Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

ИНФОРМАЦИОННА БЕЛЕЖКА

Брюксел, 4 юни 2013 г.

Въпроси и отговори относно решението на Европейската комисия да наложи временни мита върху вноса на слънчеви панели от Китай (процедура AD 590)

В: Защо Европейската комисия се намесва по случая?

О: През юли 2012 г. Комисията официално получи допустима жалба от страна на отраслово сдружение на европейските производители на слънчеви панели — EU Pro Sun, което представи доказателства, че производителите износители от Китай извършват дъмпингови продажби на слънчеви панели в ЕС и причиняват вреда на промишлеността на Съюза. Когато тези условия са изпълнени, съгласно законодателството Европейската комисия е длъжна да започне антидъмпингово разследване и изобщо да разследва тези случаи (повече информация относно антидъмпинговите жалби). Търговските отношения с трети държави следва да се основават на принципа на равнопоставеност. Дъмпингът и субсидирането са практики, които нарушават разпоредбите на СТО и противоречат на принципа на справедливата търговия, като нанасят вреда на промишлеността на ЕС.

В: Това началото на търговска война ли е?

О: Ролята на Комисията е да защитава европейската промишленост от нелоялни търговски практики от чужбина. Не става дума за протекционизъм, нито за търговска война — става дума за това да бъдат възстановени равнопоставените пазарни условия. Дъмпингът е нелоялна търговска практика, която вреди на заетостта в ЕС и трябва да бъде преодоляна, ако за нея има доказателства. Ето защо действията на ЕС за търговска защита са насочени към осигуряването на „търговска справедливост“ за европейските предприятия и работници.

Настоящите антидъмпингови и антисубсидийни разследвания по отношение на слънчевите панели не са по-различни от останалите разследвания за търговска защита и също така си поставят за цел гарантирането на равнопоставени условия за всички. Намесата на Комисията се основава на ясни и документирани доказателства за наличието на дъмпинг, както и за произтичащата от него вреда, нанасяна на фотоволтаичната промишленост на ЕС. Правото на защита на китайските производители беше зачетено в пълна степен, като това ще бъде така и занапред. Това, което отличава този случай от останалите, са сумите, за които се касае. През 2011 г. износът на Китай за ЕС на слънчеви панели и техните ключови компоненти бе на стойност около 21 млрд. евро.

Европейската комисия от самото начало изрази готовност за намирането на подходящо решение чрез преговори с Китай. Официалните преговори могат да започнат веднага след като неокончателно е установено наличието на дъмпинг. При антидъмпинговото разследване във връзка със слънчевите панели това ще бъде възможно след 5 юни 2013 г. Решение чрез преговори означава износителите да предложат поемането на доброволен ангажимент за спазване на минимален ценови праг. Такова предложение следва да отговаря на редица общи законови изисквания. Основното сред тях е поемането на ангажимент за спазване на определена минимална цена, която премахва причиняващото вреда равнище на дъмпинга. Целта на този ангажимент не е да фиксира цените на определено равнище, а да не допусне те да спаднат под определен минимален праг. Съгласно другите общи изисквания е необходимо чрез този ангажимент причиняващото вреда равнище на дъмпинга да бъде отстранено, той да бъде приложим от практическа гледна точка и изпълнението му да може да се проследява ефективно.

Ето защо ЕС няма интерес да започне търговска война. Ако Китай счита нашите действия за неоснователни, той може да отнесе случая към СТО. Ако обаче Китай предприеме ответни мерки, които са несъвместими с разпоредбите на СТО, ЕС без колебание ще ги оспори в рамките на СТО.

Допълнителна правна информация относно ангажиментите за минимален ценови праг:

Член 8 от основния антидъмпингов регламент

Брошура: Антидъмпинговите разследвания стъпка по стъпка

В: Защо по случая досега не е постигнато решение чрез преговори?

О: Според нормативната уредба предложение за решение чрез преговори може да бъде разгледано само след като са направени предварителни заключения. Европейската комисия ще разгледа с най-голямо внимание всяко предложение, което съдържа адекватен отговор на предварителните заключения. Комисията поддържа редовна връзка с китайските органи и продължава да проучва възможностите за намиране на решение по взаимно съгласие.

В: Протекционистични ли са тези мерки?

