Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

FELJEGYZÉS

Brüsszel, 2013. június 4.

Feljegyzés: az EU ideiglenes dömpingellenes vámot vet ki a kínai napelempanelekre

Az Európai Bizottság ma ideiglenes dömpingellenes vámot vetett ki a Kínából származó napelempanelek és alapvető részeik (azaz cellák és lemezek) behozatalára. Egy vizsgálat kimutatta, hogy a kínai napelempaneleket Európában jóval a szokásos piaci ár alatt értékesítik. A vámokat annak érdekében vetik ki, hogy enyhítsék az e tisztességtelen kereskedelmi gyakorlattal, a dömpinggel az európai ágazatnak okozott károkat.

Jóllehet a dömpingkülönbözet átlagosan 88%, a dömpingellenes vám mértéke átlagosan csak 47,6% lesz, mivel ez a mérték szükséges az európai ágazat dömping okozta kárainak megszüntetéséhez. Emellett a június 6-án kezdődő kéthónapos átmeneti időszakban csökkentett, 11,8%-os mértékű vámot fognak kivetni. A fizetendő vám értékvám, tehát összegét a behozatali érték százalékos arányaként fejezik ki. Ideiglenes jelleggel, összesen legfeljebb hat hónapig lesz kivetve.

A vizsgálat tovább folyik. Szükség esetén a vizsgálat elindításától számított 15 hónapon belül – vagyis 2013. december elejéig – öt évig alkalmazandó végleges intézkedéseket lehet elfogadni.

A vizsgálat tárgykörébe a napelempanelek és alapvető részeik, vagyis a napelemcellák és -lemezek tartoznak. A napelempanelek gyártása során először a napelemlemezeket alakítják át cellákká, majd a cellák összeszerelésével létrehozzák a modulokat, vagyis a paneleket. Egyes gyártók gyártási folyamata integrált, vagyis mindhárom gyártási folyamatot elvégzik, míg mások csak lemezeket, cellákat és/vagy modulokat gyártanak.

A vizsgálat és megállapításai

A vizsgálat 2012. szeptember 6-án indult az EU ProSun panasza alapján. Az ágazati szövetség állítása szerint a Kínából származó napelempaneleket a piaci ár alatt, dömpingelve hozzák be az EU-ba, ami anyagi károkat okoz az uniós napelemágazatnak (MEMO/12/647).

A vizsgálatra szigorú jogi keretek között került sor, amelyben teljes körűen elemezték a kínai exportáló vállalatok általi dömpinget, az uniós napelemágazat dömping okozta kárát és az összes uniós szereplő (gyártó, alkatrész- [például szilikon-] beszállító, üzembe helyező, importőr, felhasználó és fogyasztó) érdekeit. A vizsgálat a következőket állapította meg:

  1. a kínai exportáló gyártók dömpingelnek: a kínai napelempaneleket az európai piacon jóval a szokásos piaci ár alatt értékesítik, ami átlagosan 88%-os dömpingkülönbözetet eredményez, vagyis az Európában eladott kínai napelempanelek tisztességes ára 88%-kal magasabb lenne az értékesítési árnál; a dömpingkülönbözet egyes esetekben akár a 112,6%-ot is elérte.

  2. az uniós ágazatot érő anyagi kár az EU-n belüli piaci részesedés, az értékesítési árak és a nyereségesség csökkenésében nyilvánult meg, ami számos uniós gyártó fizetésképtelenségét okozta;

  3. a dömping és a kár között okozati összefüggés van;

  4. vámok kivetése nem lenne ellentétes az Unió érdekeivel.

E megállapítások alapján a Bizottság a dömpingellenes vám két lépcsőben történő kivetéséről döntött: két hónapig 11,8%-os vámot kell fizetni, augusztus 6-ától pedig 37,3% és 67,9% közötti (átlagban 47,6%-os) vámot vetnek ki a Kínából származó napelempanelekre. Augusztus 6-ától a vizsgálatok során addig együttműködő kínai vállalatok alacsonyabb, az együttműködést megtagadó vállalatok magasabb vámot fognak fizetni.

Miként számították ki a vám mértékét?

A vám mértékét általában az „alacsonyabb vám elvére” való hivatkozással állapítják meg. Az „alacsonyabb vám elve” az EU egy úgynevezett „WTO-plusz” kötelezettségvállalása, amely lehetővé teszi, hogy a Bizottság a dömpingkülönbözetnél alacsonyabb mértékű vámot vessen ki, ha ez a mérték is elég az uniós ágazat kárainak megszüntetéséhez. Ez a méltányos megközelítés segíti az exportőröket és meghaladja a WTO-kötelezettségeinkben foglaltakat. A gyakorlatban a kárkülönbözet a „kár megszüntetéséhez szükséges” összeg, amelynek célja az árak olyan szintre emelése, amelyen az uniós ágazat is ésszerű nyereséggel tud értékesíteni.

