Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV FI EL CS ET HU LT PL

Európska komisia

MEMO

Brusel 23. mája 2013

Májový súbor prípadov porušenia právnych predpisov: hlavné rozhodnutia

DIGITÁLNA AGENDA

ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNE ZÁLEŽITOSTI

ENERGETIKA

PRIEMYSEL A PODNIKANIE

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

VNÚTORNÉ ZÁLEŽITOSTI

SPRAVODLIVOSŤ

VNÚTORNÝ TRH A SLUŽBY

DOPRAVA

ZDAŇOVANIE A COLNÁ ÚNIA

AT

1

BE

1

1

1

CZ

1

EE

1

1

EL

1

1

1

1

ES

1

HU

1

IT

1

FI

1

FR

1

LT

1

PL

1

SK

1

UK

1

1

Európska komisia v mesačnom súbore rozhodnutí o porušení právnych predpisov predkladá podniknuté právne kroky voči členským štátom z dôvodu nesprávneho plnenia ich povinností podľa práva EÚ. Cieľom týchto rozhodnutí, ktoré sa týkajú mnohých odvetví, je zabezpečiť správne uplatňovanie práva EÚ v prospech občanov a podnikov.

Komisia dnes prijala 143 rozhodnutí vrátane 15 odôvodnených stanovísk5 podnetov, ktoré predložila Súdnemu dvoru Európskej únie. Súhrn hlavných rozhodnutí sa uvádza ďalej. Viac informácií o konaniach vo veci porušenia právnych predpisov nájdete v MEMO/12/12.

 1. Návrhy na začatie konania na Súdnom dvore

 1. Digitálna agenda: Komisia predkladá Súdnemu dvoru EÚ návrh na začatie konania proti ESTÓNSKU kvôli nezávislosti národného telekomunikačného regulátora

Európska komisia rozhodla predložiť Súdnemu dvoru EÚ návrh na začatie konania voči Estónsku kvôli jeho vnútroštátnemu právu, ktoré nezaručuje nestrannosť národného telekomunikačného regulátora. Podľa telekomunikačných pravidiel EÚ nemôžu byť vnútroštátne orgány vykonávajúce regulačné úlohy súčasne vlastníkmi a nemôžu byť ani zapojení do kontroly telekomunikačných spoločností.

Ministerstvo hospodárstva a komunikácií v Estónsku vykonáva niektoré regulačné úlohy, najmä pokiaľ ide o prideľovanie rádiových frekvencií a postupy prideľovania frekvenčných autorizácií. Zároveň vykonáva kontrolu štátnej spoločnosti Levira Ltd, najväčšieho prevádzkovateľa TV a rozhlasovej vysielacej siete v Estónsku, ktorý poskytuje telekomunikačné služby ako vysielanie a bezdrôtový širokopásmový prístup.

Komisia zaslala Estónsku formálnu žiadosť o dosiahnutie súladu s pravidlami EÚ v júni 2012 (IP/12/630), ale Estónsko neprispôsobilo svoje vnútroštátne zákony, aby zaručilo nestrannosť telekomunikačného regulátora a to môže mať negatívne následky na konkurencieschopnosť v tomto odvetví.

(Ďalšie informácie nájdete na: IP/13/480 R. Heath – tel. +32 229 61716 - mobil +32 460 75 0221)

 1. Zdaňovanie: Komisia predkladá Súdnemu dvoru EÚ návrh na začatie konania proti FRANCÚZSKU kvôli diskriminačným pravidlám v súvislosti s daňou z nehnuteľnosti

Európska komisia rozhodla predložiť Súdnemu dvoru EÚ návrh na začatie konania voči Francúzsku kvôli diskriminačným pravidlám zdaňovania nových nehnuteľností určených na bývanie. Francúzske pravidlá umožňujú, aby sa pri investíciách do nových nehnuteľností určených na bývanie vo Francúzsku využíval zrýchlený odpis, ale neumožňujú podobný postup v prípade podobných investícií v zahraničí.

Francúzske daňové ustanovenia umožňujú uplatňovanie zrýchleného odpisu pri nových nehnuteľnostiach určených na bývanie vo Francúzsku a zároveň na prenájom na najmenej 9 rokov. Výsledkom je priaznivé daňové zaobchádzanie s týmito investíciami. Naopak francúzsky daňový poplatník, ktorý investuje do nehnuteľnosti určenej na bývanie a zároveň na prenájom v inom členskom štáte EÚ nemôže využiť zrýchlený odpis, a teda ani tieto daňové výhody. V praxi to znamená, že daňoví poplatníci, ktorí investujú rovnakú sumu do nehnuteľného majetku v zahraničí, by stáli pred vyššími daňovými záväzkami.

