Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

NOTA

Brussel, 4 juni 2013

Memo: EU stelt voorlopige antidumpingmaatregelen in op Chinese zonnepanelen

De Europese Commissie heeft vandaag voorlopige antidumpingmaatregelen op de invoer van zonnepanelen en de belangrijkste componenten daarvan (cellen en wafers) uit China ingesteld. Uit een onderzoek is gebleken dat Chinese zonnepanelen ver onder de normale marktwaarde naar Europa worden verkocht. De rechten worden ingesteld om de schade te verminderen die door deze oneerlijke handelspraktijk, dumping, aan de Europese bedrijfstak wordt berokkend.

Terwijl het gemiddelde dumpingpercentage 88 % bedraagt, zullen de ingestelde antidumpingrechten gemiddeld slechts 47,6 % bedragen, wat nodig is om de schade te compenseren die de Europese bedrijfstak door de dumping heeft geleden. Daarnaast zal vanaf 6 juni gedurende een overgangsperiode van twee maanden een verlaagd dumpingrecht van 11,8 % gelden. Het recht moet als een ad-valoremrecht worden betaald, dat wil zeggen als een percentage van de invoerwaarde. Het betreft een voorlopig recht dat voor een periode van in totaal zes maanden wordt ingesteld.

Het onderzoek wordt thans voortgezet. Eventuele maatregelen voor een duur van vijf jaar moeten binnen 15 maanden na de inleiding van de procedure worden ingesteld, d.w.z. begin december 2013.

De producten waarop het onderzoek betrekking heeft, zijn zonnepanelen en de belangrijkste componenten daarvan, te weten zonnecellen en zonnewafers. Om een zonnepaneel te produceren, worden zonnewafers getransformeerd in cellen, waarna de cellen tot modules, d.w.z. panelen, worden geassembleerd. Sommige producenten kennen een geïntegreerde productie waarbij alle drie de productiestappen plaatsvinden, terwijl andere enkel wafers, cellen en/of modules produceren.

Het onderzoek en de bevindingen

Het onderzoek is op 6 september 2012 geopend naar aanleiding van een klacht van EU Prosun,een bedrijfstakvereniging, die stelt dat zonnepanelen uit China in de EU tegen lagere prijzen dan de marktwaarde worden gedumpt en dat de fotovoltaïsche bedrijfstak in de EU hierdoor aanmerkelijke schade lijdt (MEMO/12/647).

Het onderzoek is binnen een streng juridisch kader uitgevoerd en omvatte een analyse van de dumping door Chinese exporterende ondernemingen, de door de dumping aan de fotovoltaïsche bedrijfstak van de EU berokkende schade, en het belang van alle spelers in de EU (producenten in de Unie, leveranciers van componenten als silicium, installateurs, importeurs, gebruikers en consumenten). Uit het onderzoek is gebleken dat:

  1. er sprake is van dumping door de producenten-exporteurs in China: Chinese zonnepanelen worden ver onder de normale marktwaarde ervan verkocht op de Europese markt, wat gemiddeld tot dumpingpercentages van 88 % leidt, zodat de reële waarde van een Chinees zonnepaneel dat naar Europa wordt verkocht, in feite 88 % hoger zou moeten zijn dan de prijs waartegen het wordt verkocht. In sommige gevallen zijn dumpingmarges tot 112,6 % gevonden;

  2. de aanmerkelijke schade voor de bedrijfstak van de Unie weerspiegelde zich in een verlies aan marktaandeel in de EU en een verlaging van de verkoopprijzen en van de winstgevendheid, waardoor een aantal producenten in de Unie failleerde;

  3. er tussen de vastgestelde dumping en schade een causaal verband bestaat;

  4. de instelling van maatregelen niet tegen het belang van de Unie indruist.

Op basis van deze bevindingen is besloten tot instelling van een antidumpingrecht in twee fasen: op zonnepanelen uit China moet gedurende twee maanden een recht van 11,8  % worden betaald; vanaf 6 augustus moeten daarop rechten variërend van 37,3 % tot 67,9 % (gemiddeld 47,6 %) worden betaald. Vanaf 6 augustus zullen voor de Chinese ondernemingen die aan het onderzoek hebben meegewerkt, lagere rechten gelden, en voor de ondernemingen die niet hebben meegewerkt, hogere rechten.

Hoe is het recht berekend?

