Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Taustatiedote

Bryssel 4. kesäkuuta 2013

Taustatiedote: EU ottaa käyttöön väliaikaisen polkumyyntitullin kiinalaisten aurinkopaneelien tuonnissa

Euroopan komissio otti tänään käyttöön väliaikaisen polkumyyntitullin Kiinasta tulevien aurinkopaneelien ja niiden keskeisten komponenttien (eli kennojen ja kiekkojen) tuonnissa. Tutkimuksessa havaittiin, että kiinalaisia aurinkopaneeleja myydään Euroopassa huomattavasti alle niiden normaalin markkina-arvon. Tullit otetaan käyttöön, jotta voitaisiin lieventää vahinkoa, joka tästä epäterveestä kauppatavasta, polkumyynnistä, on aiheutunut eurooppalaiselle tuotannonalalle.

Polkumyynti on tapahtunut keskimäärin 88 prosentin suuruisena, mutta käyttöön otettava polkumyyntitulli on keskimäärin vain 47,6 prosenttia; se on taso, jolla voidaan poistaa polkumyynnistä eurooppalaiselle tuotannolle aiheutunut vahinko. Lisäksi 6. kesäkuuta alkaen otetaan käyttöön kahden kuukauden siirtymäkausi, jolloin sovelletaan 11,8 prosentin alennettua tullia. Tulli on maksettava nk. arvotullina eli prosenttiosuutena tuontiarvosta. Tulli on väliaikainen ja otetaan käyttöön enintään kuuden kuukauden ajaksi.

Tutkimusta jatketaan edelleen. Mahdolliset lopulliset polkumyyntitoimenpiteet, joita sovelletaan viisi vuotta, on otettava käyttöön 15 kuukauden kuluessa vireillepanosta eli joulukuun 2013 alussa.

Tutkimuksen piiriin kuuluvat tuotteet ovat aurinkopaneelit ja niiden keskeiset komponentit eli aurinkokennot ja -kiekot. Aurinkopaneelin valmistuksessa aurinkokiekot muunnetaan kennoiksi, jonka jälkeen kennot kootaan yhteen moduuleiksi eli paneeleiksi. Joillakin tuottajilla on integroitunutta tuotantoa, joka kattaa nämä kaikki kolme vaihetta, kun taas jotkin tuottavat vain kiekkoja, kennoja ja/tai moduuleita.

Tutkimus ja sen havainnot

Tutkimus pantiin vireille 6. syyskuuta 2012 EU ProSunin tekemän valituksen johdosta. EU ProSun on tuottajien järjestö, jonka väitteen mukaan Kiinasta tuodaan aurinkopaneeleita EU:hun polkumyyntihinnoin, jotka alittavat markkina-arvon ja aiheuttavat merkittävää vahinkoa EU:n aurinkosähköteollisuudelle (MEMO/12/647).

Tutkimus tehtiin tiukasti lainsäädännön puitteissa, ja siinä tehtiin kattava analyysi kiinalaisten vientiä harjoittavien yritysten harjoittamasta polkumyynnistä, tästä polkumyynnistä EU:n aurinkosähköteollisuudelle aiheutuneesta vahingosta sekä kaikkien EU:n toimijoiden (unionin tuottajien, komponenttien, kuten piin, toimittajien, asentajien, tuojien, käyttäjien ja kuluttajien) edusta. Tutkimuksessa kävi ilmi seuraavaa:

  1. Kiinalaisten vientiä harjoittavien tuottajien tuonti tapahtuu polkumyynnillä: kiinalaisia aurinkopaneeleita myydään Euroopan markkinoilla huomattavasti alle niiden normaalin markkina-arvon ja polkumyyntimarginaali on keskimäärin 88 prosenttia. Tämä tarkoittaa sitä, että Euroopassa myytyjen kiinalaisten aurinkopaneelien käyvän arvon pitäisi itse asiassa olla 88 prosenttia korkeampi kuin hinta, jolla niitä myydään. Joissakin tapauksissa havaittiin jopa 112,6 prosentin suuruisia polkumyyntimarginaaleja.

  2. Unionin tuotannonalalle on aiheutunut merkittävää vahinkoa, joka näkyy markkinaosuuden menetyksenä EU:ssa, myyntihintojen laskuna ja kannattavuuden vähenemisenä, minkä seurauksena useat unionin tuottajat ovat joutuneet maksukyvyttömyystilanteeseen.

