Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Oznam

Brusel 4. júna 2013

Oznam: EÚ uložila dočasné antidumpingové clá na čínske solárne panely

Európska komisia dnes uložila dočasné antidumpingové clá na dovoz solárnych panelov a kľúčových komponentov (t. j. článkov a doštičiek) z Číny. Pri prešetrovaní sa zistilo, že čínske solárne panely sa predávajú do Európy za oveľa nižšiu cenu, než je ich bežná trhová hodnota. Clá budú uložené s cieľom zmierniť ujmu spôsobenú európskemu výrobnému odvetviu v dôsledku tejto nekalej obchodnej praktiky (t. j. dumpingu).

Zatiaľ čo dumping dosahuje v priemere 88 %, výška uložených antidumpingových ciel sa stanoví len na priemerne 47,6 %. Táto sadzba sa požaduje na odstránenie ujmy spôsobenej európskemu výrobnému odvetviu v dôsledku dumpingu. Okrem toho sa od 6. júna zavedie prechodné obdobie dvoch mesiacov so zníženou colnou sadzbou vo výške 11,8 %. Clo sa bude musieť platiť ad valorem – teda ako percentuálny podiel dovoznej hodnoty. Má dočasnú povahu a ukladá sa celkovo na maximálne obdobie šiestich mesiacov.

Prešetrovanie bude teraz pokračovať. Prípadné konečné opatrenia platné päť rokov by sa museli uložiť do 15 mesiacov od začatia konania, t. j. začiatkom decembra 2013.

Výrobkami, ktoré sú predmetom prešetrovania, sú solárne panely a ich kľúčové komponenty, t. j. solárne články a solárne doštičky. Pri výrobe solárneho panelu sa solárne doštičky premieňajú na články, ktoré sa potom zmontujú do modulov, t. j. panelov. Niektorí výrobcovia integrovali pri výrobe všetky tri výrobné kroky, zatiaľ čo iní vyrábajú len doštičky, články a/alebo moduly.

Prešetrovanie a zistenia

Prešetrovanie sa začalo 6. septembra 2012 na základe podnetu podaného priemyselným združením EU ProSun, ktoré tvrdí, že solárne panely z Číny sa v EÚ predávajú za dumpingové ceny, ktoré sú nižšie než trhová hodnota, a fotovoltickému výrobnému odvetviu v EÚ spôsobujú značnú ujmu (MEMO/12/647).

Prešetrovanie sa vykonalo v prísne vymedzenom právnom rámci a pokrývalo celkovú analýzu dumpingu čínskych vývozných spoločností, ujmu spôsobenú fotovoltickému výrobnému odvetviu v EÚ v dôsledku tohto dumpingu a záujmy všetkých aktérov v EÚ (výrobcov v Únii, dodávateľov komponentov, akým je napríklad silikón, inštalatérov, dovozcov, používateľov a spotrebiteľov). Z prešetrovania vyplynulo, že:

  1. vyvážajúci výrobcovia v Číne sa dopúšťajú dumpingu: Čínske solárne panely sa na európskom trhu predávajú za oveľa nižšiu cenu, než je ich bežná trhová hodnota. Výsledkom je priemerné dumpingové rozpätie vo výške 88 %, čo znamená, že reálna hodnota čínskych solárnych panelov predávaných do Európy by v skutočnosti mala byť o 88 % vyššia než cena, za ktorú sa predávajú. V niektorých prípadoch sa zistilo dumpingové rozpätie až do výšky 112,6 %,

  2. dotknuté výrobné odvetvie Únie utrpelo značnú ujmu, ktorá sa premietla do straty trhových podielov v EÚ, poklesu predajných cien a zníženia ziskovosti, čo viedlo k platobnej neschopnosti niekoľkých výrobcov v Únii,

  3. medzi zisteným dumpingom a zistenou ujmou existuje príčinná súvislosť,

  4. uloženie opatrení nie je v rozpore so záujmom Únie.

Na základe týchto zistení bolo prijaté rozhodnutie uložiť antidumpingové clá v dvoch fázach: prvé dva mesiace sa bude musieť platiť clo vo výške 11,8 %, zatiaľ čo od 6. augusta sa na solárne panely z Číny uložia clá v rozpätí od 37,3 % do 67,9 % (v priemere 47,6 %). Od 6. augusta tie čínske spoločnosti, ktoré pri prešetrovaní spolupracovali, budú čeliť nižším clám zatiaľ čo nespolupracujúce spoločnosti postihnú vyššie clá.

Ako sa uskutočnil výpočet cla?

