Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV FI EL CS ET HU PL SK

Europos Komisija

PRANEŠIMAS

Briuselis, 2013 m. gegužės 30 d.

Gegužės mėn. sprendimų dėl pažeidimų rinkinys. Pagrindiniai sprendimai

SKAITMENINĖ DARBOTVARKĖ

SOCIALINIAI REIKALAI

ENERGETIKA

VERSLUMAS

APLINKA

VIDAUS REIKALAI

TEISINGUMAS

PASLAUGOS

TRANSPORTAS

MOKESČIŲ IR MUITŲ SĄJUNGA

AT

1

BE

1

1

1

CZ

1

EE

1

1

EL

1

1

1

1

ES

1

HU

1

IT

1

FI

1

FR

1

LT

1

PL

1

SK

1

UK

1

1

Mėnesiniu sprendimų dėl pažeidimų rinkiniu Europos Komisija imasi teisinių veiksmų prieš valstybes nares, kurios netinkamai vykdo ES teisėje nustatytus įsipareigojimus. Šiais įvairiems sektoriams skirtais sprendimais siekiama užtikrinti, kad ES teisė būtų taikoma tinkamai ir teiktų naudą piliečiams bei įmonėms.

Šiandien Komisija priėmė 143 sprendimus, įskaitant 15 pagrįstų nuomonių ir 5 Europos Sąjungos Teisingumo Teismui perduotas bylas. Toliau pateikiama pagrindinių sprendimų santrauka. Daugiau informacijos apie pažeidimų procedūrą pateikiama MEMO/12/12.

 1. Teisingumo Teismui perduotos bylos

 1. Skaitmeninė darbotvarkė. Komisija Teisingumo Teisme kelia ESTIJAI bylą dėl nacionalinės telekomunikacijų reguliavimo institucijos nepriklausomumo

Europos Komisija nusprendė ES Teisingumo Teisme iškelti Estijai bylą dėl nacionalinio įstatymo, kuriuo neužtikrinamas nacionalinės telekomunikacijų reguliavimo institucijos nešališkumas. Pagal ES telekomunikacijų teisės nuostatas nacionalinės reguliavimą vykdančios institucijos negali kartu būti ir telekomunikacijų bendrovių savininkės ar jas kontroliuoti.

Estijos ekonomikos ir komunikacijų ministerija atlieka tam tikras reguliavimo funkcijas, visų pirma skirstant radijo dažnius ir atliekant leidimų naudotis dažniais išdavimo procedūras. Kartu ji kontroliuoja valstybei priklausančią bendrovę „Levira Ltd“ – didžiausią Estijos televizijos ir radijo transliavimo tinklo operatorę, teikiančią tokias telekomunikacijų paslaugas kaip transliavimas ir belaidžio plačiajuosčio ryšio prieiga.

2012 m. birželio mėn. Komisija nusiuntė Estijai oficialų prašymą laikytis ES teisės (IP/12/630), tačiau Estija nepakeitė nacionalinės teisės nuostatų, kad užtikrintų telekomunikacijų reguliuotojo nešališkumą, o tai gali neigiamai atsiliepti konkurencijai šiame sektoriuje.

(Daugiau informacijos: IP/13/480 - R. Heath - tel. (+32-2) 29 61716 - mob. tel. (+32) 460 75 0221)

 1. Apmokestinimas. Komisija Teisingumo Teisme kelia PRANCŪZIJAI bylą dėl diskriminacinių nekilnojamo turto mokesčio nuostatų

Europos Komisija nusprendė ES Teisingumo Teisme iškelti Prancūzijai bylą dėl diskriminacinių naujo gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto apmokestinimo nuostatų. Pagal Prancūzijos teisę, investuojant į naują gyvenamosios paskirties nekilnojamąjį turtą Prancūzijoje, pagreitinto nusidėvėjimo nuostatomis pasinaudoti galima, o investuojant į tokį patį turtą užsienyje – ne.