Komisia považuje takéto ustanovenia za nezlučiteľné s voľným pohybom kapitálu, základnou zásadou jednotného trhu EÚ. Podanie podnetu na Súdny dvor EÚ je posledným krokom konania vo veci porušenia právnych predpisov.

(Ďalšie informácie nájdete na: IP/13/473 E. Traynor - tel. +32 229 21548 - mobil +32 498 98 3871)

 1. Životné prostredie: Komisia žaluje GRÉCKO kvôli skládke na Peloponézskom polostrove

Európsku komisiu znepokojuje skutočnosť, že Grécko nechráni svojich občanov pred účinkami zlého nakladania s odpadom v oblasti Peloponéz. Napriek predchádzajúcim varovaniam sa skládka Kiato prevádzkuje v rozpore s právnymi predpismi EÚ o odpade a skládkach, a tým predstavuje vážne riziko pre zdravie ľudí a životné prostredie. Na odporúčanie komisára pre životné prostredie Janeza Potočnika žaluje Komisia Grécko na Súdnom dvore EÚ, aby tak donútila Grécko k urýchleniu akcií v tejto oblasti.

Smernicou o skládkach sa stanovujú prísne technické požiadavky na skládky s cieľom predísť nepriaznivým účinkom na zdravie ľudí, vodu, pôdu a ovzdušie. Rôznymi inšpekciami na mieste sa odhalil fakt, že na skládke Kiato sa už minulo miesto, ale že naďalej pokračuje v prevádzke bez platného povolenia, čím predstavuje vážnu hrozbu pre zdravie a životné prostredie. Hoci grécke orgány uznali problém a pokúšajú sa ho riešiť, opatrenia potrebné na vyčistenie skládky zatiaľ neprijali a Kiato pokračuje v prevádzke v rozpore s právnymi predpismi EÚ o odpade.

(Ďalšie informácie nájdete na: IP/13/483 J. Hennon - tel. +32 229 53593 - mobil +32 498 95 3593)

 1. Dávky v invalidite: Komisia podáva podnet na začatie konania na Súdnom dvore proti SLOVENSKU za to, že diskriminuje osoby s ťažkým zdravotným postihnutím žijúce v zahraničí

Európska komisia podala na Súdnom dvore EÚ podnet na začatie konania proti Slovenskej republike za to, že neplatí dávky v invalidite osobám s ťažkým zdravotným postihnutím žijúcim v iných členských štátoch, na Islande, v Lichtenštajnsku, Nórsku alebo vo Švajčiarsku, čím porušuje právne predpisy EÚ o koordinácii sociálneho zabezpečenia.

Podľa slovenského práva sa tri slovenské dávky starostlivosti pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, konkrétne peňažný príspevok na opatrovanie, peňažný príspevok na osobnú asistenciu a peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím poskytujú iba tým osobám, ktoré žijú na Slovensku.

Podľa judikatúry Súdneho dvora EÚ sa peňažné dávky dlhodobej starostlivosti na zlepšenie kvality života osôb vyžadujúcich opateru a na kompenzáciu zvýšených výdavkov zapríčinených ich stavom musia pokladať za nemocenskú dávku v zmysle nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia. Nárok na tieto peňažné dávky nemôže byť podmienený tým, že osoba musí žiť v tom členskom štáte, v ktorom o túto dávku žiada. Toto pravidlo umožňuje osobám, ktoré sú odkázané na opateru, presťahovať sa do iného členského štátu, pričom im zostáva nárok na peňažné dávky dlhodobej starostlivosti z krajiny, kde sú poistené.

(Ďalšie informácie nájdete na: IP/13/476 – J. Todd - tel. +32 229 94107 - mobil +32 498 99 4107)

 1. Dávky sociálneho zabezpečenia: Komisia predkladá Súdnemu dvoru návrh na začatie konania proti SPOJENÉMU KRÁĽOVSTVU za nesprávne uplatňovanie právnych predpisov EÚ o sociálnom zabezpečení

Podľa práva EÚ sa uvedené sociálne dávky musia priznať osobám z iných členských štátov EÚ pod podmienkou, že miesto ich obvyklého pobytu je v Spojenom kráľovstve. Členské štáty opätovne jednohlasne potvrdili túto podmienku a kritériá určovania obvyklého pobytu na úrovni EÚ v rámci aktualizácie pravidiel koordinácie sociálneho zabezpečenia v EÚ v roku 2009 [nariadenie (ES) č. 987/2009], ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia). V súlade s uvedenými kritériami musí osoba, aby sa skutočne mohla považovať za osobu s obvyklým pobytom v niektorom členskom štáte, preukázať, že jej zvyčajné centrum záujmu je umiestnené v dotknutom členskom štáte.

