Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκη Επιτροπή

ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2013

Σημείωμα: Η ΕΕ επιβάλλει προσωρινούς δεσμούς αντιντάμπινγκ στους κινεζικούς ηλιακούς συλλέκτες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να επιβάλει προσωρινούς δασμούς αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ηλιακών συλλεκτών και στα βασικά συστατικά στοιχεία τους (δηλ. κυψέλες και πλακίδια) από την Κίνα. Ύστερα από τη διενέργεια έρευνας διαπιστώθηκε ότι οι κινεζικοί ηλιακοί συλλέκτες πωλούνται στην Ευρώπη πολύ κάτω από την κανονική αγοραία τιμή τους. Οι δασμοί επιβάλλονται για να μετριασθεί η ζημία που υφίστανται οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις από την εν λόγω αθέμιτη εμπορική πρακτική, το ντάμπινγκ.

Παρότι το ποσοστό ντάμπινγκ ανέρχεται κατά μέσο όρο στο 88%, οι επιβαλλόμενοι δασμοί αντιντάμπινγκ θα είναι ύψους μόνο 47,6% κατά μέσο όρο, όπως απαιτείται για να αντισταθμιστεί η ζημία που υφίστανται οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις από το ντάμπινγκ. Επιπλέον, μια μεταβατική περίοδος δύο μηνών με μειωμένο ποσοστό δασμών ίσο με 11,8% θα εισαχθεί από τις 6 Ιουνίου. Οι δασμοί θα καταβάλλονται ως δασμοί κατ’ αξίαν· με άλλα λόγια, ως ποσοστό επί της αξίας εισαγωγής. Είναι προσωρινοί και επιβάλλονται για συνολική περίοδο έξι μηνών το μέγιστο.

Η έρευνα θα συνεχιστεί. Τυχόν οριστικά μέτρα πενταετούς ισχύος ενδέχεται να ληφθούν εντός 15 μηνών από την κίνηση έρευνας, δηλ. έως τις αρχές Δεκεμβρίου του 2013.

Τα υπό εξέταση προϊόντα είναι οι ηλιακοί συλλέκτες και τα βασικά συστατικά στοιχεία τους, δηλ. οι ηλιακές κυψέλες και τα ηλιακά πλακίδια. Για να κατασκευαστεί ένας ηλιακός συλλέκτης, τα ηλιακά πλακίδια μετατρέπονται σε κυψέλες και στη συνέχεια οι κυψέλες συναρμολογούνται σε συστοιχίες, δηλ. σε συλλέκτες. Η δραστηριότητα ορισμένων κατασκευαστών καλύπτει και τα τρία στάδια της αλυσίδας παραγωγής, ενώ άλλοι παράγουν μόνο πλακίδια, κυψέλες και/ή συστοιχίες.

Η έρευνα και τα πορίσματά της

Η έρευνα κινήθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου 2012 ύστερα από καταγγελία που υπέβαλε η EU ProSun, ένωση επιχειρήσεων του κλάδου, στην οποία διατυπώνεται ο ισχυρισμός ότι οι ηλιακοί συλλέκτες από την Κίνα αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ στην ΕΕ λόγω των τιμών τους κάτω από την αγοραία αξία τους και προξενούν σημαντική ζημία στον κλάδο κατασκευής φωτοβολταϊκών συστημάτων της ΕΕ (MEMO/12/647).

Η έρευνα διενεργήθηκε εντός αυστηρού νομικού πλαισίου και ανάλυσε πλήρως το ντάμπινγκ εκ μέρους των κινεζικών εξαγωγικών εταιρειών, τη ζημία που υπέστη οι φωτοβολταϊκός κλάδος της ΕΕ εξαιτίας του ντάμπινγκ, καθώς και τα συμφέροντα όλων των ενδιαφερόμενων μερών της ΕΕ (ενωσιακοί παραγωγοί, προμηθευτές συστατικών στοιχείων, όπως το πυρίτιο, επιχειρήσεις εγκατάστασης, εισαγωγείς, χρήστες και καταναλωτές). Από την έρευνα προέκυψε ότι:

  1. υπάρχει ντάμπινγκ από τους παραγωγούς-εξαγωγείς στην Κίνα: οι κινεζικοί ηλιακοί συλλέκτες πωλούνται στην ευρωπαϊκή αγορά σε τιμή κατά πολύ κατώτερη της κανονικής αγοραίας αξίας τους, κάτι που συνεπάγεται μέσο περιθώριο ντάμπινγκ της τάξης του 88%. Αυτό σημαίνει ότι η κανονική αξία ενός κινεζικού ηλιακού συλλέκτη που πωλείται στην Ευρώπη θα έπρεπε να είναι κατά 88% υψηλότερη από την τιμή στην οποία πωλείται. Σε ορισμένες περιπτώσεις τα περιθώρια ντάμπινγκ ανήλθαν έως και 112,6%.

