Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

ZPRÁVA

Brusel 4. června 2013

Zpráva: EU ukládá prozatímní antidumpingové clo na solární panely z Číny

Evropská komise dnes uložila prozatímní antidumpingové clo na dovoz solárních panelů a jejich klíčových komponent (tj. článků a destiček) z Číny. Šetřením bylo zjištěno, že čínské solární panely jsou do Evropy prodávány za cenu hluboko pod jejich běžnou tržní hodnotou. Clo bude uloženo s cílem zmírnit újmu, která je působena evropským výrobcům touto nekalou obchodní praktikou.

Zatímco průměrná míra dumpingu činí v průměru 88 %, antidumpingové clo bude uloženo pouze v průměrné výši 47,6 %, která je nutná pro odstranění újmy působené evropským podnikům zmíněným dumpingem. Navíc bude poskytnuto dvouměsíční přechodné období se sníženou sazbou cla ve výši 11,8 % od 6. června. Clo bude nutné platit jako valorické clo; tj. jako procento z hodnoty dovozu. Jedná se o prozatímní clo a ukládá se nejvýše na šest měsíců.

Šetření bude nyní pokračovat. Případná konečná opatření platná na pět let by musela být uložena do 15 měsíců od jeho zahájení, tj. začátkem prosince 2013.

Výrobky, na něž se vztahuje šetření, jsou solární panely a jejich klíčové komponenty, tj. solární články a solární destičky. Při výrobě solárních panelů se nejprve ze solárních destiček vyrobí články, z nichž se poté montují moduly, tj. panely. Někteří výrobci provádějí všechny tyto kroky, zatímco jiní vyrábějí pouze destičky, články a/nebo moduly.

Šetření a jeho zjištění

Šetření bylo zahájeno dne 6. září 2012 na základě podnětu, který podalo průmyslové sdružení EU ProSun a v němž se uvádí, že při dovozu solárních panelů z Číny dochází k dumpingu s cenami pod tržní úrovní, což působí fotovoltaickému průmyslu v EU podstatnou újmu (viz MEMO/12/647).

Šetření probíhalo podle přísného legislativního rámce zahrnujícího úplnou analýzu dumpingu, jehož se dopouštějí čínští vývozci, újmy, kterou tento dumping působí fotovoltaickému průmyslu EU, a zájmu všech zúčastněných stran v EU (výrobců v Unii, dodavatelů komponent, např. silikonu, společností provádějících instalaci, dovozců, uživatelů a spotřebitelů). Šetřením bylo zjištěno, že:

  1. vyvážející výrobci v Číně se dopouštějí dumpingu: čínské solární panely jsou na evropském trhu prodávány hluboko pod svou běžnou tržní hodnotou, což vede v průměru k dumpingovým rozpětím ve výši 88 %, a to znamená, že přiměřená hodnota čínských solárních panelů prodávaných do Evropy by ve skutečnosti měla být o 88 % vyšší než je cena, za niž jsou v současnosti prodávány. V některých případech byla zjištěna dumpingová rozpětí ve výši až 112,6 %,

  2. podstatná újma, již utrpělo příslušné odvětví v Unii, se projevila ztrátou podílu na trhu v EU, poklesem prodejních cen a poklesem ziskovosti, což vedlo v řadě případů k insolvenci výrobců v Unii,

  3. mezi dumpingem a zjištěnou újmou je příčinná souvislost,

  4. uložení opatření není proti zájmu Unie.

Na základě těchto zjištění bylo rozhodnuto o uložení antidumpingového cla, a to ve dvou fázích: po dobu dvou měsíců se na solární panely z Číny bude vztahovat celní sazba ve výši 11,8 %, a od 6. srpna pak sazby v rozmezí 37,3 % až 67,9 % (v průměru 47,6 %). Čínským společnostem, které při šetření spolupracovaly, budou od 6. srpna uloženy nižší sazby, a společnostem, které nespolupracovaly, vyšší.

Jak bylo clo vypočteno?

