Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Информационна бележка

Брюксел, 30 май 2013 г.

Реформата на общата политика в областта на рибарството — въпроси и отговори

Основната цел на реформираната обща политика в областта на рибарството (ОПОР) е постигането на екологична, икономическа и социална устойчивост на сектора. Новата политика ще възстанови устойчивите равнища на рибните запаси и ще сложи край на разхищаващите риболовни практики. В дългосрочен план тя ще предостави на европейските граждани стабилно и сигурно снабдяване със здравословна храна. Тази политика се стреми да подобри благосъстоянието на риболовния сектор, да прекрати неговата зависимост от субсидии и да създаде нови работни места и предпоставки за растеж в крайбрежните райони. За подпомагане на целите за устойчивост на новата политика ще бъде предоставена финансова помощ на ЕС в рамките на предложения Европейския фонд за морско дело и рибарство (IP/11/1495).

Защо е необходима нова политика?

Европейската политика в областта на рибарството се нуждае от спешна реформа. Улавяните в момента количества риба не позволяват безопасното възпроизводство на запасите и бъдещето на риболовния отрасъл остава неясно.

В този контекст Европейската комисия предложи през 2011 г. амбициозна реформа на политиката, предвиждаща мерки за подобряване на бъдещото състояние както на рибните запаси и риболовните дейности, така и на морската среда, от която зависят. Реформираната ОПОР ще подпомогне стратегията „Европа 2020“, като в рамките на политиката ще се предприемат мерки за постигане на стабилни икономически резултати в отрасъла, приобщаващо развитие и сближаване на крайбрежните райони.

Реформата на ОПОР се основава на принципа на устойчивост, т.е. равнищата на риболов не трябва да застрашават възпроизводството на запасите, а да гарантират наличието на високи дългосрочни добиви. За тази цел се налага въвеждането на мерки за управление на количествата риба, добивана чрез риболов. В рамките на новата ОПОР до 2015 г. експлоатацията на рибните запаси трябва да достигне устойчиво равнище, изразяващо се в най-високия улов, който може да се добива безопасно всяка година, и чрез който се поддържа максимална продуктивност на рибните популации. Това равнище е известно като „максимален устойчив улов“. Същата цел е заложена в Конвенцията на ООН по морско право и бе потвърдена на Световната среща на върха за устойчиво развитие през 2002 г. като показател, който да бъде постигнат в глобален мащаб до 2015 г. Съгласно новата ОПОР равнищата на риболов за всички запаси следва да се изравнят с максималния устойчив улов по възможност до 2015 г. и най-късно до 2020 г.

Оценките1 сочат, че при такава експлоатация на рибните запаси размерът им може да нарасне с около 70 %, като същевременно се увеличат равнищата на улова, доходите на рибарите и възнаграждението на корабните екипажи.

Освен това благодарение на устойчивия риболов секторът ще престане да бъде зависим от публично финансиране, което ще доведе до установяването на стабилни цени при прозрачни условия, а оттам — до явни ползи за потребителите.

Кои са основните елементи на новата политика?

Многогодишно управление, съобразено с екосистемите

За да се възстанови жизнеспособността на риболовния сектор в Европа е необходима по-ефективна защита на морската среда. Риболовните дейности на ЕС ще бъдат управлявани посредством многогодишни планове, съобразени с екосистемния подход и подхода на предпазливост, което ще ограничи въздействието на риболовните дейности върху морската екосистема. Това ще съхрани ресурсите и ще гарантира постигането на максимални дългосрочни добиви.

При многогодишните планове за управление ще се осигури преход от сегашните планове за отделни запаси към планове, основани на риболовни дейности. Вследствие на това по-голям брой рибни запаси ще бъдат обхванати от по-малко планове, за да се постигне устойчивост. Някои запаси ще бъдат управлявани чрез определяне на възможности за риболов от страна на Съвета, както и чрез други технически мерки и мерки за опазване, включени в предложения инструментариум.

