Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

MEMO

Bruxelles, den 4. juni 2013

Memo: EU indfører midlertidig antidumpingtold på kinesiske solpaneler

Europa-Kommissionen indførte i dag en midlertidig antidumpingtold på importen af solpaneler og nøglekomponenter hertil (dvs. celler og wafere) fra Kina. Det blev i forbindelse med en undersøgelse konstateret, at kinesiske solpaneler sælges til Europa til langt under deres normale markedsværdi. Tolden indføres for at afhjælpe den skade, der er påført EU-erhvervsgrenen ved denne urimelige handelspraksis, nemlig dumping.

Dumpingniveauet er på 88 % i gennemsnit, men den antidumpingtold, der indføres, fastsættes til kun 47,6 % i gennemsnit, dvs. det niveau, der er nødvendigt for at afhjælpe den skade, dumpingimporten har påført EU-erhvervsgrenen. Herudover indføres der en overgangsperiode på to måneder med en nedsat told på 11,8 % fra den 6. juni. Tolden skal betales som en værditold; med andre ord som en procentdel af importværdien. Den er midlertidig og indføres for en samlet periode på højst seks måneder.

Undersøgelsen fortsætter nu. Eventuelle endelige foranstaltninger, der vil finde anvendelse i fem år, vil skulle indføres senest 15 måneder efter indledningen af undersøgelsen, dvs. senest i begyndelsen af december 2013.

De varer, der er omfattet af undersøgelsen, er solpaneler og nøglekomponenter hertil, dvs. solceller og solwafere. Ved fremstillingen af solpaneler omdannes solwafere til celler, som derefter samles til moduler, dvs. paneler. Nogle producenter har en integreret produktion, der omfatter alle tre produktionsfaser, mens andre kun producerer wafere, celler og/eller moduler.

Undersøgelsen og resultaterne heraf

Undersøgelsen blev indledt den 6. september 2012 som følge af en klage indgivet af EU ProSun, en branchesammenslutning, der hævder, at solpaneler fra Kina sælges i EU til dumpingpriser, der ligger under markedsværdien og påfører EU's fotovoltaiske sektor væsentlig skade (MEMO/12/647).

Undersøgelsen blev gennemført inden for stringente juridiske rammer og omfattede en fuldstændig analyse af de kinesiske eksporterende virksomheders dumping, den skade, som EU's fotovoltaiske sektor har lidt som følge af denne dumping, samt alle EU-aktørers interesser (EU-producenter, leverandører af komponenter såsom silicium, installatører, importører, brugere og forbrugere). Den viste:

  1. at eksporterende producenter i Kina foretager dumping: Kinesiske solpaneler sælges på det europæiske marked til priser, der ligger langt under deres normale markedsværdi, hvilket resulterer i en dumpingmargen på 88 % i gennemsnit, således at kinesiske solpaneler, der sælges til Europa, har en reel værdi, der ligger 88 % over den pris, hvortil de sælges. I nogle tilfælde blev der konstateret dumpingmargener på op til 112,6 %.

  2. at den berørte EU-erhvervsgren har lidt væsentlig skade i form af tab af markedsandele i EU, faldende salgspriser og faldende rentabilitet, der har ført til en række tilfælde af insolvens blandt EU-producenter

  3. at der er en årsagssammenhæng mellem dumpingimporten og den konstaterede skade

  4. at indførelsen af foranstaltninger ikke er strid med Unionens interesser.

På grundlag af disse konklusioner er det blevet besluttet at indføre en antidumpingtold i to faser: i to måneder skal der betales en told på 11,8 %, mens der fra den 6. august vil blive opkrævet told på mellem 37,3 % og 67,9 % (i gennemsnit 47.6 %) på solpaneler fra Kina. Fra den 6. august vil kinesiske virksomheder, der har samarbejdet i forbindelse med undersøgelsen, blive pålagt lavere toldsatser, mens dem, der ikke har samarbejdet, vil skulle betale en højere told.

Hvordan er tolden beregnet?

