Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

MEMO

Briselē, 2013. gada 4. jūnijā

Memo – ES nosaka pagaidu antidempinga maksājumus Ķīnas izcelsmes saules enerģijas paneļiem

Eiropas Komisijas šodien noteica pagaidu antidempinga maksājumus saules enerģijas paneļu un galveno sastāvdaļu (piemēram, elementi un plāksnītes) importam no Ķīnas. Izmeklēšanā tika konstatēts, ka Ķīnas saules enerģijas paneļus uz Eiropu pārdod lētāk par to parasto tirgus vērtību. Maksājumus noteiks, lai mazinātu kaitējumu, kas Eiropas ražošanas nozarei nodarīts šīs netaisnīgās tirdzniecības prakses – dempinga – rezultātā.

Kaut arī dempinga likme vidēji ir 88 %, antidempinga maksājumi tiks noteikti tikai vidēji 47,6 % līmenī, kas ir nepieciešams, lai likvidētu kaitējumu, ko dempings nodarījis Eiropas ražošanas nozarei. Turklāt no 6. jūnija tiks ieviests divu mēnešu pārejas periods ar samazinātu maksājuma līmeni 11,8 % apmērā. Maksājumu būs jāveic kā "ad valorem" maksājumu; citiem vārdiem runājot, kā procentuālu likmi no importa vērtības. Tas ir pagaidu pasākums, un to kopumā ievieš maksimāli uz sešiem mēnešiem.

Izmeklēšana turpināsies. Galīgus pasākumus, ja tādi tiks paredzēti, ko piemēros piecus gadus, būtu jānosaka 15 mēnešos pēc izmeklēšanas sākuma, tas ir līdz 2013. gada decembra sākumam.

Izmeklējamie ražojumi ir saules enerģijas paneļi un to galvenās sastāvdaļas, proti, saules enerģijas elementi un saules enerģijas plāksnītes. Lai izgatavotu saules enerģijas paneli, saules enerģijas plāksnītes pārveido elementos un pēc tam elementus samontē moduļos, proti, paneļos. Daži ražotāji nodarbojas ar integrētu ražošanu, kas aptver visus trīs ražošanas posmus, bet citi ražo tikai plāksnītes, elementus un/vai moduļus.

Izmeklēšana un tās rezultāti

Izmeklēšanu sāka 2012. gada 6. septembrī pēc tam, kad sūdzību iesniedza EU ProSun – ražotāju apvienība, kas apgalvoja, ka saules enerģijas paneļi no Ķīnas ES tiek pārdoti par dempinga cenām, kuras ir zemākas par tirgus vērtību, tādējādi radot būtisku kaitējumu ES fotoelektriskās enerģijas ražošanas nozarei (MEMO/12/647).

Izmeklēšanu veica, stingri ievērojot tiesību aktu prasības, pilnīgi izvērtējot Ķīnas eksportējošo uzņēmumu dempingu, ES fotoelektriskās enerģijas ražošanas nozarei dempinga rezultātā nodarītos zaudējumus un visu ES iesaistīto pušu (Savienības ražotāju, sastāvdaļu, piemēram, silikona, piegādātāju, uzstādītāju, importētāju, lietotāju un patērētāju) intereses. Tā parādīja, ka

  1. Ķīnas ražotāji eksportētāji nodarbojas ar dempingu – Ķīnā ražotus saules enerģijas paneļus Eiropas tirgū pārdod ievērojami zem to parastās tirgus vērtības, vidēji dempinga starpībai sasniedzot 88 %, kas nozīmē, ka Ķīnā ražoto saules enerģijas paneļu, kas tiek pārdoti uz Eiropu, patiesajai vērtībai būtu jābūt par 88 % augstākai nekā cena, par kādu tos pārdod. Dažos gadījumos tika konstatēts, ka dempinga starpība sasniedz 112,6 %;

  2. attiecīgajai Savienības ražošanas nozarei ir nodarīts būtisks kaitējums, kas izpaužas kā tirgus daļas zudums ES, pārdošanas cenu samazināšanās un peļņas samazināšanās, novedot vairākus Savienības ražotājus līdz maksātnespējai;

  3. starp konstatēto dempingu un kaitējumu pastāv cēloņsakarība;

  4. pasākumu noteikšana nav pretrunā Savienības interesēm.