Komisia sa domnieva, že tieto kritériá ustanovené právom EÚ sú dostatočne prísne, a tak zabezpečujú, že iba tie osoby, ktoré skutočne premiestnili centrum svojho záujmu do dotknutého členského štátu, sa považujú za osoby s obvyklým pobytom v dotknutom členskom štáte a už sa nepovažujú za osoby s pobytom v členskom štáte, kde predtým žili. Riadne a prísne uplatňovanie týchto kritérií určovania obvyklého pobytu predstavuje účinný nástroj členských štátov na zabezpečenie toho, že tieto dávky sociálneho zabezpečenia sa priznávajú len osobám so skutočným obvyklým pobytom na ich území.

(Ďalšie informácie nájdete na: IP/13/475 – J. Todd - tel. +32 229 94107 - mobil +32 498 99 4107)

 1. Ďalšia vec s osobitným významom

 1. Letecká doprava: Komisia naliehavo vyzýva BELGICKO a GRÉCKO, aby prikročili k ratifikácii dohody o spoločnom leteckom priestore so západným Balkánom

Európsku komisiu znepokojuje skutočnosť, že BelgickoGrécko zatiaľ neratifikovali dohodu medzi Európskou úniou, členskými štátmi a západným Balkánom, ktorou sa zriaďuje Spoločný európsky letecký priestor („dohoda o ECAA“). Chýbajúca ratifikácia dohody o ECAA zo strany Belgicka a Grécka ovplyvňuje otvorenie trhov v letectve so západným Balkánom. Ak belgické a grécke orgány neuložia ratifikačnú listinu k dohode o ECAA v súlade s príslušnými ustanoveniami EÚ do nasledujúcich dvoch mesiacov, Komisia môže predložiť Súdnemu dvoru EÚ návrh na začatie konania v oboch veciach.

(Ďalšie informácie nájdete na: IP/13/479 – H. Kearns - tel. +32 229 87638 - mobil +32 498 98 7638)

 1. Európsky preukaz zdravotného poistenia: Komisia vyjadruje znepokojenie nad odmietnutím EPZP verejnou nemocnicou v ŠPANIELSKU

Európska komisia požiadala Španielsko o informácie v súvislosti so sťažnosťami na španielsku nemocnicu poskytujúcu verejnú zdravotnú starostlivosť z dôvodu, že odmieta uznať európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP). Komisiu znepokojuje skutočnosť, že podľa práva EÚ Španielsko pravdepodobne neplní svoje povinnosti poskytovať neodkladnú zdravotnú starostlivosť dočasným návštevníkom z iných členských štátov za rovnakých podmienok, aké majú k dispozícii španielski štátni príslušníci v rámci systému verejnej zdravotnej starostlivosti.

Žiadosť Komisie o informácie nasledovala po zvyšujúcom sa počte sťažností, ktoré dostala v súvislosti s nemocnicami, ktoré poskytujú služby verejnej zdravotnej starostlivosti najmä v turistických oblastiach Španielska a ktoré odmietli ošetriť občanov na základe ich európskeho preukazu zdravotného poistenia a miesto toho vyžadovali zmluvu o cestovnom poistení a údaje kreditnej karty. Verejná zdravotná starostlivosť je v Španielsku vo všeobecnosti bezodplatná a európsky preukaz zdravotného poistenia oprávňuje držiteľa, aby bol ošetrený za rovnakých podmienok ako španielski štátni príslušníci. V niektorých prípadoch však občanov chybne informovali, že ich európsky preukaz zdravotného poistenia neplatí, ak majú cestovné poistenie. Iní pacienti verili, že ich ošetrili na základe ich európskeho preukazu zdravotného poistenia, ale neskôr zistili, že faktúra za ich ošetrenie bola zaslaná spoločnosti, kde mali cestovné poistenie.