Prancūzijos mokesčių teisėje nustatyta, kad pagreitinto nusidėvėjimo nuostatos taikytinos Prancūzijoje esančiam naujam gyvenamosios paskirties nekilnojamajam turtui, kuris bus nuomojamas ne mažiau kaip 9 metus. Dėl to šioms investicijos taikoma palankesnė apmokestinimo tvarka. Prancūzijos mokesčių mokėtojas, investuojantis į gyvenamosios paskirties nekilnojamąjį turtą kitoje ES valstybėje narėje, pagreitinto nusidėvėjimo nuostatomis – taigi ir šia mokesčių lengvata – pasinaudoti negali. Praktiškai tai reiškia, kad mokesčių mokėtojai, investuojantys tokią pačią sumą į nekilnojamąjį turtą užsienyje, moka didesnius mokesčius.

Komisijos nuomone, šios nuostatos pažeidžia laisvą kapitalo judėjimą – pagrindinį ES bendrosios rinkos principą. Bylos ES Teisingumo Teisme iškėlimas yra paskutinis pažeidimo nagrinėjimo procedūros etapas.

(Daugiau informacijos: IP/13/473 - E. Traynor - tel. (+32-2) 29 21548 - mob. tel. (+32) 498 98 3871)

 1. Aplinka. Komisija duoda GRAIKIJĄ į Teismą dėl sąvartyno Peloponese

Europos Komisijai kelia nerimą tai, kad Graikija nesaugo savo piliečių nuo prastai tvarkomų atliekų poveikio Peloponeso regione. Nepaisant anksčiau siųstų įspėjimų, Kiato sąvartynas tebeveikia – taip pažeidžiamos atliekų tvarkymą ir sąvartynų veiklą reglamentuojančios ES teisės nuostatos ir keliamas rimtas pavojus žmonių sveikatai ir aplinkai. Norėdama priversti Graikiją greičiau imtis veiksmų, Komisija, vadovaudamasi už aplinką atsakingo Komisijos nario Janezo Potočniko rekomendacija, kelia Graikijai bylą ES Teisingumo Teisme.

Siekiant išvengti žalos žmonių sveikatai, vandeniui, dirvožemiui ir orui, Sąvartynų direktyvoje nustatyti griežti techniniai reikalavimai sąvartynams. Įvairūs vietoje atlikti patikrinimai parodė, kad Kiato sąvartyne nebėra vietos, tačiau, nors ir be leidimo, jis, keliant rimtą pavojų sveikatai ir aplinkai, toliau naudojamas. Graikijos valdžios institucijos pripažįstą šią problemą ir bando ją spręsti, tačiau reikiamų priemonių sąvartynui išvalyti dar nesiimta, o Kiato sąvartynas, pažeidžiant ES atliekų tvarkymo teisę, toliau naudojamas.

(Daugiau informacijos: IP/13/483 - J. Hennon - tel. (+32-2) 29 53593 - mob. tel. (+32) 498 95 3593)

 1. Negalios išmokos. Komisija Teisingumo Teisme kelia SLOVAKIJAI bylą dėl sunkią negalią turinčių asmenų, kurie gyvena užsienyje, diskriminavimo

Europos Komisija ES Teisingumo Teisme iškėlė Slovakijos Respublikai bylą, nes ji, pažeisdama ES teisės nuostatas dėl socialinės apsaugos koordinavimo, nemoka negalios išmokų sunkią negalią turintiems asmenims, gyvenantiems kitose valstybėse narėse, Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje ar Šveicarijoje.

Pagal Slovakijos teisę, trijų tipų sunkios negalios išmokos – slaugymo pašalpa (peňažný príspevok na opatrovanie), neįgalumo pašalpa (peňažný príspevok na osobnú asistenciu) ir sunkią negalią turinčio asmens patiriamų didesnių išlaidų piniginė kompensacija (peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov) – mokamos tik Slovakijoje gyvenantiems asmenims.

Vadovaujantis ES Teisingumo Teismo praktika, piniginės ilgalaikės slaugos išmokos, leidžiančios bendrai pagerinti asmenų, kuriems reikalinga slauga, gyvenimo lygį kompensuojant papildomas išlaidas, patiriamas dėl jų būklės, laikytinos sveikatos draudimo išmokomis, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo. Teisė gauti šias pinigines išmokas nepriklauso nuo to, ar asmuo gyvena valstybėje narėje, kurioje prašo tokios išmokos. Nuo slaugos priklausomiems asmenims ši nuostata leidžia persikelti į kitą valstybę narę, išsaugant teisę gauti iš savo draudimo šalies pinigines ilgalaikės slaugos išmokas.

