Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV FI EL CS ET HU LT SK

Komisja Europejska

NOTATKA

Bruksela, dnia 30 maja 2013 r.

Główne majowe decyzje o wszczęciu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego

AGENDA CYFROWA

ZATRUDNIENIE i SPRAWY SPOŁECZNE

ENERGIA

PRZEMYSŁ I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

ŚRODOWISKO

SPRAWY WEWNĘTRZNE

SPRAWIEDLIWOŚĆ

RYNEK WEWNĘTRZNY i USLUGI

TRANSPORT

PODATKI I UNIA CELNA

AT

1

BE

1

1

1

CZ

1

EE

1

1

EL

1

1

1

1

ES

1

HU

1

IT

1

FI

1

FR

1

LT

1

PL

1

SK

1

UK

1

1

Przyjmując comiesięczny pakiet decyzji dotyczących uchybień zobowiązaniom państwa członkowskiego, Komisja Europejska podjęła kroki prawne przeciwko państwom członkowskim, które nie wypełniły swoich zobowiązań wynikających z prawa UE. Decyzje te dotyczą wielu sektorów, a ich celem jest zapewnienie właściwego stosowania prawa UE dla dobra obywateli i z korzyścią dla przedsiębiorstw.

Komisja przyjęła dziś 143 decyzji, w tym 15 uzasadnionych opinii i 5 decyzji dotyczących skierowania spraw do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Poniżej przedstawiono streszczenie głównych decyzji. Więcej informacji na temat postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego zawiera notatka MEMO/12/12.

 1. Sprawy skierowane do Trybunału Sprawiedliwości

 1. Agenda cyfrowa: Komisja pozywa ESTONIĘ do Trybunału Sprawiedliwości UE w związku z brakiem niezależności krajowego organu regulacyjnego ds. telekomunikacji

Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu sprawy przeciw Estonii do Trybunału Sprawiedliwości UE w związku z brakiem gwarantowania przez prawo krajowe niezależności krajowego organu regulacyjnego ds. telekomunikacji. Zgodnie z unijnymi przepisami w dziedzinie telekomunikacji krajowe organy, które wykonują zadania regulacyjne, nie mogą jednocześnie posiadać udziałów w przedsiębiorstwach telekomunikacyjnych ani ich kontrolować.

W Estonii część zadań regulacyjnych wykonuje Ministerstwo Gospodarki i Komunikacji, w szczególności w odniesieniu do przydzielania częstotliwości radiowych i procedur zezwoleń związanych z przyznawaniem pasm częstotliwości. Jednocześnie sprawuje ono kontrolę nad przedsiębiorstwem państwowym Levira Ltd – największym operatorem radiowych i telewizyjnych sieci nadawczych w Estonii, który świadczy usługi telekomunikacyjne, takie jak usługi nadawcze i bezprzewodowy dostęp szerokopasmowy.

Komisja przesłała Estonii formalne wezwanie do zapewnienia zgodności z przepisami UE w czerwcu 2012 r. (IP/12/630), ale Estonia nie dokonała zmian w swoich przepisach krajowych, tak by zagwarantować bezstronność organu regulacyjnego ds. telekomunikacji, co może mieć negatywne skutki dla konkurencji w sektorze.

(Dodatkowe informacje: IP/13/480 R. Heath – tel. +32 229 61716 – tel. kom. +32 460 75 0221)

 1. Podatki: Komisja pozywa FRANCJĘ do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku z dyskryminacyjnymi przepisami w zakresie podatku od nieruchomości

Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu sprawy przeciwko Francji do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w związku z dyskryminującymi przepisami podatkowymi dotyczącymi nowych nieruchomości mieszkalnych. Francuskie przepisy umożliwiają korzystanie z przyspieszonej amortyzacji przy inwestycjach w nowe nieruchomości mieszkalne we Francji, ale nie dają podobnych możliwości w przypadku inwestycji za granicą.

Francuskie przepisy podatkowe zezwalają na stosowanie przyspieszonej amortyzacji w przypadku nowych nieruchomości mieszkalnych we Francji, przeznaczonych do najmu przez co najmniej 9 lat. Powoduje to korzystne zasady opodatkowania w odniesieniu do tych inwestycji. Z drugiej strony, francuski podatnik, który inwestuje w nieruchomość mieszkalną przeznaczoną do najmu w innym państwie członkowskim UE nie może korzystać z przyspieszonej amortyzacji, a co za tym idzie — nie może korzystać z przedmiotowych korzyści podatkowych. W praktyce oznacza to, że podatnicy inwestujący tę samą kwotę w nieruchomości za granicą będą ponosili większe obciążenia podatkowe.

