Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

PRANEŠIMAS

2013 m. birželio 4 d., Briuselis

Europos Sąjunga nustatė laikinuosius antidempingo muitus iš Kinijos importuojamoms saulės baterijų plokštėms

Šiandien Europos Komisija iš Kinijos importuojamoms saulės baterijų plokštėms ir jų pagrindinėms sudėtinėms dalims (elementams ir plokštelėms) nustatė laikinuosius antidempingo muitus. Atlikus tyrimą nustatyta, kad Kinija saulės baterijų plokštes Europoje parduoda už kainą, kuri yra daug mažesnė už įprastinę jų rinkos vertę. Muitai bus taikomi siekiant sumažinti žalą, kurią Europos pramonė patiria dėl šios nesąžiningos prekybos praktikos – dempingo.

Nustatyta, kad vidutinis dempingo lygis – 88 proc., tačiau vidutinė antidempingo muitų norma bus tik 47,6 proc., nes būtent tokio dydžio muitų reikia tam, kad būtų pašalinta Europos pramonei dempingo padaryta žala. Be to, nuo birželio 6 d. bus nustatytas dviejų mėnesių pereinamasis laikotarpis, per kurį bus taikomas mažesnis 11,8 proc. muitas. Muitas turės būti mokamas kaip ad valorem muitas; kitaip tariant, jis bus apskaičiuojamas kaip procentinė importuojamų prekių vertės dalis. Šis muitas yra laikinas ir bus taikomas iš viso ne ilgiau kaip šešis mėnesius.

Tyrimas bus tęsiamas. Jei bus nuspręsta taikyti galutines priemones, jos turės būti nustatytos per 15 mėnesių po tyrimo inicijavimo, t. y. ne vėliau kaip 2013 m. gruodžio pradžioje.

Atliekant tyrimą nagrinėtas produktas – saulės baterijų plokštės ir jų pagrindinės sudėtinės dalys – saulės elementai ir saulės plokštelės. Gaminant saulės baterijų plokštes iš saulės plokštelių sudaromi elementai, tuomet elementai surenkami į modulius, t. y. plokštes. Kai kurie gamintojai taiko visus tris gamybos etapus, kiti gamina tik plokšteles, elementus ir (arba) modulius.

Tyrimas ir nustatytieji faktai

Tyrimas inicijuotas 2012 m. rugsėjo 6 d. gavus skundą, kurį pateikė pramonės asociacija EU ProSun, teigianti, kad saulės baterijų plokštės į ES importuojamos mažesne už rinkos vertę dempingo kaina, todėl ES fotovoltinei pramonei daroma žala (MEMO/12/647).

Tyrimas atliktas griežtai laikantis teisės aktų: išsamiai nagrinėtas Kinijos eksportuojančių bendrovių vykdomas dempingas, dėl tokio dempingo ES fotovoltinės pramonės patirta žala ir visų ES suinteresuotųjų subjektų (Sąjungos gamintojų, sudėtinių dalių, pvz., silicio, tiekėjų, montuotojų, importuotojų, naudotojų ir vartotojų) interesai. Atlikus tyrimą nustatyta, kad:

  1. Kinijos eksportuojantys gamintojai vykdo dempingą: Kinijos saulės baterijų plokštės Europos rinkoje parduodamos už kainą, kuri yra gerokai mažesnė už normaliąją rinkos vertę, todėl vykdomo dempingo skirtumas siekia 88 proc. Tai reiškia, kad Europoje parduodamų Kinijos saulės baterijų plokščių tikroji vertė iš tiesų turėtų būti 88 proc. didesnė už jų pardavimo kainą. Nustatyta, kad dempingo skirtumas tam tikrais atvejais siekė net 112,6 proc.;

  2. susijusios Sąjungos pramonės įmonės patyrė materialinę žalą: prarado ES rinkos dalį, buvo priverstos mažinti pardavimo kainas, mažėjo jų pelningumas, o kai kurie Sąjungos gamintojai tapo nemokūs;

  3. tarp dempingo ir nustatytos žalos esama priežastinio ryšio;

  4. priemonių nustatymas neprieštarauja Sąjungos interesams.