(Ďalšie informácie nájdete na: IP/13/474 – J. Todd - tel. +32 229 94107 - mobil +32 498 99 4107)

 1. Odôvodnené stanoviská

 1. Energia z obnoviteľných zdrojov: BELGICKO a ESTÓNSKO sa vyzývajú, aby zabezpečili súlad s pravidlami EÚ o energii z obnoviteľných zdrojov

Komisia dnes oficiálne požiadala BelgickoEstónsko, aby prijali opatrenia na zabezpečenie plného súladu s pravidlami EÚ o obnoviteľných zdrojoch energie. Európska komisia dnes zaslala Belgicku a Estónsku odôvodnené stanoviská za to, že neinformovali Komisiu o úplnej transpozícii smernice o obnoviteľných zdrojoch energie (smernica 2009/28/ES). Členské štáty mali smernicu o obnoviteľných zdrojoch energie implementovať do 5. decembra 2010. Belgicko a Estónsko však Komisiu neinformovali o všetkých potrebných transpozičných opatreniach, ktorými mali smernicu plne transponovať do svojich vnútroštátnych právnych predpisov. Ak si tieto dva členské štáty nesplnia v lehote dvoch mesiacov svoje právne povinnosti, Komisia môže vec predložiť Súdnemu dvoru. Tieto dve odôvodnené stanoviská dopĺňajú podobné konania, ktoré sa týkajú Rakúska, Cypru, Českej republiky, Fínska, Maďarska, Írska, Poľska, Slovinska, Lotyšska a Holandska.

  Ďalšie informácie sú k dispozícii na tejto internetovej stránke: http://ec.europa.eu/energy/renewables/targets_en.htm

(O ďalšie informácie môžete požiadať: M. Holzner - tel. +32 229 60196 - mobil +32 498 98 2280)

 1. Rodová rovnosť: Komisia pokračuje v právnych krokoch voči RAKÚSKU v súvislosti s právami samostatne zárobkovo činných osôb

Komisia sa dnes rozhodla zaslať Rakúsku odôvodnené stanovisko, pretože netransponovalo smernicu o rovnakom zaobchádzaní so ženami a mužmi vykonávajúcimi činnosť ako samostatne zárobkovo činné osoby v plnej miere. Lehota na transponovanie tejto smernice vypršala 5. augusta 2012 a v septembri 2012 bola Rakúsku zaslaná formálna výzva. Do dnešného dňa Rakúsko transponovalo uvedenú smernicu do svojho vnútroštátneho právneho poriadku len čiastočne. Oznámilo množstvo opatrení, ktorými sa smernica transponuje, ale stále chýbajú ďalšie opatrenia na federálnej aj regionálnej úrovni.

Smernicou o samostatne zárobkovo činných osobách a vypomáhajúcich manželoch a manželkách (2010/41/EÚ) sa garantujú práva sociálnej ochrany miliónov žien na pracovnom trhu, čím sa posilňuje podnikanie žien. Podľa týchto pravidiel sa samostatne zárobkovo činným ženám a vypomáhajúcim manželkám alebo životným partnerkám samostatne zárobkovo činných osôb zabezpečuje dávka v materstve a dovolenka v dĺžke najmenej 14 týždňov v prípade, že si ju chcú vziať. V súčasnosti je len jeden z troch podnikateľov ženského pohlavia. Ak Komisia nedostane uspokojivú odpoveď do dvoch mesiacov, môže predložiť Súdnemu dvoru EÚ návrh na začatie konania proti Rakúsku.

(O ďalšie informácie môžete požiadať: M. Andreeva - tel. +32 229 91382 - mobil +32 498 99 1382)

 1. Smernica o uchovávaní údajov: Komisia žiada BELGICKO, aby uviedlo svoje právne predpisy do súladu s pravidlami EÚ

Európska komisia požiadala Belgicko, aby uviedlo svoje zákony o uchovávaní údajov do súladu s právnymi predpismi EÚ vzhľadom na to, že Belgicko opomenulo informovať Komisiu o primeraných opatreniach na transpozíciu príslušných pravidiel do vnútroštátneho práva. Žiadosť Komisie má podobu odôvodneného stanoviska (druhý krok trojstupňového postupu EÚ vo veci porušenia právnych predpisov).

Podľa smernice o uchovávaní údajov majú telefónne spoločnosti a poskytovatelia internetových služieb povinnosť uchovávať údaje o telekomunikačnom styku a polohe (nie údaje o obsahu komunikácie) na účely presadzovania práva. Táto smernica bola prijatá v roku 2006 a mala sa transponovať do vnútroštátneho práva do 15. septembra 2007, pričom existovala možnosť odložiť uchovávanie údajov o komunikácii v súvislosti s internetovým prístupom, telefonovaním cez internet a so zasielaním e-mailov do 15. marca 2009.