Celní sazby jsou obecně stanovovány podle tzv. pravidla nižšího cla. „Pravidlo nižšího cla“ je „závazek nad rámec WTO“ EU, to znamená, že Komisi umožňuje uložit clo na úrovni nižší, než je dumpingové rozpětí, pokud je taková úroveň dostačující pro odstranění újmy působené podnikům v Unii. Tento spravedlivý přístup přináší prospěch vývozcům a jde nad rámec našich povinností v rámci WTO. V praxi se rozpětím újmy rozumí výše vedoucí k odstranění újmy, tj. jeho cílem je zvýšení cen na úroveň, která podnikům v EU umožní prodávat s přiměřeným ziskem.

S ohledem na mimořádné okolnosti, a zejména na potřebu zajištění stabilních dodávek solárních panelů v krátkodobém horizontu považujeme navíc za vhodné zavést prozatímní cla postupně, ve dvou fázích. Období nižšího cla zajistí dostatečné dodávky pokrývající veškerou poptávku a zároveň umožní výrobcům v Unii přizpůsobit se situaci a postupně zvyšovat dodávky.

Jelikož EU Čínu neuznává jako tržní ekonomiku, byla jako nejvhodnější srovnatelná země vybrána Indie. Čínská strana tuto volbu nezpochybňuje. Indii ve skutečnosti navrhlo několik stran – včetně Číny – a jasně uvedly, že jí dávají přednost před jinými možnostmi, například USA.

Na jakém základě rozhoduje Evropská komise o uložení prozatímních opatření?

Antidumpingové postupy se řídí jasně stanovenými pravidly, a to na jedné straně pravidly WTO, a na druhé straně právními předpisy EU, což jsou dva soubory nejpodrobněji vymezených pravidel v jakékoli oblasti obchodní politiky.

V případě, že se podniky některého odvětví v EU domnívají, že je dovoz určitého výrobku ze země mimo EU subvencovaný, nebo že je výrobek prodáván za ceny nižší, než je jeho tržní hodnota, a působí tak újmu podnikům v EU vyrábějícím tentýž výrobek, mohou podat podnět Evropské komisi. Průmyslové sdružení EU ProSun podalo takový podnět ohledně čínských solárních panelů a jejich klíčových komponent. Poskytlo důkazy o možném dumpingu a subvencích, které evropským výrobcům působí újmu. Komise dne 6. září 2012 zahájila antidumpingové řízení a dne 8. listopadu 2012 antisubvenční řízení.

Během řízení jsou vyslechnuty všechny strany. Evropská komise zaslala dotazníky různým zúčastněným stranám, například vyvážejícím výrobcům, výrobcům v Unii, dovozcům, dodavatelům součástí, např. silikonu, a společnostem provádějícím instalaci, jakož i jejich reprezentativním sdružením. V nich žádala o údaje týkající se vývozu, výroby, prodeje a dovozu solárních panelů. Poté, co obdrželi odpovědi od zúčastněných stran, ověřili zaměstnanci Komise uvedené údaje v prostorách většiny spolupracujících společností.

V průběhu šetření měly všechny zúčastněné strany právo prezentovat svá stanoviska a předkládat Komisi informace a účastnit se slyšení. Komise vzala na vědomí veškeré připomínky, které dosud obdržela, a v prozatímním nařízení je zohlednila.

Zúčastněné strany se nyní vyzývají k předložení dalších připomínek do 30 dnů a Komise se jimi bude zabývat ve zbývající části šetření.

Komise používá metody výpočtu, které jsou vždy transparentní a jednotná. Všechny zúčastněné strany mají přístup k verzi vyšetřovacího spisu, která není důvěrná. Rozhodnutí o clech jsou přijímána na základě podrobných výpočtů vycházejících z údajů, které předložily strany šetření a které ověřila Komise. Případná celní sazba je uložena tak, aby vedla k odstranění újmy působené průmyslu EU a k obnovení rovných podmínek – nic více a nic méně. Clo tedy nikdy není sankční. V tomto případě byl uplatněn ještě mírnější postup a na první dva měsíce bylo uloženo clo ve výši 11,8 %.

Na základě shromážděných informací Komise prozatímně stanovila, že docházelo k výraznému dumpingu a že podstatná újma, kterou utrpělo výrobní odvětví Unie, je způsobena dumpingovým dovozem. Šetření zahrnovalo rovněž další faktory, které mohly k újmě přispět.