О: Мерките за търговска защита не са протекционизъм. Нито са незаконни. Напротив — те са законният отговор, който може да предпази промишлеността от интензивния дъмпинг, извършван от трета държава. Мерките за търговска защита имат за цел да възстановят равнопоставените условия на конкуренция. Не съществува такова нещо като право на евтин внос, който обаче е дъмпингов. Всички членове на СТО, включително Китай, имат право да предприемат действия, ако дъмпингът е в ущърб на тяхната промишленост.

Освен това този вид разследвания съгласно разпоредбите на СТО се извършват от повечето членове на СТО, включително от Китай. ЕС използва умерено антисубсидийните и антидъмпинговите мерки: през 2012 г. мерките в сила са 112 на брой, тоест с две мерки по-малко, отколкото в Китай. Много от случаите на търговска защита в ЕС са свързани с Китай: понастоящем ЕС налага окончателни антидъмпингови мерки върху 52 китайски продукта и антисубсидийни мерки по отношение на 2 китайски продукта. В ход са разследвания за 14 антидъмпингови и 2 антисубсидийни случая с Китай. Това е резултат от огромния производствен свръхкапацитет, който от своя страна се дължи на стимулите, предоставяни от държавата. Процедурите обаче се отнасят само за малка част от търговията между двата региона, а търговският излишък на Китай с ЕС е огромен. Като цяло разследванията за търговска защита на ЕС през 2012 г. засягат около 0,17 % от общия внос на ЕС. Доколкото при разследванията се съблюдават правилата на СТО, няма причина те да засегнат търговските отношения между ЕС и Китай.

Европейската комисия е длъжна да предприеме действия, когато европейските предприятия понасят вреда вследствие на нелоялни търговски практики. Комисията прави това винаги в съответствие с разпоредбите на СТО, както по форма, така и по същество. Това няма нищо общо с протекционизма.

Повече информация относно

статистиката за мерките за търговска защита на ЕС ще намерите тук

В: Как Комисията определя ставката на митата?

О: Методите, които Комисията използва за изчисляване на ставката на митата, са прозрачни и последователни. Всички заинтересовани страни имат достъп до неповерителната версия на документацията по разследването. Целта на наложеното мито е единствено и само да премахне вредата, нанесена на промишлеността на ЕС и да възстанови равнопоставените условия на конкуренция. Изчислението се основава на проверените цени и разходи. Като ограничава равнището на митото до абсолютния минимум, който е необходим, за да се отстрани причинената от дъмпинга вреда, ЕС надхвърля задълженията си в рамките на СТО и налага по-малка ставка на митото, отколкото позволяват правилата на СТО („правило за по-малкото мито“). Съгласно правилата на СТО ЕС може да наложи мито, което е еквивалентно на много по-големия дъмпингов марж.

В: Защо в този случай митата се въвеждат на два етапа?

О: В конкретния случай поради извънредните обстоятелства и по-специално предвид необходимостта да се гарантира стабилност на предлагането на слънчеви панели в краткосрочен план, е уместно временните мита да бъдат въведени постепенно на два етапа. Въвеждането на по-ниски мита за определен период ще даде възможност да се осигури достатъчно предлагане, което да удовлетвори наличното търсене, като същевременно промишлеността на Съюза ще има възможност да се приспособи и постепенно да увеличи предлагането.

В: Какви са основните заключения от антидъмпинговото разследване?

О: Предварителното заключение, до което се стигна в рамките на разследването е, че китайските слънчеви панели и основните им компоненти (полупроводникови пластини и елементи) се продават на пазара на ЕС под нормалната им пазарна стойност с дъмпингови маржове, чийто размер достига до 112,6 %. Тези практики водят до маржове на вредата в размер до 67,9 %, които са в тежък ущърб на промишлеността на ЕС и водят до неплатежоспособност и несъстоятелност на производителите от ЕС. И накрая, при теста за интерес на Съюза беше установено, че всички потенциални отрицателни ефекти на мерките ще бъдат компенсирани от икономическите ползи за производителите от ЕС.

В: Кои елементи са взети предвид при „теста за интерес на Съюза“?