Remiantis šiais faktais, nuspręsta antidempingo muitą nustatyti dviem etapais: du mėnesius turės būti mokamas 11,8 proc. muitas, o nuo rugpjūčio 6 d. iš Kinijos importuojamoms saulės baterijų plokštėms bus taikomi 37,3–67,9 proc. (vidutiniškai 47,6 proc.) dydžio muitai. Kinijos bendrovėms, bendradarbiavusioms atliekant tyrimą, nuo rugpjūčio 6 d. bus taikomi mažesni muitai, nebendradarbiavusioms – didesni.

Muito apskaičiavimas

Paprastai muitų normos apskaičiuojamos remiantis vadinamąją mažesniojo muito taisykle. Mažesniojo muito taisyklė dar vadinama ES „PPO plius“ įsipareigojimu. Remdamasi šiuo įsipareigojimu Komisija gali nustatyti tokio dydžio muitą, kuris yra mažesnis už dempingo skirtumą, jei tokio mažesnio muito pakanka Sąjungos pramonės patirtai žalai pašalinti. Tai sąžiningas ir eksportuotojams naudingas metodas, kurį taikydama ES nustato švelnesnes priemones nei galėtų vykdydama įsipareigojimus PPO. Žalos skirtumas yra žalai pašalinti būtina suma, t. y. juo siekiama padidinti kainas iki tokio lygio, kuris leistų ES pramonei gauti pagrįstą pelną.

Be to, atsižvelgiant į išimtines aplinkybes ir visų pirma į tai, kad būtina užtikrinti tiekimo trumpuoju laikotarpiu stabilumą, manoma, kad laikinuosius antidempingo muitus tikslinga nustatyti palaipsniui per du etapus. Nustačius laikotarpį, kuriuo bus taikomas mažesnis muitas, bus užtikrintas visai paklausai patenkinti pakankamas tiekimas, o Sąjungos pramonė turės galimybę prisitaikyti prie naujos padėties ir palaipsniui padidinti tiekimą.

ES nepripažįsta Kinijos kaip rinkos ekonomikos šalies, todėl tinkamiausia panašia šalimi pasirinkta Indija. Šio pasirinkimo Kinija neginčija. Kai kurios suinteresuotosios šalys (įskaitant Kiniją) aiškiai pageidavo, kad panašia šalimi būtų pasirinkta Indija, o ne kitos galimos šalys, kaip antai JAV.

Kuo remiasi Europos Komisija priimdama sprendimą nustatyti laikinuosius muitus?

Antidempingo procedūroms taikomos tiksliai apibrėžtos taisyklės, išdėstytos tiek PPO, tiek ES teisės aktuose – dviejuose išsamiausiuose bet kurios prekybos politikos srities taisyklių rinkiniuose.

Tuo atveju, kai ES pramonė mano, kad iš ES nepriklausančios šalies importuojami produktai yra subsidijuojami arba kad jie yra parduodamai mažesnėmis už rinkos vertę kainomis ir dėl to tuos pačius produktus gaminančiai ES pramonei daroma žala, ji Europos Komisijai gali pateikti skundą. Tokį skundą dėl Kinijos saulės baterijų plokščių ir jų pagrindinių sudėtinių dalių pateikė pramonės asociacija EU ProSun. Ji pateikė galimo dempingo ir subsidijų, dėl kurių Europos gamintojams daroma žala, įrodymų. Komisija 2012 m. rugsėjo 6 d. inicijavo antidempingo tyrimą, o 2012 m. lapkričio 8 d. – antisubsidijų tyrimą.