Komisja uważa, że takie przepisy są niezgodne z zasadą swobodnego przepływu kapitału, która jest podstawową zasadą jednolitego rynku UE. Skierowanie sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE stanowi ostatni etap postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.

(Dodatkowe informacje: IP/13/473 E. Traynor – tel. +32 229 21548 – tel. kom. +32 498 98 3871)

 1. Środowisko naturalne: Komisja kieruje do Trybunału sprawę przeciwko GRECJI w związku ze składowiskami odpadów na Peloponezie

Komisja Europejska jest zaniepokojona faktem, że Grecja nie chroni swych obywateli przed skutkami niewłaściwego składowania odpadów w regionie Peloponezu. Mimo wcześniejszych ostrzeżeń, składowisko Kiato funkcjonuje niezgodnie z przepisami UE w zakresie gospodarki odpadami i składowania odpadów na wysypiskach, co stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi i dla środowiska. Aby skłonić Grecję do przyspieszenia działań w tym kierunku, Komisja wnosi przeciwko niej sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE, zgodnie z zaleceniem komisarza ds. środowiska Janeza Potočnika.

Dyrektywa w sprawie składowania odpadów wprowadza surowe wymagania techniczne dotyczące składowisk, aby zapobiegać niekorzystnym skutkom dla zdrowia ludzkiego, wody, gleby i powietrza. Różne kontrole na miejscu wykazały, że na składowisku Kiato brakuje miejsca, mimo to nadal funkcjonuje ono bez ważnego zezwolenia, tworząc poważne zagrożenie dla zdrowia i środowiska. Mimo że władze greckie są świadome istnienia tego problemu i próbują go rozwiązać, nie podjęły one jeszcze niezbędnych środków w celu zamknięcia składowiska Kiato i nadal funkcjonuje ono z naruszeniem przepisów UE dotyczących odpadów.

(Dodatkowe informacje: IP/13/483 – J. Hennon - tel. +32 229 53593 – tel. kom. +32 498 95 3593)

 1. Świadczenia z tytułu niepełnosprawności: Komisja pozywa SŁOWACJĘ do Trybunału Sprawiedliwości w związku z dyskryminacją obywateli niepełnosprawnych zamieszkałych za granicą

Komisja Europejska skierowała sprawę przeciwko Republice Słowackiej do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w związku z niewypłacaniem rent inwalidzkich osobom o znacznym stopniu niepełnosprawności zamieszkałym w innych państwach członkowskich, Islandii, Lichtensteinie, Norwegii lub Szwajcarii, niezgodne z przepisami UE w zakresie koordynacji zabezpieczenia społecznego.

Zgodnie ze słowackim prawem trzy rodzaje świadczeń dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, a mianowicie: zasiłek z tytułu opieki („peňažný príspevok na opatrovanie”), zasiłek z tytułu niepełnosprawności („peňažný príspevok na osobnú asistenciu”) oraz zasiłek pieniężny na rekompensatę wzrostu kosztów dla osób niepełnosprawnych („peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov”) są wypłacane jedynie osobom zamieszkałym w Słowacji.

Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE, świadczenia pieniężne z tytułu długotrwałej opieki, które poprawiają warunki życia osób wymagających opieki i wyrównują dodatkowe koszty spowodowane przez ich stan, muszą być traktowane jako zasiłek chorobowy w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Uprawnienie do świadczeń pieniężnych nie może być uzależnione od tego, czy osoba ubiegająca się o nie zamieszkuje w państwie członkowskim, w którym występuje o te świadczenia. Zasada ta umożliwia osobom uzależnionym od opieki swobodne przemieszczanie się do innych państw członkowskich, przy zachowaniu w ich kraju ubezpieczenia prawa do świadczeń pieniężnych z tytułu długotrwałej opieki.

(Dodatkowe informacje: IP/13/476 – J. Todd - tel. +32 229 94107 – tel. kom. +32 498 99 4107)

 1. Świadczenia z zabezpieczenia społecznego: Komisja pozywa Zjednoczone Królestwo do Trybunału Sprawiedliwości UE w związku z nieprawidłowym stosowaniem unijnych przepisów dotyczących zabezpieczenia społecznego

Zgodnie z prawem UE przedmiotowe świadczenia z tytułu zabezpieczenia społecznego należy przyznawać osobom z innych państw członkowskich UE, pod warunkiem że ich stałym miejscem pobytu jest Zjednoczone Królestwo. Warunek ten, a także kryteria określania miejsca zwykłego pobytu, zostały jednomyślnie potwierdzone przez państwa członkowskie na poziomie UE w 2009 r. w ramach aktualizacji unijnych przepisów w zakresie koordynacji zabezpieczenia społecznego (rozporządzenie (WE) nr 987/2009 ustanawiające przepisy wykonawcze dotyczące rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego). Zgodnie z tymi kryteriami, aby uzyskać uznanie miejsca zwykłego pobytu w danym państwie członkowskim, osoba musi wykazać, że jej ośrodek interesów życiowych znajduje się w tym państwie.

