Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

MEMO

Bryssel den 4 juni 2013

Memo: EU inför preliminära antidumpningstullar på kinesiska solpaneler

EU-kommissionen har idag infört preliminära antidumpningstullar på import av solpaneler och viktiga delar till dessa (dvs. celler och plattor) från Kina. I en undersökning konstaterades det att en kinesisk solpanel såldes till priser som ligger långt under det normala marknadsvärdet. Tullarna kommer att införas för att lindra den skada som den europeiska industrin vållats genom dumpning, en illojal handelsmetod.

Dumpningsmarginalen är visserligen i genomsnitt 88 %, men de antidumpningstullar som införs kommer bara att vara på 47,6 %, vilket är den nivå som krävs för att undanröja den skada som dumpningen har vållat den europeiska industrin. En övergångsperiod om två månader med en reducerad tullnivå på 11,8 % kommer dessutom att införas den 6 juni. Tullen ska betalas som en "värdetull"; med andra ord som en procentandel av importvärdet. Tullen är preliminär och ska införas för en period om sammanlagt högst sex månader.

Undersökningen kommer nu att fortsätta. Eventuella slutgiltiga antidumpningstullar tillämpliga under fem år ska införas inom femton månader från det att undersökningen inleddes, dvs. senast i början av december 2013.

De produkter som omfattas av undersökningen är solpaneler och viktiga delar till dessa, dvs. celler och plattor. När man tillverkar en solpanel, omvandlar man plattor till celler, som sedan monteras i moduler, dvs. paneler. Vissa tillverkare har en integrerad produktion som omfattar alla tre produktionsstegen, medan andra bara tillverkar plattor, celler eller moduler.

Undersökningen och undersökningsresultaten

Undersökningen inleddes den 6 september 2012 efter det att ett klagomål ingivits av EU ProSun, en branschorganisation, som hävdar att solpaneler från Kina dumpas i EU till priser under marknadsvärdet, vilket leder till väsentlig skada för EU:s solcellsindustri (MEMO/12/647).

Undersökningen utfördes inom strikta rättsliga ramar och omfattade en full analys av de kinesiska exportföretagens dumpning, den skada som orsakats den europeiska solcellsindustri genom dumpningen samt alla EU-aktörers intresse (unionstillverkare, leverantörer av delar såsom silikon, installatörer, importörer, användare och konsumenter). Analysen visade att:

  1. Dumpning förekommer från exporterande tillverkare i Kina. Kinesiska solpaneler säljs på EU-marknaden till priser som ligger långt under det normala marknadsvärdet och med dumpningsmarginaler på i genomsnitt 88 %. Detta betyder att det rättvisa värdet på en kinesisk solpanel som säljs till Europa i själva verket borde vara 88 % högre än det pris som faktiskt tas ut vid försäljningen. I en del fall konstaterades dumpningsmarginaler på upp till 112,6 %.

  2. Den berörda unionsindustrin har drabbats av väsentlig skada som lett till en förlust av marknadsandelar i EU, lägre försäljningspriser och en minskad lönsamhet vilket lett till ett antal konkurser för unionstillverkarna.

  3. Det finns ett orsakssamband mellan den dumpade importen och den konstaterade skadan.

  4. Införandet av åtgärder strider inte mot unionens intresse.

Mot bakgrund av dessa undersökningsresultat, har kommissionen beslutat införa en antidumpningstull i två omgångar: Under två månader ska en tull på 11,8 % tas ut och från och med den 6 augusti ska tullar på mellan 37,3 och 67,9 % (i genomsnitt 47,6 %) tas ut på solpaneler från Kina. Från och med den 6 augusti kommer de kinesiska företag som samarbetade i undersökningen att få lägre tullar, medan de som inte samarbetade kommer att få de högre tullarna.

Hur har tullen beräknats?

