Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

MEMO

Bruselj, 4. junija 2013

Memo: EU uvaja začasne protidampinške dajatve na kitajske sončne plošče

Evropska komisija je danes uvedla začasne protidampinške dajatve na uvoz sončnih plošč in ključnih sestavnih delov (tj. celic in rezin) iz Kitajske. V opravljeni preiskavi je bilo ugotovljeno, da se kitajske sončne plošče v Evropo prodajajo po ceni, ki je precej pod njihovo običajno tržno vrednostjo. Namen naloženih dajatev bo ublažiti škodo, ki jo evropski industriji povzroča ta nepoštena trgovinska praksa, tj. damping.

Medtem ko povprečna stopnja dampinga znaša 88 %, bodo uvedene protidampinške dajatve v povprečju znašale le 47,6 %, kolikor je potrebno za odpravo škode, ki jo evropski industriji povzroča damping. Poleg tega bo 6. junija uvedeno dvomesečno prehodno obdobje z znižano stopnjo dajatve v višini 11,8 %. Dajatev bo treba plačati kot dajatev „ad valorem“, kar pomeni, da bo določena kot odstotek uvozne vrednosti. Dajatev je začasna in skupaj uvedena za največ šestmesečno obdobje.

Preiskava se bo nadaljevala. Dokončni ukrepi, ki bi veljali pet let, če bodo sprejeti, bi morali začeti veljati 15 mesecev po začetku preiskave, tj. v začetku decembra 2013.

Izdelki v preiskavi so sončne plošče in njihovi ključni sestavni deli, tj. sončne celice in rezine. Pri proizvodnji sončne plošče so rezine narezane v sončne celice, nato pa so celice sestavljene v module, tj. plošče. Nekateri proizvajalci se ukvarjajo s celostno proizvodnjo vseh treh proizvodnih stopenj, drugi pa proizvajajo samo rezine, celice in/ali module.

Preiskava in ugotovitve

Preiskava se je začela 6. septembra 2012 na podlagi pritožbe industrijskega združenja EU ProSun. V pritožbi združenje EU ProSun trdi, da se sončne plošče iz Kitajske v EU uvažajo po dampinških cenah, tj. pod njihovo tržno vrednostjo, kar povzroča gmotno škodo fotovoltaični industriji EU (MEMO/12/647).

Preiskava je temeljila na strogem pravnem okviru in je zajemala celovito analizo dampinškega uvoza, ki ga izvajajo kitajska izvozna podjetja, škode, ki jo je zaradi dampinga utrpela fotovoltaična industrija EU, ter interesov vseh akterjev EU (proizvajalcev Unije, dobaviteljev sestavnih delov (npr. silicij), inštalaterjev, uvoznikov, uporabnikov in potrošnikov). Preiskava je pokazala naslednje:

  1. proizvajalci izvozniki iz Kitajske izvažajo po dampinških cenah: kitajske sončne plošče se na evropskem trgu prodajajo po cenah, ki so precej nižje od njihove običajne tržne vrednosti, tako da povprečna stopnja dampinga znaša 88 %, kar pomeni, da bi morala biti poštena vrednost kitajskih sončnih plošč, izvoženih v Evropo, dejansko 88 % višja od cene, po kateri se prodajajo. V nekaterih primerih so ugotovljene dampinške stopnje znašale do 112,6 %;

  2. gmotna škoda, ki jo je utrpela zadevna industrijska panoga Unije, pomeni izgubo tržnega deleža v EU, znižanje prodajnih cen in zmanjšanje dobičkonosnosti, zaradi česar je bil za več proizvajalcev Unije uveden postopek zaradi insolventnosti;

  3. med dampinškim uvozom in povzročeno škodo obstaja vzročna zveza;

  4. uvedba ukrepov ni v nasprotju z interesom Unije.

Na podlagi teh ugotovitev je bila sprejeta odločitev o uvedbi protidampinške dajatve v postopku z dvema fazama: v dvomesečnem obdobju se bo plačevala dajatev v višini 11.8 %, od 6. avgusta dalje pa se bodo za sončne plošče iz Kitajske zaračunavale dajatve v višini od 37,3 % do 67,9 % (v povprečju 47,6 %). Od 6. avgusta dalje se bodo za kitajske družbe, ki so sodelovale v preiskavi, uporabile nižje dajatve, družbe, ki niso sodelovale, pa bodo morale plačati višje dajatve.