Belgicko doposiaľ dotknutú smernicu netransponovalo v plnej miere. Belgické orgány musia uviesť vnútroštátne právne predpisy do súladu s pravidlami EÚ najmä v súvislosti s povinnosťou spoločností uchovávať údaje počas 6 mesiacov až 2 rokov s príslušnými zárukami bezpečnosti a ochrany údajov. Belgicko má teraz dva mesiace na to, aby tak urobilo. V opačnom prípade môže voči nemu Komisia podať podnet na Súdny dvor EÚ.

(O ďalšie informácie môžete požiadať: M. Cercone - tel. +32 229 80963 - mobil +32 498 98 2349)

 1. Voľný pohyb tovaru: ČESKÁ REPUBLIKA má odstrániť prekážky dovozu šperkov z iných členských štátov

Európska komisia požiadala Českú republiku o zmenu jej pravidiel a správneho postupu tak, aby sa klenotnícky tovar z iných členských štátov mohol predávať v Českej republike. V tomto konkrétnom prípade český puncový úrad odmieta uznať puncové značky používané holandským puncovým úradom na klenotoch, pričom tvrdí, že tieto puncové značky neumožňujú rozoznať výrobky pochádzajúce z EÚ od výrobkov pochádzajúcich z tretích krajín (napr. z Číny a Hongkongu). Podľa Komisie tieto existujúce pravidlá predstavujú prekážku voľnému pohybu tovaru na vnútornom trhu EÚ, a preto sú v rozpore s článkami 34 a 36 ZFEÚ.

Pokiaľ ide o obchodovanie s výrobkami vyrobenými z drahých kovov, Súdny dvor EÚ už predtým vyhlásil, že členské štáty nemôžu vyžadovať označenie výrobkov dovezených z iného členského štátu, v ktorom sa už zákonne uviedli na trh a označili puncom v súlade s právnymi predpismi uvedeného štátu, čerstvým puncom, ak sú informácie poskytované uvedeným puncom rovnocenné s informáciami predpísanými členským štátom dovozu a takisto zrozumiteľné pre zákazníkov uvedeného štátu. Komisia preto vydala odôvodnené stanovisko, ktorým žiada Českú republiku, aby zmenila svoje zákony, a umožnila tak voľný pohyb tovaru na jednotnom trhu. Ak sa české právne predpisy neupravia vhodným spôsobom do dvoch mesiacov, Komisia môže predložiť vec Súdnemu dvoru EÚ.

(O ďalšie informácie môžete požiadať: C. Corazza - tel. +32 229 51752 - mobil +32 498 99 2862)

 1. Sociálne zabezpečenie: Komisia žiada FÍNSKO, aby odstránilo obmedzenia nároku migrujúcich pracovníkov na dávky v nezamestnanosti

Európska komisia požiadala Fínsko, aby odstránilo diskriminačnú podmienku ovplyvňujúcu nárok migrujúcich pracovníkov na dávky v nezamestnanosti. Ako väčšina členských štátov EÚ aj Fínsko má na účely vzniku nároku na dávky v nezamestnanosti všeobecnú podmienku vyžadujúcu od zamestnancov, aby boli zamestnaní alebo vykonávali samostatnú zárobkovú činnosť počas minimálneho obdobia. Vo Fínsku však okrem toho musia mať migrujúci pracovníci uchádzajúci sa o dávky v nezamestnanosti odpracované vo Fínsku aspoň štyri týždne ako zamestnanci alebo štyri mesiace ako samostatne zárobkovo činné osoby. Ak táto podmienka nie je splnená, poistenie počas zamestnania alebo samostatnej zárobkovej činnosti uchádzača hradené v inom členskom štáte sa nezohľadňuje a príslušná osoba nemá nárok na dávky v nezamestnanosti.

Komisia sa domnieva, že vyžadovanie minimálneho obdobia zamestnania alebo samostatnej zárobkovej činnosti vo Fínsku namiesto zohľadnenia predchádzajúcich ukončených období v inom členskom štáte je v rozpore s právnymi predpismi EÚ. Podľa Zmluvy o fungovaní Európskej únie (článku 45) a nariadenia (ES) č. 883/2004 (článku 6) sa od členských štátov vyžaduje, aby obdobia poistenia, pobytu a zamestnania ukončené podľa právnych predpisov akéhokoľvek iného členského štátu zohľadnili rovnako, ako by išlo o obdobia ukončené podľa ich vlastných právnych predpisov. Táto požiadavka predstavuje jednu zo základných zásad koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia v Európskej únii. Zabezpečuje sa ňou, že využívaním práva na voľný pohyb sa migrujúci pracovníci neukracujú o výhody sociálneho zabezpečenia, na ktoré by mali nárok, keby strávili pracovný život v jenom jedinom členskom štáte.