(Daugiau informacijos: IP/13/476 - J. Todd - tel. (+32) 299 94107 - mob. tel. (+32) 498 99 4107)

 1. Socialinės apsaugos išmokos. Komisija duoda JUNGTINĘ KARALYSTĘ į Teismą dėl neteisingo ES socialinės apsaugos teisės taikymo

Pagal ES teisę, kitose ES valstybėse narėse gyvenantiems asmenims socialinės apsaugos išmokos turi būti skiriamos tik su sąlyga, kad jų nuolatinė gyvenamoji vieta yra Jungtinėje Karalystėje. 2009 m. šią sąlygą bei nuolatinės gyvenamosios vienos nustatymo kriterijus valstybės narės vienbalsiai patvirtino ES lygmeniu, peržiūrint ES teisės nuostatas dėl socialinės apsaugos koordinavimo (Reglamentas (EB) Nr. 987/2009, nustatantis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo įgyvendinimo tvarką). Taikant šiuos kriterijus, tikrai nuolat gyvenančiu valstybėje narėje laikomas asmuo, galintis įrodyti, kad toje šalyje yra pagrindinių jo interesų centras.

Komisijos nuomone, šie ES teisėje nustatyti kriterijai pakankamai griežti ir todėl užtikrina, kad nuolatiniais gyventojais būtų laikomi tie asmenys, kurių pagrindinių interesų centras tikrai persikėlė į kitą valstybę narę ir kurie nebegyvena valstybėje narėje, kurioje gyveno iki tol. Jei šie nuolatinės gyvenamosios vietos nustatymo kriterijai taikomi nuosekliai ir griežtai, tai yra puiki priemonė, kuria valstybės narės užtikrina, kad šios socialinės išmokos būtų skiriamos tik tiems asmenims, kurie iš tikrųjų nuolat gyvena jų teritorijoje.

(Daugiau informacijos: IP/13/475 - J. Todd - tel. (+32) 299 9410 - mob. tel. (+32) 498 99 4107)

 1. Kitų sričių bylos

 1. Oro transportas. Komisija ragina BELGIJĄ ir GRAIKIJĄ greičiau ratifikuoti susitarimą su Vakarų Balkanų valstybėmis dėl Europos bendrosios aviacijos erdvės

Europos Komisija susirūpinusi, kad Belgija ir Graikija vis dar neratifikavo Europos Sąjungos, jos valstybių narių ir Vakarų Balkanų valstybių susitarimo dėl Europos bendrosios aviacijos erdvės sukūrimo (toliau – EBAE susitarimas). Tai, kad EBAE susitarimas neratifikuotas Belgijoje ir Graikijoje, trukdo atverti aviacijos rinką Vakarų Balkanų šalims. Belgijos ir Graikijos valdžios institucijoms per artimiausius du mėnesius nedeponavus EBAE susitarimo ratifikavimo dokumento, kaip nustatyta atitinkamomis ES teisės nuostatomis, Komisija gali iškelti šioms dviem šalims bylą ES Teisingumo Teisme.

(Daugiau informacijos: IP/13/479 - H. Kearns - tel. (+32) 229 87638 - mob. tel. (+32) 498 98 7638)

 1. Europos sveikatos draudimo kortelė. Komisija išreiškia susirūpinimą dėl ISPANIJOS viešosios ligoninės, nepripažįstančios ESDK

Europos Komisija paprašė Ispanijos pateikti informacijos, susijusios su skundais, kad viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios Ispanijos ligoninės nepripažįsta Europos sveikatos draudimo kortelės (ESDK). Komisija susirūpinusi, kad Ispanija galimai nevykdo savo ES teisėje nustatyto įsipareigojimo laikinai šalyje viešintiems kitų valstybių narių gyventojams teikti sveikatos priežiūros paslaugas tokiomis pačiomis sąlygomis kaip Ispanijos piliečiams pagal visuomenės sveikatos priežiūros sistemą.