Pamatojoties uz šiem konstatējumiem, tika nolemts noteikt antidempinga maksājumus divos posmos: divus mēnešus būs jāmaksā maksājums 11,8 % apmērā, bet no 6. augusta saules enerģijas paneļiem no Ķīnas piemēros maksājumus no 37,3 % līdz 67,9 % (vidēji 47,6 %) apmērā. Sākot ar 6. augustu tiem Ķīnas uzņēmumiem, kas izmeklēšanā sadarbojās, piemēros mazākas likmes, bet tiem, kuri nesadarbojās, būs jārēķinās ar augstākām likmēm.

Kā tika aprēķināts maksājums?

Parasti maksājumu likmes nosaka saskaņā ar "mazākā maksājuma noteikumu". "Mazākā maksājuma noteikums" ir tā sauktā ES "PTO-plus" saistība, proti, tā ļauj Komisijai noteikt maksājumu tādā līmenī, kas ir mazāks par dempinga starpību, ja šis zemākais līmenis ir pietiekams, lai novērstu Savienības ražošanas nozarei nodarīto kaitējumu. Šī taisnīgā pieeja nāk par labu eksportētājiem un pat pārsniedz to, ko pieprasa mūsu saistības PTO ietvaros. Praksē kaitējuma starpība ir apjoms, kas "ļauj novērst kaitējumu", proti, tās mērķis ir palielināt cenas līdz tādam līmenim, kas ļauj ES ražošanas nozarei pārdot par saprātīgu peļņu.

Turklāt, ņemot vērā ārkārtas apstākļus un jo īpaši nepieciešamību nodrošināt piedāvājuma stabilitāti īstermiņā, par piemērotu risinājumu tika uzskatīta pagaidu maksājumu pakāpeniska ieviešana divos posmos. Zemāka maksājuma periods nodrošinās, ka piedāvājums ir pietiekams, lai apmierinātu visu pieprasījumu, tajā pašā laikā ļaujot Savienības ražošanas nozarei pielāgoties situācijai un pakāpeniski palielināt piedāvājumu.

Tā kā ES neatzīst Ķīnu par tirgus ekonomiku, par atbilstošāko analogo valsti tika izvēlēta Indija. Ķīnas puse šo izvēli nav apstrīdējusi. Indiju ierosināja vairākas puses, tostarp arī Ķīna, un skaidri norādīja, ka salīdzinājumā ar citām alternatīvām, piemēram, ASV, dod priekšroku tieši Indijai.

Uz kāda pamata Eiropas Komisija lemj par pagaidu maksājumu piemērošanu?

Antidempinga procedūrām piemēro striktus noteikumus, gan PTO noteikumus, gan ES tiesību aktus, kas ir divi vissīkāk izstrādātie noteikumu kopumi jebkurā tirdzniecības politikas jomā.

Ja ES ražošanas nozare uzskata, ka kāda ražojuma imports no valsts ārpus ES tiek subsidēts vai to pārdod par cenām, kas ir zemākas nekā tirgus vērtība, un tas nodara kaitējumu ES ražošanas nozarei, kura ražo tādu pašu ražojumu, tā var iesniegt sūdzību Eiropas Komisijai. URažotāju apvienība EU ProSun iesniedza šādu sūdzību par Ķīnas saules enerģijas paneļiem un to galvenajām sastāvdaļām. Tā sniedza pierādījumus par iespējamo dempingu un subsīdijām, kas radīja kaitējumu Eiropas ražotājiem. Komisija sāka antidempinga un antisubsidēšanas procedūras attiecīgi 2012. gada 6. septembrī un 2012. gada 8. novembrī.