О: В рамките на „теста за интерес на Съюза“ бяха анализирани интересите на различните оператори от Съюза (производители от Съюза, вносители, производители на суровини и машини, дружества, разработващи проекти и извършващи монтаж, както и потребители/крайни ползватели), за да се установи дали са налице убедителни доводи срещу налагането на временни мерки.

Според предварителните констатации от разследването целта на временните мерки е да възстановят равнопоставените условия на търговия. Това би осигурило на фотоволтаичната промишленост възможност за устойчив растеж, като по този начин ще нарасне производството на ЕС, както и заетостта, а едновременно с това ще се запази водещата технологична роля на ЕС в този сектор.

От друга страна, всички отрицателни ефекти от мерките по отношение на вносителите, доставчиците на компоненти и дружествата, извършващи монтаж, вероятно ще бъдат краткосрочни, тъй като те би следвало да са в състояние да диверсифицират своите дейности и източници на снабдяване и поне частично да компенсират загубите. Беше обърнато особено внимание на въпроса за работните места във фотоволтаичния отрасъл. Очаква се мерките да окажат положителен ефект върху заетостта в този сектор, тъй като ще бъдат запазени и създадени повече работни места, отколкото ще бъдат загубени.

И накрая, ако мерките не бъдат наложени, съществува сериозен риск ЕС да изпадне в зависимост от китайския внос, което би могло да доведе до по-високи цени за потребителите/крайните ползватели и до по-ниско качество.

В: Ще засегнат ли мерките целите на ЕС в рамките на стратегията „Европа 2020“?

О: Между екологичните цели на Комисията, включени в стратегията „Европа 2020“, и използването на инструменти за търговска защита няма противоречие. Напротив, митата ще възстановят условията на равнопоставеност на фотоволтаичния пазар, като така ще се проправи пътят за устойчив растеж на тази промишленост в ЕС. Освен това постигането на екологичните цели не зависи само и единствено от слънчевата енергия. Също толкова важни са екологосъобразните енергийни източници, благоприятната правна и финансова рамка на европейско и национално равнище, по-добрият достъп до капитал, както и постоянните разходи за научноизследователска и развойна дейност. Митата ще улеснят на практика достъпа до капитал и ще допринесат за насочването на инвестициите към научноизследователската и развойната дейност във фотоволтаичния сектор на ЕС.

Тук можете да намерите информация относно разследването във връзка със слънчевите панели, както и относно целите на ЕС в областта на климата.

В: Какво щеше се случи, ако мерките не бяха наложени?

О: Разследването показа, че при отсъствието на мерки 25 000 работни места в ЕС ще бъде изложени на риск, тъй като производителите от ЕС бързо изчезват. В резултат на това ще бъдат загубени работни места, създадени въз основа на скъпи инвестиции и на лидерската позиция на ЕС в технологиите, благодарение на която успя да се развие производството на слънчевите панели. Капацитетът на Китай представлява 150 % от търсенето в световен мащаб, а вносът от Китай в ЕС е над 80 % от пазара на слънчеви панели в ЕС. Следователно липсата на конкуренция на пазара на ЕС може бързо да доведе до зависимост от китайските доставки и китайското качество. Също така, тъй като китайското производство до голяма степен е губещо — нещо, което противоречи на икономическата логика — цените на китайските модули вероятно ще нараснат.

В: Вярно ли е, че мерките биха могли да доведат до значителна загуба на работни места на пазара на слънчеви панели в ЕС?

О: В своята оценка Комисията не достигна до заключение, според което налагането на мерките ще доведе до сериозна загуба на работни места в сектора на слънчевите панели. Напротив, при внимателното проучване на въпроса за работните места беше потвърдено, че мерките като цяло ще окажат положителен ефект върху заетостта в сектора, тъй като ще бъдат запазени и създадени повече работни места, отколкото ще бъдат загубени. Въпреки че известен брой работни места могат да бъдат загубени сред дружествата, които разработват проекти и монтират слънчеви панели, разследването показа, че те не са зависими от сектора на слънчевите панели, тъй като развиват и други стопански дейности. Доставчиците (например на компоненти) оперират в световен мащаб и следва да бъдат в състояние да компенсират частичната загуба на китайския пазар чрез пренасочване на доставките към нови пазари. И накрая, тези мерки ще осигурят запазването на 25 000 работни места сред производителите от ЕС, които сега са изложени на сериозен риск, и вероятно дори ще допринесат за увеличаване на заетостта в краткосрочен план в резултат на евентуалния ръст на производството в ЕС.