  3. Polkumyynnin ja havaitun vahingon välillä on syy-yhteys.

  4. Toimenpiteiden käyttöönotto ei ole unionin edun vastaista.

Näiden havaintojen perusteella päätettiin ottaa käyttöön Kiinasta tulevien aurinkopaneelien tuonnissa polkumyyntitulli kahdessa vaiheessa: kahden kuukauden ajan on maksettava tullia, jonka suuruus on 11,8 prosenttia, ja 6. elokuuta lähtien tullia, jonka suuruus on 37,3–67,9 prosenttia (keskimäärin 47,6 prosenttia). Elokuun 6. päivästä lähtien niihin kiinalaisiin yrityksiin, jotka toimivat tutkimuksessa yhteistyössä, sovelletaan matalampaa tullia, kun taas yhteistyöstä kieltäytyneisiin yrityksiin sovelletaan korkeampaa tullia.

Miten tulli laskettiin?

Tullien määrä vahvistetaan yleensä nk. alhaisemman tullin säännön mukaisesti. Tämä sääntö on EU:n WTO-plus-sitoumus, jonka perusteella komissio voi vahvistaa tullin alhaisemmalle tasolle kuin polkumyyntimarginaali, kun tämä alhaisempi taso on riittävä poistamaan unionin tuotannonalalle aiheutuneen vahingon. Tämä lähestymistapa hyödyttää viejiä ja ylittää sen, mitä WTO-velvoitteissa EU:lta vaaditaan. Käytännössä vahinkomarginaali on määrä, jolla ”vahinko poistuu", eli sillä pyritään nostamaan hinnat tasolle, jolla EU:n tuotannonala voi saada myynnistä kohtuullisen voiton.

Kun otetaan huomioon poikkeukselliset olosuhteet ja tarve turvata aurinkopaneelien toimitusvakaus lyhyellä aikavälillä, tässä erityistapauksessa katsottiin asianmukaiseksi ottaa väliaikaiset tullit käyttöön asteittain ja kahdessa vaiheessa. Kaudella, jonka aikana sovelletaan alempaa tullia, varmistetaan riittävä tarjonta kysyntään vastaamiseksi ja annetaan unionin tuotannonalalle mahdollisuus mukautua tilanteeseen ja lisätä tarjontaansa vähitellen.

Koska EU ei pidä Kiinaa markkinatalousmaana, Intia on valittu soveltuvimmaksi ja järkevimmäksi vertailumaaksi. Kiina ei ole kiistänyt tätä valintaa. Itse asiassa useat osapuolet – kiinalaiset mukaan luettuna – ehdottivat Intiaa ja pitivät sitä selvästi parempana muihin vaihtoehtoihin, kuten Yhdysvaltoin, nähden.

Millä perusteella Euroopan komissio tekee päätöksen väliaikaisten tullien käyttöönotosta?

Polkumyyntimenettelyihin sovelletaan sekä WTO:n säännöstössä että EU:n lainsäädännössä tarkoin määriteltyjä sääntöjä; nämä ovat kaksi yksityiskohtaisinta sääntöjoukkoa kauppapolitiikan alalla.

Kun jokin EU:n tuotannonala katsoo, että jonkin tuotteen tuontia EU:n ulkopuolisesta maasta tuetaan tai tuotetta myydään markkina-arvoa alemmin hinnoin, mikä aiheuttaa vahinkoa samaa tuotetta tuottavalle EU:n tuotannonalalle, se voi tehdä valituksen Euroopan komissiolle. EU ProSun, tuotannonalaa edustava järjestö, teki tällaisen valituksen, joka koski kiinalaisia aurinkopaneeleita ja niiden keskeisiä komponentteja. Se toimitti näyttöä mahdollisesta polkumyynnillä tulevasta ja tuetusta tuonnista, joka aiheutti vahinkoa eurooppalaisille tuottajille. Komissio pani polkumyynnin vastaisen tutkimuksen vireille 6. syyskuuta 2013 ja tukien vastaisen tutkimuksen 8. marraskuuta 2012.