  2. Ο ενδιαφερόμενος ενωσιακός κλάδος υπέστη σημαντική ζημία, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια μεριδίων της αγοράς στην ΕΕ, τη μείωση των τιμών πώλησης και τον περιορισμό της κερδοφορίας με αποτέλεσμα την αδυναμία πληρωμών για σειρά ενωσιακών παραγωγών

  3. εντοπίστηκε αιτιώδης σχέση μεταξύ του ντάμπινγκ και της ζημίας

  4. η επιβολή των μέτρων δεν αντιβαίνει στο συμφέρον της Ένωσης.

Βάσει των παραπάνω πορισμάτων, αποφασίστηκε η επιβολή δασμών αντιντάμπινγκ με διαδικασία δύο σταδίων: για δύο μήνες πρέπει να πληρωθούν δασμοί ύψους 11,8%, ενώ από 6 Αυγούστου δασμοί που κυμαίνονται μεταξύ 37,3% και 67,9% (μέσος όρος 47,6%) στους ηλιακούς συλλέκτες από την Κίνα. Στις κινεζικές εταιρείες που συνεργάστηκαν στην έρευνα θα επιβληθούν από 6 Αυγούστου οι χαμηλότεροι δασμοί, ενώ στις εταιρείες που δεν συνεργάστηκαν οι υψηλότεροι.

Πώς υπολογίστηκε ο δασμός;

Σε γενικές γραμμές οι συντελεστές των δασμών καθορίστηκαν με βάση τον κανόνα του χαμηλότερου δασμού. Ο κανόνας του χαμηλότερου δασμού είναι η λεγόμενη δέσμευση πέραν των όποιων υποχρεώσεων έχει αναλάβει στο πλαίσιο του ΠΟΕ, δηλ. επιτρέπει στην Επιτροπή να επιβάλει δασμό χαμηλότερο του περιθωρίου ντάμπινγκ, όταν το ύψος του είναι αρκετό για να εξουδετερώσει τη ζημία που υφίσταται ο ενωσιακός κλάδος. Η δίκαιη αυτή προσέγγιση ωφελεί τους εξαγωγείς και σέβεται με το παραπάνω τις υποχρεώσεις της ΕΕ ενώπιον του ΠΟΕ. Στην πράξη, το περιθώριο της ζημίας είναι το ποσό που εξουδετερώνει τη ζημία, δηλ. που αυξάνει τις τιμές τόσο ώστε ο κλάδος της ΕΕ να μπορεί να πουλάει με ένα λογικό κέρδος.

Επιπλέον, ενόψει των εξαιρετικών περιστάσεων και ιδίως της ανάγκης να εξασφαλιστεί η σταθερότητα της προσφοράς ηλιακών συλλεκτών βραχυπρόθεσμα, ενδείκνυνται η βαθμιαία επιβολή των προσωρινών δασμών και η εισαγωγή τους σε δύο στάδια. Μια περίοδος με μικρότερους δασμούς θα εξασφαλίσει επαρκή προσφορά ώστε να ικανοποιηθεί όλη η ζήτηση, ενώ θα επιτραπεί στη βιομηχανία της Ένωσης να προσαρμοστεί στην κατάσταση και να αυξήσει σταδιακά την προσφορά.

Καθώς η ΕΕ δεν αναγνωρίζει την Κίνα ως οικονομία της αγοράς, επελέγη η Ινδία ως η πιο κατάλληλη και εύλογα ανάλογη χώρα. Την επιλογή αυτή δεν αμφισβήτησε η κινεζική πλευρά. Πράγματι, ορισμένα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των κινεζικών, πρότειναν την Ινδία και εξέφρασαν σαφή προτίμηση σε σχέση με άλλες εναλλακτικές λύσεις όπως οι Η.Π.Α.