Atliekant tyrimą išklausomos visos šalys. Komisija nusiuntė klausimynus įvairioms suinteresuotosioms šalims – eksportuojantiems gamintojams, Sąjungos gamintojams, importuotojams, sudėtinių dalių, kaip antai silicis, tiekėjams, montuotojams ir jiems atstovaujančioms asociacijoms. Klausimyne prašyta pateikti su saulės baterijų plokščių eksportuotojais, gamintojais, pardavimu ir importu susijusios informacijos. Gavę suinteresuotųjų šalių atsakymus, Komisijos pareigūnai duomenis patikrino vietoje, t. y. daugumos bendradarbiaujančių bendrovių patalpose.

Vykstant tyrimui visos suinteresuotosios šalys turi teisę pateikti savo nuomonę, Komisijai pateikti informacijos ir (arba) dalyvauti klausymuose. Komisija susipažino su visomis iki šiol gautomis pastabomis ir jas aptarė laikinajame reglamente.

Dabar suinteresuotosios šalys raginamos per 30 dienų pateikti papildomų pastabų, kurias Komisija išnagrinės per likusį tyrimui skirtą laiką.

Komisijos taikomi skaičiavimo metodai yra be išimties skaidrūs ir nuoseklūs. Visos suinteresuotosios šalys gali susipažinti su nekonfidencialia bylos versija. Muitai nustatomi atlikus išsamius skaičiavimus, kurie grindžiami šalių pateiktais ir Komisijos patikrintais duomenimis. Jei nusprendžiama taikyti muitą, nustatomi tokio dydžio muitai, kurių reikia ES pramonei padarytai žalai pašalinti ir vienodoms konkurencijos sąlygoms atkurti, – nei didesni, nei mažesni. Taigi muitais niekada nesiekiama bausti. Šiuo atveju pasirinktas dar nuosaikesnis metodas – pirmuosius du mėnesius bus taikomas 11,8 proc. muitas.

Remdamasi surinkta informacija Komisija preliminariai nustatė, kad vykdytas žymus dempingas ir kad materialinę žalą Sąjungos pramonė patyrė dėl importo dempingo kaina. Nagrinėti ir kiti žalą galėję lemti veiksniai.

Be to, Komisija atliko vadinamąjį Sąjungos interesų tyrimą, per kurį galimų priemonių nauda skundų pateikėjams įvertinama atsižvelgiant į visos Sąjungos ekonomikos interesus. ES yra vienintelė PPO narė, nuolat atliekanti tokius tyrimus, todėl viršija savo įsipareigojimus PPO. Komisija padarė preliminarią išvadą, kad bet kokį galimą neigiamą priemonių poveikį atsvers ekonominė nauda, kurią gaus Sąjungos gamintojai.

Komisija apskaičiavo muito dydį, kurio reikia žalingam dempingo poveikiui pašalinti. Nustatytos žalos dydį atitinkančios priemonės (vidutiniškai 47,6 proc.), kurios yra mažesnės už dempingo lygį (vidutiniškai 88 proc.), taigi taikyta vadinamoji mažesniojo muito taisyklė. Tai reiškia, kad nustatytas tokio dydžio muitas, kurio pakanka siekiant susijusioms ES pramonės įmonėms sudaryti galimybę veikti vienodomis konkurencijos sąlygomis.

Tolesni veiksmai

Laikinieji antidempingo muitai nustatomi šešių mėnesių laikotarpiui. 11,8 proc. muitas įsigalioja birželio 6 d., praėjus vienai minutei po vidurnakčio vietos laiku, t. y. Doveryje antidempingo muitas importuojamoms saulės baterijų plokštėms pradedamas taikyti viena valanda vėliau nei Roterdamo uoste.

Priėmus šios dienos sprendimą, Komisija suinteresuotosioms šalims atskleis nustatytuosius faktus, tada vieną mėnesį suinteresuotosios šalys galės teikti pastabas. Tyrimas bus tęsiamas ir galutinės priemonės, jei reikės, turės būti nustatytos 2013 m. gruodžio 5 d.

