Navigation path

Left navigation

Additional tools

European Commission

MEMO

Bruxelles, 30 mai 2013

Întrebări și răspunsuri privind noua reformă a politicii comune în domeniul pescuitului

Obiectivul general al politicii comune în domeniul pescuitului (PCP) reformate este un pescuit sustenabil din punct de vedere ecologic, economic și social. Noua politică va readuce stocurile de pește la niveluri sustenabile, va pune capăt practicilor de pescuit care generează risipă și le va oferi cetățenilor UE o aprovizionare stabilă cu alimente sigure și sănătoase, pe termen lung. De asemenea, ea încearcă să ofere o nouă prosperitate sectorului pescuitului, să pună capăt dependenței de subvenții și să creeze noi oportunități în materie de locuri de muncă și creștere în zonele costiere. Obiectivele legate de sustenabilitate ale noii politici vor fi susținute prin asistența financiară oferită de UE prin intermediul Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime (IP/11/1495).

De ce este necesară o nouă politică?

Politica europeană în domeniul pescuitului trebuie reformată urgent. Navele capturează în continuare pește într-un ritm care îl depășește pe cel al reproducerii în condiții de siguranță. Industria pescuitului are un viitor incert.

În acest context, Comisia Europeană a propus în 2011 o reformă ambițioasă a acestei politici. Reforma are obiectivul de a crea condițiile necesare pentru a oferi un viitor mai bun pentru resursele de pește și pentru pescuit, dar și pentru mediul marin de care depind acestea. PCP reformată va contribui la realizarea obiectivelor Strategiei Europa 2020 și la obținerea unei performanțe economice robuste la nivelul industriei de specialitate, generând creștere favorabilă incluziunii și o mai mare coeziune în regiunile costiere.

Aspectul central al reformei PCP este sustenabilitatea. A pescui în mod sustenabil înseamnă a pescui la niveluri care nu pun în pericol reproducerea stocurilor și care permit realizarea unor producții ridicate pe termen lung. Pentru aceasta, este necesară gestionarea volumului de pește extras din mare prin pescuit. Conform noii PCP, stocurile trebuie exploatate la niveluri sustenabile, definite ca fiind capturile maxime care pot fi obținute în siguranță în fiecare an și care mențin populația de pește la nivelul maxim de productivitate. Acest nivel este cunoscut sub denumirea de „producție maximă durabilă” (maximum sustainable yield - MSY). Acest obiectiv este prevăzut de Convenția Națiunilor Unite asupra dreptului mării și a fost confirmat la Summitul privind dezvoltarea durabilă din 2002 ca țintă mondială care trebuie atinsă până în 2015. Noua PCP va stabili nivelurile pescuitului la niveluri ale producției maxime durabile în cazurile în care este posibil până în 2015 și pentru toate stocurile de pește până în 2020.

Conform estimărilor1, dacă stocurile sunt exploatate în acest mod, mărimea lor ar putea crește cu circa 70%, în paralel cu o creștere a nivelului capturilor, a veniturilor și a salariilor echipajelor.

De asemenea, sustenabilitatea pescuitului va elibera sectorul capturilor de dependența de sprijin public și va facilita stabilizarea prețurilor în condiții de transparență, ceea ce ar aduce beneficii nete consumatorilor.

Care sunt elementele principale ale noii politici?

Gestionarea multianuală bazată pe ecosisteme

Pentru a se putea reconstrui o economie vibrantă în sectorul pescuitului din Europa, mediul marin trebuie protejat în mod mai eficace. Sectorul pescuitului din UE va fi gestionat prin planuri multianuale și guvernat de abordarea ecosistemică și de abordarea bazată pe principiul precauției, pentru ca efectele activităților de pescuit asupra ecosistemului marin să fie limitate. În acest mod, se vor proteja resursele și se va obține un randament maxim pe termen lung.

Se va trece de la planurile de gestionare multianuale pentru câte un singur stoc la planuri concepute la scara zonelor de pescuit – cuprinzând mai multe stocuri de pește în mai puține planuri, scopul fiind acela de a se ajunge la niveluri sustenabile. Stocurile vor fi gestionate și prin stabilirea de către Consiliu a posibilităților de pescuit și prin alte măsuri de conservare și tehnice care fac parte din setul de instrumente propus.

