Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

MÄRGUKIRI

Brüssel, 4. juuni 2013

Märgukiri: EL kehtestab ajutise dumpinguvastase tollimaksu Hiina päikesepaneelidele

Euroopa Komisjon kehtestas täna ajutise dumpinguvastase tollimaksu päikesepaneelide ja nende põhikomponentide (elemendid ja plaadid) impordile Hiinast. Uurimise käigus leiti, et Hiina päikesepaneele müüakse Euroopasse nende tavalisest turuväärtusest palju madalama hinnaga. Tollimaks kehtestatakse eesmärgiga vähendada kahju, mida tekitab Euroopa tootmisharule selline ebaõiglane kaubandustava – dumping.

Kui keskmine dumpingu määr on 88%, siis dumpinguvastase tollimaksu määr on keskmiselt ainult 47,6%, mis peab kõrvaldama dumpingu poolt Euroopa tootmisharule tekitatud kahju. Lisaks sellele kehtib alates 6. juunist kahekuuline üleminekuperiood, mille jooksul kohaldatakse alandatud tollimaksumäära 11,8%. Tollimaksu makstakse väärtuselise tollimaksuna ehk teisisõnu protsendimäärana impordiväärtuselt. See on ajutine ja kehtestatakse maksimaalselt kuueks kuuks.

Uurimine jätkub. Lõplikud meetmed, mida kohaldatakse viis aastat, tuleb vajaduse korral kehtestada 15 kuu jooksul pärast uurimise alustamist, st 2013. aasta detsembri alguseks.

Uurimisega hõlmatud tooted on päikesepaneelid ja nende põhikomponendid, st päikeseelemendid ja -plaadid. Päikesepaneelide tootmiseks jagatakse päikeseplaadid elementideks ja seejärel monteeritakse elemendid mooduliteks, st paneelideks. Osa tootjaid kasutab integreeritud tootmist, mis hõlmab kõiki kolme tootmisetappi, kuid teised toodavad ainult plaate, elemente ja/või mooduleid.

Uurimine ja tulemused

Uurimine algatati 6. septembril 2012 pärast tootjate ühenduse EU ProSun kaebust. EU ProSun väidab, et Hiina päikesepaneele imporditakse ELi dumpinguhinnaga, mis on nende turuhinnast madalam ja tekitab märkimisväärset kahju ELi fotoelektriliste seadmete tootmisharule (MEMO/12/647).

Uurimine toimus ranges õigusraamistikus, hõlmates Hiina ekspordiettevõtjate dumpingumeetmete, nende tulemusel ELi fotoelektriliste seadmete tootmisharule tekitatud kahju ja kõikide ELi turuosaliste huvide (ELi tootjad, komponentide, nagu silikoon, tarnijad, paigaldajad, importijad, kasutajad ja tarbijad) täielikku analüüsi. Tulemused olid järgmised:

  1. Hiina eksportivad tootjad on müünud tooteid dumpinguhinnaga: Hiina päikesepaneele müüakse Euroopa turul nende tavalisest turuväärtusest palju madalama hinnaga, keskmine dumpingumarginaal on 88%, mis tähendab, et Euroopasse müüdud Hiina päikesepaneeli tegelik väärtus peaks olema 88% kõrgem kui hind, millega päikesepaneele müüakse. Teatavatel juhtudel tehti kindlaks, et dumpingumarginaal on 112,6%;

  2. liidu asjaomasele tootmisharule on tekitatud olulist kahju, mis hõlmab turuosa kaotust ELis, müügihinna langust ja kasumlikkuse vähenemist, mis on põhjustanud mitme liidu tootja maksejõuetuse;

  3. dumpingu ja kahju vahel on põhjuslik seos;

  4. meetmete kehtestamine ei ole vastuolus liidu huvidega.

Tulemuste põhjal on otsustatud kehtestada Hiina päikesepaneelidele dumpinguvastane tollimaks kahes etapis: kaheks kuuks tollimaks 11,8% ning alates 6. augustist tollimaks vahemikus 37,3% – 67,9% (keskmine maksumäär 47,6%). Alates 6. augustist kohaldatakse nende Hiina ettevõtjate suhtes, kes tegid uurimise käigus koostööd, madalamat määra, ning nende suhtes, kes koostööd ei teinud, kõrgemat määra.

Kuidas on tollimaks arvutud?

