Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

MEMO

Bruksela, dnia 4 czerwca 2013 r.

Memo: UE nakłada tymczasowe cła antydumpingowe na chińskie panele fotowoltaiczne

W dniu dzisiejszym Komisja Europejska nałożyła tymczasowe cła antydumpingowe na przywóz paneli fotowoltaicznych i ich głównych komponentów (tj. ogniw i płytek) z Chin. W wyniku dochodzenia ustalono, że chińskie panele fotowoltaiczne są sprzedawane do Europy znacznie poniżej normalnej wartości rynkowej. Cła zostaną nałożone, aby zrównoważyć szkodę wyrządzaną europejskiemu przemysłowi przez tę nieuczciwą praktykę handlową, jaką jest dumping.

Stawka dumpingu wynosi średnio 88%; nałożona stawka ceł antydumpingowych będzie jednak równa średnio 47,6 %. Taki poziom jest niezbędny, aby naprawić szkody, jakie przemysł europejski poniósł w wyniku dumpingu. Ponadto z dniem 6 czerwca wprowadzony zostanie dwumiesięczny okres przejściowy, w którym obowiązywać będzie ograniczona stawka celna wynosząca 11,8%. Cło będzie musiało zostać opłacone jako stawka celna „ad valorem”; innymi słowy: jako procent wartości przywozu. Jest ono tymczasowe i nakładane na łączny okres sześciu miesięcy.

Dochodzenie będzie kontynuowane. Jeżeli miałyby zostać nałożone ostateczne środki antydumpingowe, obowiązujące przez okres pięciu lat, powinno mieć to miejsce w ciągu 15 miesięcy od rozpoczęcia dochodzenia, to znaczy najpóźniej na początku grudnia 2013 r.

Produktami objętymi dochodzeniem są panele fotowoltaiczne i ich główne komponenty, tj. fotowoltaiczne ogniwa i płytki. Aby panel fotowoltaiczny mógł zostać wyprodukowany, fotowoltaiczne płytki są przekształcane w ogniwa, zaś ogniwa są łączone w moduły, czyli panele. Niektórzy producenci zintegrowali proces produkcji tak, że obejmuje on wszystkie trzy etapy działania, inni zaś wytwarzają jedynie płytki, ogniwa lub moduły.

Dochodzenie i ustalenia

Dochodzenie rozpoczęto w dniu 6 września 2012 r. w następstwie skargi złożonej przez stowarzyszenie branżowe EU ProSun, którego zdaniem panele fotowoltaiczne z Chin są sprzedawane do UE po cenach dumpingowych, tj. poniżej wartości rynkowej, w związku z czym przynoszą unijnemu przemysłowi fotowoltaicznemu istotną szkodę (MEMO/12/647).

Dochodzenie przeprowadzono w obrębie ścisłych ram prawnych; objęło ono pełną analizę sprzedaży po cenach dumpingowych realizowanej przez chińskie przedsiębiorstwa eksportujące, szkody doznanej przez unijny przemysł fotowoltaiczny w następstwie wspomnianego dumpingu, a także interesów wszystkich zainteresowanych podmiotów w UE (producentów unijnych, dostawców komponentów takich jak krzem, przedsiębiorstw montażowych, importerów, użytkowników i konsumentów). Wykazało ono, że:

  1. chińscy producenci eksportujący prowadzą sprzedaż dumpingową: chińskie panele fotowoltaiczne są sprzedawane na rynku europejskim znacznie poniżej ich normalnej wartości rynkowej, co powoduje marginesy dumpingu na poziomie średnio 88 %. Oznacza to, że uczciwa cena chińskiego panelu fotowoltaicznego sprzedawanego do Europy powinna być o 88 % wyższa niż cena, po jakiej panel jest sprzedawany. W niektórych przypadkach stwierdzono margines dumpingu na poziomie aż 112,6 %;

  2. przemysł unijny poniósł znaczącą szkodę, która przekłada się na utratę udziałów w rynku unijnym, spadek cen sprzedaży i spadek rentowności prowadzący do szeregu przypadków ogłaszania upadłości przez producentów unijnych;

  3. istnieje związek przyczynowy między dumpingiem a stwierdzoną szkodą;

  4. nałożenie środków nie jest sprzeczne z interesem Unii.