Kromě toho Komise provedla takzvanou „analýzu zájmu Unie“, při níž se zkoumá, zda by případné uložení opatření nezpůsobilo hospodářství Unie náklady, které by celkové převýšily prospěch, jež by z opatření měli žadatelé. EU je jediným členem WTO, který systematicky provádí takové analýzy, a činí tak více, než vyžadují její závazky v rámci WTO. Komise předběžně konstatovala, že hospodářský prospěch výrobců v Unii by převážil nad případnými negativními účinky opatření.

Komise posuzovala, jaká výše cla povede k vyrovnání škodlivých účinků dumpingu. Opatření byla uložena na úrovni újmy (v průměru ve výši 47,6 %), která je nižší než úroveň dumpingu (v průměru 88 %), čímž bylo uplatněno tzv. „pravidlo nižšího cla“. To znamená, že výše stanoveného cla je dostačující k obnovení rovných podmínek pro dotčené odvětví EU.

Co bude dál?

Prozatímní antidumpingová cla se ukládají na dobu šesti měsíců. Clo ve výši 11,8 % vstupuje v platnost dne 6. června jednu minutu po půlnoci místního času, to znamená, že se antidumpingové clo začne na dovoz solárních panelů vztahovat v Doveru o hodinu později, než třeba v Rotterdamu.

V návaznosti na dnešní rozhodnutí poskytne Komise svá zjištění zúčastněným stranám, které poté budou mít měsíc na to, aby se k nim vyjádřily. Šetření bude pokračovat a případná konečná opatření budou muset být uložena nejpozději 5. prosince 2013.

Jakmile Komise dojde k prvotním zjištěním, ukládají právní předpisy oběma stranám, aby navrhly řešení, jež budou výsledkem jednání. Komise uvedla, že je připravena jednat s Čínou o jiných opatřeních, která by byla rovnocenná se zmíněným 47,6% clem. Jak pravidla WTO, tak právní předpisy EU (článek 8 základního antidumpingového nařízení EU) takové řešení umožňují, a sice ve formě cenového závazku – tj. závazku neprodávat za nižší než dohodnutou minimální cenu. Takový závazek musí splňovat řadu právních požadavků, zejména požadavek, že nabídnutá opatření musí vést k odstranění škodlivé úrovně dumpingu, že jsou v praxi proveditelná a jejich dodržování je možné monitorovat.

Žadatel má také možnost v jakékoli fázi řízení stáhnout svůj podnět. V takovém případě Komise může rozhodnout o ukončení šetření.

Do 5. prosince 2013 může Evropská komise navrhnout Radě a) ukončit případ bez uložení cel nebo b) uložit konečná antidumpingová cla na dobu pěti let. Podle platných pravidel může Rada zamítnout návrh Komise prostou většinou. Konečný závěr bude zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie.

Hlavní okolnosti tohoto šetření

Podíl na trhu:

Čínský dovoz měl v období 2011/12 více než 80% podíl na trhu Unie. Je pravděpodobně, že pokud by nebyla uložena opatření, tento podíl by se ještě zvyšoval. Proto výrobcům v Unii, kteří měli ve stejném období pouze 13% podíl na trhu, hrozí riziko, že výrobu brzy zcela ukončí. Ještě v roce 2009 přitom podíl výrobců z EU na trhu EU činil 19 %.

Nadměrná kapacita v Číně:

V roce 2012 dosahovala čínská výrobní kapacita více než 55 gigawattů (GW), a rovnala se tak 150 % celosvětové produkce. Jinými slovy, Čína dnes může vyrobit jedenapůlkrát více solárních panelů, než činí světová poptávka. Nadměrná výrobní kapacita v Číně dosahovala v roce 2012 přibližně 27 GW, tj. asi 90 % celosvětové poptávky. Spotřeba v EU činila v roce 2012 asi 15 GW. To znamená, že přebytek čínské výrobní kapacity v roce 2012 odpovídal přibližně dvojnásobku celkové poptávky v EU. Tato nadměrná kapacita je výsledkem mohutné, státem podporované investiční aktivity posledních několika let. Je třeba připomenout, že ještě před třemi lety, v roce 2009, činila čínská výrobní kapacita pouze 6,5 GW.

