Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

MEMO

Brusel 30. mája 2013

Otázky a odpovede o novej, reformovanej spoločnej politike v oblasti rybného hospodárstva

Celkovým cieľom reformovanej spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva (SPRH) je zaistiť environmentálnu, hospodársku a sociálnu udržateľnosť rybolovu. Nová politika prinavráti populácie rýb späť na udržateľné úrovne a zastaví nehospodárne metódy rybolovu. Občanom EÚ zabezpečí dlhodobé stabilné a bezpečné dodávky zdravých potravín; do odvetvia rybolovu sa snaží priniesť novú prosperitu, ukončiť závislosť od subvencií a vytvoriť nové možnosti, pokiaľ ide o zamestnanosť a rast v pobrežných oblastiach. Na podporu cieľov novej politiky týkajúcich sa udržateľnosti bude poskytnutá finančná pomoc EÚ prostredníctvom navrhovaného Európskeho fondu pre námorné otázky a rybné hospodárstvo (IP/11/1495).

Prečo je potrebná nová politika?

Európska politika v oblasti rybného hospodárstva si naliehavo vyžaduje reformu. Loví sa stále viac rýb, než je možné bezpečne obnoviť. Odvetvie rybolovu stojí pred neistou budúcnosťou.

Na pozadí týchto skutočností Európska komisia v roku 2011 navrhla ambicióznu reformu príslušnej politiky. Touto reformou sa stanovia podmienky pre lepšiu budúcnosť rýb a rovnako aj rybného hospodárstva, ako aj morského prostredia, od ktorého závisia. Reformovaná SPRH prispeje k plneniu cieľov stratégie Európa 2020 a bude smerovať k stabilnej hospodárskej výkonnosti daného odvetvia, inkluzívnemu rastu a posilneniu súdržnosti v pobrežných regiónoch.

Jadro reformy SPRH tvorí udržateľnosť. Udržateľnosť rybolovu znamená rybolov v mierach, ktoré neohrozujú reprodukciu populácií a poskytujú vysoké dlhodobé výnosy. To si vyžaduje riadenie objemu rýb vylovených z mora v rámci rybolovu. Podľa novej SPRH sa populácie musia využívať v rámci udržateľných úrovní, ktoré sú vymedzené ako najväčší úlovok, ktorý je každoročne možné bezpečne vyloviť a pri ktorom sa veľkosť populácie rýb udržiava na úrovni maximálnej produktivity. Táto úroveň sa nazýva „maximálny udržateľný výnos“. Tento cieľ je stanovený v Dohovore OSN o morskom práve a bol potvrdený na Svetovom samite o udržateľnom rozvoji v roku 2002 ako cieľ, ktorý by svet mal dosiahnuť do roku 2015. V tých prípadoch, kde je to možné, stanoví nová SPRH miery rybolovu na úrovne podľa maximálneho udržateľného výnosu do roku 2015, do roku 2020 by miery rybolovu mali byť stanovené pre všetky populácie rýb.

Z odhadov1 vyplýva, že takéto využívanie populácií by viedlo k zvýšeniu ich veľkosti približne o 70 %, čo by malo za následok zvýšenie úrovní úlovkov, príjmov, ako aj miezd posádok.

Prostredníctvom udržateľného rybolovu sa odvetvie rybolovu takisto zbaví závislosti od podpory z verejných zdrojov. Tým sa uľahčí dosiahnutie stabilných cien za transparentných podmienok, čo prinesie jasné výhody pre spotrebiteľov.

Aké sú kľúčové prvky novej politiky?

Viacročné riadenie založené na ekosystémovom prístupe

Opätovné vybudovanie dynamického rybného hospodárstva v Európe si vyžaduje efektívnejšiu ochranu morského prostredia. Rybné hospodárstvo EÚ sa bude riadiť na základe viacročných plánov a spravovať na základe ekosystémového prístupu a prístupu predbežnej opatrnosti, aby sa zaistilo, že vplyv rybolovných činností na morský ekosystém bude obmedzený. Ochránia sa tým zdroje a zmaximalizujú sa dlhodobé výnosy.

Viacročné plány riadenia sa presmerujú zo súčasného plánovania založeného na jednotlivých populáciách na plánovanie založené na rybnom hospodárstve – v záujme dosiahnutia udržateľnosti sa teda menší počet plánov bude vzťahovať na väčší počet populácií rýb. Populácie sa takisto budú riadiť tým, že Rada stanoví rybolovné možnosti, ako aj inými ochrannými a technickými opatreniami, ktoré patria do škály navrhovaných nástrojov.

kaz odhadzovania úlovkov

Odhadzovanie úlovkov, teda vyhadzovanie nechcených ulovených rýb naspäť do mora, zodpovedá podľa odhadov 23 % celkových úlovkov (v niektorých prípadoch je to podstatne viac!). Tento neprijateľný postup sa postupne prestane používať, pričom sa stanoví presný časový harmonogram realizácie (postupne v rokoch 2015 až 2019) v kombinácii s niektorými sprievodnými opatreniami. Rybári budú mať povinnosť vylodiť všetky komerčné druhy rýb, ktoré chytia. Ryby nedosahujúce požadovanú veľkosť sa vo všeobecnosti nemôžu predávať na ľudskú spotrebu.

