Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

ИНФОРМАЦИОННА БЕЛЕЖКА

Брюксел, 4 юни 2013 г.

Информационна бележка: ЕС налага временни антидъмпингови мита върху китайските слънчеви панели

Днес Европейската комисия наложи временни антидъмпингови мита върху вноса на слънчеви панели и ключови компоненти (т.е. елементи и полупроводникови пластини) с произход от Китай. В резултат на проведено разследване бе установено, че в Европа китайските слънчеви панели се продават на цени, които са далеч под нормалната им пазарна стойност. Целта е чрез налагането на митата да се ограничи вредата, причинявана на европейската промишленост вследствие на нелоялната търговска практика под формата на дъмпинг.

Макар че равнището на подбиване на цената е средно 88 %, наложените антидъмпингови мита ще бъдат установени на средно равнище от едва 47,6 % — това е равнището, необходимо за отстраняване на вредата, която дъмпингът причинява на европейската промишленост. В допълнение се предвижда от 6 юни да бъде въведен двумесечен преходен период, през който митото ще бъде с намален размер от 11,8 %. Митото ще бъде адвалорно, т.е. ще се заплаща като процент от стойността на вноса. То е временно и се налага за общ период от не повече от шест месеца.

Разследването продължава, а ако се стигне до решение за окончателни мерки, те ще трябва да бъдат наложени в 15-месечен срок от започването на разследването, т.е. до началото на декември 2013 г., за период от пет години.

Предмет на разследването са слънчевите панели и техните основни компоненти, т.е. елементите и полупроводниковите им пластини. За да се произведе слънчевият панел, от полупроводниковите пластини първо се изработват елементи, които след това се запояват заедно за получаването на модули, т.е. панели. При някои производители производството обхваща и трите етапа, докато други произвеждат само полупроводникови пластини, елементи и/или модули.

Разследването и заключенията от него

Разследването започна на 6 септември 2012 г., след като бе подадена жалба от отрасловото сдружение EU Prosun, в която то твърди, че в ЕС слънчевите панели от Китай се продават на дъмпингови цени под пазарната им стойност, като по този начин се нанася съществена вреда на фотоволтаичната промишленост на ЕС (MEMO/12/647).

При стриктно следване на разпоредбите в нормативната уредба в рамките на разследването бе направен цялостен анализ на дъмпинга, осъществяван от китайските дружества износители, на вредата, понасяна от фотоволтаичната индустрия на ЕС в резултат на дъмпинга, както и на интересите на всички участници на равнището на ЕС (производители от Съюза, доставчици на компоненти като силиций, дружества, извършващи монтаж, вносители, ползватели и потребители). Анализът показа, че:

  1. е налице дъмпинг от страна на производителите износители от Китай: на европейския пазар китайските слънчеви панели се продават далеч под нормалната им пазарна стойност, в резултат на което дъмпинговият марж е средно 88 %, а това означава, че справедливата стойност на продаваните в Европа китайски слънчеви панели реално би трябвало да бъде с 88 % по-висока от цената, на която се продават. В някои случаи са установени дъмпингови маржове в размер до 112,6 %,

  2. на промишлеността на Съюза е нанесена съществена вреда, която се изразява в загуба на пазарен дял в ЕС, по-ниски продажни цени и по-слаба рентабилност, което води до изпадане в несъстоятелност на редица производители от Съюза,

  3. съществува причинно-следствена връзка между дъмпинга и установената вреда,

  4. налагането на мерките не противоречи на интереса на Съюза.

Въз основа на тези заключения бе взето решение за налагане на антидъмпингово мито на два етапа: за срок от два месеца ще се заплаща мито в размер на 11,8 %, а от 6 август ще бъдат наложени мита в границите между 37,3 % и 67,9 % (средно 47,6 %) върху вноса на слънчеви панели от Китай. От 6 август за китайските дружества, които оказаха съдействие при разследването, ще бъдат определени по-ниски ставки на митото, отколкото за несъдействалите дружества.

Как е изчислено митото?