Komisja uważa, że kryteria te – określone w prawie UE – są dostatecznie rygorystyczne, a tym samym gwarantują, że jedynie osoby, które faktycznie przeniosły swój ośrodek interesów życiowych do danego państwa członkowskiego uznaje się za posiadające swe miejsce zwykłego pobytu w tym państwie, a nie na terytorium państwa członkowskiego, w którym osoby te zamieszkiwały uprzednio. Skrupulatne i rygorystyczne stosowanie tych kryteriów do określania miejsca zwykłego pobytu stanowi potężne narzędzie dla państw członkowskich w celu zagwarantowania, że przedmiotowe świadczenia z tytułu zabezpieczenia społecznego przyznawane są jedynie osobom faktycznie zamieszkującym na stałe na ich terytorium.

(Dodatkowe informacje: IP/13/475 – J. Todd - tel. +32 229 94107 – tel. kom. +32 498 99 4107)

 1. Inne przypadki zasługujące na uwagę

 1. Transport lotniczy: Komisja zwraca się do BelgiI i Grecji o dokonanie ratyfikacji umowy w sprawie Wspólnego Europejskiego Obszaru Lotniczego z Bałkanami Zachodnimi

Komisja Europejska jest zaniepokojona faktem, że Belgia i Grecja nie ratyfikowały umowy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Bałkanami Zachodnimi w sprawie ustanowienia Wspólnego Europejskiego Obszaru Lotniczego („umowy ECAA”). Brak ratyfikacji umowy ECAA ze strony Belgii i Grecji niekorzystnie wpływa na otwarcie rynku transportu lotniczego z Bałkanami Zachodnimi. Jeżeli belgijskie i greckie władze nie złożą dokumentów ratyfikacyjnych umowy ECAA zgodnie z właściwymi przepisami UE w ciągu najbliższych dwóch miesięcy, Komisja może skierować sprawy przeciw obu państwom do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: IP/13/479 – H. Kearns – tel. +32 229 87638 – tel. kom. +32 498 98 7638)

 1. Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego: Komisja wyraża zaniepokojenie odmową uznawania europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego przez hiszpańskie szpitale publiczne

Komisja Europejska zwróciła się do Hiszpanii o przedstawienie informacji w związku ze skargami, że hiszpańskie szpitale świadczące publiczne usługi zdrowotne odmawiają uznawania europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego. Komisja obawia się, że Hiszpania nie wypełnia swoich zobowiązań wynikających z prawa UE w zakresie udzielenia opieki zdrowotnej w nagłych przypadkach obywatelom innych państw członkowskich tymczasowo przebywającym w Hiszpanii na takich samych warunkach, na jakich jest ona dostępna dla obywateli Hiszpanii w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej.

Wniosek Komisji o udzielenie informacji jest odpowiedzią na coraz większą liczbę otrzymywanych skarg dotyczących szpitali świadczących publiczne usługi zdrowotne, głównie w turystycznych regionach Hiszpanii, które odmawiają leczenia obywateli na podstawie ich europejskich kart ubezpieczenia zdrowotnego, wymagając natomiast ubezpieczeń podróżnych i informacji dotyczących kart kredytowych. Świadczenia publicznej służby zdrowia w Hiszpanii są z reguły bezpłatne i posiadanie europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego uprawnia jej posiadacza do bycia traktowanym na takich samych zasadach jak obywatele hiszpańscy. Jednak w niektórych przypadkach obywatele byli błędnie informowani, że ich europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego jest nieważna, jeśli dysponują oni ubezpieczeniem podróżnym. Inni pacjenci byli przekonani, że zostali przyjęci na podstawie europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego, by później dowiedzieć się, że towarzystwo ubezpieczeniowe, z którym zawarli umowę ubezpieczenia związaną z podróżą, otrzymało rachunek za leczenie.