Visā procedūras laikā tiek uzklausītas visas personas. Eiropas Komisija izsūtīja aptaujas anketas dažādām ieinteresētajām personām, piemēram, ražotājiem eksportētājiem, Savienības ražotājiem, importētājiem, sastāvdaļu, piemēram, silikona, piegādātājiem, uzstādītājiem un tos pārstāvošām apvienībām. Tā lūdza sniegt informāciju par saules enerģijas paneļu eksportu, ražošanu, pārdošanu un importu. Pēc atbilžu saņemšanas no ieinteresētajām personām Komisijas ierēdņi pārbaudīja datus uz vietas, apmeklējot lielāko daļu uzņēmumu, kas sadarbojās.

Visā izmeklēšanas laikā visām ieinteresētajām personām ir tiesības izteikt savu viedokli un iesniegt informāciju Komisijai un/vai piedalīties uzklausīšanā. Komisija ir ņēmusi vērā visas piezīmes, ko tā līdz ir saņēmusi un ir tāsm pievērsusies pagaidu regulā.

Ieinteresētās personas tagad tiek aicinātas 30 dienu laikā iesniegt turpmākas piezīmes, un Komisija atlikušās izmeklēšanas gaitā tās izskatīs.

Komisija visās lietās piemēro pārskatāmas un vienādas aprēķina metodes. Visas ieinteresētās personas var piekļūt lietas nekonfidenciālajai versijai. Par maksājumiem lemj saskaņā ar detalizētiem aprēķiniem, kas pamatojas uz datiem, kurus iesniegušas personas un pārbaudījusi Komisija. Maksājumu likmi, ja tāda tiek noteikta, piemēro, lai novērstu kaitējumu, kas radīts ES ražošanas nozarei, un atjaunotu taisnīgus konkurences nosacījumus – ne vairāk, ne mazāk. Tātad maksājumiem nekad nav soda funkcijas. Šajā gadījumā, pirmajos divos mēnešos nosakot maksājumus 11,8 % apmērā, ir izvēlēta vēl mērenāka pieeja.

Pamatojoties uz savākto informāciju, Komisija provizoriski konstatēja, ka notiek ievērojams dempings un Savienības ražošanas nozarei ir nodarīts būtisks kaitējums šāda importa par dempinga cenām rezultātā. Izpētē tika ietverti arī citi faktori, kas varēja veicināt kaitējuma rašanos.

Turklāt Komisija veica tā saukto "Savienības interešu novērtējumu", ar kuru nosaka, vai iespējamā pasākumu ieviešana kopumā Savienības ekonomikai neizmaksātu dārgāk par to labumu, ko no pasākumiem gūtu sūdzības iesniedzēji. ES ir vienīgā PTO dalībniece, kas regulāri veic šādu pārbaudi un tādējādi regulāri dara pat vairāk, nekā prasa tās saistības PTO. Komisija provizoriski uzskatīja, ka iespējamās negatīvās šo pasākumu sekas atsvērs Savienības ražotāju ekonomiskais ieguvums.

Komisija novērtēja maksājumu līmeni, kas nepieciešams, lai novērstu kaitējošo dempingu. Pasākumi tika noteikti kaitējuma līmenī (vidēji 47,6 %), kas ir zemāks nekā dempinga līmenis (vidēji 88 %), tādējādi piemērojot tā saukto "mazākā maksājuma noteikumu". Tas nozīmē, ka maksājuma līmenis ir pietiekams, lai atjaunotu taisnīgus konkurences nosacījumus attiecīgajai ES ražošanas nozarei.

Kas notiks tālāk?

Pagaidu antidempinga maksājumus nosaka uz sešiem mēnešiem. Maksājumi 11,8 % apmērā stājas spēkā 6. jūnijā vienu minūti pēc pusnakts saskaņā ar vietējo laiku, tas nozīmē, ka antidempinga maksājumus saules enerģijas paneļu importam Doverā piemēro vienu stundu vēlāk nekā, piemēram, Roterdamas ostā.

Pēc šodienas lēmuma Komisija publiskos rezultātus ieinteresētajām personām, kas tad mēneša laikā varēs izteikt savas piezīmes. Izmeklēšana turpināsies, un galīgos pasākumus, ja tādi tiks piemēroti, būtu jānosaka līdz 2013. gada 5. decembrim.