Toldsatser fastlægges almindeligvis ved henvisning til "reglen om den lavest mulige told". "Reglen om den lavest mulige told" er en såkaldt "WTO-plus"-forpligtelse for EU, dvs. en forpligtelse, der gør det muligt for Kommissionen at fastsætte en told, der er lavere end dumpingmargenen, når dette lavere niveau er tilstrækkeligt til at afhjælpe den skade, som EU-erhvervsgrenen har lidt. Denne redelige tilgang begunstiger eksportørerne og går ud over det, der kræves i henhold til vores WTO-forpligtelser. I praksis er skadesmargenen det beløb, der er nødvendigt for at afhjælpe skaden, dvs. at den har til formål at hæve priserne til et niveau, der gør det muligt for EU-erhvervsgrenen at sælge sine varer med en rimelig fortjeneste.

I betragtning af de ekstraordinære omstændigheder og særlig behovet for at sikre forsyningsstabiliteten på kort sigt anses det for passende at foretage en indfasning af den midlertidige told i to etaper. En periode med en lavere told vil sikre tilstrækkelige forsyninger til at dække hele efterspørgslen og samtidig give Unionen mulighed for at tilpasse sig situationen og øge udbuddet gradvist.

Da EU ikke anerkender Kina som en "markedsøkonomi", har man valgt Indien som det bedst egnede og mest rimelige referenceland. Dette valg anfægtes ikke fra kinesisk side. Faktisk har en række berørte parter - herunder kinesiske - foreslået Indien og tilkendegivet en klar præference for dette land frem for andre alternativer såsom USA.

På hvilket grundlag beslutter Europa-Kommissionen at indføre midlertidig told?

Antidumpingprocedurer er underlagt veldefinerede regler, både i form af WTO-regler og EU-lovgivning, der er de to mest detaljerede regelsæt på noget handelspolitisk område.

Når en EU-erhvervsgren vurderer, at importen af en vare fra et land uden for EU er subsidieret eller sælges til priser under markedsværdien og skader den EU-erhvervsgren, der producerer samme vare, kan den indgive en klage til Europa-Kommissionen. EU ProSun, en branchesammenslutning, indgav en sådan klage vedrørende kinesiske solpaneler og nøglekomponenter hertil. Den fremlagde beviser for mulig dumping og subsidier, som skadede EU-producenter. Kommissionen indledte en antidumping- og en antisubsidieprocedure henholdsvis den 6. september 2012 og den 8. november 2012.

Alle parter blev hørt i løbet af proceduren. Europa-Kommissionen sendte spørgeskemaer til forskellige berørte parter såsom eksporterende producenter, EU-producenter, importører, leverandører af komponenter såsom silicium, installatører og disses repræsentative sammenslutninger. Den anmodede om oplysninger vedrørende eksport, produktion, salg og import af solpaneler. Efter at have modtaget besvarelser fra de berørte parter efterprøvede Kommissionens tjenestemænd oplysningerne ved kontrolbesøg i de virksomheder, der havde udvist den største samarbejdsvilje.

Under hele undersøgelsen havde samtlige berørte parter ret til at give deres synspunkter til kende og til at forelægge oplysninger for Kommissionen og/eller deltage i høringer. Kommissionen tog alle de modtagne bemærkninger i betragtning og forholdt sig til dem i forordningen om midlertidig told.

De berørte parter opfordres nu til inden for en frist på 30 dage at indsende yderligere bemærkninger, som Kommissionen vil tage op under den resterende del af undersøgelsen.

Kommissionen anvender beregningsmetoder, der er gennemsigtige og ensartede på tværs af alle sager. Alle berørte parter har adgang til den ikke-fortrolige version af sagsakterne. En told fastlægges på grundlag af detaljerede beregninger baseret på oplysninger indsendt af parterne og efterprøvet af Kommissionen. Den told, der i givet fald indføres, er den, der skal til for at afhjælpe den skade, der er påført EU-erhvervsgrenen, og for at genoprette lige konkurrencevilkår - hverken mere eller mindre. Tolden er derfor aldrig en straffeforanstaltning. I dette tilfælde er der anvendt en endnu mere lempelig tilgang, idet der indføres en told på 11,8 % i de første to måneder.

På grundlag af de indhentede oplysninger fastslog Kommissionen midlertidigt, at der fandt en betydelig dumping sted, og at den væsentlige skade, der er påført EU-erhvervsgrenen, skyldes dumpingimporten. Undersøgelsen omfattede også andre faktorer, der kunne have medvirket til skaden.