Kai Komisija atkleidžia pirminius nustatytuosius faktus, remdamosi galiojančiomis teisinėmis nuostatomis abi šalys gali teikti derybinius pasiūlymus. Komisija nurodė esanti pasirengusi su Kinija aptarti kitas priemones, kurios būtų lygiavertės 47,6 proc. muitui. Ir PPO taisyklėse, ir ES teisės aktuose (ES pagrindinio antidempingo reglamento 8 straipsnis) tokia galimybė numatyta kaip įsipareigojimas dėl kainos, t. y. įsipareigojimas neparduoti produkto už mažesnę nei sutarta kainą. Tokiam įsipareigojimui taikomi tam tikri teisiniai reikalavimai, iš kurių svarbiausi: siūloma priemonė turi leisti pašalinti žalingą dempingo lygį, ji turi būti praktiškai įgyvendinama ir jos įgyvendinimą turi būti galima stebėti.

Be to, skundo pateikėjas bet kuriuo tyrimo etapu skundą gali atsiimti. Šiuo atveju Komisija gali nuspręsti nutraukti tyrimą.

Iki 2013 m. gruodžio 5 d. Europos Komisija gali pasiūlyti Tarybai a) baigti tyrimą nenustatant priemonių arba b) nustatyti galutines antidempingo priemones ir taikyti jas penkerius metus. Pagal dabartines taisykles Taryba gali atmesti Komisijos pasiūlymą paprasta balsų dauguma. Galutiniai nustatytieji faktai bus paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Pagrindiniai su šiuo tyrimu susiję faktai

Rinkos dalis

2011–2012 m. Kinijos importas užėmė daugiau kaip 80 proc. Sąjungos rinkos. Jei priemonės nebus nustatytos, Kinijos rinkos dalis gali dar labiau išaugti. Todėl tikėtina, kad Sąjungos pramonė, kuriai minėtu laikotarpiu teko 13 proc. ES rinkos, netrukus visai nutrauks veiklą. 2009 m. ES gamintojams dar teko 19 proc. ES rinkos.

Pajėgumų perteklius Kinijoje

2012 m. Kinijos gamybos pajėgumai sudarė daugiau kaip 55 gigavatus (GW), t. y. maždaug 150 proc. pasaulinio suvartojimo. Kitaip tariant, Kinija šiuo metu gali pagaminti pusantro karto didesnį kiekį saulės baterijų plokščių, nei jų reikia pasauliui. 2012 m. pertekliniai Kinijos gamybos pajėgumai sudarė maždaug 27 GW arba apie 90 proc. pasaulinės paklausos. ES suvartojimas 2012 m. sudarė maždaug 15 GW. Taigi pertekliniai Kinijos pajėgumai buvo beveik du kartus didesni už visą paklausą ES 2012 m. Šie pertekliniai pajėgumai atsirado dėl didžiulių vyriausybės remiamų investicijų per pastaruosius kelerius metus. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad prieš trejus metus, 2009 m., Kinijos gamybos pajėgumai buvo tik 6,5 GW.

ES įmonių nemokumas

Kaip rodo turimi nagrinėjamojo laikotarpio (2009 m. – 2012 m. liepos mėn.) duomenys:

  1. maždaug 40 ES gamintojų pasiskelbė nemokiais;

  2. maždaug 6 ES gamintojai nutraukė gamybą (kai kurie iš dalies);

  3. maždaug 2 ES gamintojai pasitraukė iš saulės energijos verslo;

  4. maždaug 4 ES gamintojus perėmė Kinijos investuotojai.