Vo všeobecnosti sa colné sadzby stanovujú uplatnením „pravidla nižšieho cla“. „Pravidlo nižšieho cla“ je tzv. záväzok EÚ „WTO+“, na základe ktorého môže Komisia stanoviť clo na nižšej úrovni, než je dumpingové rozpätie, ak táto nižšia úroveň postačuje na odstránenie ujmy spôsobenej výrobnému odvetviu Únie. Tento spravodlivý prístup prináša prospech vývozcom a prekračuje rámec našich povinností ako člena WTO. Rozpätie ujmy v praxi zodpovedá sume, pri ktorej dochádza k „odstráneniu ujmy“. Cieľom je teda zvýšiť ceny na úroveň, ktorá výrobnému odvetviu EÚ umožňuje predaj za primeraný zisk.

Okrem toho vzhľadom na mimoriadne okolnosti a najmä na potrebu zabezpečiť stabilitu dodávok v krátkodobom horizonte sa považuje za vhodné zaviesť dočasné clá postupne – v dvoch krokoch. Obdobie s nižším clom zaistí dostatočné dodávky na uspokojenie celého dopytu a zároveň umožní výrobnému odvetviu Únie prispôsobiť sa situácii a postupne zvýšiť objem dodávok.

Keďže EÚ neuznáva Čínu ako „trhové hospodárstvo“, za najvhodnejšiu a najprimeranejšiu analogickú krajinu bola vybraná India. Čína tento výber nespochybňuje. V skutočnosti navrhlo Indiu niekoľko strán (vrátane Číny) a vyjadrilo názor, že jednoznačne uprednostňujú Indiu pred inými navrhovanými alternatívami (ako napríklad USA).

Na základe čoho Európska komisia rozhoduje o uložení dočasných ciel?

Antidumpingové postupy podliehajú dôkladne vymedzeným pravidlám, ktorými sú pravidlá WTO aj právne predpisy EÚ. Ide o dva najpodrobnejšie súbory pravidiel v oblasti obchodnej politiky.

Ak sa výrobné odvetvie EÚ domnieva, že dovoz nejakého výrobku z nečlenskej krajiny EÚ je subvencovaný alebo že sa tento výrobok predáva za nižšiu cenu, než je jeho trhová hodnota, a spôsobuje tak ujmu výrobnému odvetviu EÚ, ktoré vyrába rovnaký výrobok, môže podať podnet Európskej komisii. Priemyselné združenie EU ProSun podalo takýto podnet v súvislosti s čínskymi solárnymi panelmi a kľúčovými komponentmi. Poskytlo dôkazy o potenciálnom dumpingu a subvenciách, ktoré európskym výrobcom spôsobovali ujmu. Komisia 6. septembra 2012 začala antidumpingové konanie a 8. novembra 2012 antisubvenčné konanie.

V rámci konania dochádza k vypočutiu všetkých strán. Európska komisia zaslala dotazníky rôznym zainteresovaným stranám, akými sú napríklad vyvážajúci výrobcovia, výrobcovia v Únii, dovozcovia, dodávatelia komponentov ako napríklad silikón, inštalatéri a ich zastupujúce združenia. Žiadala od nich informácie týkajúce sa vývozu, výroby, predaja a dovozu solárnych panelov. Po doručení odpovedí zainteresovaných strán úradníci Komisie overili údaje na mieste, teda v priestoroch väčšiny spolupracujúcich spoločností.

V rámci vyšetrovania majú všetky zainteresované strany právo vyjadriť svoje názory a predložiť Komisii informácie a/alebo sa zúčastniť na vypočutiach. Komisia zohľadnila všetky doteraz predložené pripomienky a zaoberala sa nimi v dočasnom nariadení.

Zainteresované strany sa teraz vyzývajú, aby do 30 dní predložili ďalšie pripomienky, ktorými sa Komisia bude zaoberať počas zvyšného prešetrovania.

Komisia uplatňuje metódy výpočtu, ktoré sú transparentné a konzistentné vo všetkých prípadoch. Všetky zainteresované strany majú prístup k verzii spisu, ktorá nie je dôverná. O clách sa rozhoduje na základe podrobných výpočtov, ktoré vychádzajú z údajov predložených stranami a overených Komisiou. Prípadná colná sadzba sa ukladá s cieľom odstrániť ujmu spôsobenú výrobnému odvetviu EÚ a obnoviť rovnaké podmienky – nič viac a nič menej. Clá teda nikdy nemajú sankčnú povahu. V tomto prípade bol zvolený dokonca ešte miernejší prístup, v rámci ktorého sa na prvé dva mesiace uložilo clo vo výške 11,8 %.

Na základe zhromaždených informácií Komisia dospela k predbežnému záveru, že došlo k značnému dumpingu a že dôsledkom dumpingového dovozu je značná ujma spôsobená výrobnému odvetviu Únie. Preskúmanie zahŕňalo aj iné faktory, ktoré mohli prispieť k spôsobeniu ujmy.

