrobnímu odvětví Unie. Při splnění těchto podmínek má Evropská komise zákonnou povinnost zahájit antidumpingové šetření a takové případy sledovat (informační přehled o antidumpingových podnětech). Obchodní vztahy s třetími zeměmi musí být založeny na zásadě spravedlnosti. Dumping a subvence představují porušení pravidel WTO, jsou v rozporu se zásadou spravedlivého obchodování a působí újmu průmyslu EU.

Otázka: Je to začátek obchodní války?

Odpověď: Úkolem Komise je chránit průmysl v EU před nekalými obchodními praktikami zahraničních společností. Nejedná se o protekcionismus, ani o obchodní válku, jde o obnovení spravedlivých tržních podmínek. Dumping je nekalá obchodní praktika, která poškozuje zaměstnanost v EU a již je třeba potírat, pokud existují důkazy. Cílem opatření EU na ochranu obchodu je tedy dosáhnout spravedlnosti při obchodování evropské společnosti a pracovníky.

Probíhající andidumpingové a antisubvenční šetření dovozu solárních panelů se nijak neliší od ostatních šetření na obchranu obchodu, s nimiž sdílejí společný cíl – zajistit rovné podmínky pro všechny. Komise zasahuje na základě jasných, podložených důkazů o dumpingu a újmě, kterou takové jednání působí fotovoltaickému průmyslu v EU. Právo čínských výrobců na obhajobu bylo a je řádně dodržováno. Tento případ se však vyznačuje tím, že jde o ohromné finanční prostředky. V roce 2011 Čína vyvezla do EU solární panely a jejich klíčové komponenty v hodnotě asi 21 miliard EUR.

Evropská komise se již od začátku snaží najít a s Čínou vyjednat vhodné řešení. Formální jednání lze zahájit neprodleně po předběžném rozhodnutí, jež má být v tomto antidumpingovém šetření dovozu solárních panelů přijato 5. června 2013. Vhodným řešením by v tomto případě byl dobrovolný cenový závazek nabídnutý vývozci. Taková nabídka musí splňovat několik obecných právních požadavků. Zejména je to dodržování určité minimální ceny, která odstraní škodlivý dumping. Neznamená to zafixovat ceny na určité úrovni, ale zabránit jejit poklesu pod určitou minimální cenu. Další obecné požadavky jsou: závazek musí odstranit škodlivý dumping, musí být proveditelný v praxi a jeho plnění lze efektivně sledovat.

Je tedy zřejmé, že EU nemá žádný zájem na zahájení obchodní války. Bude-li Čína považovat naše kroky za neopodstatněné, může si na EU stěžovat u WTO. Pokud by však Čína přijala protiopatření neslučitelná s pravidly WTO, EU je bez váhání u této organizace napadne.

Další právní informace o cenových závazcích: článek 8 základního antidumpingového nařízení EU

Otázka: Proč nebylo v tomto případě dosud nalezeno řešení?

Odpověď: Podle právních předpisů lze takovou nabídku zvážit až po dosažení předběžných závěrů. Evropská komise pečlivě posoudí každou nabídku, která bude na předběžné závěry patřičně reagovat. S čínskými orgány pravidelně komunikuje a nadále hledá možnosti smírného řešení.

Otázka: Jsou tato opatření protekcionistická?

Odpověď: Opatření na ochranu obchodu nejsou protekcionistická, ani nezákonná. Naopak: jsou legitimní reakcí na záchranu průmyslu zasaženého masivním dumpingem z třetí země. Cílem opatření na ochranu obchodu je obnovení rovných podmínek. Neexistuje žádné právo na sice levný, ale dumpingový dovoz. Jestliže dumping působí újmu jejich domácímu průmyslu, mají všichni členové WTO včetně Číny právo jednat.