Tullar fastställs i allmänhet genom hänvisning till ”regeln om lägre tull”. Denna regel är ett s.k. ”WTO-plus”-åtagande från EU:s sida, vilket betyder att kommissionen kan fastställa tullen till en lägre nivå än dumpningsmarginalen när denna lägre nivå är tillräcklig för att undanröja den skada som dumpningen har vållat unionsindustrin. Detta rättvisa tillvägagångssätt gynnar exportörerna och går utöver vad som krävs i våra WTO-åtaganden. Skademarginalen är i praktiken det belopp som krävs "för att undanröja skadan", dvs. den syftar till att öka priserna till en nivå som gör det möjligt för unionsindustrin att sälja med en rimlig vinst.

Med hänsyn till de exceptionella omständigheterna och särskilt behovet av att garantera en försörjningssäkerhet på kort sikt, anses det dessutom lämpligt att införa de preliminära tullarna successivt och i två omgångar. En period med en lägre tull kommer att garantera tillräcklig försörjning för att tillgodose efterfrågan och samtidigt göra det möjligt för unionsindustrin att anpassa sig till situationen och gradvis öka sin försörjning.

Eftersom EU inte erkänner Kina som ett land med "marknadsekonomi", har Indien valts som det lämpligaste och rimligaste jämförbara landet. Detta val har inte ifrågasatts från kinesisk sida. Ett antal parter – inklusive kinesiska parter – har dessutom föreslagit Indien och har meddelat att de föredrar detta alternativ framför andra alternativ såsom USA.

På vilken grund beslutar Europeiska kommissionen att införa preliminära tullar?

Antidumpningsförfarandena styrs av väl definierade regler, både i WTO:s bestämmelser och i EU:s lagstiftning, som båda har de mest detaljerade uppsättningarna regler på det handelspolitiska området.

När en EU-industri anser att importen av en produkt från ett icke EU-land subventioneras eller säljs till priser under marknadsvärdet och vållar den EU-industri skada som tillverkar samma produkt, kan den lämna in ett klagomål till EU-kommissionen. EU ProSun, en branschorganisation, lämnade in ett sådant klagomål rörande kinesiska solpaneler och viktiga delar till dessa. Man lade fram bevisning för eventuell dumpning och subventioner som vållade europeiska tillverkare skada. Kommissionen inledde ett antidumpningsförfarande och ett antisubventionsförfarande den 6 september 2012 respektive den 8 november 2012.

Under förfarandets gång hördes alla parter. EU-kommissionen sände ut frågeformulär till olika berörda parter, såsom exporterande tillverkare, unionstillverkare, importörer, leverantörer av delar såsom silikon, installatörer och deras respektive intresseorganisationer. Kommissionen begärde in uppgifter om export, tillverkning, försäljning och import av solpaneler. Efter det att svar inkommit från de berörda parterna, kontrollerade kommissionens tjänstemän uppgifterna på plats hos de flesta av de samarbetsvilliga företagen.

Under hela undersökningen har alla berörda parter rätt att lägga fram sina synpunkter och inkomma med uppgifter till kommissionen och/eller delta i utfrågningar. Kommissionen har tagit hänsyn till alla synpunkter som hittills kommit in och har behandlat dem i förordningen om den preliminära antidumpningstullen.

Berörda parter uppmanas nu att inom trettio dagar lämna ytterligare synpunkter, som kommissionen kommer att behandla under den återstående undersökningen.

Kommissionen tillämpar i alla ärenden beräkningsmetoder som är transparenta och konsekventa. Alla berörda parter har tillgång till den icke-konfidentiella versionen av ärendet. Tullarna fastställs enligt detaljerade beräkningar baserade på uppgifter som parterna lämnat in och som kommissionen kontrollerat. Den eventuella tullen införs för att undanröja den skada som EU-industrin vållats och för att återupprätta rättvisa konkurrensvillkor – varken mer eller mindre. Tullar införs alltså aldrig i bestraffande syfte. I detta fall har ett mer försiktigt tillvägagångssätt valts, med en tull på 11,8 % under de första två månaderna.

På grundval av de insamlade uppgifterna, har kommissionen preliminärt fastställt att avsevärd dumpning har ägt rum och att den väsentliga skada som unionsindustrin lidit är ett resultat av den dumpade importen. Undersökningen omfattade också andra faktorer som kan ha bidragit till skadan.