Üldiselt määratakse tollimaks vastavalt väiksema tollimaksu reeglile. Väiksema tollimaksu reegel on ELi nn „WTO-plus“ kohustus, mis võimaldab komisjonil kehtestada tollimaksu dumpingumarginaalist madalamal tasemel, kui see on piisav, et heastada liidu tootmisharule tekitatud kahju. Niisugune õiglane lähenemisviis toob kasu eksportijatele ja läheb kaugemale meie WTO kohustustest. Praktikas tähendab kahjumarginaal summat, „millega kahju kõrvaldatakse”, st selle eesmärk on tõsta hinnad tasemele, mis võimaldab ELi tootmisharul müüa oma toodangut mõistliku kasumiga.

Võttes arvesse erakorralisi asjaolusid ja eelkõige vajadust tagada tarnete stabiilsus lühiajalises perspektiivis, peetakse sobivaks ajutise tollimaksu kehtestamist järk-järgult ja kahes etapis. Madalama tollimaksu perioodil tagatakse piisavad tarned nõudluse rahuldamiseks, võimaldades liidu tootmisharul olukorraga kohaneda ja järk-järgult oma tarneid suurendada.

Kuna EL ei tunnusta Hiinat turumajandusliku riigina, on India valitud kõige sobivamaks ja mõistlikumaks võrdlusriigiks. Hiina ei ole seda vaidlustanud. Paljud turuosalised, sealhulgas Hiina, on teinud ettepaneku valida India ja väljendanud selgelt, et eelistavad Indiat teistele alternatiividele, näiteks USA-le.

Mille alusel otsustab Euroopa Komisjon kehtestada ajutise tollimaksu?

Dumpinguvastane menetlus toimub selgelt kindlaksmääratud eeskirjade kohaselt ning selle suhtes kohaldatakse nii WTO eeskirju kui ka ELi õigusakte. Tegemist on kõige üksikasjalikumate eeskirjadega kaubanduspoliitikas.

Kui ELi tootmisharu on seisukohal, et teatava toote importi mõnest kolmandast riigist subsideeritakse või seda toodet müüakse turuhinnast madalama hinnaga ning see tekitab kahju sama toote tootjatele liidus, võib ta esitada Euroopa Komisjonile kaebuse. Tootjate ühendus EU ProSun esitas niisuguse kaebuse Hiina päikesepaneelide ja nende põhikomponentide kohta. Ta esitas tõendeid võimaliku dumpingu ja subsiidiumide kohta, mis kahjustasid Euroopa tootjaid. Komisjon algatas 6. septembril 2012 dumpinguvastase menetluse ja 8. novembril 2012 subsiidiumivastase menetluse.

Menetluse käigus kuulatakse kõiki pooli. Euroopa Komisjon saatis huvitatud isikutele (eksportivad tootjad, liidu tootjad, importijad, komponentide, nagu silikoon, tarnijad, paigaldajad ning nende esindajate ühendused) küsimustikud. Komisjon palus teavet päikesepaneelide ekspordi, tootmise, müügi ja impordi kohta. Pärast huvitatud isikutelt vastuste saamist kontrollisid komisjoni ametnikud andmeid kohapeal, enamiku koostööd teinud ettevõtjate valdustes.

Uurimise käigus on kõikidel huvitatud isikutel õigus esitada oma seisukohti ning anda komisjonile teavet ja/või osaleda ärakuulamistel. Komisjon võttis arvesse kõiki seni laekunud märkusi ja käsitles neid ajutises määruses.

Huvitatud isikutel palutakse nüüd 30 päeva jooksul esitada täiendavaid märkusi ja komisjon käsitleb neid ülejäänud uurimise käigus.

Komisjon kohaldab alati läbipaistvaid ja järjepidevaid arvutusmeetodeid. Kõik huvitatud isikud võivad tutvuda toimiku mittekonfidentsiaalse versiooniga. Tollimaks määratakse üksikasjaliku arvutuse kohaselt, mis põhineb huvitatud isikute esitatud andmetel, mida komisjon on kontrollinud. Juhul, kui tollimaks kehtestatakse, on selle eesmärk kõrvaldada ELi tööstusharule tekitatud kahju ja taastada kõigile võrdsed tingimused. Tollimaks ei ole kunagi karistusliku iseloomuga. Käesoleval juhul on valitud veelgi mõõdukam lähenemisviis, kehtestades esimeseks kaheks kuuks tollimaksu 11,8%.

Kogutud teabe põhjal tegi komisjon esialgse järelduse, et toimus märkimisväärne dumpinguhinnaga müük ning liidu tööstusharule tekitatud oluline kahju on dumpinguhinnaga impordi tulemus. Uurimise käigus kontrolliti ka muid tegureid, mis võisid kahju tekitamist soodustada.