Kaikkia osapuolia kuullaan koko menettelyn ajan. Euroopan komissio lähetti kyselylomakkeita asiaan liittyville eri osapuolille, kuten vientiä harjoittaville tuottajille, unionin tuottajille, tuojille, komponenttien, kuten piin, toimittajille, asentajille ja niitä edustaville järjestöille. Se pyysi aurinkopaneelien vientiin, tuotantoon, myyntiin ja tuontiin liittyviä tietoja. Saatuaan osapuolilta vastaukset komission virkamiehet tarkastivat tiedot paikan päällä useimpien yhteistyössä toimineiden yritysten toimitiloissa.

Kaikilla osapuolilla on koko tutkimuksen ajan oikeus esittää näkökantojaan ja toimittaa tietoa komissiolle ja/tai osallistua kuulemisiin. Komissio on ottanut huomioon tähän mennessä toimitetut huomautukset ja on käsitellyt niitä väliaikaista tullia koskevassa asetuksessa.

Asiaan liittyviä osapuolia kehotetaan nyt toimittamaan lisäkommentteja 30 päivän kuluessa, ja komissio käsittelee näitä tutkimuksen loppuvaiheessa.

Komissio soveltaa tullin laskemiseen menetelmiä, jotka ovat avoimia ja johdonmukaisia kaikissa tapauksissa. Kaikki osapuolet voivat tutustua asiakirjojen ei-luottamukselliseen versioon. Tulleista päätetään tarkkojen laskelmien mukaisesti, jotka perustuvat osapuolten toimittamiin ja komission tarkastamiin tietoihin. Mahdollinen tulli otetaan käyttöön EU:n tuotannonalalle aiheutuneen vahingon poistamiseksi ja tasapuolisten toimintaedellytysten palauttamiseksi – ei sen enempää eikä sen vähempää. Tullit eivät siis koskaan ole rankaisevia. Tässä tapauksessa on valittu vieläkin lievempi lähestymistapa, kun kahden ensimmäisen kuukauden aikana sovelletaan 11,8 prosentin tullia.

Kerättyjen tietojen perusteella komissio vahvisti alustavasti, että kyseessä oli merkittävä polkumyynti ja että unionille aiheutunut merkittävä vahinko oli polkumyyntituonnin seurausta. Tarkastelussa otettiin huomioon myös muita tekijöitä, jotka olisivat voineet vaikuttaa vahingon syntymiseen.

Lisäksi komissio teki nk. unionin etua koskevan tarkastelun, jossa tarkastellaan, olisiko toimenpiteiden mahdollinen käyttöönotto yleisesti ottaen haitallisempaa unionin taloudelle kuin toimenpiteistä valituksen tekijöille koituva etu. EU on WTO:n jäsenistä ainoa, joka tekee järjestelmällisesti tällaisen tarkastelun, ja ylittää näin WTO:n mukaiset velvoitteensa. Komissio katsoi alustavasti, että unionin tuottajien saamat taloudelliset edut olisivat suuremmat kuin toimenpiteiden mahdolliset negatiiviset vaikutukset.

Komissio arvioi tullin tason, joka on tarpeen polkumyynnin vahingollisten vaikutusten kompensoimiseksi. Toimenpiteet otettiin käyttöön aiheutuneen vahingon tasoisina (keskimäärin 47,6 prosenttia), joka on alempi kuin polkumyynnin taso (keskimäärin 88 prosenttia); tässä sovellettiin nk. alhaisemman tullin sääntöä. Tämä tarkoittaa sitä, että tulli on riittävä tasapuolisten toimintaedellytysten palauttamiseksi asianomaiselle unionin tuotannonalalle.

Mitä tapahtuu jatkossa?

Väliaikaiset polkumyyntitullit otetaan käyttöön kuudeksi kuukaudeksi. 11,8 prosentin tulli tulee voimaan 6. kesäkuuta minuutin yli puolenyön paikallista aikaa, eli polkumyyntitullia sovelletaan aurinkopaneelien tuontiin yhtä tuntia myöhemmin Doverissa kuin esimerkiksi Rotterdamin satamassa.