Σε ποια βάση αποφασίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιβάλει προσωρινούς δασμούς;

Οι διαδικασίες αντιντάμπινγκ διέπονται από σαφώς καθορισμένους κανόνες, τόσο στο βάσει των κανόνων του ΠΟΕ όσο και της νομοθεσίας της ΕΕ, τα δύο πιο ανεπτυγμένα πλαίσια κανόνων για οποιαδήποτε πτυχή της εμπορικής πολιτικής.

Όταν ένας κλάδος της Ένωσης θεωρεί ότι οι εισαγωγές ενός προϊόντος από χώρα εκτός της Ένωσης επιδοτούνται ή ότι το εισαγόμενο προϊόν πωλείται σε τιμές κατώτερες της αγοραίας τιμής του προξενώντας ζημία στον ενωσιακό κλάδο που παράγει το ίδιο προϊόν, μπορεί να υποβάλει καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η EU ProSun, ένωση που αντιπροσωπεύει τον ενδιαφερόμενο κλάδο, υπέβαλε καταγγελία σχετικά με τους κινεζικούς ηλιακούς συλλέκτες και τα βασικά συστατικά τους στοιχεία. Παρείχε στοιχεία σχετικά με το πιθανό ντάμπινγκ και τις επιδοτήσεις που ζημιώνουν τους ευρωπαίους παραγωγούς. Η Επιτροπή κίνησε διαδικασία αντιντάμπινγκ και κατά των επιδοτήσεων στις 6 Σεπτεμβρίου 2012 και στις 8 Νοεμβρίου 2012 αντίστοιχα.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, δίνεται η δυνατότητα σε όλα τα μέρη να διατυπώσουν τις απόψεις τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε ερωτηματολόγια στα διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως είναι οι παραγωγοί-εξαγωγείς, οι ενωσιακοί παραγωγοί, οι εισαγωγείς, οι προμηθευτές συστατικών στοιχείων, όπως είναι η σιλικόνη, οι επιχειρήσεις εγκατάστασης, καθώς και στις αντιπροσωπευτικές ενώσεις τους. Τους ζήτησε να της προσκομίσουν πληροφορίες σχετικά με τις εξαγωγές, την παραγωγή, τις πωλήσεις και τις εισαγωγές ηλιακών συλλεκτών. Αφότου παρέλαβαν τις απαντήσεις των ενδιαφερόμενων μερών, οι υπάλληλοι της Επιτροπής διενέργησαν επιτόπιους ελέγχους στις εγκαταστάσεις των περισσότερων εταιρειών που συνεργάστηκαν με την Επιτροπή, προκειμένου να επαληθεύσουν τα στοιχεία που υποβλήθηκαν.

Κατά τη διενέργεια της έρευνας όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν το δικαίωμα να εκθέτουν τις απόψεις τους και να υποβάλουν στοιχεία στην Επιτροπή και/ή να συμμετέχουν στις ακροάσεις. Η Επιτροπή έλαβε υπόψη όλα τα σχόλια που έλαβε μέχρι στιγμής και τα ενσωμάτωσε στον προσωρινό κανονισμό.

Τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται τώρα να διατυπώσουν περαιτέρω σχόλια εντός 30 ημερών και η Επιτροπή θα τα εξετάσει κατά την υπόλοιπη διάρκεια της έρευνας.

Η Επιτροπή εφαρμόζει σε όλες τις περιπτώσεις διαφανείς και συνεκτικές μεθόδους υπολογισμού. Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη διαθέτουν πρόσβαση στα στοιχεία του φακέλου που δεν έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Οι δασμοί αποφασίζονται σύμφωνα με λεπτομερείς υπολογισμούς με βάση τα στοιχεία που υποβάλλουν τα μέρη και επαληθεύει η Επιτροπή. Ο τυχόν δασμολογικός συντελεστής επιβάλλεται για να εξαλείψει τη ζημία που υφίσταται ο κλάδος της ΕΕ και για να αποκαταστήσει ίσους όρους ανταγωνισμού, τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Κατά συνέπεια, οι δασμοί δεν έχουν χαρακτήρα κυρώσεων. Στην εν λόγω περίπτωση, επελέγη μια ακόμη πιο μετριοπαθής προσέγγιση, με την επιβολή δασμού ύψους 11,8% για τους δύο πρώτους μήνες.