Izračun dajatve

Na splošno se stopnja dajatve določi glede na „pravilo nižje dajatve“. „Pravilo nižje dajatve“ je tako imenovana zaveza „STO+“, ki jo je sprejela EU. To pomeni, da lahko Komisija uvede dajatev, ki je nižja od stopnje dampinga, če ta nižja stopnja zadošča za odpravo škode, ki jo je utrpela industrija Unije. Ta pošteni pristop koristi izvoznikom in presega naše obveznosti, ki izhajajo iz članstva v STO. V praksi stopnja škode pomeni znesek, ki je potreben za „odpravo škode“, tj. njen namen je povišati cene na tako raven, da bo lahko industrija EU uvožene izdelke prodajala s primernim dobičkom.

Glede na izjemne okoliščine, predvsem potrebo po zagotovitvi kratkoročne stabilne ponudbe, se šteje, da je postopna uvedba v dveh fazah začasnih protidampinških ukrepov primerna. Z obdobjem z nižjo dajatvijo bo omogočena ponudba zadostnih količin, ki bo ustrezala povpraševanju, industrija Unije pa se bo lahko prilagodila na nove okoliščine in postopoma povečala ponudbo.

Ker EU Kitajski ne priznava statusa „tržnega gospodarstva“, je bila kot najprimernejša in smiselna primerljiva država izbrana Indija. Kitajska stran tej izbiri ne nasprotuje. Dejansko je več strani, tudi Kitajska, predlagalo Indijo in odločno dalo prednost tej državi pred drugimi predlaganimi alternativami, kot je ZDA.

Kako se Evropska komisija odloči za uvedbo začasnih dajatev

Za protidampinške postopke veljajo dobro opredeljena pravila, in sicer gre za določbe iz pravil STO in zakonodaje EU – dveh najbolj podrobno opredeljenih sklopov pravil na katerem koli področju trgovinske politike.

Če industrija EU meni, da je uvoz izdelka iz tretje države subvencioniran ali pa se uvoženi izdelek prodaja po ceni, ki je nižja od njegove tržne vrednosti, ter to povzroča škodo industriji EU, ki proizvaja ta izdelek, lahko pri Evropski komisiji vloži pritožbo. Takšno pritožbo je v zvezi s kitajskimi sončnimi ploščami in ključnimi sestavnimi deli zanje vložilo industrijsko združenje EU ProSun. Predložilo je dokaze morebitnega dampinga in subvencioniranja, ki povzročata škodo evropskim proizvajalcem. Komisija je 6. septembra 2012 in 8. novembra 2012 začela protidampinški oziroma protisubvencijski postopek.

V postopku se zaslišijo vse zainteresirane strani. Evropska komisija je poslala vprašalnik številnim zainteresiranim stranem, na primer proizvajalcem izvoznikom, proizvajalcem Unije, uvoznikom, dobaviteljem sestavnih delov (npr. silicija), inštalaterjem in njihovim predstavniškim združenjem. Želela je informacije v zvezi z izvozom, proizvodnjo, prodajo in uvozom sončnih plošč. Uslužbenci Komisije so na podlagi izpolnjenih vprašalnikov zainteresiranih strani preverili podatke na kraju samem, v prostorih večine sodelujočih družb.

Med preiskavo imajo vse zainteresirane strani pravico, da predstavijo svoja stališča ter Komisiji predložijo informacije in/ali se udeležijo zaslišanj. Komisija je upoštevala vse pripombe, ki jih je doslej prejela, in jih obravnavala v začasni uredbi.

Zainteresirane strani so zdaj pozvane, naj v 30 dneh predložijo nadaljnje pripombe, Komisija pa jih bo obravnavala v nadaljevanju preiskave.

Metode za izračun, ki jih uporablja Komisija, so pregledne in dosledne v vseh zadevah. Vse zainteresirane strani imajo dostop do nezaupne različice dokumentacije. Dajatve se določijo na podlagi podrobnih izračunov, temelječih na podatkih, ki so jih predložile zainteresirane strani in jih je Komisija preverila. Stopnja dajatev, če so sprejete, se uvede, da bi se odpravila škoda, ki jo je utrpela industrija EU, ter da se znova vzpostavijo enakopravni konkurenčni pogoji – ne več, ne manj. To pomeni, da dajatve nikoli ne pomenijo kazni. V tem primeru je bil celo izbran zmernejši pristop, tj. uvedba dajatve v višini 11,8 % za prva dva meseca.