Tämänpäiväisen päätöksen jälkeen komissio ilmoittaa päätelmistä asiaan liittyville osapuolille, joilla on sen jälkeen kuukausi aikaa esittää huomautuksia. Tutkimusta jatketaan, ja mahdolliset lopulliset toimenpiteet on otettava käyttöön 5. joulukuuta 2013 mennessä.

Sen jälkeen kun komissio on tehnyt alustavat päätelmänsä, molemmat osapuolet voivat käytettävissä olevien säännösten perusteella ehdottaa neuvotteluratkaisuja. Komissio on tuonut esiin, että se on valmis keskustelemaan Kiinan kanssa muista toimenpiteistä, jotka vastaisivat 47,6 prosentin tullia. Sekä WTO:n säännöissä että EU:n lainsäädännössä (polkumyynnin vastaisen perusasetuksen 8 artikla) tarjotaan tämä mahdollisuus hintasitoumusten muodossa; kyseessä on sopimus olla myymättä tuotetta alle tietyn vähimmäishinnan. Tällaiseen sitoumukseen sovelletaan tiettyjä oikeudellisia vaatimuksia, joista tärkeimmät ovat, että sitoumuksen on poistettava vahinkoa aiheuttava polkumyyntitaso, sen on toimittava käytännössä ja sen täytäntöönpanoa voidaan valvoa.

Valituksen tekijällä on myös mahdollisuus peruuttaa valituksensa menettelyn kaikissa vaiheissa. Tällöin komissio voi tehdä päätöksen tutkimuksen päättämisestä.

Euroopan komissio voi 5. joulukuuta 2013 mennessä ehdottaa neuvostolle, että a) asia päätetään ottamatta toimenpiteitä käyttöön tai b) otetaan käyttöön lopulliset polkumyyntitoimenpiteet viiden vuoden ajaksi. Voimassa olevien sääntöjen mukaan neuvosto voi hylätä komission ehdotuksen yksinkertaisella enemmistöllä. Lopulliset päätelmät julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tutkimuksen taustaa

Markkinaosuus

Kiinalaisen tuonnin osuus unionin markkinoilla oli yli 80 prosenttia vuosina 2011–2012. On todennäköistä, kiinalaisten markkinaosuus kasvaa entisestään, jos toimenpiteitä ei oteta käyttöön. Näin ollen riskinä on, että unionin tuotannonalan, jonka osuus EU:n markkinoista samaan aikaan oli 13 prosenttia, toiminta päättyy nopeasti kokonaan. Vuonna 2009 EU:n tuottajien osuus EU:n markkinoista oli vielä 19 prosenttia.

Ylikapasiteetti Kiinassa

Vuonna 2012 Kiinan tuotantokapasiteetti oli yli 55 gigawattia (GW), mikä on noin 150 prosenttia koko maailman kulutuksesta. Toisin sanoen Kiinassa voidaan tänään tuottaa puolitoistakertainen määrä aurinkopaneeleja koko maailman kysyntään nähden. Kiinan tuotannon ylikapasiteetti oli noin 27 GW eli noin 90 prosenttia globaalista kysynnästä vuonna 2012. EU:n kulutus oli noin 15 GW vuonna 2012. Kiinan tuotannon ylikapasiteetti oli näin ollen lähes kaksinkertainen koko EU:n kysyntään nähden vuonna 2012. Ylikapasiteetti on tulosta valtion tukemista massiivisista investoinneista viime vuosina. On syytä huomata, että kolme vuotta sitten, vuonna 2009, Kiinan tuotantokapasiteetti oli vain 6,5 GW.

EU:n tuottajien maksukyvyttömyystilanteet

Saatavilla olevien tietojen mukaan tarkastelujaksolla (2009–heinäkuu 2012)

  1. noin 40 EU:n tuottajaa ilmoitti maksukyvyttömyydestään

  2. noin 6 EU:n tuottajaa lopetti tuotannon (jotkin osittain)

  3. noin 2 EU:n tuottajaa lopetti toiminnan aurinkosähkömarkkinoilla

  4. noin 4 EU:n tuottajaa siirtyi kiinalaisten investoijien haltuun.