Забрана за изхвърлянията на улов

Количеството нежелана риба, която се изхвърля през борда, се оценява на 23 % от общия улов (като за някои риболовни дейности процентът е значително по-висок). Ще бъде определен конкретен график за постепенното прекратяване на тази неприемлива практика (между 2015 и 2019 г.) и прилагането на съответните съпътстващи мерки. Рибарите ще бъдат задължени да разтоварват на сушата всички уловени от тях търговски видове, а продажбата на маломерна риба с цел консумация от човека ще бъде принципно забранена.

Държавите членки трябва да се погрижат техните риболовни кораби да разполагат с необходимото оборудване, позволяващо им пълно документиране на всички дейности по улова и преработката на риба, с което ще се контролира спазването на задължението за разтоварване на целия улов.

Забраната ще способства за събирането на по-надеждни данни за рибните запаси, ще подкрепи по-доброто управление и ще повиши ефективността на ресурсите. Също така тя ще предложи на рибарите технически решения за избягване на нежелания улов, като например по-селективно риболовно оборудване.

Управление на капацитета на риболовния флот

Държавите членки трябва да гарантират, че капацитетът на риболовния флот (брой и размер на корабите) съответства на възможностите за риболов. Когато дадена държава членка установи свръхкапацитет на даден сегмент от риболовния флот, тя разработва план за действие, за да го намали. Ако държава членка не постигне необходимото намаляване на капацитета, подпомагането по линия на Европейския финансов инструмент може да бъде временно прекратено.

Подкрепа за дребномащабния риболов

Корабите, извършващи дребномащабен риболов в ЕС, представляват 77 % от общия флот на ЕС, но като цяло оказват по-слабо въздействие върху ресурсите — по отношение на тонажа (размер на съдовете) те заемат едва 8 %, а на общата мощност на двигателите — 32% от европейския флот. Тъй като дребномащабният крайбрежен риболов обуславя социалната структура и културната идентичност на много крайбрежни райони в Европа, за него е необходима специфична подкрепа. Реформираната ОПОР предвижда удължаване до 2022 г. на правото на държавите членки да ограничават риболова в зони, намиращи се в рамките на 12 морски мили от бреговата линия. Бъдещият финансов инструмент за риболова ще включва мерки, благоприятстващи развитието на дребномащабния риболов, и ще помогне на местните икономики да се приспособят към настъпващите промени.

Развиване на устойчив сектор на аквакултурата

По-добрата рамка за сектора на аквакултурата ще повиши производството и снабдяването с морска храна в ЕС, ще понижи зависимостта от внос на риба и ще поощри развитието на крайбрежните и селските райони. До 2014 г. държавите членки ще подготвят национални стратегически планове за отстраняване на административните бариери и за поддържане на екологичните, социалните и икономическите стандарти в сектора на рибните стопанства. Ще бъде учреден нов консултативен съвет по аквакултурите, който ще изготвя препоръки по секторни въпроси. Развитието на аквакултурата е от значение за целия ЕС, тъй като стратегическите решения, вземани в дадена държава, могат да засегнат сектора в съседните държави членки.

Подобряване на научната база

Надеждната и актуална информация за състоянието на морските ресурси е първостепенен фактор при вземането на ефективни управленски решения и пълноценното прилагане на реформираната ОПОР. ОПОР установява основните правила и задължения за държавите членки в тази област. На държавите членки ще бъдат поверени събирането, поддържането и обменът на данни относно рибните запаси, флотовете и въздействието на риболова върху отделните водни басейни. За координирането на тази дейност ще бъдат създадени национални научноизследователски програми.

Децентрализирано управление

Благодарение на новата ОПОР вземането на решения ще бъде по-добре съобразено с потребностите на риболовния сектор, като същевременно ще се изяснят функциите и задълженията на всички заинтересовани страни. По този начин ще бъде прекратено управлението на микроравнище, извършвано от Брюксел, и европейските законодатели ще задават единствено рамката, основните принципи и стандарти, общите цели, показателите за изпълнение и сроковете. Държавите членки ще разработват препоръки за конкретните мерки за изпълнение и ще си сътрудничат на регионално равнище. Когато всички засегнати държави членки са съгласни, тези препоръки може да се превърнат в правила, приложими за всички засегнати рибари.