Komisija je na podlagi zbranih informacij začasno ugotovila obstoj precejšnjega dampinga ter da je škoda, ki jo je utrpela industrija Unije, posledica dampinškega uvoza. Proučeni so bili tudi drugi dejavniki, ki bi lahko prispevali k škodi.

Komisija je poleg tega opravila tako imenovani „preizkus interesa Unije“, v okviru katerega prouči, ali bi bila potencialna uvedba ukrepov na splošno dražja za gospodarstvo Unije od koristi ukrepov za pritožnike. EU je edina članica STO, ki sistematično izvaja tovrstne preizkuse in tako sistematično presega svoje obveznosti v okviru članstva STO. Komisija začasno meni, da bi gospodarske koristi za proizvajalce Unije izravnale vse potencialne negativne učinke ukrepov.

Komisija je ocenila stopnjo dajatev, ki so potrebne za odpravo škodljivih učinkov dampinga. Ukrepi so bili uvedeni na stopnji škode (v povprečju 47,6 %), ki je nižja od stopnje dampinga (v povprečju 88 %), torej se je uporabilo tako imenovano „pravilo nižje dajatve“. To pomeni, da stopnja dajatve zadošča za ponovno vzpostavitev enakopravnih konkurenčnih pogojev za zadevno industrijo EU.

Kaj sledi?

Začasne protidampinške dajatve se uvedejo za šestmesečno obdobje. 11,8-odstotna dajatev začne veljati 6. junija ob minuto čez polnoč po lokalnem času, tj. protidampinška dajatev na uvoz sončnih plošč se v Dovru uvede eno uro pozneje kot na primer v rotterdamskem pristanišču.

Po objavi današnje odločitve bo Komisija ugotovitve razkrila zainteresiranim stranem, ki bodo imele mesec dni časa, da predložijo pripombe. Preiskava se bo nadaljevala, dokončne ukrepe, če bodo sprejeti, pa bi bilo treba uvesti do 5. decembra 2013.

Ko bo Komisija sprejela prvotne ugotovitve, lahko obe strani na podlagi obstoječih pravnih določb, predlagata rešitve, ki bi jih lahko dosegli s pogajanji. Komisija je izrazila pripravljenost za razprave s Kitajsko o drugih ukrepih, ki bi lahko imeli enak učinek kot 47,6-odstotna dajatev. Tako rešitev omogočajo pravila STO in zakonodaja EU (člen 8 osnovne protidampinške uredbe EU), in sicer v obliki cenovne zaveze – zaveze, da se izdelki ne bodo prodajali pod minimalno ceno. Takšno zavezo opredeljuje vrsta pravnih zahtev. Med glavnimi je ta, da mora ponujeni ukrep omogočiti odpravo škodljive stopnje dampinga, da mora biti v praksi izvedljiv in da je mogoče spremljati izvajanje takega ukrepa.

Pritožnik ima prav tako možnost, da svojo pritožbo umakne, kar lahko stori v kateri koli fazi postopka. V tem primeru lahko Komisija sklene, da bo zaključila preiskavo.

Evropska komisija lahko do 5. decembra 2013 predlaga Svetu (a) da zadevo zaključi brez uvedbe ukrepov ali (b) da uvede dokončno protidampinško dajatev za obdobje pet let. Po veljavnih pravilih lahko Svet predlog Komisije zavrne z navadno večino. Končne ugotovitve bodo objavljene v Uradnem listu Evropske unije.

Ključna dejstva za boljše razumevanje te preiskave

Tržni delež:

Kitajski uvoz je v letih 2011 in 2012 predstavljal več kot 80 % trga Unije. Če se ukrepi ne uvedejo, je verjetno, da se bo kitajski tržni delež še povečal. Zato obstaja tveganje, da bo industrija Unije, ki je imela v istem obdobju 13 % delež na trgu EU, kmalu povsem prenehala delovati. Leta 2009 so imeli proizvajalci EU še 19 % tržni delež.

Presežne zmogljivosti na Kitajskem:

Leta 2012 je kitajska proizvodna zmogljivost znašala več kot 55 gigavatov (GW), kar je predstavljalo približno 150 % svetovne potrošnje. Drugače povedano, Kitajska lahko danes proizvede enoinpolkrat več sončnih plošč od svetovnega povpraševanja. Leta 2012 je presežna proizvodna zmogljivost na Kitajskem znašala približno 27 GW ali približno 90 % svetovnega povpraševanja. Potrošnja EU je bila istega leta približno 15 GW. Zato je presežna proizvodna zmogljivost Kitajske leta 2012 predstavljala skoraj dvakratno celotno povpraševanje EU. Kitajska vlada je namreč v zadnjih letih močno podpirala rast naložb. Opozoriti je treba na dejstvo, da je leta 2009, torej pred samo tremi leti, kitajska proizvodna zmogljivost znašala le 6,5 GW.