Kommissionen foretog desuden den såkaldte vurdering af Unionens interesser, der er en undersøgelse af, hvorvidt den potentielle indførelse af foranstaltninger alt i alt ville koste Unionens økonomi mere, end foranstaltningerne ville gavne klagerne. Unionen er det eneste WTO-medlem, der systematisk foretager sådanne vurderinger, hvorved den systematisk går videre end, hvad den er forpligtet til i henhold til WTO. Kommissionen er foreløbig af den opfattelse, at eventuelle negative virkninger af foranstaltningerne vil blive opvejet af de økonomiske gevinster for EU's producenter.

Kommissionen foretog en vurdering af den told, der ville være nødvendig for at modvirke dumpingimportens skadelige virkninger. Der indføres foranstaltninger svarende til skadestærsklen (i gennemsnit 47,6 %), hvilket er lavere end dumpingniveauet (i gennemsnit 88 %), idet man anvender "reglen om den lavest mulige told". Dette betyder, at tolden er tilstrækkelig til at genoprette lige konkurrencevilkår for den pågældende EU-erhvervsgren.

Hvad sker der nu?

Der indføres en midlertidig antidumpingtold i en periode på seks måneder. Tolden på 11,8 % træder i kraft den 6. juni kl. 24.01 lokal tid, dvs. at antidumpingtolden på importerede solpaneler finder anvendelse en time senere i Dover end f.eks. i Rotterdam havn.

Som følge af den beslutning, der er truffet i dag, vil Kommissionen videregive konklusionerne til de berørte parter, der derefter har en måned til at fremsætte kommentarer. Undersøgelsen fortsætter, og de endelige foranstaltninger vil i givet fald skulle indføres senest den 5. december 2013.

Når Kommissionen har fremsat sine indledende konklusioner, kan begge parter i henhold til retlige bestemmelser fremsætte forslag til forhandlingsløsninger. Kommissionen har tilkendegivet, at den er parat til at drøfte andre foranstaltninger med Kina med virkninger svarende til tolden på 47,6%. Både WTO-reglerne og EU-retten (artikel 8 i EU's grundforordning om antidumping) giver mulighed herfor i form af et pristilsagn - en aftale om ikke at sælge under en mindstepris. Der findes en række retlige krav til et sådant tilsagn, hvor de vigtigste er, at foranstaltningen skal afhjælpe det skadevoldende dumpingniveau, at den fungerer i praksis, og at dens gennemførelse kan overvåges.

Klageren har også mulighed for at trække sin klage tilbage, hvilket han kan gøre i en hvilken som helst fase af proceduren. I så fald kan Kommissionen beslutte at indstille undersøgelsen.

Senest den 5. december 2013 kan Europa-Kommissionen foreslå Rådet a) at henlægge sagen ude at indføre foranstaltninger eller b) at indføre endelige antidumpingforanstaltninger i en periode på fem år. I henhold til de gældende regler kan Rådet forkaste Kommissionens forslag med simpelt flertal. De endelige konklusioner offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Vigtige fakta, der placerer denne undersøgelse i sin kontekst

Markedsandel

Importen fra Kina udgjorde over 80 % af EU's marked i 2011/2012. Kinas markedsandele vil formentlig vokse endnu mere, hvis der ikke indføres foranstaltninger. Der er derfor risiko for, at EU-erhvervsgrenen, der havde en andel på 13 % af EU's marked i samme periode, hurtigt vil indstille sin virksomhed helt. I 2009 tegnede EU-producenter sig stadig for 19 % af EU-markedet.

Overkapacitet i Kina

I 2012 havde Kina en produktionskapacitet på over 55 gigawatt (GW), der repræsenterede ca. 150 % af det globale forbrug. Med andre ord kan Kina i dag producere halvanden gang den mængde solpaneler, der efterspørges i verden. Kinas overskydende produktionskapacitet var på ca. 27 GW eller omkring 90 % af den globale efterspørgsel i 2012. EU's forbrug var på ca. 15 GW i 2012. Kinas overskydende produktionskapacitet repræsenterede derfor næsten det dobbelte af EU's samlede efterspørgsel i 2012. Denne overkapacitet er resultatet at et massivt statsstøttet investeringsfremstød i de senere år. Det skal bemærkes, at Kinas produktionskapacitet for tre år siden, i 2009, kun var på 6,5 GW.