Komisia navyše vykonala tzv. „test záujmu Únie“, pri ktorom sa skúma, či by potenciálne uloženie opatrení bolo pre hospodárstvo Únie celkovo nákladnejšie než prínosy opatrení pre navrhovateľov. EÚ je jediným členom WTO, ktorý takéto testy vykonáva systematicky, čím prekračuje svoje povinnosti v rámci WTO. Komisia dospela k predbežnému záveru, že akékoľvek prípadné negatívne účinky opatrení budú vyvážené hospodárskymi prínosmi pre výrobcov v Únii.

Komisia posúdila úroveň cla potrebnú na odstránenie ujmy spôsobenej dumpingom. Opatrenia boli uložené na úrovni ujmy (v priemere 47,6 %), ktorá je nižšia než úroveň dumpingu (v priemere 88 %). Uplatňuje sa tak tzv. „pravidlo nižšieho cla“, čo znamená, že úroveň cla postačuje na obnovenie rovnakých podmienok pre dotknuté výrobné odvetvie EÚ.

Aké sú ďalšie kroky?

Dočasné antidumpingové clá sa ukladajú na obdobie šiestich mesiacov. Clo vo výške 11,8 % začína platiť 6. júna jednu minútu po polnoci miestneho času, t. j. antidumpingové clo sa uplatňuje na dovoz solárnych panelov o jednu hodinu neskôr v Doveri než napríklad v prístave v Rotterdame.

Na základe dnešného rozhodnutia Komisia poskytne zistenia zainteresovaným stranám, ktoré budú mať potom mesiac na to, aby sa vyjadrili. Prešetrovanie bude pokračovať a prípadné konečné opatrenia by sa museli uložiť do 5. decembra 2013.

Po tom, ako Komisia poskytla svoje úvodné zistenia, na základe právnych ustanovení môžu obidve strany navrhnúť riešenia dohodnuté prostredníctvom rokovaní. Komisia naznačila, že je otvorená diskusii s Čínou o iných opatreniach, ktoré by zodpovedali clu vo výške 47,6 %. Pravidlá WTO aj právo EÚ (článok 8 základného antidumpingového nariadenia EÚ) ponúkajú takúto možnosť vo forme cenového záväzku, t. j. dohody nepredávať tovar za nižšiu než minimálnu cenu. V prípade takéhoto záväzku existuje niekoľko právnych požiadaviek. K hlavným z nich patrí, že ponúkané opatrenie musí odstrániť úroveň dumpingu spôsobujúceho ujmu, že toto opatrenie môže fungovať v praxi a že jeho plnenie možno monitorovať.

Navrhovateľ má takisto možnosť stiahnuť svoj podnet, a to v ktoromkoľvek štádiu konania. Komisia sa v takom prípade môže rozhodnúť prešetrovanie ukončiť.

Európska komisia môže do 5. decembra 2013 navrhnúť Rade, aby a) ukončila konanie bez akýchkoľvek opatrení alebo aby b) uložila konečné antidumpingové opatrenia na obdobie piatich rokov. Podľa súčasných pravidiel môže Rada návrh Komisie odmietnuť jednoduchou väčšinou. Záverečné zistenia sa uverejnia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Kľúčové skutočnosti na pochopenie súvislostí tohto prešetrovania

Trhový podiel:

Podiel čínskeho dovozu na trhu Únie dosahoval v rokoch 2011/2012 viac než 80 %. V prípade neuloženia opatrení bude čínsky trhový podiel pravdepodobne rásť ešte viac. Z tohto dôvodu existuje riziko, že výrobné odvetvie Únie, ktorého podiel na trhu EÚ v rovnakom období predstavoval 13 %, zanedlho zanikne úplne. V roku 2009 mali výrobcovia z EÚ na trhu Únie ešte 19 % podiel.

Nadmerná kapacita v Číne:

V roku 2012 presahovala čínska výrobná kapacita 55 gigawattov (GW), a predstavovala tak približne 150 % globálnej spotreby. Inými slovami – Čína dnes dokáže vyrobiť jeden a pol násobok celosvetového dopytu po solárnych paneloch. Nadmerná čínska výrobná kapacita predstavovala v roku 2012 asi 27 GW alebo približne 90 % celosvetového dopytu. Spotreba EÚ dosahovala v roku 2012 asi 15 GW. Nadmerná čínska výrobná kapacita preto predstavovala takmer dvojnásobok celkového dopytu EÚ v roku 2012. Táto nadmerná kapacita je výsledkom masívneho rozmachu vládou podporovaných investícií v niekoľkých uplynulých rokoch. Treba poznamenať, že pred tromi rokmi (v roku 2009) čínska výrobná kapacita predstavovala len 6,5 GW.