Pateikti informaciją Komisija paprašė pagausėjus skundų dėl viešąsias sveikatos priežiūras teikiančių ligoninių (dažniausiai turistiniuose Ispanijos regionuose), kurios atsisako gydyti piliečius jiems pateikus Europos sveikatos draudimo kortelę ir reikalauja kelionių draudimo liudijimo bei kreditinės kortelės duomenų. Iš esmės sveikatos priežiūra Ispanijoje yra nemokama, o Europos sveikatos draudimo kortelės turėtojas įgyja tokias pačias teises kaip Ispanijos piliečiai. Tačiau tam tikrais atvejais piliečiai buvo klaidingai informuojami, kad be kelionės draudimo jų Europos sveikatos draudimo kortelė negalioja. Kitais atvejais pacientai manė, kad yra gydomi pagal pateiktą Europos sveikatos draudimo kortelę, o vėliau paaiškėjo, kad sąskaita už gydymą buvo pateikta jų kelionės draudimo bendrovei.

(Daugiau informacijos: IP/13/474 - J. Todd - tel. (+32) 299 94107 - mob. tel. (+32) 498 99 4107)

 1. Pagrįstos nuomonės

 1. Atsinaujinančioji energija. BELGIJA ir ESTIJA paragintos laikytis ES teisės nuostatų dėl atsinaujinančiosios energijos

Šiandien Komisija oficialiai paprašė Belgijos ir Estijos imtis priemonių, kad būtų laikomasi visų ES teisės nuostatų dėl atsinaujinančiųjų energijos išteklių. Europos Komisija išsiuntė pagrįstą nuomonę Belgijai ir Estijai, nepranešusioms Komisijai iki galo į nacionalinę teisę perkėlus Atsinaujinančiųjų energijos išteklių direktyvos (Direktyva 2009/28/EB). Atsinaujinančiųjų energijos išteklių direktyvą valstybės narės turėjo įgyvendinti iki 2010 m. gruodžio 5 d. Tačiau Belgija ir Estija nepranešė Komisijai apie reikiamas priemones, kad direktyva būtų visiškai perkelta į šių šalių nacionalinę teisę. Šioms dviem valstybėms narėms per du mėnesius neįgyvendinus savo teisinių įsipareigojimų Komisija gali nuspręsti iškelti joms bylą Teisingumo Teisme. Be šių dviejų pagrįstų nuomonių, panašios procedūros vykdomos Airijos, Austrijos, Čekijos, Kipro, Latvijos , Lenkijos, Nyderlandų, Slovėnijos, Suomijos ir Vengrijos atžvilgiu.

  Daugiau informacijos: http://ec.europa.eu/energy/renewables/targets_en.htm

(Daugiau informacijos: M. Holzner - tel. (+32) 229 60196 - mob. tel. (+32) 498 98 2280)

 1. Lyčių lygybė. Komisija tęsia procedūrą prieš Austriją dėl savarankiškai dirbančių asmenų teisių

Šiandien Komisija nusprendė išsiųsti pagrįstą nuomonę Austrijai, nevisiškai perkėlusiai į nacionalinę teisę direktyvą dėl savarankiškai dirbančių vyrų ir moterų lygybės. Šios direktyvos perkėlimo terminas baigėsi 2012 m. rugpjūčio 5 d., o 2012 m. rugsėjo mėn. Austrijai išsiųstas oficialus pranešimas. Kol kas Austrija tik iš dalies perkėlė direktyvą į nacionalinę teisę. Ji pranešė apie įvairias perkėlimo priemones, tačiau kai kurios reikiamos federalinio ir regioninio lygmens priemonės vis dar nepriimtos.

Direktyva dėl savarankiškai dirbančių asmenų ir padedančių sutuoktinių (2010/41/ES) milijonams moterų darbo rinkoje užtikrinama socialinė apsauga ir skatinamas jų verslumas. Pagal šias nuostatas savarankiškai dirbančioms moterims ir joms padedantiems sutuoktiniams ar sugyventiniams mokama pakankama motinystės (tėvystės) pašalpa ir suteikiamos bent 14 savaičių motinystės (tėvystės) atostogos, jei jų pageidaujama. Kol kas tik trečdalis verslininkų yra moterys. Per du mėnesius negavusi tinkamo atsakymo, Komisija gali iškelti Austrijai bylą ES Teisingumo Teisme.