Emellett a kivételes körülmények figyelembevételével és különösen az ellátás stabilitásának rövid távon történő biztosítása érdekében célszerűnek tűnik az ideiglenes vámokat fokozatosan, két szakaszban bevezetni. Az alacsonyabb vám időszaka biztosítani fogja a kereslet kielégítését, egyben lehetővé teszi az uniós ágazat számára a helyzethez való alkalmazkodást és a kínálat fokozatos növelését.

Mivel az EU Kínát nem ismeri el piacgazdaságként, a Bizottság a leginkább megfelelő analóg országként Indiát választotta ki. A kínai fél nem vitatja e döntést. Indiát számos szereplő javasolta – köztük kínaiak –, akik azt is jelezték, hogy az országot egyértelműen előnyben részesítik a többi alternatívával, például az USA-val szemben.

Az Európai Bizottság mi alapján dönt az ideiglenes vámok kivetéséről?

A dömpingellenes eljárások a kereskedelempolitika területének két legrészletesebb szabálygyűjteménye – a WTO szabályai és az uniós jogszabályok – mércéjével mérve is jól meghatározott szabályok alapján zajlanak.

Ha egy uniós ágazat úgy véli, hogy egy Unión kívüli országból származó termék behozatala szubvenció mellett, illetve e termékek értékesítése a piaci ár alatt történik, és károkat okoz az ugyanazon terméket gyártó uniós ágazatnak, panaszt tehet az Európai Bizottságnál. Az EU ProSun nevű ágazati szövetség ilyen panaszt nyújtott be a kínai napelempanelek és alapvető részeik kapcsán. Panaszában bizonyítékokat is szolgáltatott azon potenciális dömpingről és szubvencióról, amely károkat okozott az európai gyártóknak. A Bizottság 2012. szeptember 6-án és 2012. november 8-án megindította a vonatkozó dömpingellenes, illetve szubvencióellenes eljárást.

Az eljárás során minden felet meghallgattak. Az Európai Bizottság kérdőíveket küldött ki a különböző érdekelt feleknek, például exportáló gyártóknak, uniós gyártóknak, importőröknek, alkatrész- (például szilikon-) beszállítóknak, üzembe helyezőknek, illetve ezek érdekképviseleti szövetségeinek. A kérdőív a napelempanelek kiviteléről, gyártásáról, értékesítéséről és behozataláról gyűjtött információkat. Az érdekelt felek válaszainak kézhezvétele után a Bizottság tisztviselői a leginkább együttműködő vállalatok telephelyein a helyszínen is ellenőrizték a kapott adatokat.

A vizsgálat során minden érdekelt félnek joga van álláspontjának ismertetésére, a Bizottság információkkal való ellátására és/vagy meghallgatásokon való részvételre. A Bizottság az eddig beérkezett összes észrevételt figyelembe vette, és beépítette az ideiglenes rendeletbe.

Az érdekelt felek 30 napig még további észrevételeket tehetnek; ezeket a Bizottság a vizsgálat hátralévő részében fogja értékelni.

A Bizottság minden esetben átlátható és következetes számítási módszereket alkalmaz. Az ügyirat betekinthető változatához minden érdekelt fél hozzáfér. A vámokat a felek által benyújtott és a Bizottság által ellenőrzött adatok alapján, részletes számítások elvégzésével határozzák meg. Az esetlegesen kivetett vám célja, hogy megszüntesse az uniós ágazatnak okozott károkat és egyenlő versenyfeltételeket biztosítson – se több, se kevesebb. A vám tehát sohasem büntetővám. Jelen esetben még mérsékeltebb megközelítést alkalmaztunk, hiszen az első két hónap tekintetében a vám mértékét 11,8%-ban állapítottuk meg.

Az összegyűjtött információk alapján a Bizottság ideiglenesen megállapította, hogy jelentős dömpingbehozatalra került sor, és hogy az uniós ágazat anyagi kára a dömping eredménye. A vizsgálat a kár egyéb esetleges okozati tényezőire is kiterjedt.