(Dodatkowe informacje: IP/13/474 – J. Todd – tel. +32 229 94107 – tel. kom. +32 498 99 4107)

 1. Uzasadnione opinie

 1. Energia odnawialna: Belgia i Estonia wezwane do spełnienia wymogów przepisów UE w zakresie energii odnawialnej

Komisja zwróciła się dziś do Belgii i Estonii z formalnym wnioskiem o podjęcie działań w celu zagwarantowania pełnego poszanowania unijnych przepisów w zakresie odnawialnych źródeł energii. Komisja Europejska przesłała uzasadnione opinie do Belgii i Estonii w związku z tym, że nie poinformowały one Komisji o pełnej transpozycji dyrektywy w sprawie energii odnawialnej (dyrektywa 2009/28/WE). Dyrektywa w sprawie odnawialnych źródeł energii miała być wdrożona przez państwa członkowskie w terminie do 5 grudnia 2010 r. Belgia i Estonia nie poinformowały jednak Komisji o wszystkich niezbędnych środkach transpozycji w pełni transponujących dyrektywę do ich ustawodawstwa krajowego. Jeśli te dwa państwa nie wywiążą się ze swoich obowiązków prawnych w terminie dwóch miesięcy, Komisja może skierować sprawy przeciwko nim do Trybunału Sprawiedliwości UE. Te dwie uzasadnione opinie uzupełniają podobne procedury dotyczące Austrii, Cypru, Republiki Czeskiej, Finlandii, Węgier, Irlandii, Polski, Słowenii, Łotwy i Niderlandów.

  Dodatkowe informacje: http://ec.europa.eu/energy/renewables/targets_en.htm

(Dodatkowe informacje: M. Holzner - tel. +32 229 60196 – tel. kom. +32 498 98 2280)

 1. Równość płci: Komisja kontynuuje postępowanie prawne przeciwko Austrii w sprawie praw osób pracujących na własny rachunek

Komisja podjęła dziś decyzję o skierowaniu do władz Austrii uzasadnionej opinii w związku z brakiem pełnej transpozycji dyrektywy w sprawie równości kobiet i mężczyzn w zakresie samozatrudnienia. Termin transpozycji tej dyrektywy upłynął 5 sierpnia 2012 r., a wezwanie do usunięcia uchybienia wysłano do Austrii we wrześniu 2012 r. Do tej pory Austria dokonała tylko częściowej transpozycji tej dyrektywy do prawa krajowego. Powiadomiła ona o szeregu środków transpozycji, ale wciąż brak dalszych środków zarówno na poziomie federalnym, jak i regionalnym.

Dyrektywa dotycząca osób prowadzących działalność na własny rachunek i małżonków współpracujących (2010/41/UE) gwarantuje ochronę socjalną milionów kobiet na rynku pracy wzmacniając przedsiębiorczość kobiet. Zgodnie z obowiązującymi zasadami, kobietom prowadzącym działalność na własny rachunek i współpracującym małżonkom lub partnerom życiowym osób prowadzących działalność na własny rachunek przysługuje zasiłek macierzyński i urlop na co najmniej 14 tygodni, o ile zdecydują się z niego skorzystać. Obecnie zaledwie jedna trzecia przedsiębiorców to kobiety. Jeżeli w ciągu dwóch miesięcy Austria nie udzieli zadowalających wyjaśnień, Komisja może skierować sprawę przeciw niej do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: M. Andreeva – tel. +32 229 91382 – tel. kom. +32 498 99 1382)

 1. Dyrektywa w sprawie zatrzymywania danych: Komisja zwraca się do BELGII o przestrzeganie prawa UE

Komisja Europejska zwróciła się do Belgii o dostosowanie prawa krajowego do przepisów UE w sprawie zatrzymywania danych, gdyż państwo to nie poinformowało Komisji o odpowiednich środkach transpozycji przepisów do prawa krajowego. Wniosek Komisji ma formę uzasadnionej opinii (drugi etap trzyetapowego postępowania UE w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego).

Dyrektywa w sprawie zatrzymywania danych zobowiązuje operatorów telefonii komórkowej i dostawców usług internetowych do przechowywania danych o ruchu i lokalizacji połączeń telekomunikacyjnych (nie zaś danych o treści przekazywanych informacji) na potrzeby egzekwowania prawa. Dyrektywa ta została przyjęta w 2006 r. i powinna była zostać przetransponowana do prawa krajowego do 15 września 2007 r., z możliwością odroczenia zatrzymywania danych z zakresu łączności w odniesieniu do dostępu do internetu, internetowych połączeń telefonicznych i internetowej poczty elektronicznej do 15 marca 2009 r.