Normaliter worden rechten vastgesteld met inachtneming van de regel van het laagste recht. De regel van het laagste recht is een zogenoemde "WTO-plus"-verbintenis van de EU, dat wil zeggen dat de Commissie op grond van deze regel een recht kan instellen dat lager is dan de dumpingmarge wanneer dit lagere niveau toereikend is om de door de bedrijfstak van de Unie geleden schade weg te nemen. Deze billijke benadering strekt de exporteurs tot voordeel en gaat verder dan wat vereist is op grond van onze WTO-verplichtingen. In de praktijk betreft de dumpingmarge het bedrag waarmee de schade teniet wordt gedaan, d.w.z. dat deze bedoeld is om de prijzen te verhogen tot een niveau waarop de bedrijfstak van de Unie bij zijn verkopen een redelijke winst kan behalen.

Daarnaast wordt het gelet op de uitzonderlijke omstandigheden en met name de noodzaak van een stabiel aanbod op korte termijn, passend geacht om de voorlopige rechten gefaseerd in te voeren en wel in twee stappen. Een periode met een lager recht waarborgt voldoende aanbod om aan de totale vraag te voldoen, terwijl de bedrijfstak van de Unie zich aan de situatie kan aanpassen en het aanbod geleidelijk kan verhogen.

Aangezien de EU China niet als "markteconomie" erkent, is India gekozen als het meest geschikte referentieland. Tegen deze keuze is van Chinese zijde geen bezwaar gemaakt. Een aantal onder meer Chinese betrokkenen hebben juist India voorgesteld en daarvoor een duidelijke voorkeur uitgesproken in vergelijking tot alternatieven als de VS.

Op basis waarvan besluit de Europese Commissie tot instelling van voorlopige rechten?

Voor antidumpingprocedures gelden nauw omschreven regels, zowel WTO-regels als EU-wetgeving, die de twee meest uitgewerkte regelingen voor om het even welk handelspolitiek terrein omvatten.

Wanneer een EU-bedrijfstak van mening is dat invoer van een product uit een land buiten de EU wordt gesubsidieerd of onder de marktprijs wordt verkocht en dat de EU-bedrijfstak die hetzelfde product produceert, daardoor schade lijdt, kan hij bij de Europese Commissie een klacht indienen. EU ProSun, een bedrijfstakvereniging, heeft zo'n klacht ingediend over Chinese zonnepanelen en de belangrijkste componenten daarvan. Zij heeft bewijsmateriaal aangeleverd van mogelijke dumping en subsidiëring die de Europese producenten schade berokkenden. Op 6 september 2012 respectievelijk 8 november 2012 heeft de Commissie een antidumping- respectievelijk een antisubsidieprocedure ingeleid.

Tijdens de procedure worden alle partijen gehoord. De Europese Commissie heeft vragenlijsten gestuurd naar verscheidene belanghebbenden, zoals producenten-exporteurs, importeurs, leveranciers van componenten als silicium, installateurs en hun representatieve verenigingen. Zij heeft gevraagd om gegevens over de uitvoer, de productie, de verkoop en de invoer van zonnepanelen. Na ontvangst van de antwoorden van de belanghebbenden hebben ambtenaren van de Commissie de gegevens ter plaatse, op de bedrijfsterreinen van de meeste medewerkende ondernemingen, gecontroleerd.

Gedurende het onderzoek hebben alle belanghebbenden het recht hun standpunten kenbaar te maken, gegevens bij de Commissie in te dienen en/of deel te nemen aan hoorzittingen. De Commissie heeft rekening gehouden met alle tot dusver ontvangen opmerkingen en heeft deze meegenomen in de voorlopige verordening.

Belanghebbenden kunnen thans binnen 30 dagen nadere opmerkingen indienen en de Commissie zal deze meenemen in het verdere onderzoek.

De Commissie hanteert in alle zaken transparante en consistente berekeningsmethoden. Alle belanghebbenden hebben toegang tot de niet-vertrouwelijke versie van het dossier. Rechten worden vastgesteld door nauwkeurige berekeningen op basis van door de partijen ingediende en door de Commissie gecontroleerde gegevens. Het eventuele recht wordt uitsluitend ingesteld om de aan de EU-bedrijfstak berokkende schade weg te nemen en om weer tot een billijke concurrentie op de betrokken markt te komen. Rechten zijn dus nooit bedoeld als vergelding. In dit geval is met de instelling van een recht van 11,8 % gedurende de eerste twee maanden voor een nog gematigdere benadering gekozen.

Op grond van de verzamelde gegevens heeft de Commissie voorlopig vastgesteld dat aanzienlijke dumping heeft plaatsgevonden en dat de door de bedrijfstak van de Unie geleden aanmerkelijke schade door de invoer met dumping is veroorzaakt. Het onderzoek omvatte ook andere factoren die tot de schade zouden hebben kunnen bijgedragen.