Žiadosť Komisie má podobu „odôvodneného stanoviska“ v súlade s konaním EÚ vo veci porušenia právnych predpisov. Fínsko má teraz dva mesiace na to, aby Komisii oznámilo opatrenia, ktoré prijalo v záujme dosiahnutia súladu s pravidlami EÚ. V opačnom prípade sa môže Komisia rozhodnúť predložiť Súdnemu dvoru EÚ návrh na začatie konania proti Fínsku.

(O ďalšie informácie môžete požiadať: J. Todd - tel. +32 229 94107 - mobil +32 498 99 4107)

 1. Poistenie: Komisia žiada GRÉCKO, aby uviedlo svoje právne predpisy do súladu s pravidlami EÚ

Európska komisia dnes požiadala Grécko, aby správne uplatňovalo prvú a tretiu smernicu o neživotnom poistení (73/239/EHS a 92/49/EHS) vo svojom zákone o službách cestnej pomoci. Podľa gréckeho zákona má poistenec povinnosť systematicky (ročne) oznamovať príslušnému orgánu dohľadu nad poistením svoje zmluvy o poistení služieb cestnej pomoci. Komisia to považuje za porušovanie práva EÚ.

Spoločné pravidlá dohodnuté v 70. rokoch minulého storočia zahŕňajú podmienky prvotnej autorizácie, prebiehajúci prudenciálny dohľad, najmä s ohľadom na celkový stav solventnosti, technické rezervy a aktíva kryjúce tieto rezervy. Zahŕňajú aj zrušenie predbežného schválenia alebo systematického oznamovania podmienok zmluvy a sadzieb, čo podporuje poisťovacie spoločnosti, aby vstupovali na nové trhy, čím sa zvyšuje hospodárska súťaž. Od Grécka sa preto vyžaduje, aby upustilo od tejto povinnosti. Žiadosť Komisie má podobu odôvodneného stanoviska v súlade s konaním EÚ vo veci porušenia právnych predpisov. Ak Grécko do dvoch mesiacov neoznámi opatrenia, ktoré ukončia porušovanie práva EÚ, Komisia môže rozhodnúť o predložení veci Súdnemu dvoru Európskej únie.

(O ďalšie informácie môžete požiadať: C. Hughes - tel. +32 2 2964450 - mobil +32 498 964450)

 1. Voľný pohyb tovaru: Komisia žiada GRÉCKO, aby odstránilo prekážky obchodu v súvislosti so súbežným vývozom liekov

Komisia zaslala odôvodnené stanovisko Grécku, krajine, ktorá vytvorila prekážky vývozu liekov, čím sa potenciálnym vývozcom týchto výrobkov odopierajú výhody súbežného vývozu. Podľa gréckych zákonov môžu veľkoobchodníci vyvážať lieky do zahraničia iba v prípade, že lieky, ktoré majú vyviezť, kúpili priamo od farmaceutických spoločností. Vývoz nie je možný, ak ich kúpili od iných veľkoobchodníkov. Lekárne, ktoré vyvážajú lieky takisto nemôžu pôsobiť ako sprostredkovatelia v prípade vývozu uskutočňovaného inými lekárňami. Takíto veľkoobchodníci môžu predávať lieky ako sprostredkovatelia v rámci Grécka, ale pritom ich nemôžu vyvážať. Toto obmedzenie v Grécku má preto rovnaký účinok ako množstvové obmedzenie pri vývoze, ktoré je diskriminačné, a preto sa ním porušuje článok 35 ZFEÚ.

Členské štáty môžu uložiť určité povinnosti držiteľom povolenia na uvedenie liekov na trh a distribútorom liekov pomerne k sledovanému cieľu verejného zdravia, napr. zabezpečiť primeranú a nepretržitú dodávku liekov v danom členskom štáte. Ak je nejaké obmedzenie pomerné k cieľu ochrany verejného zdravia, považuje sa za zlučiteľné s pravidlami EÚ. Ak však prekračuje potrebu zabezpečiť nepretržitú dodávku, ide o neopodstatnené opatrenie s rovnakým účinkom ako množstvové obmedzenie pri vývoze.

Z uvedeného dôvodu Komisia zaslala odôvodnené stanovisko Grécku, krajine, ktorá vytvorila prekážky vývozu liekov. Ak tento členský štát neoznámi Komisii do dvoch mesiacov, aké opatrenia prijal v záujme zabezpečenia plného súladu so svojimi povinnosťami, Komisia môže vec predložiť Súdnemu dvoru Európskej únie.