Do tej pory Belgia nie dokonała pełnej transpozycji. W szczególności władze belgijskie powinny jeszcze dostosować prawodawstwo krajowe do przepisów UE dotyczących nałożenia na przedsiębiorstwa obowiązku zatrzymywania danych od 6 miesięcy do 2 lat, z zastosowaniem odpowiednich zabezpieczeń w zakresie bezpieczeństwa danych oraz ochrony danych osobowych. Belgia ma obecnie dwa miesiące na doprowadzenie do zgodności z przepisami Unii Europejskiej. Jeżeli nie spełni tego warunku, Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy przeciw niej do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: M. Cercone – tel. +32 229 80963 – tel. kom. +32 498 98 2349)

 1. Swobodny przepływ towarów: Republika Czeska powinna usunąć bariery w przywozie wyrobów jubilerskich z innych państw członkowskich

Komisja Europejska wystąpiła z wnioskiem do Republiki Czeskiej o zmianę jej przepisów i praktyki administracyjnej, tak by umożliwić sprzedaż na jej terytorium wyrobów jubilerskich pochodzących z innych państw członkowskich. W tym konkretnym przypadku czeski urząd probierczy odmawia uznawania znaków stosowanych na wyrobach jubilerskich przez niderlandzki urząd probierczy, argumentując, że znaki te nie umożliwiają rozróżniania produktów pochodzących z UE od produktów pochodzących z państw trzecich (takich jak Chiny i Hongkong). Zdaniem Komisji, obecne przepisy stwarzają barierę dla swobodnego przepływu towarów w ramach rynku wewnętrznego UE i w związku z tym są sprzeczne z art. 34 i 36 TFUE.

Jeżeli chodzi o handel produktami wytworzonymi z metali szlachetnych, Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł wcześniej, że państwa członkowskie nie mogą wymagać umieszczania nowych znaków na produktach przywożonych z innego państwa członkowskiego, w którym zostały one już wprowadzone legalnie do obrotu i oznakowane zgodnie z jego ustawodawstwem, pod warunkiem że informacje zawarte w znakach są równoważne do tych, jakie są przewidziane przez państwo członkowskie przywozu i że są one zrozumiałe dla konsumentów w tym państwie. W związku z tym Komisja wydała uzasadnioną opinię, zwracając się do Republiki Czeskiej o zmianę przepisów, w celu umożliwienia swobodnego przepływu towarów w ramach jednolitego rynku. Jeżeli w ciągu dwóch miesięcy czeskie prawodawstwo nie zostanie odpowiednio zmienione, Komisja może skierować tę sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: C. Corazza – tel. +32 229 51752 – tel. kom. +32 498 99 2862)

 1. Zabezpieczenie społeczne: Komisja zwraca się do Finlandii o usunięcie ograniczeń dotyczących uprawnień pracowników migrujących do świadczeń dla bezrobotnych

Komisja Europejska zwróciła się do Finlandii o usunięcie przepisów dyskryminujących pracowników migrujących pod względem uprawnień do świadczeń dla bezrobotnych. Podobnie jak w większości państw członkowskich UE, w Finlandii obowiązuje ogólny warunek, zgodnie z którym do uzyskania uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych od pracowników wymaga się minimalnego okresu zatrudnienia lub pracy na własny rachunek. W Finlandii jednak pracownicy migrujący ubiegający się o zasiłek dla bezrobotnych muszą dodatkowo przepracować w Finlandii co najmniej cztery tygodnie jako pracownicy najemni, lub cztery miesiące w przypadku samozatrudnienia. Jeżeli wymóg ten nie jest spełniony, okresy ubezpieczenia osoby ubiegającej się o zasiłek dla bezrobotnych przepracowane w innym państwie członkowskim w formie zatrudnienia lub samozatrudnienia nie są brane pod uwagę i w związku z tym nie jest ona uprawniona do zasiłku.

Komisja uważa, że wymóg minimalnych okresów wykonywania pracy najemnej lub prowadzenia działalności na własny rachunek w Finlandii, niezbędny do uznania wcześniejszych okresów przepracowanych w innym państwie członkowskim, jest sprzeczny z przepisami UE. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (art. 45) oraz rozporządzenie (WE) nr 883/2004 (art. 6) zobowiązują państwa członkowskie do uwzględniania okresów ubezpieczenia, pobytu i zatrudnienia, ukończonych zgodnie z ustawodawstwem każdego innego państwa członkowskiego, tak jak gdyby chodziło o okresy ukończone na podstawie ich własnego prawodawstwa. Wymóg ten stanowi jedną z podstawowych zasad dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej. Gwarantuje ona, że korzystając z prawa do swobodnego przemieszczania się, pracownicy migrujący nie będą pozbawiani korzyści związanych z zabezpieczeniem społecznym, do których byliby uprawnieni, gdyby przepracowali całe życie zawodowe w jednym państwie członkowskim.