Insolventnost v EU:

Glede na razpoložljive podatke v obravnavanem obdobju (od leta 2009 do julija 2012):

  1. je približno 40 proizvajalcev EU razglasilo insolventnost,

  2. je približno 6 proizvajalcev zaustavilo proizvodnjo (nekateri delno),

  3. sta približno 2 proizvajalca EU prenehala poslovati s sončnimi ploščami,

  4. so nad približno 4 proizvajalci EU nadzor prevzeli kitajski vlagatelji.

Vpliv na zaposlovanje:

Študija, ki jo je objavila svetovalna družba Prognos in naročila interesna skupina, ki nasprotuje protidampinški preiskavi, navaja, da bo ogroženih 242 000 delovnih mest, če se ukrepi uvedejo. Komisija meni, da ta študija močno precenjuje izgubo delovnih mest v EU, če bi prišlo do uvedbe ukrepov. Poleg tega temelji na podatkih iz leta 2011, ko je bilo povpraševanje še posebej veliko. Potrošnja se je naslednjega leta znatno zmanjšala in zato se je zmanjšalo tudi število delovnih mest. Študija Prognosa tega razvoja dogodkov ni upoštevala. Hkrati večina oblikovalcev projektov in inštalaterjev ni izključno odvisna od sektorja sončnih plošč, kot to velja za druge poslovne dejavnosti. Dobavitelji sestavnih delov (npr. polisilikona, strojnih delov), ki so prisotni na globalni ravni, bi lahko delno izgubo kitajskega trga izravnali s povečanjem dobave na drugih trgih, uvozniki pa bi lahko dobavljali iz drugih tretjih držav.

Druga študija, ki jo je pripravila družba PriceWaterhouseCoopers, ugotavlja, da je metodologija iz študije Prognosa nezanesljiva in nedosledna ter da bodo imeli ukrepi na splošno pozitiven učinek na zaposlovanje.

Trgovinski odnosi med EU in Kitajsko:

Leta 2012 je EU uvozila blago iz Kitajske v vrednosti 289,7 milijarde EUR, uvoz EU na Kitajsko pa je znašal 143,8 milijarde EUR. Dvostranska blagovna menjava med EU in Kitajsko že zdaj močno presega 1 milijardo EUR na dan. Leta 2012 je EU iz Kitajske uvozila sončne plošče v vrednosti približno 11,5 milijarde EUR.

Registracija uvoza

Po vloženem zahtevku industrije Unije in na podlagi predloženih dokazil je bila 5. marca 2013 objavljena uredba o registraciji uvoza sončnih plošč iz Kitajske (objava v Uradnem listu Evropske unije). Ta objava je administrativne narave. Če se v postopku doseže faza dokončnih ukrepov, se bo lahko odločilo, ali je treba ukrepe uvesti retroaktivno (do treh mesecev pred začasnimi dajatvami, tj. do 5. marca 2013, če bo to mogoče).

Protisubvencijska preiskava

Še vedno poteka vzporedna protisubvencijska preiskava, ki se je začela 8. novembra 2012 na podlagi pritožbe istega pritožnika (MEMO/12/844). Začasne protisubvencijske ukrepe, če bodo sprejeti, je treba uvesti do 7. avgusta 2013. Kakor v protidampinški preiskavi, bi bilo treba tudi dokončne ukrepe, če bodo sprejeti, uvesti do začetka decembra 2013.

Dodatne informacije

IP/13/501: Sporočilo za javnost

MEMO/13/499: Opombe evropskega komisarja za trgovino Karla De Guchta glede odločitve

MEMO/12/647: EU začenja protidampinško preiskavo glede uvoza sončnih plošč iz Kitajske, 6. septembra 2012.

Dodatni dokumenti o protidampinški preiskavi EU glede uvoza sončnih plošč iz Kitajske.

http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?ref=ong&id=1895&sta=21&en=31&page=2&c_order=date&c_order_dir=Down

Več o trgovinskih odnosih med EU in Kitajsko

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/china/

Vprašanja in odgovori o protidampinških postopkih

http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence/anti-dumping/

Vprašanja in odgovori glede odločitve EU o uvedbi začasnih protidampinških tarif za kitajske sončne plošče.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:152:0005:0047:sl:PDF


Side Bar