Interzicerea practicilor de aruncare a capturilor înapoi în mare

Se estimează că practica aruncării înapoi în mare a peștilor nedoriți se aplică în cazul a 23 % din totalul capturilor (și semnificativ mai mult în unele cazuri). La această practică inacceptabilă se va renunța treptat cu ajutorul unui calendar precis pentru punerea în aplicare (treptat, în perioada 2015-2019) și al unor măsuri conexe. Pescarii vor fi obligați să debarce toate speciile comerciale pe care le capturează. În general, peștii cu dimensiuni prea mici nu pot fi vânduți în vederea consumului uman.

Statele membre trebuie să se asigure că navele lor de pescuit sunt echipate pentru a asigura documentarea completă a tuturor activităților de pescuit și prelucrare, astfel încât să poată fi monitorizată îndeplinirea obligației de debarcare a tuturor capturilor.

Această interdicție va genera date mai fiabile privind stocurile de pește, va veni în sprijinul unei mai bune administrări și va îmbunătăți eficiența resurselor. De asemenea, va stimula pescarii să evite capturile nedorite, cu ajutorul unor soluții tehnice precum uneltele de pescuit mai selective.

Gestionarea capacității de pescuit a flotelor

Statele membre vor avea obligația de a lua măsurile necesare astfel încât capacitatea flotei (numărul și dimensiunile navelor) să fie proporțională cu posibilitățile de pescuit. În cazul în care constată că în cadrul unui anumit segment de flotă există supracapacitate, statele membre vor elabora planuri de acțiune în vederea reducerii aceasteia. Dacă statele membre nu reușesc să efectueze reducerea capacității flotei care se impune, există riscul suspendării finanțării primite prin intermediul instrumentului financiar european.

Sprijin pentru pescuitul artizanal

În UE, flota artizanală constituie 77 % din flota totală ca număr de nave, dar, în medie, impactul său asupra resurselor este mai redus, cu numai 8% din totalul UE ca tonaj (dimensiunea navelor) și 32% ca putere a motoarelor. Pescuitul costier artizanal joacă adesea un rol important în structura socială și în identitatea culturală a multor regiuni costiere din Europa și, ca atare, necesită sprijin specific. PCP reformată prelungește până în 2022 dreptul statelor membre de a restricționa pescuitul într-o zonă de până la 12 mile marine de la linia țărmului. Viitorul instrument financiar pentru sectorul pescuitului va include măsuri benefice pentru pescuitul artizanal și va ajuta economiile locale să se adapteze la schimbări.

Dezvoltarea unei acvaculturi sustenabile

Un cadru îmbunătățit pentru acvacultură va spori producția și aprovizionarea cu pește și fructe de mare în UE, va reduce dependența de importurile de pește și va impulsiona dezvoltarea zonelor costiere și rurale. Până în 2014, statele membre vor elabora planuri strategice naționale pentru înlăturarea barierelor administrative și pentru asigurarea respectării standardelor de mediu, sociale și economice în sectorul acvaculturii. Va fi instituit un nou Consiliu consultativ pentru acvacultură, care va oferi consultanță în privința aspectelor legate de acest sector. Dezvoltarea acvaculturii are o dimensiune europeană evidentă: deciziile strategice luate la nivel național pot avea un impact asupra evoluției acestui sector în statele membre vecine.

Ameliorarea cunoștințelor științifice

Informațiile fiabile și actualizate referitoare la starea resurselor marine sunt esențiale pentru sprijinirea unor decizii ferme în materie de gestionare, precum și pentru implementarea eficace a PCP reformate. PCP stabilește normele de bază și obligațiile statelor membre în acest domeniu. Statele membre vor fi responsabile cu colectarea, întreținerea și comunicarea datelor referitoare la stocurile de pește, la flote și la impactul pescuitului la nivelul bazinului maritim. Vor fi instituite programe de cercetare naționale în scopul coordonării acestei activități.