Komisja wystosowała wezwanie w formie uzasadnionej opinii w ramach unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Finlandia ma obecnie dwa miesiące na powiadomienie Komisji o środkach podjętych w celu doprowadzenia do zgodności z przepisami UE. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy przeciwko Finlandii do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: J. Todd – tel. +32 229 94107 – tel. kom. +32 498 99 4107)

 1. Ubezpieczenia: Komisja wzywa Grecję do doprowadzenia do zgodności z prawem UE

Komisja Europejska wezwała dziś Grecję do prawidłowego stosowania pierwszej i trzeciej dyrektywy dotyczących ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie (73/239/EWG i 92/49/EWG) na rynku usług pomocy drogowej. Zgodnie z greckim prawem firmy ubezpieczeniowe mają obowiązek systematycznie (raz do roku) informować właściwy organ nadzoru ubezpieczeń o swych polisach ubezpieczeniowych w zakresie pomocy drogowej. Komisja uważa, że stanowi to naruszenie prawa UE.

Wspólne zasady, uzgodnione od lat 70-tych XX w., obejmują warunki pierwszego zezwolenia, ciągłego nadzoru ostrożnościowego, w szczególności w odniesieniu do ogólnego stopnia wypłacalności towarzystw ubezpieczeniowych, ich przepisów technicznych i aktywów pokrywających rezerwy. Obejmują one również zniesienie uprzedniego zatwierdzania lub systematycznego powiadamiania o warunkach i taryfach polis, co zachęca towarzystwa ubezpieczeniowe do zdobywania nowych rynków, zwiększając konkurencję. Grecja została więc poproszona o zniesienie omawianego obowiązku. Wezwanie Komisji przyjęło formę uzasadnionej opinii w ramach unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Jeżeli w ciągu dwóch miesięcy nie zostaną zgłoszone żadne środki, mające położyć kres naruszeniu prawa UE, Komisja może skierować sprawę przeciw Grecji do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

(Dodatkowe informacje: C. Hughes – tel. +32 2 2964450 – tel. kom. +32 498 964450)

 1. Swobodny przepływ towarów: Komisja wzywa Grecję do usunięcia barier w handlu dotyczących równoległego wywozu leków

Komisja przesłała Grecji uzasadnioną opinię w związku ze stworzonymi przez to państwo przeszkodami w wywozie produktów farmaceutycznych, co pozbawia potencjalnych eksporterów tych produktów korzyści wynikających z równoległego wywozu. Greckie prawo stanowi, że hurtownicy mogą wywozić leki za granicę, tylko jeżeli kupili przeznaczone do wywozu leki bezpośrednio od firm farmaceutycznych. Wywóz nie jest możliwy, jeżeli kupili je od innych hurtowników. Również sklepy farmaceutyczne, które realizują wywóz produktów farmaceutycznych, nie mogą działać jako pośrednicy w wywozie na rzecz innych sklepów farmaceutycznych. Hurtownicy mogą prowadzić sprzedaż tych leków jako pośrednicy w Grecji, jednak prowadząc swą działalność nie mogą wywozić przedmiotowych produktów. Greckie ograniczenie, o którym mowa, ma zatem taki sam skutek jak ilościowe ograniczenia wywozu, które są dyskryminujące i stanowią tym samym naruszenie art. 35 TFUE.

Państwa członkowskie mogą nakładać pewne obowiązki na posiadaczy pozwoleń na dopuszczenie do obrotu oraz dystrybutorów leków, proporcjonalne do celu związanego ze zdrowiem publicznym — np. w celu zapewnienia właściwych i stałych dostaw leków w danym państwie członkowskim. Gdy ograniczenie jest proporcjonalne do celu ochrony zdrowia publicznego, jest ono zgodne z przepisami UE. Jeżeli jednak wykracza ono poza to, co jest niezbędne do zapewnienia nieprzerwanego zaopatrzenia, jest to nieuzasadniony środek o skutku równoważnym do ograniczeń ilościowych w wywozie.