Šetření tohoto druhu, vedená podle pravidel WTO, mimoto provádí většina členů WTO, a to i Čína. EU používá antisubvenční a antidumpingová opatření jen v malé míře: v roce 2012 uplatňovala 112 takových opatření, což je ve skutečnosti o dvě méně než Čína. Mnoho případů ochrany obchodu vedených EU se týká Číny. V současnosti jsou uložena konečná antidumpingová cla na 52 čínských výrobků a antisubvenční opatření na dva čínské výrobky. Probíhá šetření čtrnácti antidumpingových a dvou antisubvenčních případů, které se týkají Číny. Důvodem je nadměrná výrobní kapacita v důsledku vládních pobídek. Šetření se nicméně týkají jen velmi malého podílu obchodu mezi těmito dvěma bloky a Čína vykazuje ohromný přebytek obchodu s EU. Obecně lze uvést, že se šetření EU na ochranu obchodu týkají přibližně 0,17 % celkového dovozu EU za rok 2012. Řídí-li se tato šetření pravidly WTO, není důvodu k tomu, aby ovlivňovala obchodní vztahy mezi EU a Čínou.

Evropská komise má povinnost jednat, pokud jsou společnosti v EU poškozovány nekalými obchodními praktikami. Komise vždy jedná v duchu a liteře pravidel WTO, což nemá s protekcionismem nic společného.

Zde naleznete statistiku opatření EU na ochranu obchodu.

Otázka: Jak vypočte Komise celní sazbu?

Odpověď: Metodika Komise pro výpočet celní sazby je transparentní a jednotná. Všechny zainteresované strany mají přístup k nedůvěrné verzi vyšetřovacícho spisu. Uložená celní sazba je navržena tak, aby odstranila újmu způsobenou průmyslu EU a obnovila rovné podmínky – nic více, ale ani nic méně. Výpočet vychází z ověřených cen a nákladů. Tím, že EU stanoví clo pouze ve výši naprosto nezbytné k odstranění újmy způsobené dumpingem, překračuje své povinnosti v rámci WTO a ukládá nižší clo, než umožňují pravidla této organizace („pravidlo nižšího cla“). Podle pravidel WTO může EU uložit clo rovnající se mnohem vyššímu dumpingovému rozpětí.

Otázka: Proč je clo v tomto případě zavedeno ve dvou fázích?

Odpověď: S ohledem na mimořádné okolnosti, a zejména na potřebu zajištění stabilních dodávek solárních panelů v krátkodobém horizontu považujeme za vhodné zavést prozatímní cla postupně, ve dvou fázích. Období nižšího cla zajistí dostatečné dodávky pokrývající veškerou poptávku a zároveň umožní unijnímu průmyslu přizpůsobit se situaci a postupně zvyšovat dodávky.

Otázka: K jakým hlavním závěrům dospělo antidumpingové šetření?

Odpověď: Šetření dospělo k předběžnému závěru, že čínské solární panely a jejich hlavní součásti (články a destičky) se prodávají na trhu EU pod běžnou tržní cenou s dumpingovým rozpětím až 112,6 %. Důsledkem takových praktik jsou rozpětí újmy až 67,9 %, která závažně poškozují průmysl v EU a působí četné bankroty a případy insolvence výrobců v EU. Z posouzení zájmu Unie v neposlední řadě vyplynulo, že nad případnými negativními účinky uvedených opatření převáží hospodářské zisky pro výrobce v EU.

Otázka: Jaké prvky byly při analýze zájmů Unie zohledněny?

Odpověď: V rámci analýzy zájmů Unie byly posouzeny zájmy různých hospodářských subjektů v Unii (výrobců, dovozců, výrobců surovin a strojního zařízení, společností navrhujících projekty, společností provádějících instalaci a spotřebitelů / koncových uživatelů) s cílem vyhodnotit existenci závažných důvodů, které by bránily uložení prozatímních opatření.