Platobná neschopnosť v EÚ:

Počas sledovaného obdobia (rok 2009 až júl 2012) podľa dostupných údajov:

  1. približne 40 výrobcov v EÚ vyhlásilo platobnú neschopnosť

  2. približne šesť výrobcov v EÚ prestalo vyrábať (niektorí z nich čiastočne)

  3. približne dvaja výrobcovia v EÚ prestali podnikať v oblasti solárnych panelov

  4. približne štyroch výrobcov v EÚ ovládli čínski investori

Vplyv na zamestnanosť:

Zo štúdie, ktorú zverejnila poradenská spoločnosť Prognos a ktorej vypracovanie zadala záujmová skupina odmietajúca antidumpingové prešetrovanie, vyplynulo, že v prípade uloženia opatrení je ohrozených 242 000 pracovných miest. Komisia sa domnieva, že táto štúdia stratu pracovných miest v EÚ v prípade uloženia opatrení značne nadhodnocuje. Okrem iného táto štúdia vychádza z údajov z roku 2011, keď bol dopyt obzvlášť vysoký. Nasledujúci rok došlo k podstatnému poklesu spotreby, a teda aj k zníženiu množstva pracovných miest. Štúdia spoločnosti Prognos takýto vývoj nezohľadňuje. Väčšina navrhovateľov projektov a inštalatérov navyše nezávisí výlučne od sektora solárnych panelov, ako je to v prípade iných obchodných činností. Dodávatelia komponentov (napr. polysilikónu či strojov) sú prítomní na celom svete a mali by byť schopní vykompenzovať čiastočnú stratu na čínskom trhu zvýšením dodávok na iné trhy, zatiaľ čo dovozcovia by mali byť schopní získavať zdroje z ďalších tretích krajín.

Ďalšia štúdia vydaná spoločnosťou PriceWaterhouseCoopers dospela k záveru, že metodika použitá v štúdii Prognos je nespoľahlivá a nekonzistentná a že opatrenia budú mať na zamestnanosť celkový pozitívny vplyv.

Obchod EÚ a Číny:

Hodnota tovaru dovezeného z Číny do EÚ dosahovala v roku 2012 289,7 miliardy EUR, zatiaľ čo hodnota tovaru vyvezeného z EÚ do Číny 143,8 miliardy EUR. Bilaterálny obchod s tovarom medzi EÚ a Čínou už vysoko presahuje 1 miliardu EUR denne. Hodnota solárnych panelov dovezených z Číny do EÚ predstavovala v roku 2012 11,5 miliardy EUR.

Registrácia dovozu

Na základe žiadosti výrobného odvetvia Únie a predložených dôkazov bolo 5. marca 2013 uverejnené nariadenie, ktorým sa zavádza registrácia dovozu solárnych panelov z Číny (uverejnenie v Úradnom vestníku EÚ). Išlo o administratívny krok. Ak sa dosiahne štádium konania, v ktorom sa prijmú konečné opatrenia, bude možné rozhodnúť, či by sa opatrenia mali uložiť retroaktívne (až do troch mesiacov pred uložením dočasných opatrení, t. j. eventuálne už od 5. marca 2013).

Antisubvenčné prešetrovanie

Na základe podnetu podaného tým istým navrhovateľom prebieha súbežne antisubvenčné prešetrovanie, ktoré sa začalo 8. novembra 2012 (MEMO/12/844). Prípadné dočasné antisubvenčné opatrenia by sa mali uložiť do 7. augusta 2013. Prípadné konečné opatrenia by sa rovnako ako v prípade antidumpingového prešetrovania museli uložiť začiatkom decembra 2013.

Ďalšie informácie

Dnešné rozhodnutie uverejnené v Úradnom vestníku EÚ: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:152:0005:0047:en:PDF

IP/13/501: Tlačová správa: EÚ uložila dočasné antidumpingové clá na čínske solárne panely

MEMO/13/499: Pripomienky komisára EÚ pre obchod Karla De Guchta k rozhodnutiu

MEMO/13/498: Často kladené otázky v súvislosti s rozhodnutím EÚ o uložení dočasných antidumpingových ciel na čínske solárne panely:

Antidumpingové prešetrovania:

http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence/anti-dumping/

Prebiehajúce prešetrovania v súvislosti s dovozom solárnych panelov a ich hlavných komponentov (t. j. článkov a doštičiek) z Číny:

Antidumpingové opatrenia

http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?ref=ong&id=1895&sta=21&en=31&page=2&c_order=date&c_order_dir=Down

Antisubvenčné opatrenia

http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?ref=ong&id=1932&sta=1&en=20&page=1&c_order=date&c_order_dir=Down


Side Bar