W związku z tym Komisja przesłała uzasadnioną opinię do Grecji, gdyż państwo to stworzyło przeszkody w wywozie produktów farmaceutycznych. Jeżeli w terminie dwóch miesięcy państwo członkowskie nie poinformuje Komisji o środkach przyjętych w celu pełnego wywiązania się z jego obowiązków prawnych, Komisja może podjąć decyzję o wniesieniu sprawy przeciw niemu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

(Dodatkowe informacje: C. Corazza – tel. +32 229 51752 – tel. kom. +32 498 99 2862)

 1. Środowisko naturalne: Komisja wzywa WĘGRY do transpozycji przepisów UE w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych

Komisja Europejska ponagla Węgry do dokonania transpozycji do prawa krajowego unijnych przepisów w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych. Przedmiotowa dyrektywa ma na celu ograniczenie wykorzystywania zwierząt w doświadczeniach i wymaga stosowania, jeżeli jest to możliwe, rozwiązań alternatywnych, przy jednoczesnym gwarantowaniu utrzymania najwyższej jakości badań naukowych w UE. Dyrektywa miała zostać przetransponowana do prawa krajowego do 10 listopada 2012 r. Węgry nie dotrzymały wyznaczonego terminu, dlatego 31 stycznia 2013 r. przesłano im wezwanie do usunięcia uchybienia.

Węgry poinformowały Komisję o odpowiednich przepisach krajowych w marcu 2013 r., ale Komisja nadal jest zaniepokojona faktem, że niektóre przepisy nie zostały włączone do prawa krajowego Węgier. W szczególności węgierskie ustawodawstwo nie wydaje się zapewniać wystarczającej ochrony naczelnych wykorzystywanych do celów doświadczalnych. W związku z tym Komisja przesyła uzasadnioną opinię i jeżeli Węgry w ciągu dwóch miesięcy nie podejmą działań, sprawa może zostać przekazana do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który może nałożyć kary finansowe.

(Dodatkowe informacje: J. Hennon – tel. +32 229 53593 – tel. kom. +32 498 95 3593)

 1. Czas pracy: Komisja wzywa Włochy do szanowania prawa lekarzy do minimalnego czasu dziennego i tygodniowego odpoczynku

Komisja Europejska wezwała Włochy do poszanowania prawa lekarzy zatrudnionych w publicznej służbie zdrowia do minimalnego czasu dziennego i tygodniowego odpoczynku, zgodnie z wymogami dyrektywy w sprawie czasu pracy (dyrektywa 2003/88/WE). Zgodnie z prawem włoskim niektóre z podstawowych praw zawartych w dyrektywie dotyczącej czasu pracy, takie jak limit średniego tygodniowego czasu pracy wynoszący 48–godzin i minimalny czas dziennego odpoczynku w wymiarze 11 kolejnych godzin, nie mają zastosowania do „kierowników”, pracujących w krajowej służbie zdrowia. Dyrektywa umożliwia państwom członkowskim wyłączanie „pracowników zarządzających lub innych osób posiadających autonomiczną właściwość do podejmowania decyzji” z tych praw. Jednak lekarze pracujący we włoskiej publicznej służbie zdrowia są formalnie zaklasyfikowani jako „kierownicy”, nie mając jednocześnie możliwości korzystania z uprawnień kierowniczych ani możliwości podejmowania decyzji, dotyczących własnego czasu pracy. Oznacza to, że są oni w sposób nieuzasadniony pozbawieni praw przysługujących im na mocy dyrektywy w sprawie czasu pracy.

Ponadto prawo włoskie zawiera inne przepisy i zasady, które wyłączają pracowników krajowej służby zdrowia z prawa do minimalnego czasu dziennego i tygodniowego odpoczynku. Komisja otrzymała szereg skarg dotyczących faktu, że w wyniku nieprawidłowego stosowania dyrektywy lekarze są zobowiązani do pracy przez nadmiernie długi czas bez odpowiedniego odpoczynku.

Wezwanie Komisji ma formę uzasadnionej opinii w ramach unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Włochy mają obecnie dwa miesiące na powiadomienie Komisji o środkach podjętych w celu dostosowania prawodawstwa krajowego do prawa UE. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy przeciw Włochom do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: J. Todd – tel. +32 229 94107 – tel. kom. +32 498 99 4107)

 1. Swobodne przemieszczanie się osób: Komisja kontynuuje postępowanie przeciwko Litwie w sprawie ochrony praw obywateli UE

Komisja Europejska dała Litwie dwa miesiące na doprowadzenie do zgodności z przepisami UE dotyczącymi swobodnego przepływu obywateli UE oraz członków ich rodzin w całej UE. Wniosek Komisji ma formę uzasadnionej opinii (drugi etap trzyetapowego postępowania UE w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego). Litwa nie gwarantuje w wystarczającym stopniu, że organy krajowe mogą wydalić jedynie tych obywateli UE, którzy stanowią faktyczne, poważne i aktualne zagrożenie dla społeczeństwa. Dyrektywa w sprawie swobodnego przepływu osób ma na celu zapewnienie obywatelom UE możliwości pełnego korzystania z prawa do swobodnego podróżowania, zamieszkania i podjęcia pracy w dowolnym miejscu w Unii Europejskiej. Zawiera ona także szereg zabezpieczeń, w przypadku gdy państwa członkowskie chcą ograniczyć prawo do swobodnego przemieszczania się.