Z předběžných závěrů šetření plyne, že prozatímní opatření by měla obnovit spravedlivé obchodní podmínky. Fotovoltaický průmysl by tak dostal příležitost k obnovitelnému růstu, čímž by se v EU zvýšila výroba a zaměstnanost, a EU by si udržela vedoucí postavení, pokud jde o technologie pro tento průmysl.

Také se dá předpokládat, že by negativní účinky opatření na dovozce, dodavatele součástí a společnosti provádějící instalaci byly jen krátkodobé, neboť by tyto subjekty pravděpodobně dokázaly diverzifikovat svou činnost a své dodavatele, a alespoň částečně tak kompenzovat ztráty. Pozornost se věnovala zejména otázce pracovních míst v odvětví fotovoltaiky. Opatření mají mít na zaměstnanost v této oblasti celkově pozitivní účinek a vytvořit více pracovních míst, než kolik bude zrušeno.

Pokud by opatření uložena nebyla, existuje mimoto závažné riziko naprosté závislosti EU na dovozu z Číny, která by mohla vést ke zvýšení cen pro spotřebitele / koncové uživatele a snížení kvality.

Otázka: Ovlivní tato opatření cíle strategie Evropa 2020?

Odpověď: Mezi cíli Komise pro životní prostředí, které jsou stanoveny například ve strategii Evropa 2020, a používáním nástrojů na ochranu obchodu nejsou žádné rozpory. Cla by naopak nastolila na fotovoltaickém trhu rovné podmínky, které by vydláždily cestu k udržitelnému růstu tohoto průmyslu v EU. Plnění ekologických cílů také nezávisí výlučně na solární energii. Stejně důležité jsou i další zdroje zelené energie, příznivé právní a finanční podmínky na evropské a vnitrostátní úrovni, lepší dostupnost kapitálu a kontinuitu výdajů na výzkum a vývoj. Cla totiž zjednoduší přístup ke kapitálu a přinesou investice do výzkumu a vývoje v odvětví fotovoltaiky v EU.

Zde naleznete informační přehled o šetření týkajícím se solárních panelů a cílech EU v oblasti klimatu.

Otázka: Jaké by byly důsledky neuložení opatření?

Odpověď: Šetření ukázalo, že pokud by tato opatření uložena nebyla, bylo by ohroženo 25 000 pracovních míst v EU a evropští výrobci by rychle zanikli. V důsledku toho by došlo ke ztrátě pracovních míst vytvořených díky nákladným investicím a vedoucího postavení EU v oblasti technologií, jež přispěly k rozvoji technologie solárních panelů. Čínská kapacita pokrývá 150 % celosvětové poptávky a dovoz z této země do EU představuje přes 80 % trhu solárních panelů v Unii. Malá konkurence na trhu EU by proto mohla způsobit rychlou závislost na dodávkách a kvalitě nabízených Čínou. Vzhledem k tomu, že čínská výroba je převážně ztrátová – což není ekonomicky udržitelné – je dále pravděpodobné, že by ceny čínských modulů vzrostly.

Otázka: Je pravda, že by opatření mohla způsobit výraznou ztrátu pracovních míst na trhu solárních panelů v EU?

Odpověď: Komise ve svém posouzení dospěla k závěru, že uložení opatření by nevedlo k závažné ztrátě pracovních míst v odvětví solárních panelů. Pečlivé vyhodnocení otázky pracovních míst naopak potvrdilo, že opatření by měla na pracovní místa v tomto odvětví celkově pozitivní účinek, neboť vytvoří více pracovních míst, než kolik bude zrušeno. Ve společnostech navrhujících projekty a společnostech provádějících instalaci může sice dojít ke ztrátě mnoha pracovních míst, ale šetření ukazuje, že tyto skupiny nejsou na odvětví solárních panelů závislé, neboť se zabývají i jinou obchodní činností. Dodavatelé (například součástek) působí po celém světě a s velkou pravděpodobností dokážou vyrovnat částečnou ztrátu čínského trhu přesunem dodávek na nové trhy. Opatření také zajistí 25 000 pracovních míst, která jsou nyní u unijních výrobců vážně ohrožena, a vzhledem k možnému nárůstu výroby v EU by mohla dokonce vést ke krátkodobému zvýšení zaměstnanosti.