Členské štáty musia zaistiť, aby ich rybárske plavidlá boli vybavené na zabezpečenie úplného zdokumentovania všetkých rybolovných a spracovateľských činností na účely monitorovania plnenia povinnosti vylodiť všetky úlovky.

Zákaz odhadzovania úlovkov povedie k získaniu spoľahlivejších údajov o populáciách rýb, podporí lepšie riadenie a zlepší efektívne využívanie zdrojov. Takisto predstavuje stimul pre rybárov, aby sa vyhli nechceným úlovkom, a to prostredníctvom technických riešení, ako je napr. selektívnejší rybársky výstroj.

Riadenie kapacity rybárskych flotíl

Členské štáty budú musieť zabezpečiť, aby kapacita flotíl (počet a veľkosť plavidiel) bola v rovnováhe s rybolovnými možnosťami. Ak členský štát zistí nadmernú kapacitu v niektorom segmente flotily, vypracuje akčný plán na zníženie tejto nadmernej kapacity. V prípade, že členský štát nedosiahne potrebné zníženie kapacity flotily, môže sa mu pozastaviť poskytovanie finančných prostriedkov z európskeho finančného nástroja.

Podpora drobného rybolovu

Flotila zameraná na drobný rybolov tvorí v EÚ 77 % celej flotily EÚ, pokiaľ ide o počet plavidiel, jej dosah na zdroje je však v priemere menší, keďže predstavuje len 8 % z celkovej tonáže (veľkosť plavidiel) v EÚ a 32 %, pokiaľ ide celkový výkon motorov plavidiel v rámci EÚ. Drobný pobrežný rybolov zohráva často dôležitú úlohu v rámci sociálnej štruktúry a kultúrnej identity mnohých pobrežných regiónov Európy. Preto si vyžaduje osobitnú podporu. V reformovanej SPRH sa právo členských štátov obmedziť rybolov v pásme do 12 námorných míľ od pobrežia predlžuje do roku 2022. Budúci finančný nástroj pre rybné hospodárstvo bude obsahovať opatrenia prospešné pre drobný rybolov a pomôže miestnym hospodárstvam pri prispôsobovaní sa zmenám.

Rozvoj udržateľnej akvakultúry

Vďaka zlepšeniu rámca pre akvakultúru sa zvýši produkcia plodov mora a zásobovanie týmito produktmi v EÚ, zníži sa závislosť od dovezených rýb a posilní sa rast v pobrežných a vidieckych oblastiach. Členské štáty do roku 2014 navrhnú vnútroštátne strategické plány na odstránenie administratívnych prekážok a schvália environmentálne, sociálne a hospodárske normy pre odvetvie chovných rýb. Zriadi sa nová Poradná rada pre akvakultúru, ktorá bude poskytovať poradenstvo k otázkam súvisiacim s týmto odvetvím. Rozvoj akvakultúry má jasný európsky rozmer: strategické rozhodnutia na vnútroštátnej úrovni môžu mať vplyv na obdobný rozvoj v susedných členských štátoch.

Zlepšenie vedeckých poznatkov

Spoľahlivé a aktuálne informácie o stave morských zdrojov sú nevyhnutné na podporu rozumných riadiacich rozhodnutí, ako aj efektívneho vykonávania reformovanej SPRH. V rámci SPRH sa stanovujú základné pravidlá a povinnosti pre členské štáty v tejto oblasti. Členské štáty budú poverené zberom, uchovávaním a zdieľaním údajov o populáciách rýb, flotilách a o vplyve rybolovu na úrovni jednotlivých morských oblastí. Na koordinovanie tejto činnosti sa zriadia vnútroštátne výskumné programy.

Decentralizovaná správa vecí verejných

Nová SPRH priblíži rozhodovanie k miestam rybolovu a objasní úlohy a povinnosti jednotlivých činiteľov. Ukončí mikroriadenie z Bruselu, takže zákonodarcovia EÚ budú vymedzovať len všeobecný rámec, základné zásady a normy, ako aj celkové ciele, ukazovatele výkonnosti a harmonogramy. Členské štáty potom vypracujú odporúčania k skutočným vykonávacím opatreniam a budú spolupracovať na regionálnej úrovni. Ak sa dohodnú všetky príslušné členské štáty, tieto odporúčania sa budú môcť transponovať do pravidiel, ktoré sa budú uplatňovať na všetkých dotknutých rybárov.