Daarnaast heeft de Commissie de "beoordeling van het belang van de Unie" uitgevoerd, waarbij wordt getoetst of de eventuele instelling van maatregelen over het geheel genomen tot dusdanige kosten voor de economie van de Unie leidt dat de baat van klagers daarbij teniet wordt gedaan. De EU is het enige WTO-lid dat een dergelijke beoordeling stelselmatig uitvoert en daarmee verder gaat dan zijn WTO-verplichtingen. De Commissie heeft voorlopig geoordeeld dat eventuele negatieve gevolgen van de maatregel teniet zouden worden gedaan door de economische voordelen voor de producenten in de Unie.

De Commissie heeft de hoogte van het recht dat nodig zou zijn om de schadelijke gevolgen van de dumping te compenseren, beoordeeld. Maatregelen zijn ingesteld ter hoogte van de schademarge (gemiddeld 47,6 %), die lager is dan de dumpingmarge (gemiddeld 88 %), waarbij de regel van het laagste recht is toegepast. De hoogte van het recht volstaat om voor de betrokken bedrijfstak van de Unie billijke marktvoorwaarden te herstellen.

Wat gebeurt hierna?

De voorlopige antidumpingrechten zijn ingesteld voor de duur van zes maanden. Het recht van 11,8 % treedt om een minuut na middernacht in werking op 6 juni lokale tijd, zodat het antidumpingrecht op de invoer van zonnepanelen in Dover één uur later in werking treedt dan in bijvoorbeeld Rotterdam.

Na het besluit van vandaag zal de Commissie de bevindingen mededelen aan de belanghebbenden, die vervolgens binnen een termijn van een maand hun opmerkingen daarover kunnen indienen. Het onderzoek wordt voortgezet en eventuele definitieve maatregelen moeten worden ingesteld tegen 5 december 2013.

Zodra de Commissie tot haar aanvankelijke bevindingen is gekomen, kunnen beide partijen op grond van de regels voorstellen om door onderhandelingen tot een oplossing te komen. De Commissie heeft aangegeven dat zij ervoor openstaat met China andere maatregelen te bespreken die gelijkwaardig zijn aan het recht van 47,6 %. Zowel de WTO-regels als het EU-recht (art. 8 van de EU-antidumpingbasisverordening) bieden deze mogelijkheid in de vorm van een prijsverbintenis - een overeenkomst om niet onder een minimumprijs te verkopen. Voor een dergelijke verbintenis bestaat een aantal juridische vereisten. De belangrijkste hiervan zijn dat de aangeboden maatregel de schadeveroorzakende dumpingmarge moet compenseren, dat zij in de praktijk kan werken en dat de uitvoering ervan kan worden gecontroleerd.

De klager kan tevens in elke fase van de procedure zijn klacht intrekken. In dat geval kan de Commissie besluiten het onderzoek te beëindigen.

Tegen 5 december 2013 kan de Europese Commissie de Raad voorstellen a) de zaak zonder maatregelen te beëindigen of b) definitieve antidumpingmaatregelen in te stellen voor de duur van vijf jaar. Op grond van de huidige regels kan de Raad het voorstel van de Commissie met een gewone meerderheid van stemmen verwerpen. De definitieve bevindingen worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Belangrijkste feiten om dit onderzoek in de context te plaatsen

Marktaandeel

De Chinese invoer was in 2011/12 goed voor 80 % van de markt van de Unie. Indien er geen maatregelen worden ingesteld, is het waarschijnlijk dat het Chinese marktaandeel nog verder zal stijgen. Bijgevolg bestaat er een gevaar dat de bedrijfstak van de Unie, die in dezelfde periode een marktaandeel van 13 % van de EU-markt had, snel zal ophouden actief te zijn. In 2009 hadden de producenten in de EU nog een marktaandeel van 19 % van de EU-markt.

Overcapaciteit in China

In 2012 bedroeg de Chinese productiecapaciteit meer dan 55 gigawatt (GW), goed voor ongeveer 150 % van het wereldverbruik. China kan met andere woorden momenteel anderhalf keer zoveel zonnepanelen als de wereldvraag produceren. De overtollige Chinese productiecapaciteit bedroeg in 2012 ongeveer 27 GW of zo'n 90 % van de wereldvraag. Het EU-verbruik bedroeg in 2012 ongeveer 15 GW. De overtollige Chinese productiecapaciteit vertegenwoordigde derhalve bijna het dubbele van de gehele EU-vraag in 2012. Deze overcapaciteit is het gevolg van een enorme, door de overheid gesteunde stijging van de investeringen in de afgelopen paar jaar. Opgemerkt zij dat de Chinese productiecapaciteit drie jaar geleden, in 2009, slechts 6,5 GW bedroeg.