Lisaks sellele korraldas komisjon liidu huvide kontrolli, mille käigus uuritakse, kas meetmete võimalik kehtestamine oleks lõpptulemusena liidu majandusele kulukam kui kasu, mida kaebuse esitajad kõnealuste meetmete tulemusel saaksid. EL on ainus WTO liige, kes selliseid kontrolle teeb, ning neid korrapäraselt tehes läheb ta kaugemale oma WTO kohustustest. Komisjon leidis esialgu, et liidu tootjate saadavad majanduslikud eelised kaaluksid üles meetmete võimaliku negatiivse mõju.

Komisjon hindas vajaliku tollimaksu taset, et kõrvaldada dumpingu kahjustav mõju. Meetmed määrati kahjutasemel (keskmiselt 47,6%), mis on madalam dumpingutasemest (keskmiselt 88%), kohaldades seega väiksema tollimaksu reeglit. Seega on tollimaksu määr piisav, et taastada ELi asjaomasele tootmisharule võrdsed tingimused.

Millised on järgmised sammud?

Ajutine tollimaks kehtestatakse kuueks kuuks. 11,8% tollimaks jõustub 6. juunil kell 00.01 kohaliku aja järgi, st dumpinguvastast tollimaksu päikesepaneelide impordile hakatakse kohaldama Doveris tund aega hiljem kui näiteks Rotterdami sadamas.

Pärast tänast otsust avaldab komisjon uurimistulemused huvitatud isikutele, kellel on seejärel üks kuu märkuste esitamiseks. Uurimine jätkub ja vajaduse korral võetakse lõplikud meetmed 5. detsembriks 2013.

Kui komisjon on jõudnud esialgsetele tulemustele, võivad mõlemad pooled õigusnormide kohaselt teha ettepaneku läbirääkimiste teel lahendus leida. Komisjon on teatanud, et ta on valmis Hiinaga arutama muid meetmeid, mis oleksid võrdväärsed 47,6% tollimaksu määraga. Nii WTO eeskirjade kui ka ELi õigusega (ELi dumpinguvastase määruse artikkel 8) nähakse ette hinnakohustuse võimalus – kokkulepe mitte müüa tooteid alla teatava miinimumhinna. Niisugune kohustus on seotud mitme õigusliku tingimusega, peamised neist on järgmised: meede peab kõrvaldama kahjuliku dumpingutaseme, see peab olema praktikas kohaldatav ja selle rakendamise üle peab olema võimalik teostada järelevalvet.

Kaebuse esitajal on ka võimalus oma kaebus tagasi võtta ja ta võib seda teha menetluse igas etapis. Sellisel juhul võib komisjon otsustada uurimine lõpetada.

5. detsembril 2013 võib komisjon teha nõukogule ettepaneku a) lõpetada juhtumi uurimine ilma meetmeid võtmata või b) võtta lõplikud dumpinguvastased meetmed, mille kestus on viis aastat. Kehtivate eeskirjade kohaselt võib nõukogu komisjoni ettepaneku lihthäälteenamusega tagasi lükata. Lõplikud tulemused avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Peamised faktid kõnealuse uurimise kohta

Turuosa

Hiina import moodustas 2011.–2012. aastal üle 80% liidu turust. On tõenäoline, et Hiina turuosa kasvab veelgi, kui meetmeid ei kehtestata. Seetõttu on oht, et liidu tootmisharu, mille turuosa kõnealusel perioodil oli ELis 13%, lõpetab kiiresti tegevuse. 2009. aastal oli ELi tootjate turuosa 19% ELi turust.

Ülemäärane tootmisvõimsus Hiinas

2012. aastal oli Hiina tootmisvõimsus üle 55 GW, mis moodustas umbes 150% üleilmsest tarbimisest. Teisisõnu: Hiina tootmisvõimsus ületab päikesepaneelide nõudluse maailmas pooleteistkordselt. Hiina ülemäärane tootmisvõimsus oli 2012. aastal ligikaudu 27 GW ehk umbes 90% üleilmsest nõudlusest. ELi tarbimine oli 2012. aastal ligikaudu 15 GW. Hiina ülemäärane tootmisvõimsus oli seega peaaegu kaks korda suurem kui kogunõudlus ELis 2012. aastal. Selline ülemäärane tootmisvõimsus on viimase paari aasta ulatusliku, valitsuse toetatava investeerimisbuumi tulemus. On märkimisväärne, et 2009.aastal oli Hiina tootmisvõimsus ainult 6,5 GW.