A Bizottság emellett elvégezte az úgynevezett „uniós érdek vizsgálatát”, amely arra keresi a választ, hogy a vámok potenciális kivetése az uniós gazdaság szempontjából összességében költségesebb lenne-e a panaszosok számára biztosított előnynél. Az EU az egyetlen olyan WTO-tag, amely rendszeresen végez ilyen vizsgálatot, és ezzel rendszeresen túlteljesíti a WTO-kötelezettségeiben foglaltakat. A Bizottság ideiglenesen úgy ítélte meg, hogy az intézkedések potenciális negatív hatásait ellensúlyoznák az uniós gyártóknál jelentkező gazdasági előnyök.

A Bizottság megvizsgálta, hogy a dömping káros hatásainak megszüntetéséhez mekkora mértékű vámot kell kivetnie. A vámokat a kár szintjén (átlagosan 47,6%-os mértéken) vetették ki, vagyis a dömpingszintnél (átlagosan 88%) alacsonyabb mértéken, az úgynevezett „alacsonyabb vám elvét” alkalmazva. Ez azt jelenti, hogy a vám mértéke elégséges az érintett uniós ágazat számára az egyenlő versenyfeltételek megteremtéséhez.

Mi következik ezután?

Az ideiglenes dömpingellenes vámokat hat hónapos időszakra vetik ki. A 11,8%-os vám június 6-án, helyi idő szerint nulla óra egy perckor lép hatályba, vagyis a dömpingellenes vámot Doverben egy órával később vetik ki a behozott napelempanelekre, mint például a rotterdami kikötőben.

A mai döntést követően a Bizottság közölni fogja megállapításait az érdekelt felekkel, akiknek ezután egy hónapjuk lesz észrevételeik megtételére. A vizsgálat folytatódik; az esetleges végeges intézkedéseket 2013. december 5-ig kell elfogadni.

Amint a Bizottság kialakította elsődleges megállapításait, a két félnek a meglévő jogi rendelkezések alapján tárgyalásos megoldásra kell javaslatot tennie. A Bizottság jelezte nyitottságát Kína felé más olyan intézkedések megtárgyalása iránt, amelyekkel a 47,6%-os vámnak megfelelő hatást lehet elérni. Az árra vonatkozó kötelezettségvállalások – vagyis a minimumár alatti értékesítés elkerüléséről szóló megállapodás – formájában mind a WTO-szabályok, mind az uniós rendelkezések (az EU dömpingellenes alaprendeletének 8. cikke) lehetőséget adnak erre. Az ilyen kötelezettségvállalásokra számos jogi előírás vonatkozik; a legfontosabbak közé tartozik, hogy a felajánlott intézkedésnek meg kell szüntetnie a káros dömpinget, továbbá a gyakorlatban működőképesnek, illetve ellenőrizhetőnek kell lennie.

A panaszosnak továbbá lehetősége van a panasz visszavonására, amit az eljárás bármely szakaszában megtehet. A Bizottság ez esetben lezárhatja a vizsgálatot.

Az Európai Bizottság 2013. december 5-ig javaslatot terjeszthet a Tanács elé a) az ügy intézkedés nélküli lezárásáról vagy b) végleges dömpingellenes vámok öt évre való kivetéséről. A jelenlegi szabályok alapján a Tanács egyszerű többséggel elutasíthatja a Bizottság javaslatát. A végleges megállapításokat az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzé fogják tenni.

A vizsgálat hátteréül szolgáló alapvető tények

Piaci részesedés:

A kínai import 2011/12-ben az uniós piac több mint 80%-át tette ki. Intézkedések nélkül a kínai piaci részesedés valószínűleg még nagyobbra nő. Következésképpen fennáll a kockázat, hogy az említett időszakban az uniós piac mindössze 13%-os részét birtokló uniós ágazat teljesen felhagy a működéssel. 2009-ben az uniós gyártók még az uniós piac 19%-os részét birtokolták.

Kínai kapacitásfeleslegek:

A kínai termelőkapacitás 2012-ben meghaladta az 55 gigawattot (GW), a világ fogyasztásának mintegy 150%-át. Kína tehát a világ keresletének másfélszeresét kitevő mennyiségű napelempanel gyártására képes. A kínai termelőkapacitás feleslege 2012-ben 27 GW, a globális kereslet mintegy 90%-a körül volt. Az uniós fogyasztás 2012-ben mintegy 15 GW-ot tett ki. A kínai termelőkapacitás-felesleg tehát csaknem kétszer akkora, mint a teljes 2012. évi uniós kereslet. Ez a kapacitásfelesleg a beruházások utóbbi néhány évben bekövetkező, kormány által támogatott ugrásszerű növekedése miatt állt elő. Figyelemre méltó, hogy a kínai termelőkapacitás három évvel ezelőtt, 2009-ben még csak 6,5 GW-t tett ki.