Utöver detta utförde kommissionen det s.k. ”testet för unionens intresse”, som undersöker om det eventuella införandet av åtgärder överlag skulle bli dyrbarare för unionens ekonomi än vad åtgärderna skulle gynna klagandena. EU är den enda WTO-medlem som systematiskt genomför en sådan bedömning och EU går på så sätt utöver åtagandena inom WTO. Kommissionen kom till den preliminära slutsatsen att alla eventuella negativa effekter av att införa åtgärderna skulle vara mindre än de ekonomiska vinsterna för unionstillverkarna.

Kommissionen bedömde vilken tullnivå som krävs för att motverka den skadevållande dumpningen. Åtgärder infördes på skadenivån (i genomsnitt 47,6 %), vilket är lägre än dumpningsnivån (i genomsnitt 88 %) och kommissionen tillämpade genom detta "regeln om lägre tull". Detta betyder att nivån är tillräcklig för att återupprätta rättvisa konkurrensvillkor för den berörda EU-industrin.

Vad händer härnäst?

Preliminära antidumpningstullar införs för en period om sex månader. Tullen på 11,8 % träder i kraft den 6 juni, en minut över midnatt lokal tid, dvs. antidumpningstullen tillämpas på import av solpaneler en timma senare i Dover än i till exempel Rotterdam.

Till följd av dagens beslut kommer kommissionen att underrätta de berörda parterna om undersökningsresultaten. Parterna har sedan en månad på sig att inkomma med synpunkter. Undersökningen kommer därefter att fortsätta och eventuella slutgiltiga åtgärder måste införas senast den 5 december 2013.

Så snart kommissionen har lagt fram sina ursprungliga avgöranden, finns det rättslig grund för båda parter att föreslå förhandlingslösningar. Kommissionen har uppgett att man är öppen för en diskussion med Kina om andra åtgärder som skulle kunna motsvara en tull på 47,6 %. Både WTO:s regler och EU:s lagstiftning (artikel 8 i EU:s grundläggande antidumpningsförordning) erbjuder denna möjlighet i form av ett prisåtagande – en överenskommelse om att inte sälja under ett visst minimipris. Det finns ett antal rättsliga krav för ett sådant prisåtagande, varav de viktigaste är att den erbjudna åtgärden måste undanröja den skadevållande dumpningen, att åtagandet kan fungera i praktiken och att genomförandet kan övervakas.

Klaganden har också möjlighet att när som helst under förfarandet dra tillbaka sitt klagomål. Om så sker, kan kommissionen komma att besluta om att avsluta undersökningen.

Den 5 december 2013 kan EU-kommissionen komma att föreslå rådet att a) avsluta ärendet utan att åtgärder införs eller b) att införa slutgiltiga antidumpningsåtgärder för en period om fem år . Enligt de nuvarande reglerna kan rådet med enkel majoritet avslå kommissionens förslag. De slutliga undersökningsresultaten kommer att offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Nyckelfakta när det gäller omständigheterna kring denna undersökning

Marknadsandel:

Importen från Kina utgjorde över 80 % av unionsmarknaden under 2011 och 2012. Det är troligt att de kinesiska marknadsandelarna kommer att öka ytterligare om inte åtgärder införs. Det finns följaktligen en risk för att unionsindustrin, som stod för en andel på 13 % av marknaden i EU under samma period, snart kommer att upphöra med sin verksamhet helt och hållet. Under 2009 hade EU-tillverkarna fortfarande en andel på 19 % av marknaden i EU.

Överkapacitet i Kina:

Under 2012 låg den kinesiska produktionskapaciteten på över 55 gigawatt (GW), vilket är 150 % av den globala konsumtionen. Kina kan med andra ord idag tillverka en och en halv gång så många solpaneler som världen efterfrågar. Den överskjutande kinesiska produktionskapaciteten låg på ungefär 27 GW eller runt 90 % av den globala efterfrågan under 2012. Den överskjutande kinesiska produktionskapaciteten var därför nästan dubbelt så stor som EU:s samlade efterfrågan under 2012. Denna överkapacitet är resultatet av en massiv statsunderstödd investeringsboom under de senaste fem åren. Det ska noteras att år 2009 uppgick den kinesiska produktionskapaciteten till bara 6,5 GW.