Poveikis užimtumui

Remiantis konsultacinės firmos Prognos paskelbtu tyrimu, kurį užsakė antidempingo tyrimui nepritarianti interesų grupė, nustačius priemones gali būti prarasta 242 000 darbo vietų. Komisija mano, kad šis tyrimas gerokai pervertina darbo vietų praradimo ES nustačius priemones riziką. Be kita ko, minėtas tyrimas grindžiamas 2011 m. duomenimis, kuomet paklausa buvo ypač didelė. Suvartojimas kitais metais smarkiai sumažėjo, taigi atitinkamai sumažėjo ir darbo vietų. Prognos tyrime į tai neatsižvelgiama. Be to, dauguma projektų vystytojų ir montuotojų priklauso ne vien tik nuo saulės energijos sektoriaus, nes vykdo ir kitokią veiklą. Sudėtinių dalių tiekėjai (pvz., polikristalinio silicio, gamybos įrenginių) veikia visame pasaulyje, todėl turėtų pajėgti kompensuoti dalį Kinijos rinkoje patirtų nuostolių padidindami tiekimą į kitas rinkas, o importuotojai taip pat turėtų rasti tiekimo šaltinių kitose trečiosiose šalyse.

Kitame tyrime, kurį paskelbė PriceWaterhouseCoopers, padaryta išvada, kad Prognosis taikytas metodas yra nepatikimas ir nenuoseklus ir kad priemonių poveikis užimtumui apskritai bus teigiamas.

ES ir Kinijos prekyba

2012 m. ES iš Kinijos importuotų prekių vertė sudarė 289,7 mlrd. EUR, o ES eksporto į Kinija vertė – 143,8 mlrd. EUR. Dvišalės ES ir Kinijos prekybos prekėmis vertė jau gerokai viršija 1 mlrd. EUR per dieną. 2012 m. ES iš Kinijos importuotų saulės baterijų plokščių vertė buvo maždaug 11,5 mlrd. EUR.

Importuojamų produktų registracija

Remiantis Sąjungos pramonės prašymu ir pateiktais įrodymais, 2013 m. kovo 5 d. paskelbtas reglamentas, kuriuo nustatomas reikalavimas registruoti iš Kinijos importuojamas saulės baterijų plokštes (paskelbtas ES oficialiajame leidinyje). Tai administracinė priemonė. Jei tyrimas bus vykdomas iki etapo, kuomet bus nustatytos galutinės priemonės, bus sprendžiama, ar reikia priemones nustatyti atgaline data (ne daugiau kaip 3 mėnesiai iki laikinųjų muitų nustatymo, t. y. galbūt nuo 2013 m. kovo 5 d.).

Antisubsidijų tyrimas

Remiantis to paties subjekto skundu, šiuo metu atliekamas ir antisubsidijų tyrimas, inicijuotas 2012 m. lapkričio 8 d. (MEMO/12/844). Laikinosios antisubsidijų priemonės, jei reikės, turėtų būti nustatytos iki 2013 m. rugpjūčio 7 d. Kaip ir antidempingo tyrimo atveju, galutinės priemonės, jei reikės, turės būti nustatytos ne vėliau kaip 2013 m. gruodžio pradžioje.

Daugiau informacijos

IP/13/501: Pranešimas spaudai

MEMO/13/499: Už prekybą atsakingo ES Komisijos nario Karelo De Guchto pastabos

MEMO/13/498: Dažnai užduodami klausimai dėl ES sprendimo Kinijos saulės baterijų plokštėms nustatyti laikinuosius antidempingo muitus

MEMO/12/647: ES inicijuoja antidempingo tyrimą dėl iš Kinijos importuojamų saulės baterijų plokščių, 2012 m. rugsėjo 6 d.

Daugiau informacijos apie ES antidempingo tyrimą dėl iš Kinijos importuojamų saulės baterijų plokščių

http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?ref=ong&id=1895&sta=21&en=31&page=2&c_order=date&c_order_dir=Down

Daugiau informacijos apie ES ir Kinijos prekybos santykius

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/china/

Dažnai užduodami klausimai apie antidempingo tyrimus

http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence/anti-dumping/

ES oficialiajame leidinyje paskelbtas reglamentas

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:152:0005:0047:lt:PDF


Side Bar