Tiklīdz Komisija ir izdarījusi sākotnējos secinājumus, pastāv noteikumi, kas abām pusēm ļauj ierosināt vienoties par risinājumu sarunu ceļā. Komisija ir norādījusi, ka ir atvērta sarunām ar Ķīnu par citiem pasākumiem, kas būtu līdzvērtīgi maksājumam 47,6 % apmērā. Gan PTO noteikumi, gan ES tiesību akti (ES antidempinga pamatregulas 8. pants) paredz šo iespēju cenu saistību veidā – vienošanās nepārdot zemāk par konkrētu minimālo cenu. Šādām cenu saistībām jāatbilst vairākām juridiskām prasībām, no kurām galvenās ir šādas: piedāvātajam pasākumam ir jānovērš kaitējumu radošā dempinga līmeni, tam ir jābūt praktiski īstenojamam un tā īstenošanai jābūt uzraugāmai.

Sūdzības iesniedzējam ir arī iespēja atsaukt savu sūdzību, ko tas var darīt jebkurā procedūras posmā. Šādā gadījumā Komisija var lemt par izmeklēšanas beigšanu.

Līdz 2013. gada 5. decembrim Eiropas Komisija var ierosināt Padomei: a) izbeigt lietu, nenosakot pasākumus vai b) piemērot galīgus antidempinga pasākumus piecus gadus. Saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem Padome var noraidīt Komisijas priekšlikumu ar vienkāršu vairākumu. Galīgos konstatējumus publicēs Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Galvenie fakti par šīs izmeklēšanas priekšvēsturi

Tirgus daļa

Imports no Ķīnas 2011./2012. gadā veidoja vairāk nekā 80 % no Savienības tirgus. Paredzams, ka Ķīnas tirgus daļa turpinās palielināties, ja netiks piemēroti pasākumi. Tādējādi pastāv risks, ka Savienības ražošanas nozare, kurai tajā pašā laikposmā bija 13 % no ES tirgus, visai ātri beigs darboties pavisam. ES ražotāju tirgus daļa 2009. gadā vēl bija 19 % apmērā no ES tirgus.

Ražošanas jaudas pārpalikums Ķīnā

2012. gadā Ķīnas ražošanas jauda bija vairāk nekā 55 gigavati (GW), kas ir aptuveni 150 % no pasaules patēriņa. Citiem vārdiem – Ķīna šodien var saražot pusotru reizi vairāk saules enerģijas paneļu, nekā pasaulē ir pieprasījums pēc tiem. Liekā Ķīnas ražošanas jauda 2012. gadā bija aptuveni 27 GW jeb aptuveni 90 % no pieprasījuma. ES patēriņš 2012. gadā bija aptuveni 15 GW. Liekā Ķīnas ražošanas jauda tādējādi ir vienāda ar gandrīz divkāršu visas ES patēriņu 2012. gadā. Šis jaudas pārpalikums ir radies ievērojamu valdības atbalstītu ieguldījumu strauja pieauguma rezultātā dažu pēdējo gadu laikā. Jānorāda, ka vēl pirms trīs gadiem, proti, 2009. gadā, Ķīnas ražošanas jauda sasniedza tikai 6,5 GW.

Maksātnespējas gadījumi ES

Saskaņā ar pieejamajiem datiem attiecīgajā laikposmā (no 2009. gada līdz 2012. gada jūlijam)

  1. aptuveni 40 ES ražotāji pasludināja maksātnespēju,

  2. aptuveni 6 ES ražotāji pārtrauca ražošanu (daži daļēji),

  3. aptuveni 2 ES ražotāji pārtrauca darbību saules enerģijas nozarē,

  4. aptuveni 4 ES ražotājus pārņēma Ķīnas ieguldītāji.