Με βάση τα στοιχεία που συνέλεξε η Επιτροπή συμπέρανε προσωρινά ότι υπάρχει ντάμπινγκ ευρείας κλίμακας και ότι η σημαντική ζημία που υπέστη ο ενωσιακός κλάδος οφείλεται στις εισαγωγές που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ. Στην έρευνα εξετάστηκαν και άλλοι παράγοντες που μπορεί να συνέβαλαν στη ζημία.

Επιπλέον, η Επιτροπή εφάρμοσε το λεγόμενο «κριτήριο ενωσιακού συμφέροντος», δηλαδή εξέτασε αν η ενδεχόμενη επιβολή μέτρων θα αποβεί συνολικά περισσότερο επιζήμια για την οικονομία της Ένωσης σε σχέση με το ευεργέτημα των μέτρων για τους καταγγέλλοντες. Η ΕΕ αποτελεί το μόνο μέλος του ΠΟΕ που συστηματικά εφαρμόζει παρόμοια κριτήρια πέραν των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει στο πλαίσιο του ΠΟΕ. Η Επιτροπή έκρινε προσωρινά ότι τυχόν δυσμενείς επιπτώσεις των μέτρων θα αντισταθμιστούν από τα οικονομικά οφέλη για τους ενωσιακούς παραγωγούς.

Η Επιτροπή εκτίμησε το επίπεδο του δασμού που απαιτείται για να εξουδετερωθούν οι επιζήμιες επιπτώσεις του ντάμπινγκ. Οι δασμοί που επιβλήθηκαν ανταποκρίνονται στο επίπεδο της ζημίας (κατά μέσο όρο 47,6%), που είναι χαμηλότερο από το επίπεδο του ντάμπινγκ (κατά μέσο όρο 88%), βάσει του λεγόμενου κανόνα του χαμηλότερου δασμού. Αυτό σημαίνει ότι το επίπεδο του δασμού είναι ικανό να αποκαταστήσει τους ίσους όρους του ανταγωνισμού για τον ενδιαφερόμενο ενωσιακό κλάδο.

Τι θα συμβεί στη συνέχεια;

Οι προσωρινοί δασμοί αντιντάμπινγκ επιβάλλονται για εξάμηνη περίοδο. Ο δασμός ύψους 11,8% αρχίζει να ισχύει στις 6 Ιουνίου τα μεσάνυχτα και ένα λεπτό της τοπικής ώρας, δηλ. ο δασμός αντιντάμπινγκ επιβάλλεται στις εισαγωγές ηλιακών συλλεκτών μία ώρα αργότερα στο Ντόβερ από ό,τι, για παράδειγμα, στο λιμάνι του Ρότερνταμ.

Σε συνέχεια της σημερινής της απόφασης η Επιτροπή θα κοινοποιήσει τα πορίσματά της στα ενδιαφερόμενα μέρη, τα οποία θα έχουν στη διάθεσή τους ένα μήνα για να διατυπώσουν τα σχόλιά τους. Η έρευνα θα συνεχιστεί και τυχόν οριστικά μέτρα θα επιβληθούν έως την 5η Δεκεμβρίου 2013.

Μόλις η Επιτροπή ολοκληρώσει τα αρχικά της πορίσματα, και τα δύο μέρη δύνανται βάσει των κείμενων διατάξεων να προτείνουν λύσεις μέσω διαπραγματεύσεων. Η Επιτροπή δήλωσε ότι αποδέχεται να εξετάσει με την Κίνα τη λήψη άλλων μέτρων ισοδύναμων με τον δασμό ύψους 47,6% Τόσο οι κανόνες του ΠΟΕ όσο και η νομοθεσία της ΕΕ (άρθρο 8 του βασικού κανονισμού αντιντάμπινγκ) προβλέπουν τη δυνατότητα ανάληψης της υποχρέωσης αύξησης των τιμών, δηλαδή τη συμφωνία πώλησης σε τιμές που να μην είναι χαμηλότερες από μια ελάχιστη τιμή. Η ανάληψη της εν λόγω υποχρέωσης διέπεται από μια σειρά νομικών απαιτήσεων, οι κυριότερες εκ των οποίων είναι το προσφερόμενο μέτρο να εξουδετερώνει τις επιζήμιες επιπτώσεις του ντάμπινγκ, να μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη και η εφαρμογή του να μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο παρακολούθησης.

Ο καταγγέλλων έχει επίσης τη δυνατότητα να αποσύρει την καταγγελία του σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει την περάτωση της έρευνας.