Като цяло митническите ставки са определени чрез „правилото за по-малкото мито“. Това правило представлява един от т. нар. ангажименти „СТО+“ и позволява на Комисията да определи равнище на митото, което е по-ниско от дъмпинговия марж, ако то е достатъчно за отстраняване на вредата, която се понася от промишлеността на Съюза. Този справедлив подход е от полза за износителите и надхвърля задълженията на ЕС в рамките на СТО. Маржът на вредата е на практика сумата, чрез която ще се „премахне вредата“, т.е. целта е цените да нараснат до равнище, което позволява на промишлеността на ЕС да реализира разумна печалба от продажбите си.

Освен това поради извънредните обстоятелства и по-специално предвид необходимостта да се гарантира стабилност на доставките на слънчеви панели в краткосрочен план, е уместно временните мита да бъдат въведени постепенно на два етапа. Въвеждането на по-ниски мита за определен период ще даде възможност да се осигури достатъчно предлагане, което да удовлетвори наличното търсене, като същевременно промишлеността на Съюза ще има възможност да се приспособи и постепенно да увеличи предлагането.

Тъй като ЕС не третира Китай като държава с пазарна икономика, най-уместният и приемлив избор за държава аналог бе Индия. Този избор не се оспорва от китайска страна. Всъщност редица страни в разследването, включително Китай, предложиха именно Индия, като я предпочетоха категорично спрямо други алтернативи, като например САЩ.

На какво се основава решението на Европейската комисия да наложи временни мита?

Антидъмпинговите процедури се подчиняват на точно дефинирани разпоредби както в рамките на СТО, така и в законодателството на ЕС — в областта на търговската политика няма други толкова подробни системи от правни разпоредби.

Когато промишлеността на ЕС смята, че вносът на определен продукт от държава извън ЕС се субсидира или се продава на цени, които са по-ниски от пазарната му стойност и причиняват вреда на промишлеността на ЕС, произвеждаща същия продукт, тя може да подаде жалба до Европейската комисия. Отрасловото сдружение EU ProSun подаде такава жалба по отношение на китайските слънчеви панели и ключовите им компоненти. То представи доказателства, сочещи потенциален дъмпинг и субсидиране, вследствие на които се нанася вреда на европейските производители. Комисията започна антидъмпингова и антисубсидийна процедура съответно на 6 септември 2012 г. и 8 ноември 2012 г.

По време на процедурата се изслушват всички страни. Европейската комисия изпрати въпросници до различни заинтересовани страни, като например производители износители, производители от Съюза, вносители, доставчици на компоненти като силиций, дружества, извършващи монтаж, и техните представителни сдружения. С въпросниците тя поиска да бъде предоставена информация, свързана с износа, производството, продажбите и вноса на слънчеви панели. След като получиха отговор от заинтересованите страни, служителите на Комисията провериха предоставените данни на място на територията на голяма част от съдействащите дружества.

В хода на разследването всички заинтересовани страни имат право да представят становищата си и да предоставят информация на Комисията и/или да вземат участие в изслушвания. Комисията взе под внимание всички получени до момента коментари и ги включи във временния регламент.

Заинтересованите страни се приканват в 30-дневен срок да представят допълнителни коментари, които Комисията ще разгледа по време на предстоящата част от разследването.

Комисията прилага методи за изчисляване, които са прозрачни и последователни във всички случаи. Всички заинтересовани страни имат достъп до неповерителната версия на документацията. Решението за размера на митата се взема на базата на подробни изчисления въз основа на данните, представени от страните и проверени от Комисията. Ако се вземе решение за налагането на мита в определен размер, целта е единствено и само отстраняването на вредата, причинена на промишлеността на ЕС, и възстановяването на равнопоставените условия на конкуренция. Затова митата нямат наказателен характер. В конкретния случай прилаганият подход е дори още по-умерен, тъй като през първите два месеца наложените мита ще бъдат в размер на 11,8 %.

Неокончателното заключение, до което Комисията достигна въз основа на събраната информация е, че е налице значителен по размер дъмпинг, както и че вредата, понесена от промишлеността на Съюза, се дължи именно на дъмпинговия внос. При анализа бяха разгледани и други фактори, които е възможно да са допринесли за вредата.