Platební neschopnost výrobců v EU:

Podle dostupných údajů během posuzovaného období (2009–červenec 2012):

  1. asi 40 výrobců z EU vyhlásilo platební neschopnost,

  2. asi 6 výrobců v EU zastavilo výrobu (někteří pouze částečně)

  3. asi 2 výrobci z EU odešli z odvětví solární energie

  4. asi 4 výrobce z EU převzali čínští investoři.

Dopad na zaměstnanost:

Studie, kterou zveřejnila poradenská společnost Prognos a kterou zadala jedna ze zainteresovaných skupin, jež byla proti zahájení antidumpingového šetření, uvádí, že v případě uložení opatření bude ohroženo 242 000 pracovních míst. Komise se domnívá, že uvedená studie značně nadhodnocuje počet pracovních míst v EU, jež by v případě uložení opatření zanikla. Studie mimo jiné vychází z údajů za rok 2011, kdy byla poptávka obzvláště vysoká. V následujícím roce se spotřeba podstatně snížila, a klesl tudíž i počet pracovních míst. Studie společnosti Prognos tento vývoj nezohledňuje. Navíc většina společností navrhujících projekty a společností provádějících instalaci není závislá výhradně na odvětví solární energie, a má ještě jiné aktivity. Dodavatelé komponent (tj. polysilikonu, strojních zařízení) působí celosvětově, a měli by být tudíž schopni vyrovnat částečnou ztrátu čínského trhu zvýšením dodávek na jiných trzích, a dovozci by zase měli být schopni zajišťovat dodávky z jiných třetích zemí.

Jiná studie, kterou vypracovala společnost PriceWaterhouseCoopers, zase došla k závěru, že metodika použitá ve studii společnosti Prognos není spolehlivá ani jednotná a že opatření budou mít na zaměstnanost celkově pozitivní dopad.

Obchod mezi EU a Čínou:

V roce 2012 bylo do EU z Číny dovezeno zboží v celkové hodnotě 289,7 mld. EUR, zatímco hodnota vývozu z EU do Číny činila 143,8 mld. EUR. Dvojstranný obchod se zbožím mezi EU a Čínou již přesahuje 1 mld. EUR denně. V roce 2012 dovezla EU z Číny solární panely v hodnotě více než 11,5 mld. EUR.

Evidence dovozu

Na základě požadavku výrobního odvětví Unie a na základě předložených důkazů bylo dne 5. března 2013 zveřejněno nařízení o evidenci dovozu solárních panelů z Číny (zveřejnění v Úředním věstníku EU). Jednalo se o správní opatření. Pokud budou uložena konečná opatření, umožní evidence dovozu rozhodnout, zda by měla být uložena se zpětnou platností (až 3 měsíce před uložením prozatímních opatření, tj. až od 5. března 2013).

Antisubvenční šetření

V současné době probíhá souběžné antisubvenční šetření, které bylo zahájeno dne 8. listopadu 2012 na základě podnětu, který podal tentýž žadatel (viz MEMO/12/844). Případná prozatímní antisubvenční opatření by měla být uložena do 7. srpna 2013. Stejně jako v případě antidumpingového šetření by případná konečná opatření musela být uložena počátkem prosince 2013.

Více informací

IP/13/501: Tisková zpráva

MEMO/13/499: Komentář Komisaře EU pro obchod Karla De Guchta k rozhodnutí.

MEMO/13/498: Otázky a odpovědi ohledně rozhodnutí EU o uložení prozatímního antidumpingového cla na čínské solární panely

MEMO/12/647: EU initiates anti-dumping investigation on solar panel imports from China (EU zahajuje antidumpingové šetření dovozu solárních panelů z Číny, 6. září 2012), 6 září 2012

Další dokumenty k antidumpingovému šetření EU, co se týče dovozu solárních panelů z Číny.

http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?ref=ong&id=1895&sta=21&en=31&page=2&c_order=date&c_order_dir=Down

Více informací k obchodním vztahům EU-Čína

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/china/

Otázky a odpovědi týkající se antidumpingového řízení

http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence/anti-dumping/

Otázky a odpovědi ohledně rozhodnutí EU o uložení prozatímního antidumpingového cla na čínské solární panely

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:152:0005:0047:cs:PDF


Side Bar