Faillissementen in de EU

Uit de beschikbare gegevens over de beoordelingsperiode (2009 - juli 2012) blijkt het volgende:

  1. ongeveer 40 producenten in de EU zijn failliet verklaard;

  2. ongeveer 6 EU-producenten hebben de productie gestaakt (sommigen gedeeltelijk);

  3. ongeveer 2 EU-producenten zijn uit de zonne-energieactiviteiten gestapt;

  4. Chinese investeerders hebben ongeveer 4 EU-producenten overgenomen.

Gevolgen voor de werkgelegenheid

In een studie van het consultancybureau Prognos die is verricht in opdracht van een groep van belanghebbenden die tegen het antidumpingonderzoek zijn gekant, is gesuggereerd dat door instelling van maatregelen 242 000 banen in gevaar zouden komen. De Commissie is van mening dat deze studie het verlies aan banen ingeval van de instelling van maatregelen schromelijk overschat. De studie is onder meer gebaseerd op gegevens uit 2011, toen de vraag bijzonder groot was. In het jaar daarna is het verbruik wezenlijk afgenomen en bijgevolg ook het aantal banen. De Prognos-studie houdt met deze ontwikkeling geen rekening. Voorts is de meerderheid van projectontwikkelaars en installateurs niet uitsluitend afhankelijk van de zonne-energiesector, daar zij andere activiteiten hebben. De leveranciers van componenten (bv. polysilicium, machines) zijn aanwezig op de wereldmarkt en zouden in staat moeten zijn het gedeeltelijke verlies van de Chinese markt op te vangen door meer aan andere markten te leveren, terwijl importeurs ook in staat zouden moeten zijn om zich uit derde landen te bevoorraden.

Uit een studie van PriceWaterhouseCoopers bleek dat de in de Prognos-studie gehanteerde methodologie onbetrouwbaar en inconsistent is en dat de maatregelen over het geheel genomen positief op de werkgelegenheid zullen uitwerken.

Handel tussen de EU en China

In 2012 heeft de EU goederen uit China ingevoerd ter waarde van 289,7 miljard EUR, terwijl de export uit de EU naar China 143,8 miljard EUR bedroeg. De bilaterale handel in goederen tussen de EU en China betreft reeds veel meer dan 1 miljard EUR per dag. In 2012 heeft de EU zonnepanelen uit China ingevoerd voor een waarde van ongeveer 11,5 miljard EUR.

Registratie van invoer

Na een verzoek van de bedrijfstak van de Unie en op basis van het aangeleverde bewijsmateriaal is op 5 maart 2013 een Verordening ter registratie van de invoer van zonnepanelen uit China bekendgemaakt (Bekendmaking in het Publicatieblad van de EU). Dit was een administratieve stap. Wordt tot definitieve maatregelen gekomen, dan kan worden besloten of de maatregelen met terugwerkende kracht moeten worden ingesteld (tot 3 maanden voorafgaand aan de voorlopige rechten, dat wil zeggen mogelijkerwijs met terugwerking tot 5 maart 2013).

Antisubsidieonderzoek

Een parallel antisubsidieonderzoek dat op 8 november 2012 werd ingeleid naar aanleiding van een klacht van dezelfde klager, is gaande (MEMO/12/844). Eventuele voorlopige antisubsidiemaatregelen moeten worden ingesteld tegen 7 augustus 2013. Evenals in het antidumpingonderzoek moeten eventuele definitieve maatregelen uiterlijk begin december 2013 worden ingesteld.

Voor verdere informatie

IP/13/501: Persbericht: de EU stelt voorlopige antidumpingmaatregelen in op Chinese zonnepanelen

MEMO/13/499: Opmerkingen van EU-commissaris voor handel, Karel De Gucht, over het besluit

MEMO/13/498: Veelgestelde vragen over het EU-besluit tot instelling van voorlopige antidumpingrechten op Chinese zonnepanelen

MEMO/13/647

Over antidumpingonderzoeken:

http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence/anti-dumping/

Lopende onderzoeken betreffende de invoer van zonnepanelen en de belangrijkste componenten daarvan (modules en cellen) uit China:

Antidumping

http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?ref=ong&id=1895&sta=21&en=31&page=2&c_order=date&c_order_dir=Down

Antisubsidie

http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?ref=ong&id=1932&sta=1&en=20&page=1&c_order=date&c_order_dir=Down


Side Bar