Ietekme uz nodarbinātību

Konsultāciju uzņēmuma Prognos publicētā pētījumā, ko pasūtījusi ieinteresētu personu grupa, kura iebilst pret antidempinga izmeklēšanas procedūru, apgalvots, ka ir apdraudētas 242 000 darba vietas, ja pasākumi tiks piemēroti. Komisija uzskata, ka šajā pētījumā ievērojami pārspīlēts darba vietu zudums ES pasākumu piemērošanas gadījumā. Cita starpā tas pamatojas uz 2011. gada datiem, kad pieprasījums bija īpaši augsts. Nākošajā gadā patēriņš ievērojami samazinājās, un attiecīgi samazinājās arī darba vietu skaits. Prognos pētījumā šī notikumu gaita nav ņemta vērā. Turklāt vairums projektu īstenotāju un uzstādītāju nav atkarīgi tikai un vienīgi no saules enerģijas nozares, jo tie darbojas arī citās nozarēs. Sastāvdaļu piegādātāji (piemēram, polisilikona, iekārtu piegādātāji) darbojas visā pasaulē, un tiem būtu jāspēj kompensēt daļēju Ķīnas tirgus zudumu, palielinot piegādes citos tirgos, tajā pašā laikā importētājiem būtu jāspēj veikt iepirkumu arī citās trešās valstīs.

Citā pētījumā, ko veicis PriceWaterhouseCoopers, secināts, ka Prognos pētījumā izmantotā metodoloģija nav uzticama un nav konsekventa un ka pasākumiem kopumā būs pozitīva ietekme uz nodarbinātību.

Tirdzniecība starp ES un Ķīnu

2012. gadā ES importēja preces no Ķīnas 289,7 miljardu eiro vērtībā, savukārt ES eksports uz Ķīnu sasniedza 143,8 miljardus eiro. Divpusējā preču tirdzniecība starp ES un Ķīnu jau tagad ievērojami pārsniedz 1 miljardu eiro dienā. 2012. gadā ES importēja saules enerģijas paneļus no Ķīnas aptuveni 11,5 miljardu eiro vērtībā.

Importa reģistrācija

Pēc Savienības ražošanas nozares pieprasījuma un pamatojoties uz sniegtajiem pierādījumiem 2013. gada 5. martā tika publicēta regula, ar ko nosaka, ka jāreģistrē saules enerģijas paneļu imports no Ķīnas (ES Oficiālā Vēstneša publikācija). Tas bija administratīvs pasākums. Ja tiks sasniegts tas procedūras posms, kurā nosaka galīgos pasākumus, tas ļaus lemt, vai pasākumus būtu jāiemēro ar atpakaļejošu spēku (līdz pat 3 mēnešiem pirms pagaidu maksājumu piemērošanas, tas ir, iespējams, sākot ar 2013. gada 5. martu).

Antisubsidēšanas izmeklēšana

Uz tā paša sūdzības iesniedzēja sūdzības pamata 2012. gada 8. novembrī tika ierosināta paralēla antisubsidēšanas izmeklēšana, kas joprojām turpinās (MEMO/12/844). Pagaidu antisubsidēšanas pasākumi, ja tādi tiks piemēroti, būtu jānosaka līdz 2013. gada 7. augustam. Tāpat kā antidempinga izmeklēšanā galīgie pasākumi, ja tādi tiks piemēroti, būtu jānosaka līdz 2013. gada decembra sākumam.

Sīkāka informācija

IP/13/501: Paziņojums presei

MEMO/13/499: ES tirdzniecības komisāra Karela de Gihta uzruna par lēmumu

MEMO/13/498: Jautājumi un atbildes par ES lēmumu noteikt pagaidu antidempinga maksājumus Ķīnas izcelsmes saules enerģijas paneļiem

Regulas publikācija Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:152:0005:0047:lv:PDF

MEMO/12/647: ES sāk antidempinga izmeklēšanu attiecībā uz saules enerģijas paneļu importu no Ķīnas, 2012. gada 6. septembris

Citi dokumenti par ES antidempinga izmeklēšanu attiecībā uz saules enerģijas paneļu importu no Ķīnas

http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?ref=ong&id=1895&sta=21&en=31&page=2&c_order=date&c_order_dir=Down

Sīkāka informācija par ES un Ķīnas tirdzniecības attiecībām

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/china/

Jautājumi un atbildes par antidempinga procedūrām

http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence/anti-dumping/


Side Bar