Na podstawie powyższych ustaleń zdecydowano o nałożeniu na panele fotowoltaiczne pochodzące z Chin ceł antydumpingowych w dwóch etapach: przez dwa miesiące będzie obowiązywać cło w wysokości 11,8%, natomiast od dnia 6 sierpnia pobierane będą cła w wysokości od 37,3 % do 67,9 % (co daje średnią 47,6%). Począwszy od dnia 6 sierpnia na te przedsiębiorstwa chińskie, które współpracowały w dochodzeniu, nałożone zostaną niższe taryfy, natomiast na te, które nie współpracowały - taryfy wyższe.

W jaki sposób obliczono stawki ceł?

Ogólnie rzecz biorąc, stawki ceł określa się poprzez odniesienie do „zasady niższego cła”. „Zasada niższego cła” to tak zwane zobowiązanie „WTO-plus” UE, które pozwala Komisji określić cło na niższym poziomie niż margines dumpingu, o ile taki niższy poziom wystarczy, aby usunąć szkodę poniesioną przez przemysł unijny. Takie uczciwe podejście przynosi korzyści eksporterom i wykracza poza nasze zobowiązania wynikające z członkostwa w WTO. W praktyce margines szkody to kwota „usuwająca szkodę”; jego celem jest zatem zwiększenie cen do poziomu, który pozwoli przemysłowi unijnemu na prowadzenie sprzedaży z rozsądnym zyskiem.

Ponadto, uwzględniając wyjątkowe okoliczności oraz, przede wszystkim, potrzebę zapewnienia stabilnych dostaw w najbliższej perspektywie, uznaje się za wskazane nałożenie ceł tymczasowych i wprowadzenie ich w dwóch etapach. Okres, w którym obowiązywać będzie niższa stawka celna, pozwoli zagwarantować dostateczne dostawy zaspokajające zapotrzebowanie, pozwalając przemysłowi Unii na dostosowanie się do sytuacji i stopniowe zwiększenie podaży.

W związku z tym, że UE nie uznaje Chin za „gospodarkę rynkową”, za najbardziej odpowiednie i uzasadnione państwo analogiczne uznano Indie. Strona chińska nie podważyła tego wyboru. W rzeczywistości Indie zostały zaproponowane przez szereg podmiotów, w tym chińskie, które zdecydowanie wybrały taką opcję spośród innych rozwiązań alternatywnych, do których należały na przykład Stany Zjednoczone.

Na jakiej podstawie Komisja Europejska podejmuje decyzję o nałożeniu ceł tymczasowych?

Procedury antydumpingowe są przedmiotem dokładnie zdefiniowanych przepisów – zarówno w zasadach WTO jak i w przepisach UE - dwóch najbardziej szczegółowych zestawach przepisów we wszystkich obszarach polityki handlowej.

Jeżeli w jakimś sektorze przemysłu UE stwierdzono, że przywóz produktu z państwa nienależącego do UE jest subsydiowany lub że produkt ten jest sprzedawany po cenach niższych niż wartość rynkowa, co naraża na szkodę przemysł UE produkujący taki sam produkt, istnieje możliwość złożenia skargi do Komisji Europejskiej. Taką skargę złożyło stowarzyszenie branżowe EU ProSun; dotyczyła ona chińskich paneli fotowoltaicznych i głównych komponentów. Stowarzyszenie dostarczyło dowodów na występowanie potencjalnego dumpingu oraz subsydiów, które powodują szkody po stronie producentów europejskich. W dniu 6 września 2012 r. Komisja wszczęła postępowanie antydumpingowe, a w dniu 8 listopada 2012 r. – postępowanie antysubsydyjne.