Otázka: Jaký je dopad opatření na solární panely, které jsou v EU nyní instalovány?

Odpověď: Opatření by měla mít na solární panely v současnosti instalované v EU pozitivní dopad. Poctivá hospodářská soutěž by průmyslu v EU umožnila expanzi, vyšší úspory z rozsahu a udržení cen na rozumné úrovni. Nárůst cen dovážených výrobků by mohl být alespoň částečně absorbován díky ziskům společností provádějících instalaci. EU si mimoto udrží vedoucí postavení na trhu solárních panelů, co se týče technologií, jež závisí na existenci výroby solárních panelů v EU a které také vytvoří pracovní místa.

Otázka: K jakým hlavním závěrům dospělo antisubvenční šetření?

Odpověď: Antisubvenční řízení, zahájené 8. listopadu 2012 na základě stížnosti podané stejným žadatelem, stále probíhá. Případná prozatímní antisubvenční opatření by musela být uložena do 5. srpna 2013 a konečná opatření do 5. prosince 2013. Subvence mají dle tvrzení stěžovatele zahrnovat levné půjčky, vývozní úvěry a záruky poskytované bankami vlastněnými státem, nákup zboží státní správou, příspěvky a daňové pobídky. Kontroly na místě byly u všech osmi skupin ze vzorku vybraných vývozců provedeny v březnu a u čínské vlády v polovině dubna tohoto roku.

Otázka: Jaké jsou důsledky pro šetření týkající se solárního skla?

Odpověď: Toto šetření nemá žádnou přímou vazbu se stížností na dovoz solárního skla. Zmíněné šetření je zcela samostatné, týká se odlišného výrobku a vychází z důkazů získaných v souvislosti s uvedeným případem. Bude přijat i samostatný závěr, který by mohl vést i k jinému výsledku. Zákonná lhůta pro případná prozatímní opatření ve věci solárního skla je 28. listopadu 2013.

Zde naleznete další informace o antidumpingovém a antisubvenčním šetření solárního skla.

Otázka: Jaký je další krok řízení?

Odpověď: Před navržením konečných antidumpingových cel Komise posoudí připomínky zaslané k prozatímnímu nařízení zúčastněnými třetími stranami. Evropská komise může navrhnout Radě a) ukončit případ bez opatření nebo b) uložit konečná antidumpingová cla na dobu pěti let. Podle platných pravidel může Rada zamítnout návrh Komise prostou většinou. Konečný závěr bude zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie do 5. prosince 2013.

V případě, že konečným rozhodnutím nebude uložení konečných antidumpingových cel, nebudou prozatímní cla uložená pouze formou záruk vymáhána.

Předběžné závěry souběžného antisubvenčního šetření by měly být k dispozici začátkem srpna.

Více informací

IP/13/501: Tisková zpráva

MEMO/13/499: Komentář Komisaře EU pro obchod Karla De Guchta k rozhodnutí.

MEMO/13/497: Memo

Otázky a odpovědi ohledně rozhodnutí EU o uložení prozatímního antidumpingového cla na čínské solární panely

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:152:0005:0047:cs:PDF

MEMO/12/647: EU initiates anti-dumping investigation on solar panel imports from China (EU zahajuje antidumpingové šetření dovozu solárních panelů z Číny, 6. září 2012), 6 září 2012

Další dokumenty k antidumpingovému šetření EU, co se týče dovozu solárních panelů z Číny.

http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?ref=ong&id=1895&sta=21&en=31&page=2&c_order=date&c_order_dir=Down

Více informací k obchodním vztahům EU-Čína

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/china/

Otázky a odpovědi týkající se antidumpingového řízení

http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence/anti-dumping/


Side Bar