(O ďalšie informácie môžete požiadať: C. Corazza - tel. +32 229 51752 - mobil +32 498 99 2862)

 1. Životné prostredie: Komisia žiada MAĎARSKO, aby transponovalo pravidlá EÚ o ochrane zvierat používaných na vedecké účely

Európska komisia naliehavo vyzýva Maďarsko, aby transponovalo právne predpisy EÚ o ochrane zvierat používaných na vedecké účely do vnútroštátneho práva. Cieľom príslušnej smernice je minimalizovať používanie zvierat pri pokusoch a vyžaduje sa ňou, aby sa vždy, keď je to možné, využívali alternatívne metódy, pričom sa má zabezpečiť, aby výskum v EÚ zostal výskumom najvyššej kvality. Uvedená smernica sa mala transponovať do vnútroštátnych právnych predpisov do 10. novembra 2012. Keďže Maďarsko nedodržalo termín, 31. januára 2013 mu bola zaslaná formálna výzva.

Maďarsko informovalo Komisiu o príslušných vnútroštátnych ustanoveniach v marci 2013, ale Komisiu stále znepokojuje, že určité ustanovenia sa nezahrnuli do maďarského práva. Zdá sa, že maďarské právo nezabezpečuje predovšetkým dostatočnú ochranu primátov používaných pri pokusoch. Komisia preto zasiela odôvodnené stanovisko a, ak si Maďarsko nesplní povinnosť do dvoch mesiacov, v uvedenej veci môže voči nemu Komisia podať podnet na Súdny dvor EÚ, ktorý mu môže udeliť finančné sankcie.

(O ďalšie informácie môžete požiadať: J. Hennon - tel. +32 229 53593 - mobil +32 498 95 3593).

 1. Pracovný čas: Komisia žiada TALIANSKO, aby rešpektovalo právo lekárov na minimálny denný a týždenný čas odpočinku

Európska komisia požiadala Taliansko, aby rešpektovalo právo lekárov pracujúcich v službách verejnej zdravotnej starostlivosti na minimálny denný a týždenný čas odpočinku, ako sa vyžaduje smernicou o pracovnom čase (smernica 2003/88/ES). Podľa talianskeho práva sa niekoľko kľúčových práv obsiahnutých v smernici o pracovnom čase, ako je 48 hodinový limit priemerného týždenného pracovného času a minimálny denný odpočinok v trvaní 11 po sebe nasledujúcich hodín, neuplatňuje na „manažérov“, ktorý pracujú vo vnútroštátnej zdravotnej službe. Uvedenou smernicou sa neumožňuje členským štátom, aby vyňali „vrcholových riadiacich pracovníkov alebo iné osoby s právomocou nezávislého rozhodovania“ z uplatňovania týchto práv. Lekári pracujúci v službách verejnej zdravotnej starostlivosti v Taliansku sú formálne klasifikovaní ako „manažéri“ bez toho, aby nutne využívali manažérske výsady alebo autonómiu pri rozhodovaní o svojom vlastnom pracovnom čase. To znamená, že sú nespravodlivo ukrátení o svoje práva podľa smernice o pracovnom čase.

Okrem toho, talianske právo obsahuje ďalšie ustanovenia a pravidlá, ktoré vynímajú pracovníkov vnútroštátnej zdravotnej služby z práva na minimálny denný a týždenný odpočinok. Komisia dostala niekoľko sťažností týkajúcich sa faktu, že v dôsledku toho, že uvedená smernica sa neuplatňuje správne, sú lekári povinní pracovať nadmerne dlho bez primeraného odpočinku.

Žiadosť má podobu odôvodneného stanoviska v súlade s konaním EÚ vo veci porušenia právnych predpisov. Taliansko má teraz dva mesiace na to, aby Komisii oznámilo opatrenia, ktoré prijalo v záujme uvedenia vnútroštátnych právnych predpisov do súladu s právom EÚ. V opačnom prípade môže Komisia podať voči Taliansku podnet na Súdny dvor EÚ.