Vaikutus työllisyyteen

Prognos-konsulttiyrityksen julkaisemassa tutkimuksessa, jonka teetti polkumyyntitutkimusta vastustava eturyhmä, esitettiin, että jos toimenpiteet otetaan käyttöön, 242 000 työpaikkaa vaarantuu. Komissio katsoo, että tutkimuksessa yliarvioidaan merkittävästi toimenpiteiden käyttöönotosta aiheutuvat työpaikkojen menetykset EU:ssa. Tutkimus perustuu mm. vuoden 2011 tietoihin, ja tällöin kysyntä oli erityisen suurta. Kulutus laski merkittävästi seuraavana vuonna, minkä seurauksena myös työpaikkojen määrä väheni. Prognosin tutkimuksessa ei oteta huomioon tätä kehitystä. Lisäksi suurin osa hankkeiden toteuttajista ja asentajista ei ole yksinomaan riippuvainen aurinkosähkösektorista, vaan niillä on muutakin liiketoimintaa. Komponenttien (esim. monikiteisen piin ja koneiden) toimittajilla on toimintaa ympäri maailmaa, ja niiden pitäisi pystyä korvaamaan Kiinan markkinoiden osittainen menetys lisäämällä tarjontaa muilla markkinoilla, ja tuojien taas pitäisi pystyä hankkimaan tuotteita muista kolmansista maista.

Toisessa, PriceWaterhouseCoopersin julkaisemassa tutkimuksessa pääteltiin, että Prognosin tutkimuksessa käytetty menetelmä on epäluotettava ja epäjohdonmukainen ja että toimenpiteillä olisi yleisesti positiivinen vaikutus työllisyyteen.

EU:n ja Kiinan välinen kauppa

Vuonna 2012 EU toi Kiinasta tavaroita 289,7 miljardin euron arvosta, ja EU:lla oli vientiä Kiinaan 143,8 miljardin arvosta. Kahdenvälinen tavarakauppa EU:n ja Kiinan välillä on jo yli 1 miljardia euroa päivässä. Vuonna 2012 EU toi aurinkopaneeleita Kiinasta noin 11,5 miljardin euron edestä.

Tuonnin kirjaaminen

Unionin tuotannonalan esittämän pyynnön ja toimitetun näytön perusteella annettiin 5. maaliskuuta 2013 asetus Kiinasta tulevien aurinkopaneelien tuonnin kirjaamisesta (julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä). Kyseessä on hallinnollinen toimi. Jos menettelyssä päädytään vaiheeseen, jossa hyväksytään lopulliset toimenpiteet, kirjaamisen avulla on mahdollista päättää, olisiko toimenpiteet syytä ottaa käyttöön taannehtivasti (enintään 3 kuukautta ennen väliaikaisten tullien käyttöönottoa eli mahdollisesti 5. maaliskuuta 2013).

Tukien vastainen tutkimus

Rinnakkainen tukien vastainen tutkimus, joka pantiin vireille 8. marraskuuta 2012 saman valituksen tekijän tekemän valituksen johdosta, on edelleen käynnissä (MEMO/12/844). Mahdolliset väliaikaiset tukien vastaiset toimenpiteet olisi otettava käyttöön 7. elokuuta 2013 mennessä. Polkumyyntitutkimuksen tavoin mahdolliset lopulliset toimenpiteet on otettava käyttöön joulukuun 2013 alussa.

Lisätietoja

IP/13/501 Lehdistötiedote

MEMO/13/499: EU:n kauppapolitiikasta vastaavan komissaarin Karel De Guchtin kommentteja päätöksestä

MEMO/13/498: Kysymyksiä ja vastauksia: EU:n päätös ottaa käyttöön väliaikainen polkumyyntitulli kiinalaisten aurinkopaneelien tuonnissa

MEMO/12/647: EU panee vireille Kiinasta tulevien aurinkopaneelien tuontia koskevan polkumyyntitutkimuksen (6. syyskuuta 2012, englanniksi)

Muita asiakirjoja Kiinasta tulevien aurinkopaneelien tuontia koskevasta polkumyyntitutkimuksesta

http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?ref=ong&id=1895&sta=21&en=31&page=2&c_order=date&c_order_dir=Down

Lisätietoja EU:n ja Kiinan kauppasuhteista

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/china/

Kysymyksiä ja vastauksia polkumyyntimenettelystä

http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence/anti-dumping/

EU:n virallisessa lehdessä julkaistu asetus

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:152:0005:0047:fi:PDF


Side Bar