W przypadku braku zadowalającej odpowiedzi w ciągu dwóch miesięcy Komisja może skierować sprawę przeciw Litwie do Trybunału Sprawiedliwości UE. Dyrektywa w sprawie swobodnego przepływu osób (2004/38/WE) powinna zostać w pełni przetransponowana przez państwa członkowskie do przepisów krajowych do kwietnia 2006 r.

(Dodatkowe informacje: M. Andreeva – tel. +32 229 91382 – tel. kom. +32 498 99 1382)

 1. Pieniądz elektroniczny: Komisja wzywa Polskę do wdrożenia unijnych przepisów

Komisja Europejska wezwała dziś Polskę do pełnego wdrożenia dyrektywy w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru nad takimi instytucjami (dyrektywa 2009/110/WE). Przedmiotowa dyrektywa, zwana potocznie drugą dyrektywą w sprawie pieniądza elektronicznego, zastąpiła dyrektywę 2000/46/WE i miała zostać wprowadzona w życie we wszystkich państwach członkowskich do 30 kwietnia 2011 r.

Wezwanie Komisji przyjęło formę dodatkowej uzasadnionej opinii w ramach unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Pierwsza uzasadniona opinia została wydana pod koniec kwietnia 2012 r., po tym, jak Polska nie zgłosiła, że dokonała transpozycji dyrektywy do prawa krajowego (IP/12/418). Następnie Polska powiadomiła Komisję, że dokonała części wymaganej transpozycji przepisów i że pełnej transpozycji należało spodziewać się przed końcem 2012 r. Wobec braku powiadomienia przez Polskę o pełnej transpozycji dyrektywy od tego czasu Komisja postanowiła wydać dodatkową uzasadnioną opinię. W przypadku braku zgłoszenia w terminie dwóch miesięcy środków pełnej transpozycji prawa UE, Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy przeciw Polsce do Trybunału Sprawiedliwości UE. Dodatkowe informacje:
http://ec.europa.eu/internal_market/payments/emoney/transposition/index_en.htm

(Dodatkowe informacje: C. Hughes – tel. +32 2 2964450 – tel. kom. +32 498 964450)

 1. Podatki: Komisja wzywa Zjednoczone Królestwo do dopilnowania, aby prywatne statki nie stosowały nisko opodatkowanego paliwa.

Komisja zwróciła się do Zjednoczonego Królestwa z formalnym wnioskiem o zmianę jego przepisów w celu uniemożliwienia prywatnym statkom rekreacyjnym, takim jak luksusowe jachty, zakupu nisko opodatkowanego paliwa przeznaczonego dla statków rybackich. Na mocy przepisów UE dotyczących znakowania paliwa, na które przysługuje obniżona stawka opodatkowania, paliwo takie musi być oznaczone odpowiednim barwnikiem. Prawo do korzystania z paliwa o obniżonej stawce opodatkowania mają na przykład statki rybackie, ale prywatne statki muszą stosować paliwo objęte normalną stawką opodatkowania.

Obowiązujące ustawodawstwo Zjednoczonego Królestwa nie nakłada na dystrybutorów paliwa obowiązku posiadania dwóch oddzielnych zbiorników paliwa, jednego na oznakowane barwnikiem paliwo objęte obniżoną stawką opodatkowania i drugiego na zwykłe paliwo, objęte normalną stawką opodatkowania. W związku z tym prywatne statki rekreacyjne nie tylko mogą stosować paliwo przeznaczone dla statków rybackich, ale też ryzykują znaczące kary przy podróżach do innych państw członkowskich, w przypadku kontroli statku przez władze lokalne.

Swoje wezwanie Komisja wystosowała w formie uzasadnionej opinii. Jeżeli w terminie dwóch miesięcy Zjednoczone Królestwo nie udzieli zadowalających wyjaśnień, Komisja może pozwać je do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: E. Traynor – tel. +32 229 21548 – tel. kom. +32 498 98 3871)


Side Bar