(O ďalšie informácie môžete požiadať: J. Todd - tel. +32 229 94107 - mobil +32 498 99 4107)

 1. Voľný pohyb: Komisia pokračuje v právnych krokoch voči LITVE, aby tak obhajovala práva občanov EÚ

Európska komisia dáva Litve dva mesiace na dosiahnutie súladu s pravidlami EÚ o voľnom pohybe občanov EÚ a ich rodín po celej EÚ. Žiadosť Komisie má podobu odôvodneného stanoviska (druhý krok trojstupňového postupu EÚ vo veci porušenia právnych predpisov). Litva dostatočne nezabezpečuje uplatňovanie ustanovenia, podľa ktorého vnútroštátne orgány môžu vypovedať len tých občanov EÚ, ktorí sú skutočným, vážnym a existujúcim nebezpečenstvom pre spoločnosť. Cieľom smernice o voľnom pohybe je zabezpečiť, aby občania EÚ mohli v plnej miere využívať svoje právo voľne cestovať, žiť a pracovať kdekoľvek v Európskej únii. Obsahuje aj množstvo záruk pre prípad, že by členské štáty chceli obmedziť právo na voľný pohyb.

Ak Komisia nedostane uspokojivú odpoveď do dvoch mesiacov, môže predložiť Súdnemu dvoru EÚ návrh na začatie konania proti Litve. Smernicu o voľnom pohybe (2004/38/ES) mali členské štáty úplne transponovať do svojich vnútroštátnych právnych predpisov do apríla 2006.

(O ďalšie informácie môžete požiadať: M. Andreeva - tel. +32 229 91382 - mobil +32 498 99 1382)

 1. Elektronické peniaze: Komisia žiada POĽSKO, aby implementovalo pravidlá EÚ

Európska komisia dnes požiadala Poľsko, aby plne implementovalo smernicu o začatí a vykonávaní činností a dohľade nad inštitúciami elektronického peňažníctva (smernica 2009/110/ES). Touto smernicou, všeobecne nazývanou druhá smernica o elektronických peniazoch, sa nahrádza smernica 2000/46/ES a mala byť implementovaná vo všetkých členských štátoch EÚ do 30. apríla 2011.

Žiadosť Komisie má podobu doplňujúceho odôvodneného stanoviska v súlade s konaním EÚ vo veci porušenia právnych predpisov. Prvé odôvodnené stanovisko bolo vydané koncom apríla 2012, keď Poľsko nepredložilo správu o transponovaní uvedenej smernice do vnútroštátnych právnych predpisov (IP/12/418). Poľsko následne oznámilo Komisii, že prevzalo časť požadovaných ustanovení a že úplná transpozícia sa očakáva pred koncom roku 2012. Keďže Poľsko odvtedy neoznámilo úplnú transpozíciu uvedenej smernice, Komisia sa rozhodla vydať doplňujúce odôvodnené stanovisko. Ak Poľsko do dvoch mesiacov neoznámi úplnú transpozíciu práva EÚ, Komisia môže rozhodnúť o predložení veci Súdnemu dvoru Európskej únie. Ďalšie informácie sú k dispozícii na tejto internetovej stránke:
http://ec.europa.eu/internal_market/payments/emoney/transposition/index_en.htm

(O ďalšie informácie môžete požiadať: C. Hughes - tel. +32 2 2964450 - mobil +32 498 964450)

 1. Zdaňovanie: Komisia žiada SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO, aby zabezpečilo, že súkromné plavidlá nebudú používať palivo zaťažené nižšou daňou.

Európska komisia oficiálne požiadala Spojené kráľovstvo, aby zmenilo svoje právne predpisy s cieľom zabezpečiť, že súkromné rekreačné plavidlá ako luxusné jachty nebudú môcť naďalej nakupovať palivo zaťažené nižšou daňou určené pre rybárske plavidlá. Podľa pravidiel EÚ o daňovom označovaní palív musí byť palivo, v prípade ktorého možno využiť zníženú daňovú sadzbu, označené farbivom. Rybárskym plavidlám sa napríklad umožňuje využívať palivo zdaňované nižšou sadzbou dane, ale súkromné plavidlá musia používať palivá zdaňované štandardnou sadzbou.

V súčasnosti právo UK neukladá distribútorom paliva, aby mali dve oddelené palivové nádrže, jednu s označeným palivom zdaňovaným nižšou sadzbou dane a druhú so štandardným palivom zdaňovaným štandardnou sadzbou dane. V dôsledku toho nielenže súkromné rekreačné plavidlá môžu používať palivo určené pre rybárske plavidlá, ale riskujú aj vysoké sankcie, ak cestujú do iného členského štátu a loď skontrolujú miestne úrady.

Žiadosť Komisie má podobu odôvodneného stanoviska. Ak Komisia nedostane uspokojivú odpoveď do dvoch mesiacov, môže predložiť Súdnemu dvoru EÚ návrh na začatie konania proti Spojenému kráľovstvu.

(O ďalšie informácie môžete požiadať: E. Traynor - tel. +32 229 21548 - mobil +32 498 98 3871)


Side Bar