Έως τις 5 Δεκεμβρίου 2013 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να προτείνει στο Συμβούλιο α) να περατώσει την υπόθεση χωρίς τη λήψη μέτρων ή β) να επιβάλει μέτρα οριστικού δασμού για περίοδο πέντε ετών. Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες το Συμβούλιο μπορεί να απορρίψει την πρόταση της Επιτροπής με απλή πλειοψηφία. Τα τελικά πορίσματα θα δημοσιευτούν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βασικά στοιχεία σχετικά με το πλαίσιο της έρευνας

Μερίδιο της αγοράς:

Οι κινεζικές εισαγωγές αντιπροσώπευαν πάνω από το 80% της αγοράς στην Ένωση το 2011/12. Το κινεζικό μερίδιο αγοράς είναι πιθανόν να αυξηθεί και άλλο, εάν δεν ληφθούν μέτρα. Κατά συνέπεια, ο ενωσιακός κλάδος, που κατείχε το 13% της αγοράς της ΕΕ κατά την ίδια περίοδο, κινδυνεύει να οδηγηθεί ολοταχώς στην εξαφάνισή του. Το 2009 οι παραγωγοί της ΕΕ κατείχαν ακόμη μερίδιο ύψους 19% της αγοράς της ΕΕ.

Πλεονάζουσα ικανότητα παραγωγής στην Κίνα:

Το 2012 η ικανότητα παραγωγής της Κίνας ήταν πάνω από 55 gigawatt (GW), κάτι που ισοδυναμεί με περίπου το 150% της συνολικής κατανάλωσης. Με άλλα λόγια η Κίνα μπορεί σήμερα να παράγει μιάμιση φορά τη συνολική παγκόσμια ζήτηση για ηλιακούς συλλέκτες. Η πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα της Κίνας ανήλθε σε περίπου 27 GW ή περίπου το 90% της παγκόσμιας ζήτησης το 2012. Η κατανάλωση στην ΕΕ ήταν περίπου 15 GW το 2012. Η πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα της Κίνας, κατά συνέπεια, ισοδυναμούσε με τη διπλάσια συνολική ζήτηση στην ΕΕ το 2012. Το πλεόνασμα αυτό οφείλεται στις μαζικές επενδύσεις με κρατική υποστήριξη τα τελευταία έτη. Επισημαίνεται ότι πριν από τρία έτη, το 2009, η κινεζική παραγωγική ικανότητα ανερχόταν σε μόνο 6,5 GW.

Πτωχεύσεις στην ΕΕ:

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία κατά την εξεταζόμενη περίοδο (2009-Ιούλιος 2012):

  1. περίπου 40 παραγωγοί στην ΕΕ δήλωσαν πτώχευση

  2. περίπου 6 παραγωγοί στην ΕΕ σταμάτησαν την παραγωγή τους (ορισμένοι εν μέρει)

  3. περίπου 2 παραγωγοί στην ΕΕ εγκατέλειψαν τον ηλιακό τομέα

  4. περίπου 4 παραγωγοί της ΕΕ εξαγοράστηκαν από κινεζικούς επενδυτές

Επιπτώσεις στην απασχόληση:

Σύμφωνα με μελέτη του συμβουλευτικού οίκου Prognos, την εκπόνηση της οποίας ανέθεσε ομάδα συμφερόντων αντίθετη με την έρευνα αντιντάμπινγκ, από τα επιβαλλόμενα μέτρα κινδυνεύουν 242.000 θέσεις εργασίας. Η Επιτροπή πιστεύει ότι η μελέτη αυτή υπερεκτιμά σε μεγάλο βαθμό τις απώλειες θέσεων εργασίας στην ΕΕ, σε περίπτωση επιβολής των μέτρων. Μεταξύ άλλων, βασίζεται σε στοιχεία του 2011, όταν η ζήτηση ήταν ιδιαίτερα υψηλή. Η κατανάλωση μειώθηκε δραστικά το έτος που ακολούθησε και, κατά συνέπεια, μειώθηκε και ο αριθμός των θέσεων εργασίας. Η μελέτη Prognos δεν λαμβάνει υπόψη την εξέλιξη αυτή. Επιπλέον, οι περισσότερες κατασκευαστικές επιχειρήσεις και επαγγελματίες εγκατάστασης δεν εξαρτώνται αποκλειστικά από τον ηλιακό τομέα, καθώς επιδίδονται και σε άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Οι προμηθευτές συστατικών στοιχείων (π.χ. πολυπυρίτιο, εξοπλισμός) είναι παρόντες παγκοσμίως και αναμένεται να αντιμετωπίσουν τη μερική απώλεια της κινεζικής αγοράς αυξάνοντας τις προμήθειές τους σε άλλες αγορές, ενώ οι εισαγωγείς επίσης θα μπορούν να στραφούν σε άλλες τρίτες χώρες.