Guvernanță descentralizată

Noua PCP va aduce procesul de decizie mai aproape de zonele de pescuit și va clarifica rolurile și obligațiile fiecărei părți implicate. Ea va pune capăt micro-managementului de la Bruxelles, astfel încât organele legislative ale UE vor defini doar cadrul general, principiile și standardele de bază, țintele globale, indicatorii de performanță și calendarele. Apoi, statele membre vor elabora recomandări cu privire la măsurile concrete de punere în aplicare și vor coopera la nivel regional. Când toate statele membre respective se pun de acord, aceste recomandări pot fi transpuse în norme aplicabile tuturor pescarilor vizați.

O nouă politică de piață – responsabilizarea sectorului și o mai bună informare a consumatorilor

Noua politică de piață vizează consolidarea competitivității industriei UE, îmbunătățirea transparenței piețelor și asigurarea unor condiții de concurență echitabile pentru toate produsele comercializate în Uniune.

Regimul de intervenții existent va fi modernizat și simplificat: organizațiilor de producători li se va permite să cumpere produse pescărești atunci când prețurile scad sub un anumit nivel și să depoziteze produsele pentru a le scoate pe piață ulterior. Acest sistem va spori stabilitatea pieței.

De asemenea, organizațiile de producători vor juca un rol mai important în activitățile colective de gestionare, monitorizare și control. Noile standarde de comercializare referitoare la etichetare, calitate și trasabilitate le vor oferi consumatorilor informații mai clare și vor sprijini pescuitul sustenabil. Anumite informații vor trebui să apară în mod obligatoriu pe etichete, în timp ce alte mențiuni pot fi oferite în mod facultativ.

Asumarea unei responsabilități internaționale

Multe dintre stocurile de pește din lume sunt, conform rapoartelor FAO, exploatate la maximum sau chiar supraexploatate. UE, cel mai mare importator de produse pescărești din lume ca valoare, trebuie să acționeze și la nivel internațional conform acelorași principii pe care le aplică la nivel intern. Politica externă în domeniul pescuitului trebuie să fie o parte integrantă a PCP. Prin urmare, în cadrul organizațiilor internaționale și regionale, UE va promova principiile sustenabilității și conservării stocurilor de pește și a biodiversității marine. UE va stabili alianțe și va întreprinde acțiuni împreună cu partenerii-cheie pentru a combate pescuitul ilegal și a reduce supracapacitatea.

În cadrul acordurilor bilaterale în domeniul pescuitului cu țările terțe, UE va promova sustenabilitatea, buna guvernanță și principiile democrației, drepturilor omului și statului de drept. Acordurile de parteneriat pentru pescuit sustenabil (Sustainable Fisheries Partnership Agreements - SFPA) vor înlocui acordurile existente și vor garanta că exploatarea resurselor piscicole se efectuează pe baza unor avize științifice solide, vizând doar resursele excedentare pe care țara parteneră nu poate sau nu dorește să le pescuiască. În temeiul SFPA, țările partenere vor primi compensații pentru acordarea accesului la resursele lor piscicole, precum și asistență financiară pentru punerea în aplicare a unei politici de pescuit sustenabile.

Vor exista norme noi în materie de control și aplicare?

Propunerea este conformă cu noul regim de control al UE din 20102 și cuprinde elementele de bază ale regimului de control și aplicare în vederea respectării normelor PCP. Având în vedere introducerea obligației de debarcare pentru a se evita aruncarea capturilor înapoi în mare, Comisia propune obligații de monitorizare și control, în special în ceea ce privește pescuitul bine documentat, precum și proiecte pilot privind noi tehnologii de control al pescuitului, care contribuie la un pescuit sustenabil.

Când va intra în vigoare reforma?

După acordul obținut la nivel politic, în lunile care vin vor urma etapele de finalizare și adoptare oficială ale noii politici, care va intra în vigoare până la 1 ianuarie 2014. Punerea în aplicare a noilor norme se va face treptat, de exemplu în ceea ce privește obligația de debarcare, deoarece sectorul trebuie să se adapteze și să poată da rezultate, dar reforma stabilește termene clare.

Pentru mai multe informații:

Site-ul web dedicat reformei PCP:

http://ec.europa.eu/fisheries/reform/proposals/index_ro.htm

1 :

Evaluarea impactului care însoțește propunerea Comisiei de Regulament privind politica comună în domeniul pescuitului.

2 :

Regulamentele nr. 1005/2008 și 1224/2009 ale Consiliului


Side Bar