Fizetésképtelen gyártók az EU-ban:

Az érintett időszakban (2009–2012. július) a rendelkezésre álló adatok alapján:

  1. mintegy 40 uniós gyártó bejelentette fizetésképtelenségét

  2. mintegy 6 uniós gyártó leállította a termelést (egyesek részben)

  3. mintegy 2 uniós gyártó elhagyta a napelemágazatot

  4. mintegy 4 uniós gyártót kínai befektetők vásároltak fel.

Foglalkoztatási hatás:

A Prognos tanácsadó cég által közzétett tanulmány, amelyet a dömpingellenes vizsgálatban ellenérdekelt felek egy csoportja rendelt meg, azt sugallja, hogy az intézkedések bevezetésével 242 000 munkahely kerül veszélybe. A Bizottság szerint a tanulmány jelentősen túlbecsli az intézkedések bevezetése miatt az EU-ban bekövetkező leépítések mértékét. A becslés például 2011-es adatokon alapul, amikor a kereslet kiugróan magas volt. A fogyasztás a következő években jelentősen csökkent, és ennek megfelelően az állások száma is. A Prognos tanulmánya nem veszi figyelembe ezt a fejleményt. Emellett a projektfejlesztők és az üzembe helyezők többsége nem kizárólagosan a napelemágazatban tevékenykedik, hanem más üzleti tevékenységet is folytat. Az alkatrész- (például szilikon- vagy gép-) beszállítók globális cégek, amelyek a más piacokat érintő kínálatuk növelésével várhatóan képesek ellensúlyozni a kínai piac részleges elvesztését, az importőrök pedig várhatóan harmadik országbeli forrásokból is képesek lesznek a beszerzésre.

Egy másik, a PriceWaterhouseCoopers által kiadott tanulmány következtetése szerint a Prognos-tanulmányban alkalmazott módszertan megbízhatatlan és következetlen, az intézkedések pedig összességében kedvező hatást gyakorolnak majd a foglalkoztatásra.

EU–Kína kereskedelem:

Az EU 2012-ben 289,7 milliárd EUR értékben importált árukat Kínából, az EU-ból Kínába kivitt áruk értéke pedig 143,8 milliárd EUR volt. A EU és Kína közötti kétoldalú árukereskedelem jóval meghaladja a napi 1 milliárd EUR-t. Az EU 2012-ben mintegy 11,5 milliárd EUR értékben importált napelempaneleket Kínából.

Importregisztráció

Az uniós ágazat kérésére, a bemutatott bizonyítékokra építve 2013. március 5-én közzétették a Kínából származó napelempanel-behozatal nyilvántartásba vételéről szóló rendeletet (közzététel az EU Hivatalos Lapjában). Ez igazgatási lépés volt. Ha az eljárás a végleges intézkedések szakaszába lép, általa lehetővé válik annak eldöntése, hogy az intézkedéseket visszamenőleges hatállyal (akár az ideiglenes vámok előtti három hónapra, vagyis 2013. március 5-ig visszamenőleg) vezessék-e be.

Szubvencióellenes vizsgálat

2012. november 8-án ugyanazon panaszos bejelentése alapján egy párhuzamos szubvencióellenes vizsgálat is indult, amely még szintén folyamatban van (MEMO/12/844). Az esetleges ideiglenes szubvencióellenes intézkedéseket 2013. augusztus 7-ig kell elfogadni. A dömpingellenes vizsgálathoz hasonlóan az esetleges végeges intézkedéseket 2013. december elejéig kell elfogadni.

További információk

MEMO/13/499: Karel De Gucht uniós kereskedelmi biztos észrevételei a döntéssel kapcsolatban

MEMO/13/498: A Kínából származó napelempanelekre kivetendő ideiglenes dömpingellenes vámokra vonatkozó uniós döntéssel kapcsolatos kérdések és válaszok

MEMO/12/647: Az EU 2012. szeptember 6-án dömpingellenes vizsgálatot indított a Kínából származó napelempanelek importjára vonatkozóan

Az EU által a Kínából származó napelempanelek importjára vonatkozóan indított dömpingellenes vizsgálattal kapcsolatos további dokumentumok

http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?ref=ong&id=1895&sta=21&en=31&page=2&c_order=date&c_order_dir=Down

További információk az EU és Kína közötti kereskedelmi kapcsolatokról

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/china/

Kérdések és válaszok a dömpingellenes eljárásokról

http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence/anti-dumping/

A rendelet közzététele az Európai Unió Hivatalos Lapjában

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:152:0005:0047:hu:PDF


Side Bar