ELi ettevõtjate maksejõuetus

Vastavalt kättesaadavatele andmetele vaatlusaluse perioodi kohta (2009–juuli 2012):

  1. umbes 40 ELi tootjat kuulutas end maksejõuetuks;

  2. umbes 6 ELi tootjat lõpetas tootmise (mõned osaliselt);

  3. umbes 2 ELi tootjat loobus päikeseenergia valdkonnas tegutsemisest;

  4. umbes 4 ELi tootjat võeti üle Hiina investorite poolt.

Mõju tööhõivele

Konsultatsioonibüroo Prognos avaldatud uuringus (mille tellis dumpinguvastase uurimise vastane huvirühm) esitatud väidete kohaselt on meetmete kehtestamise korral ohus 242 000 töökohta. Komisjon on seisukohal, et uuringus ülehinnatakse oluliselt meetmete kehtestamise mõju töökohtade arvule ELis. Muu hulgas põhineb uuring 2011. aasta andmetel, kõnealusel aastal oli aga nõudlus eriti suur. Järgmisel aastal vähenes tarbimine oluliselt ja selle tulemusel vähenes ka töökohtade arv. Prognosi koostatud uuringus seda muudatust aga ei arvestata. Pealegi ei sõltu enamik projektiarendajaid ja paigaldajaid ainult päikeseenergia sektorist, vaid neil on ka muid tegevusalasid. Komponentide (nt polüsilikoon, seadmed) tarnijad tegutsevad üleilmselt ning peaksid suutma korvata Hiina turu osalise kaotuse, suurendades tarneid muudele turgudele, ning importijad peaksid saama importida muudest kolmandatest riikidest.

PriceWaterhouseCoopersi avaldatud uuringus järeldati, et Prognosi uuringus kasutatud meetodid ei olnud usaldusväärsed ja järjepidevad ning et meetmetel on tööhõivele üldine positiivne mõju.

ELi ja Hiina vaheline kaubandus

2012. aastal importis EL Hiinast kaupu 289,7 miljardi euro väärtuses, ELi eksport Hiinasse ulatus 143,8 miljardi euroni. ELi ja Hiina kahepoolse kaubavahetuse maht on juba oluliselt üle 1 miljardi euro päevas. 2012. aastal importis EL Hiinast päikesepaneele koguväärtuses 11,5 miljardit eurot.

Impordi registreerimine

Liidu tööstusharu esitatud taotluse alusel ja esitatud tõendite põhjal avaldati 5. märtsil 2013 määrus, millega kehtestatakse registreerimisnõue Hiinast pärit päikesepaneelide suhtes (avaldatud Euroopa Liidu Teatajas). See oli halduslik samm. Kui menetluses jõutakse lõplike meetmete kehtestamise etappi, on kõnealuse määruse alusel võimalik otsustada, kas kehtestada meetmed tagasiulatuvalt (kuni 3 kuud enne ajutise tollimaksu kehtestamist, st alates 5. märtsist 2013).

Subsiidiumivastane uurimine

Samal ajal toimub subsiidiumivastane uurimine, mis algatati 8. novembril 2012 sama kaebuseesitaja kaebuse alusel (MEMO/12/844). Ajutised subsiidiumivastased meetmed kehtestatakse vajaduse korral 7. augustiks 2013. Nagu dumpinguvastases uurimiseski, tuleks lõplikud meetmed vajaduse korral kehtestada 2013. aasta detsembri alguseks.

Lisateave

IP/13/501: Pressiteade

MEMO/13/499: ELi kaubandusvoliniku Karel De Guchti märkused tehtud otsuse kohta

MEMO/13/498: Küsimused ja vastused ELi otsuse kohta kehtestada Hiina päikesepaneelidele ajutised dumpinguvastased tollimaksud

MEMO/12/647: EL algatab dumpinguvastase uurimise päikesepaneelide impordi suhtes Hiinast, 6. september 2012

Lisadokumendid Hiina päikesepaneelide impordi suhtes algatatud ELi dumpinguvastase uurimise kohta

http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?ref=ong&id=1895&sta=21&en=31&page=2&c_order=date&c_order_dir=Down

Veel ELi ja Hiina kaubandussuhetest

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/china/

Küsimused ja vastused dumpinguvastase menetluse kohta

http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence/anti-dumping/

Euroopa Liidu teatajas avaldatud määrus

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:152:0005:0047:et:PDF


Side Bar