Tilfælde af insolvens i EU

Af de foreliggende data for den betragtede periode (2009 til juli 2012) fremgår følgende:

  1. ca. 40 EU-producenter erklærede sig insolvente

  2. ca. 6 EU-producenter indstillede produktionen (nogle delvist)

  3. ca. 2 EU-producenter forlod solpanel-branchen

  4. ca. 4 EU-producenter blev overtaget af kinesiske investorer.

Virkninger for beskæftigelsen

Den af konsulentfirmaet Prognos offentliggjorte undersøgelse, som en interessegruppe, der er imod antidumpingundersøgelsen, har bestilt, nåede frem til, at 242 000 job vil være i fare, hvis der indføres foranstaltninger. Kommissionen er overbevist om, at denne undersøgelse i betydelig grad overvurderer jobtabene i EU i tilfælde af foranstaltninger. Den er bl.a. baseret på data fra 2011, hvor efterspørgslen var særlig stor. Forbruget faldt betragteligt det efterfølgende år, og som følge heraf faldt også antallet af job. I Prognos' undersøgelse er der ikke taget højde for denne udvikling. Hertil kommer, at de fleste projektudviklere og installatører ikke udelukkende er afhængige af sektoren for solpaneler, da de også har andre aktiviteter. Der findes leverandører af komponenter (f.eks. polysilicium og maskiner) i hele verden, og de burde være i stand til at kompensere for det delvise tab af det kinesiske marked ved at øge leverancerne til andre markeder, mens importører også burde kunne forsyne sig i andre tredjelande.

I en anden undersøgelse foretaget af PriceWaterhouseCoopers blev det slået fast, at den metodologi, der er anvendt i Prognos' undersøgelse, er upålidelig og inkonsekvent, og at foranstaltningerne vil få overvejende positive virkninger for beskæftigelsen.

Handelen mellem EU og Kina

I 2012 importerede EU varer fra Kina til en værdi af 289,7 mia. EUR, mens EU's eksport til Kina beløb sig til 143,8 mia. EUR. Den bilaterale handel med varer mellem EU og Kina beløber sig allerede til godt over 1 mia. EUR om dagen. I 2012 importerede EU solpaneler fra Kina til en værdi af 11,5 mia. EUR.

Registrering af importen

Efter at EU-erhvervsgrenen havde anmodet herom og på grundlag af de fremlagte beviser blev der den 5. marts 2013 offentliggjort en forordning om registrering af solpaneler fra Kina (jf. EU-Tidende). Dette var et administrativt skridt. Hvis man når frem til fasen med endelige foranstaltninger, vil denne forordning gøre det muligt at afgøre, om foranstaltningerne skal indføres med tilbagevirkende kraft (op til tre måneder forud for den midlertidige told, dvs. eventuelt fra den 5. marts 2013).

Antisubsidieundersøgelse

Der foregår i øjeblikket sideløbende en antisubsidieundersøgelse, der blev indledt den 8. november 2012 som følge af en klage indgivet af samme klager (MEMO/12/844). Der skal i givet fald indføres midlertidige antisubsidieforanstaltninger senest den 7. august 2013. Ligesom i forbindelse med antidumpingundersøgelsen skal de eventuelle endelige foranstaltninger indføres senest i begyndelsen af december 2013.

Yderligere oplysninger

IP/13/501: Pressemeddelelse

MEMO/13/499: Bemærkninger fra EU's handelskommissær, Karel De Gucht, til beslutningen

MEMO/12/647: EU indleder antidumpingundersøgelse vedrørende importen af solpaneler fra Kina, 6. september 2012

Yderligere dokumentation om EU's antidumpingundersøgelse vedrørende importen af solpaneler fra Kina

http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?ref=ong&id=1895&sta=21&en=31&page=2&c_order=date&c_order_dir=Down

Mere om handelsforbindelserne mellem EU og Kina

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/china/

Spørgsmål og svar om antidumpingprocedurer

http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence/anti-dumping/


Side Bar