Освен това Комисията извърши т.нар. „тест за интерес на Съюза“, с помощта на който се установява дали евентуалното налагане на мерките като цяло ще доведе до повече разходи за икономиката на Съюза, отколкото ще бъдат ползите от мерките за жалбоподателите. ЕС е единственият член на СТО, който системно извършва такива тестове и по този начин системно надхвърля предвидените в рамките на СТО задължения. Неокончателното становище на Комисията е, че всички потенциални отрицателни ефекти от мерките ще бъдат компенсирани от икономическите ползи за производителите от Съюза.

Комисията направи оценка на равнището на митото, което е необходимо, за да се противодейства на вредните последици от дъмпинга. Мерките бяха наложени на равнището на вредата (средно 47,6 %), което е по-ниско от нивото на дъмпинга (средно 88 %), като по този начин се прилага т.нар. „правило за по-малкото мито“. Това означава, че равнището на митото е достатъчно, за да се възстановят равнопоставените условия на конкуренция в съответния отрасъл от промишлеността на ЕС.

Какво предстои?

Временните антидъмпингови мита се налагат за срок от шест месеца.

Митото в размер на 11,8 % влиза в сила на 6 юни в полунощ и една минута местно време, т.е. в Дувър антидъмпинговите мита ще се прилагат върху вноса на слънчеви панели един час по-късно, отколкото на пристанището в Ротердам например.

След днешното решение заключенията ще бъдат съобщени от Комисията на заинтересованите страни, които разполагат с едномесечен срок, в който да представят своите коментари. Разследването продължава, а окончателните мерки, ако се вземе решение за такива, ще трябва да бъдат наложени до 5 декември 2013 г.

Съществуват правни разпоредби, съгласно които след първоначалните заключения на Комисията двете страни могат да отправят предложения за постигането на решение по пътя на преговорите. Комисията изрази готовност да обсъди с Китай и други мерки, които биха били равностойни на мито в размер на 47,6 %. Както разпоредбите на СТО, така и правото на ЕС (член 8 от основния антидъмпингов регламент на ЕС) дават възможност за това под формата на ангажимент за спазване на минимален ценови праг — т.е. да не се извършва продажба под определена минимална цена. За практическата реализация на този инструмент съществуват редица правни изисквания, като според основните сред тях предложената мярка трябва да премахне вредоносния дъмпинг, да може да бъде реализирана на практика, а изпълнението ѝ да може да се проследява.

Жалбоподателят също така разполага с възможността на всеки етап от процедурата да оттегли жалбата си. В такъв случай Комисията може да реши да прекрати разследването.

До 5 декември 2013 г. Европейската комисия може да предложи на Съвета да: а) прекрати процедурата, без да бъдат налагани мерки или б) наложи окончателни антидъмпингови мерки за срок от пет години. В съответствие с действащите правила Съветът може да отхвърли предложението на Комисията с обикновено мнозинство. Окончателните заключения ще бъдат публикувани в Официален вестник на Европейския съюз.

Основни факти във връзка с разследването

Пазарен дял:

През 2011 — 2012 г. делът на вноса от Китай представлява над 80 % от пазара на Съюза. Ако мерки не бъдат наложени, китайският пазарен дял вероятно ще нарасне още повече. Следователно съществува риск, че промишлеността на Съюза, чийто пазарен дял е 13 % от пазара на ЕС през същия период, не след дълго изобщо ще преустанови дейността си. През 2009 г. производителите от ЕС все още притежаваха пазарен дял в ЕС в размер на 19 %.

Свръхкапацитет в Китай:

През 2012 г. китайският производствен капацитет е над 55 гигавата (GW), което възлиза на около 150 % от световното потребление. С други думи, днес Китай може да произведе един и половина пъти повече слънчеви панели, отколкото се търсят в света. През 2012 г. производственият свръхкапацитет в Китай възлиза на около 27 GW или приблизително 90 % от световното търсене, докато през същата година потреблението в ЕС е около 15 GW. Следователно през 2012 г. свръхкапацитетът на Китай е почти два пъти по-голям от съвкупното търсене в ЕС. Той се дължи на подкрепения от правителството внушителен ръст на инвестициите през последните няколко години. За сравнение — преди три години (през 2009 г.) китайският производствен капацитет възлизаше едва на 6,5 GW.