Podczas postępowania wysłuchano opinii wszystkich stron. Komisja Europejska przesłała kwestionariusze różnym zainteresowanym stronom, wśród których znaleźli się producenci eksportujący, producenci unijni, importerzy, dostawcy komponentów takich jak krzem, przedsiębiorstwa montażowe oraz odpowiednie stowarzyszenia reprezentujące te podmioty. Komisja zwróciła się o informacje dotyczące wywozu, produkcji, sprzedaży i przywozu paneli fotowoltaicznych. Po otrzymaniu odpowiedzi od zainteresowanych stron urzędnicy Komisji zweryfikowali dane na miejscu, na terenie większości przedsiębiorstw współpracujących.

Podczas dochodzenia wszystkie zainteresowane strony miały prawo przedstawić swoje opinie i przekazać Komisji informacje lub wziąć udział w przesłuchaniach. Komisja uwzględniła wszystkie otrzymane komentarze i odniosła się do nich w rozporządzeniu tymczasowym.

Obecnie wzywa się zainteresowane strony do tego, aby w ciągu 30 dni przedstawiły kolejne uwagi, Komisja odniesie się do nich w dalszej części dochodzenia.

Komisja stosuje metody obliczeń, które w każdym przypadku są przejrzyste i spójne. Wszystkie zainteresowane strony mają dostęp do dokumentów nieopatrzonych klauzulą poufności. Decyzje o cłach są podejmowane w oparciu o szczegółowe obliczenia na podstawie danych dostarczonych przez strony i zweryfikowanych przez Komisję. Celem nałożenia stawki celnej, o ile taka decyzja zostaje podjęta, jest usunięcie szkody, jaką poniósł przemysł unijny oraz przywrócenie równych reguł gry – ani mniej, ani więcej. Cła nie mają zatem nigdy charakteru kary. W tym przypadku zdecydowano się na jeszcze bardziej umiarkowane podejście, przewidujące wprowadzenie na pierwsze dwa miesiące cła w wysokości 11,8 %.

Na podstawie zgromadzonych informacji Komisja wstępnie ustaliła, że występowała znaczna sprzedaż po cenach dumpingowych i że istotna szkoda poniesiona przez przemysł Unii jest wynikiem tego przywozu. Rozpatrzenie sprawy obejmowało również inne czynniki, które mogły przyczynić się do wystąpienia szkody.

Ponadto Komisja przeprowadziła tak zwane „badanie interesu Unii”, z pomocą którego sprawdza się, czy potencjalne nałożenie środków będzie, ogólnie rzecz biorąc, kosztowało gospodarkę Unii więcej, niż wyniosą korzyści, jakie odniosą skarżący. UE jest jedynym członkiem WTO, który systematycznie przeprowadza takie badania. Realizując je regularnie, wykracza ona poza swoje zobowiązania wynikające z członkostwa w WTO. Komisja wstępnie uznała, że gospodarcze korzyści, jakie dzięki środkom odniosą producenci unijni, przewyższą wszelkie możliwe negatywne skutki środków.

Komisja oceniła poziom cła, jaki jest niezbędny dla przeciwdziałania szkodliwym skutkom dumpingu. Środki zostały nałożone na poziomie szkody (średnio 47,6%), co jest stawką niższą niż poziom dumpingu (średnio 88 %). Tym samym zastosowano tak zwaną „zasadę niższego cła”. Oznacza to, że poziom cła jest wystarczający dla przywrócenia równych reguł gry dla przedmiotowego przemysłu UE.

Jakie będą następne kroki?

Tymczasowe cła antydumpingowe nakładane są na okres sześciu miesięcy. Cło o wartości 11,8 % wejdzie w życie dnia 6 czerwca o godzinie 00:01 czasu lokalnego, to znaczy cło antydumpingowe zostanie zastosowane w odniesieniu do przywozu paneli fotowoltaicznych o jedną godzinę później w Dover niż na przykład w porcie w Rotterdamie.

W następstwie dzisiejszej decyzji Komisja ujawni ustalenia zainteresowanym stronom, które będą miały jeden miesiąc na złożenie swoich uwag. Dochodzenie będzie kontynuowane, a jeżeli miałyby zostać nałożone środki ostateczne, musi to nastąpić do dnia 5 grudnia 2013 r.