Σύμφωνα με άλλη μελέτη που εκπόνησε ο οίκος PriceWaterhouseCoopers, η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε στη μελέτη Prognos είναι αφερέγγυα, στερείται συνοχής και τα μέτρα θα έχουν συνολικά ευμενείς συνέπειες για την απασχόληση.

Εμπόριο ΕΕ-Κίνας:

Το 2012 η ΕΕ εισήγαγε αγαθά αξίας 289,7 δισ. ευρώ από την Κίνα, ενώ οι εξαγωγές της ΕΕ στην Κίνα ανήλθαν σε 143,8 δισ. ευρώ. Το διμερές εμπόριο αγαθών μεταξύ της ΕΕ και της Κίνας ήδη υπερβαίνει κατά πολύ το 1 δισ. ευρώ την ημέρα. Το 2012 η αξία των εισαγωγών ηλιακών συλλεκτών στην ΕΕ από την Κίνα ανήλθε σε περίπου 11,5 δισ. ευρώ.

Καταγραφή των εισαγωγών

Σε συνέχεια αιτήματος του ενωσιακού κλάδου και με βάση τα στοιχεία που υποβλήθηκαν στις 5 Μαρτίου 2013 εκδόθηκε κανονισμός για την καταγραφή των εισαγωγών ηλιακών συλλεκτών από την Κίνα (Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ). Ο κανονισμός αυτό αποτελεί διοικητικό μέτρο. Εάν η διαδικασία προχωρήσει στο στάδιο λήψης οριστικών μέτρων, θα είναι δυνατόν να αποφασιστεί αν πρέπει να επιβληθούν μέτρα με αναδρομική ισχύ (έως και 3 μήνες πριν από την επιβολή προσωρινών δασμών, δηλ. ενδεχομένως από την 5η Μαρτίου 2013 και μετά).

Έρευνα κατά των επιδοτήσεων

Μια παράλληλη έρευνα κατά των επιδοτήσεων, η οποία κινήθηκε στις 8 Νοεμβρίου 2012 ύστερα από καταγγελία που υπέβαλε ο ίδιος καταγγέλλων, βρίσκεται σε εξέλιξη (MEMO/12/844). Τυχόν προσωρινά μέτρα κατά των επιδοτήσεων αναμένεται να επιβληθούν έως τις 7 Αυγούστου 2013. Όπως και στην έρευνα αντιντάμπινγκ, τυχόν οριστικά μέτρα θα πρέπει να επιβληθούν έως τις αρχές Δεκεμβρίου 2013.

Περισσότερες πληροφορίες

IP/13/501: Η ΕΕ επιβάλλει προσωρινούς δασμούς αντιντάμπινγκ στους κινέζικους ηλιακούς συλλέκτες

MEMO/13/499: Παρατηρήσεις του επιτρόπου Εμπορίου της ΕΕ κ. Karel De Gucht σχετικά με την απόφαση

MEMO/13/498: Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την απόφαση της ΕΕ για την επιβολή προσωρινών δασμών αντιντάμπινγκ στους κινέζικους ηλιακούς συλλέκτες

Δημοσίευση του κανονισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:152:0005:0047:el:PDF

MEMO/12/647: Η ΕΕ άρχισε την έρευνα αντιντάμπινγκ για τους κινέζικους ηλιακούς συλλέκτες στις 6 Σεπτεμβρίου 2012.

Περαιτέρω έγγραφα όσον αφορά την έρευνα αντιντάμπινγκ της ΕΕ σχετικά με τις εισαγωγές ηλιακών συλλεκτών από την Κίνα.

http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?ref=ong&id=1895&sta=21&en=31&page=2&c_order=date&c_order_dir=Down

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εμπορικές σχέσεις ΕΕ-Κίνας

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/china/

Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τις διαδικασίες αντιντάμπινγκ

http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence/anti-dumping/


Side Bar