Konkurser i EU:

Enligt tillgängliga uppgifter under skadeundersökningsperioden (2009–juli 2012):

  1. Ungefär 40 EU-tillverkare var föremål för konkursförfarande

  2. Ungefär 6 EU-tillverkare upphörde med tillverkningen (några delvis)

  3. Ungefär 2 EU-tillverkare lämnade solpanelbranschen

  4. Ungefär 4 EU-tillverkare togs över av kinesiska investerare

Påverkan på sysselsättningen:

En studie som publicerats av konsultfirman Prognos och som beställts av en intressegrupp som motsätter sig antidumpningsundersökningen kom fram till att 242 000 arbetstillfällen riskerar att gå förlorade om åtgärder införs. Kommissionen anser att denna studie kraftigt överdriver förlusten av arbetstillfällen i EU om åtgärder skulle införas. Studien baserar sig till exempel på uppgifter från 2011 när efterfrågan var särskilt stor. Förbrukningen minskade betydligt efterföljande år och följaktligen minskade också antalet arbetstillfällen. Prognos-studien tar inte någon hänsyn till denna utveckling. De flesta projektutvecklare och installatörer är dessutom inte enbart beroende av solenergisektorn utan bedriver också annan affärsverksamhet. Leverantörer av delar till solpaneler (t.ex. polysilikon och maskinutrustning) är närvarande över hela världen och borde kunna kompensera en partiell förlust av kinesiska marknadsandelar genom en ökning av leveranserna till andra marknader. Importörerna skulle också kunna skaffa leveranser från andra tredjeländer.

En annan studie som utförts av PriceWaterhouseCoopers drog slutsatsen att de metoder som används i Prognos-studien är otillförlitliga och inkonsekventa och att åtgärderna totalt sett skulle ha en positiv inverkan på sysselsättningen.

Handeln mellan EU och Kina:

År 2012 importerade EU varor från Kina till ett värde av 289,7 miljarder euro, medan EU:s export till Kina uppgick till 143,8 miljarder euro. Den bilaterala handeln mellan EU och Kina är redan uppe i över en miljard varje dag. Under 2012 importerade EU solpaneler från Kina till ett värde av 11,5 miljarder euro.

Registrering av import

Till följd av unionsindustrins begäran och på grundval av den bevisning som lämnats offentliggjordes den 5 mars 2013 en förordning om registrering av import av solpaneler från Kina (offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidning). Detta var en administrativ åtgärd. Om förfarandet kommer till det skedet att slutgiltiga åtgärder införs, kommer registreringen att göra det möjligt att besluta om retroaktiva åtgärder ska införas eller inte (kan då införas upp till tre månader före införandet av preliminära tullar, dvs. kanske redan från den 5 mars 2013).

Antisubventionsundersökning

En parallell antisubventionsundersökning som påbörjades den 8 november 2012 till följd av ett klagomål som ingavs av samma klagande pågår fortfarande (MEMO/12/844). Eventuella provisoriska antisubventionsåtgärder måste införas den 7 augusti 2013. På samma sätt som i antidumpningsundersökningen måste eventuella slutgiltiga åtgärder införas i början av december 2013.

Mer information

IP/13/501: Pressmeddelande

MEMO/13/499: Kommentar till beslutet från EU:s handelskommissionär Karel De Gucht

MEMO/13/498: Frågor och svar om EU:s beslut att införa preliminära antidumpningstullar på solpaneler från Kina

MEMO/13/647: EU initiates anti-dumping investigation on solar panel imports from China

Frågor och svar om antidumpningsförfaranden:

http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence/anti-dumping/

Pågående undersökningar om solpaneler och viktiga delar till dessa (dvs. moduler och celler) från Kina:

Antisubvention

http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?ref=ong&id=1932&sta=1&en=20&page=1&c_order=date&c_order_dir=Down

Offentliggörande av dagens beslut i Europeiska unionens officiella tidning

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:152:0005:0047:sv:PDF


Side Bar