Случаи на обявена несъстоятелност в ЕС:

Според наличните данни през разглеждания период (2009 г. — юли 2012 г.):

  1. около 40 производители от ЕС са обявили несъстоятелност

  2. около 6 производители от ЕС са спрели производството (някои от тях частично)

  3. около 2 производители от ЕС са напуснали соларния отрасъл

  4. около 4 производители от ЕС са придобити от китайски инвеститори.

Въздействие върху заетостта:

Проучване, проведено от консултантското дружество Prognos по поръчка на група заинтересовани страни, които са против антидъмпинговото разследване, показа, че ако мерките бъдат наложени, ще бъдат застрашени 242 000 работни места. Комисията смята, че в проучването загубата на работни места от налагането на мерките е значително надценена. Освен това то стъпва върху данни за 2011 г., когато търсенето е особено високо. Потреблението е намаляло значително през следващата година, а съответно и броят на работните места. Проучването на Prognos не взема предвид тази промяна в ситуацията. Освен това по-голямата част от дружествата, разработващи проекти и монтиращи слънчеви панели, не зависят само от соларния сектор, тъй като развиват и други стопански дейности. Доставчиците на компоненти (напр. полисилиций, оборудване) оперират в световен мащаб и следва да бъдат в състояние да компенсират частичната загуба на китайския пазар чрез увеличаване на количествата, доставяни на други пазари, докато вносителите би трябвало също да имат възможност да се снабдяват от други трети държави.

В друго проучване, проведено от PricewaterhouseCoopers, се прави заключението, че методологията, използвана в проучването на Prognos, е ненадеждна и непоследователна, и че мерките като цяло ще окажат положително въздействие върху заетостта.

Търговията между ЕС и Китай:

През 2012 г. вносът в ЕС на стоки от Китай възлизаше на 289,7 млрд. евро, а износът на ЕС към Китай бе на стойност 143,8 млрд. евро. Двустранната търговия със стоки между ЕС и Китай далеч надхвърля 1 млрд. евро на ден. През 2012 г. ЕС е внесъл слънчеви панели от Китай на стойност около 11,5 млрд. евро.

Регистриране на вноса:

След внесено искане от страна на промишлеността на Съюза и въз основа на представените доказателства на 5 март 2013 г. бе публикуван регламент за въвеждане на регистрационен режим за вноса на слънчеви панели от Китай (публикация в Официален вестник на Европейския съюз). Тази стъпка е с административен характер. Ако се стигне до етапа на процедурата, на който се налагат окончателни мерки, ще има възможност да се вземе решение дали мерките да бъдат наложени с обратна сила (до 3 месеца преди налагането на временните мита, т.е. евентуално от 5 март 2013 г.).

Разследване за субсидиране:

В момента тече и паралелно антисубсидийно разследване, което започна на 8 ноември 2012 г. след жалба, подадена от същия жалбоподател (MEMO/12/844). Ако се стигне до временни антисубсидийни мерки, те следва да бъдат наложени до 7 август 2013 г. Както и при антидъмпинговото разследване, окончателните мерки, ако има такива, следва да бъдат наложени до началото на декември 2013 г.

За повече информация

IP/13/501: Съобщение за медиите

MEMO/13/499: Бележки от комисаря за търговията на ЕС Карел Де Гухт във връзка с решението

MEMO/13/498: Въпроси и отговори за решението на ЕС да наложи временни антидъмпингови мита върху китайските слънчеви панели

Публикация на регламента в Официален вестник на ЕС

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:152:0005:0047:bg:PDF

MEMO/12/647: ЕС започва антидъмпингово разследване по отношение на слънчевите панели, внасяни от Китай, 6 септември 2012 г.

Допълнителна документация относно антидъмпинговото разследване на ЕС по отношение на вноса на слънчеви панели от Китай

http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?ref=ong&id=1895&sta=21&en=31&page=2&c_order=date&c_order_dir=Down

Повече информация за търговските отношения между ЕС и Китай

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/china/

Въпроси и отговори относно антидъмпинговите процедури

http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence/anti-dumping/


Side Bar