В: Какво е въздействието на мерките по отношение на слънчевите панели, които се монтират в ЕС?

О: Очаква се мерките да окажат положително въздействие върху отрасъла, свързан с монтирането на слънчеви панели в ЕС. Лоялната конкуренция ще позволи на промишлеността на ЕС да се разрасне, да генерира по-големи икономии от мащаба и да поддържа цените на приемливо ниски равнища. Освен това увеличението на цените на вносните продукти може поне отчасти да бъде компенсирано благодарение на печалбите, които дружествата, монтиращи панели, ще реализират. Освен това лидерската технологична позиция на ЕС на пазара на слънчеви панели, която зависи от наличието на промишленост за тяхното производство в ЕС, ще бъде запазена и ще допринесе за създаването на работни места.

В: Кои са основните заключения от антисубсидийното разследване?

О: Антисубсидийното разследване още е в ход. То започна на 8 ноември 2012 г. въз основа на жалба, подадена от същия жалбоподател. Ако се стигне до временни антисубсидийни мерки, те ще трябва да бъдат наложени до 5 август 2013 г., а окончателните мерки — до 5 декември 2013 г. Твърденията за субсидиране стъпват върху информация за предоставянето на евтини заеми, експортни кредити и гаранции от държавни банки, предоставяне на стоки от правителството, безвъзмездни помощи и данъчни облекчения. През март т.г. бяха проведени проверки на място при всички осем групи от износители, включени в извадката, а в средата на април се състояха срещи с китайското правителство.

В: Какви са последиците за разследването във връзка със слънцезащитното стъкло?

О: Настоящото разследване няма пряка връзка с жалбата относно вноса на слънцезащитно стъкло. То е самостоятелно разследване във връзка с точно определен различен продукт и се основава на доказателства за конкретния случай. Заключението от разследването също ще бъде самостоятелно и независимо и би могло да доведе до различен резултат. Законовият срок за налагане на временни мерки по случая със слънцезащитното стъкло, ако се вземе решение за такива, е 28 ноември 2013 г.

Тук можете да намерите допълнителна информация за антидъмпинговите и антисубсидийните разследвания във връзка със слънцезащитното стъкло

В: Какви са следващите стъпки в рамките на процедурата?

О: Преди да представи предложение за окончателни антидъмпингови мита, Комисията ще анализира коментарите на заинтересованите трети страни по отношение на временния регламент. Европейската комисия може да предложи на Съвета да: а) прекрати процедурата, без да бъдат налагани мерки или б) наложи окончателни антидъмпингови мерки за срок от пет години. В съответствие с действащите правила Съветът може да отхвърли предложението на Комисията с обикновено мнозинство. Окончателните заключения ще бъдат публикувани в Официален вестник на Европейския съюз до 5 декември 2013 г.

Ако се вземе окончателно решение да не бъдат налагани окончателни антидъмпингови мита, временните мита, които ще бъдат под формата само на гаранции, няма да бъдат събирани.

Предварителните заключения от паралелното антисубсидийно разследване следва да бъдат готови до началото на август.

За допълнителна информация

IP/13/501: Съобщение за медиите

MEMO/13/499: Бележки от комисаря за търговията на ЕС Карел Де Гухт във връзка с решението

MEMO/13/497: Memo

MEMO/13/498: Въпроси и отговори за решението на ЕС да наложи временни антидъмпингови мита върху китайските слънчеви панели

Публикация на регламента в Официален вестник на ЕС

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:152:0005:0047:bg:PDF

MEMO/12/647: ЕС започва антидъмпингово разследване по отношение на слънчевите панели, внасяни от Китай, 6 септември 2012 г.

Допълнителна документация относно антидъмпинговото разследване на ЕС по отношение на вноса на слънчеви панели от Китай

http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?ref=ong&id=1895&sta=21&en=31&page=2&c_order=date&c_order_dir=Down

Повече информация за търговските отношения между ЕС и Китай

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/china/

Въпроси и отговори относно антидъмпинговите процедури

http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence/anti-dumping/


Side Bar