Nová trhová politika – viac právomocí pre odvetvie a lepšie informovaní spotrebitelia

Cieľom novej trhovej politiky je posilniť konkurencieschopnosť priemyslu EÚ, zlepšiť transparentnosť trhov a zaistiť rovnaké podmienky pre všetky produkty, s ktorými sa v Únii obchoduje.

Existujúci intervenčný režim sa zmodernizuje a zjednoduší: organizácie výrobcov budú môcť nakupovať produkty rybného hospodárstva, keď ceny poklesnú pod určitú úroveň, a skladovať tieto produkty s cieľom umiestniť ich na trh neskôr. Týmto systémom sa podporí stabilita trhu.

Organizácie výrobcov budú takisto zohrávať výraznejšiu úlohu pri spoločnom riadení, monitorovaní a kontrole. Vďaka novým obchodným normám vzťahujúcim sa na označovanie, kvalitu a vysledovateľnosť sa spotrebiteľom poskytnú jasnejšie informácie a pomôže sa im pri podpore udržateľného rybného hospodárstva. Niektoré informácie na označení budú povinné, ďalšie informácie budú môcť byť poskytnuté na základe dobrovoľnosti.

Prevzatie medzinárodnej zodpovednosti

Podľa údajov FAO sa v mnohých zo svetových populácií rýb, o ktorých sú k dispozícii informácie, loví naplno alebo sa v nich loví nadmerne. EÚ, ktorá je z hľadiska hodnoty najväčším svetovým dovozcom produktov rybného hospodárstva, musí v zahraničí konať rovnako ako doma. Vonkajšia politika rybného hospodárstva musí tvoriť neoddeliteľnú súčasť SPRH. EÚ preto bude v rámci medzinárodných a regionálnych organizácii obhajovať zásady udržateľnosti a ochrany populácií rýb a morskej biodiverzity. S kľúčovými partnermi vytvorí aliancie a prijme opatrenia na boj proti nezákonnému rybolovu a na zníženie nadmernej kapacity.

EÚ bude v bilaterálnych dohodách o rybolove s krajinami, ktoré nie sú členmi EÚ, presadzovať udržateľnosť, dobrú správu vecí verejných a zásady demokracie, ľudských práv a zákonnosti. Existujúce dohody sa nahradia partnerskými dohodami o udržateľnom rybnom hospodárstve, ktoré zaistia, aby sa využívanie rybolovných zdrojov uskutočňovalo na základe spoľahlivých vedeckých odporúčaní a aby sa zameriavalo len na nadmerné zdroje, ktoré partnerská krajina nedokáže alebo nemá záujem loviť. Na základe partnerských dohôd o udržateľnom rybnom hospodárstve sa partnerským krajinám poskytne za udelenie prístupu k ich zdrojom rýb kompenzácia a za vykonávanie udržateľnej politiky v oblasti rybného hospodárstva sa im poskytne finančná pomoc.

Prijmú sa nové pravidlá týkajúce sa kontroly a presadzovania?

Návrh je v súlade s novým režimom kontroly EÚ platným od roku 20102 a sú v ňom začlenené základné prvky režimu kontroly a presadzovania súladu s pravidlami SPRH. Vzhľadom na zavedenie povinnosti vylodiť úlovky s cieľom vyhnúť sa ich odhadzovaniu Komisia navrhuje povinnosti týkajúce sa monitorovania a kontroly, najmä pokiaľ ide o úplné zdokumentovanie rybného hospodárstva, ako aj pilotné projekty vzťahujúce sa na nové technológie kontroly rybného hospodárstva, ktoré prispejú k udržateľnému rybolovu.

Kedy reforma nadobudne účinnosť?

Potom, čo bola o novej politike dosiahnutá dohoda na politickej úrovni, bude v priebehu nasledujúcich mesiacov nasledovať jej finalizácia a formálne prijatie. Nová politika nadobudne účinnosť 1. januára 2014. Vykonávanie nových pravidiel, napríklad v prípade povinnosti vylodiť úlovky, bude postupné, keďže je potrebné, aby sa odvetvie prispôsobilo novým pravidlám a bolo schopné prinášať výsledky. V reforme sa však stanovujú jasné lehoty.

Ďalšie informácie:

Internetová stránka o reforme SPRH:

http://ec.europa.eu/fisheries/reform/proposals/index_sk.htm

1 :

Posúdenie vplyvu sprevádzajúce návrh nariadenia Komisie o spoločnej politike v oblasti rybného hospodárstva.

2 :

Nariadenia Rady č. 1005/2008 a č. 1224/2009.


Side Bar