Нова пазарна политика — по-широки права за сектора и повече информация за потребителите

Целта на новата пазарна политика е да се засили конкурентоспособността на европейския отрасъл, да се подобри прозрачността на пазарите и да се предоставят равни условия за всички продукти, предлагани в ЕС.

Съществуващият интервенционен режим ще бъде модернизиран и опростен: на организациите на производителите ще бъде позволено да изкупуват продукти от риболов, когато цените паднат под определено ниво, и да ги съхраняват с оглед предлагане на пазара на по-късен етап. Основната цел на тази система е постигането на пазарна стабилност.

Организациите на производителите ще изпълняват по-важна роля и в колективното управление, наблюдение и контрол. Новите стандарти за етикетиране, качество и проследяемост ще осигурят по-ясна информация на потребителите и ще поощрят тяхната подкрепа за устойчивото рибарство. Някои обозначения върху етикетите ще станат задължителни, докато други данни ще се посочват на доброволен принцип.

Поемане на международна отговорност

Според данни на ФАО много от световните рибни запаси са обект на максимална експлоатация или свръхексплоатация. Тъй като ЕС е най-големият световен вносител на продукти от риболов по отношение на стойността, е необходимо той да предприеме действия не само в своите граници, но и извън тях. Международната политика в областта на рибарството трябва да представлява неделима част от ОПОР. Ето защо в отношенията си с международни и регионални организации Съюзът ще защитава принципите на устойчивостта и опазването на рибните запаси и биологичното разнообразие в моретата. ЕС ще установи договорености с ключови партньори и ще предприеме действия, насочени към борбата с незаконния риболов и намаляването на свръхкапацитета.

В своите двустранни споразумения в областта на рибарството с трети държави ЕС ще защитава устойчивостта, доброто управление и принципите на демокрацията, човешките права и върховенството на закона. Съществуващите договорености ще бъдат заменени със споразумения за партньорство за устойчиво рибарство, които ще гарантират, че експлоатацията на риболовните ресурси се основава на надеждни научни препоръки и е насочена единствено към излишните ресурси, за които държавата партньор не може или не желае да предприема риболовни действия. По силата на новите споразумения държавите партньори ще получават компенсации за предоставения достъп до риболовни ресурси и финансова помощ за прилагане на политиката на устойчиво рибарство.

Ще има ли нови правила за контрол и правоприлагане?

Предложението съответства на новия режим за контрол на ЕС от 2010 г.2 и включва основните елементи на режима за контрол и правоприлагане на правилата на ОПОР. Във връзка с планираното задължение за разтоварване на сушата, което ще прекрати изхвърлянията на риба, Комисията предлага задължения за наблюдение и контрол върху пълното документиране на риболовните дейности. Предлагат се още пилотни проекти за нови технологии за контрол на риболова, допринасящи за подобряването на неговата устойчивост.

Кога влиза в сила реформата?

След като на политическото равнище вече е постигнато съгласие относно новата политика, тя ще бъде завършена и официално приета през следващите месеци, като влизането ѝ в сила е предвидено за 1 януари 2014 г. Въвеждането на новите правила ще се извърши постепенно, например по отношение на задължението за разтоварване на сушата на нежелания улов, с оглед приспособяването на сектора към новите условия и готовността му да постига заложените резултати. В реформата обаче са зададени конкретни срокове.

За повече информация:

Подробности за реформата на ОПОР са публикувани на

http://ec.europa.eu/fisheries/reform/proposals/index_en.htm.

1 :

Оценка на въздействието, придружаваща предложението на Комисията за регламент относно общата политика в областта на рибарството.

2 :

Регламенти (ЕО) № 1005/2008 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета.


Side Bar