Po dokonaniu wstępnych ustaleń przez Komisję obie strony mogą wykorzystać istniejące przepisy prawne w celu zaproponowania wynegocjowanych rozwiązań. Komisja wskazała, że jest gotowa do podjęcia rozmów z Chinami na temat innych środków, które byłyby równoważne nałożeniu cła w wysokości 47,6 %. Zarówno zasady WTO jak i przepisy EU (art. 8 podstawowego rozporządzenia antydumpingowego UE) dają taką możliwość w formie zobowiązania cenowego – porozumienia o niesprzedawaniu danego produktu poniżej ceny minimalnej. Istnieje szereg wymogów prawnych dla takiego zobowiązania, najważniejsze z nich stanowią, że oferowany środek musi usuwać szkodliwy poziom dumpingu, a także że jego praktyczna realizacja oraz nadzorowanie jego wdrożenia są możliwe.

Skarżący ma również możliwość wycofania skargi, co może zrobić na każdym etapie postępowania. W takim przypadku Komisja może podjąć decyzję o zakończeniu dochodzenia.

Do dnia 5 grudnia 2013 r. Komisja Europejska może zaproponować Radzie: a) zamknięcie sprawy bez podejmowania środków lub b) nałożenie ostatecznych środków antydumpingowych na okres pięciu lat. Zgodnie z obowiązującymi zasadami Rada może odrzucić wniosek Komisji zwykłą większością głosów. Ostateczne ustalenia zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Najważniejsze fakty pozwalające ujrzeć przedmiotowe dochodzenie w szerszym kontekście

Udział w rynku:

W roku 2011/2012 przywóz z Chin stanowił ponad 80 % rynku Unii. Prawdopodobne jest, że w przypadku nienałożenia środków chińskie udziały w rynku będą dalej rosły. W związku z powyższym istnieje niebezpieczeństwo, że przemysł Unii, którego udział w rynku UE w tym samym okresie wynosił 13 %, wkrótce przestanie funkcjonować. Jeszcze w 2009 r. udział producentów UE w rynku unijnym wynosił 19 %.

Nadmierne moce produkcyjne w Chinach:

W 2012 r. chińskie moce produkcyjne wynosiły ponad 55 gigawatów (GW), co stanowiło około 150 % światowej konsumpcji. Innymi słowy, dzisiaj Chiny mogą produkować jeden i pół razy tyle, ile wynosi światowe zapotrzebowanie na panele fotowoltaiczne. W 2012 r. nadmiar chińskich mocy produkcyjnych wynosił około 27 GW lub około 90 % światowego popytu. Spożycie UE w 2012 r. wyniosło około 15 GW. Nadmierne moce produkcyjne w Chinach stanowiły zatem w 2012 r. niemal podwójną wartość całego zapotrzebowania w UE. Te nadmierne moce produkcyjne są wynikiem ogromnego, wspieranego przez rząd boomu inwestycyjnego, jaki miał miejsce w ciągu ostatnich kilku lat. Jeszcze trzy lata temu, w 2009 r., chińskie moce produkcyjne wynosiły jedynie 6,5 GW.

Przypadki ogłaszania upadłości w UE:

Zgodnie z dostępnymi danymi w okresie badanym (2009 r. – lipiec 2012 r.):

  1. około 40 producentów UE ogłosiło upadłość

  2. około 6 producentów UE wstrzymało produkcję (niektórzy częściowo)

  3. około 2 producentów UE opuściło sektor techniki fotowoltaicznej

  4. około 4 producentów UE zostało przejętych przez chińskich inwestorów

Wpływ na zatrudnienie:

Zgodnie z sugestiami badania (badanie opublikowane przez przedsiębiorstwo konsultacyjne Prognos), zleconego przez grupę interesów przeciwną dochodzeniu antydumpingowemu, w przypadku nałożenia środków zagrożonych będzie 242 000 miejsc pracy. Komisja jest przekonana, że we wspomnianym badaniu znacząco zawyżono liczbę utraconych miejsc pracy w UE w przypadku nałożenia środków. Badanie opiera się między innymi na danych pochodzących z 2011 r., kiedy popyt był szczególnie wysoki. W kolejnym roku konsumpcja znacznie spadła, a w związku z tym spadła również liczba miejsc pracy. Badanie przeprowadzone przez Prognos nie uwzględnia tych zmian. Ponadto większość podmiotów realizujących projekty i przedsiębiorstw montażowych nie polega wyłącznie na sektorze fotowoltaicznym i prowadzi inną działalność gospodarczą. Dostawcy komponentów (np. polikrzemu, urządzeń) są obecni na całym świecie i powinni być w stanie zrównoważyć częściowe straty na chińskim rynku poprzez zwiększenie dostaw na inne rynki, podczas gdy importerzy powinni móc również nabywać towary w innych państwach trzecich.

W innym badaniu (badanie opublikowane przez PriceWaterhouseCoopers) stwierdzono, że metody zastosowane w badaniu Prognos są niewiarygodne i niespójne, oraz że środki będą miały, ogólnie rzecz biorąc, pozytywny wpływ na zatrudnienie.

Wymiana handlowa UE-Chiny:

W 2012 r. towary przywiezione do UE z Chin miały wartość 289,7 mld EUR, podczas gdy wartość wywozu z UE do Chin wyniosła 143,8 mld EUR. Dwustronna wymiana handlowa między UE a Chinami wyraźnie przekracza 1 mld EUR dziennie. W 2012 r. przywieziono do UE panele fotowoltaiczne o wartości 11,5 mld EUR.

Rejestracja przywozu

W następstwie wniosku ze strony przemysłu unijnego oraz na podstawie dostępnych dowodów w dniu 5 marca 2013 r. opublikowano rozporządzenie poddające rejestracji przywóz modułów fotowoltaicznych z Chin (Publikacja w Dzienniku Urzędowym UE). Był to środek administracyjny. Jeżeli osiągnięty zostanie etap postępowania, na którym nakładane są środki ostateczne, możliwa będzie decyzja, czy środki powinny zostać nałożone z mocą wsteczną (do trzech miesięcy przed nałożeniem ceł tymczasowych, to znaczy możliwie najwcześniej od dnia 5 marca 2013 r.).

Dochodzenie antysubsydyjne

Trwa jednoczesne dochodzenie antysubsydyjne, które wszczęto dnia 8 listopada 2012 r. w następstwie skargi złożonej przez tego samego skarżącego (MEMO/12/844). Jeżeli miałaby zostać podjęta decyzja o tymczasowych środkach antysubsydyjnych, powinno mieć to miejsce do dnia 7 sierpnia 2013 r. Podobnie jak w przypadku dochodzenia antydumpingowego, jeżeli miałyby zostać nałożone środki ostateczne, musi to nastąpić do pierwszych dni grudnia 2013 r.

Więcej informacji

IP/13/501: Komunikat prasowy

MEMO/13/499: Wypowiedź komisarza UE ds. handlu Karela De Guchta na temat omawianej decyzji

MEMO/13/647: Memo

MEMO/13/498: Pytania i odpowiedzi na temat decyzji UE w sprawie nałożenia tymczasowych ceł antydumpingowych na przywóz chińskich paneli fotowoltaicznych:

Informacje nt. dochodzeń antydumpingowych:

http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence/anti-dumping/

Trwające dochodzenia w sprawie przywozu paneli fotowoltaicznych i ich głównych komponentów (tj. ogniw i płytek) z Chin:

antydumpingowe

http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?ref=ong&id=1895&sta=21&en=31&page=2&c_order=date&c_order_dir=Down

antysubsydyjne

http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?ref=ong&id=1932&sta=1&en=20&page=1&c_order=date&c_order_dir=Down

Rozporządzenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:152:0005:0047:pl:PDF


Side Bar