(Daugiau informacijos: M. Andreeva - tel. (+32) 229 91382 - mob. tel. (+32) 498 99 1382)

 1. Duomenų saugojimo direktyva. Komisija prašo BELGIJOS laikytis ES teisės nuostatų

Europos Komisija paprašė Belgijos suderinti savo teisės aktus su ES teisės nuostatomis dėl duomenų saugojimo, nes ji nepranešė Komisijai apie priimtas šių nuostatų perkėlimo į nacionalinę teisę priemones. Komisijos prašymas išdėstytas pagrįstoje nuomonėje (tai antras iš trijų ES pažeidimo nagrinėjimo procedūros etapų).

Pagal Duomenų saugojimo direktyvą telefono ryšio bendrovės ir interneto paslaugų teikėjai privalo saugoti telekomunikacijų srauto ir vietos nustatymo duomenis (bet ne komunikavimo turinio duomenis) teisėsaugos tikslais. Ši direktyva priimta 2006 m. ir turėjo būti perkelta į nacionalinę teisę iki 2007 m. rugsėjo 15 d., su galimybe atidėti šios direktyvos taikymą ryšių duomenų, susijusių su interneto prieiga, interneto telefonija ir interneto elektroniniu paštu, saugojimui iki 2009 m. kovo 15 d.

Belgija šią direktyvą į nacionalinę teisę perkėlė nevisiškai. Belgijos valdžios institucijos dar turi suderinti nacionalinius teisės aktus su ES teisės nuostatomis, pagal kurias įmonės privalo nuo 6 mėnesių iki 2 metų saugoti duomenis taikant tinkamas duomenų apsaugos ir saugumo priemones. Belgijai suteikiamas dviejų mėnesių laikotarpis šios nuostatoms įgyvendinti. Jai to nepadarius, Komisija gali nuspręsti perduoti bylą ES Teisingumo Teismui.

(Daugiau informacijos: M. Cercone - tel. (+32) 229 80963 - mob. tel. (+32) 498 98 2349)

 1. Laisvas prekių judėjimas. ČEKIJA turi panaikinti juvelyrinių dirbinių importo iš kitų valstybių narių kliūtis

Europos Komisija paprašė Čekijos pakeisti savo teisės nuostatas ir administracinę praktiką, kad šioje šalyje būtų galima prekiauti juvelyriniais dirbiniais iš kitų valstybių narių. Nagrinėjamu atveju Čekijos prabavimo tarnyba nepripažino Nyderlandų prabavimo tarnybos prabavimo ženklo ant juvelyrinių dirbinių – ji teigė negalinti iš šio ženklo nustatyti, ar dirbinys yra ES, ar trečiųjų šalių (kaip antai Kinijos ar Honkongo) kilmės. Komisija tvirtina, kad taikomos nuostatos kliudo laisvam prekių judėjimui ES vidaus rinkoje ir todėl prieštarauja SESV 34 ir 36 straipsniams.

Dėl prekybos tauriųjų metalų gaminiais ES Teisingumo Teismas nurodė, kad valstybės narės negali reikalauti, kad gaminiai, importuoti iš kitos valstybės narės, kurioje jie teisėtai parduodami ir paženklinti prabavimo ženklu pagal tos valstybės teisės aktus, būtų paženklinti nauju prabavimo ženklu, jeigu to prabavimo ženklo informacija yra lygiavertė nustatytajai importo valstybės narės ir suprantama tos valstybės vartotojams. Todėl Komisija pateikė Čekijai pagrįstą nuomonę, kurioje reikalaujama pakeisti teisės aktus taip, kad būtų užtikrintas laisvas prekių judėjimas bendrojoje rinkoje. Jeigu per du mėnesius Čekijos teisės aktais nebus atitinkamai pakeisti, Komisija gali perduoti bylą ES Teisingumo Teismui.

(Daugiau informacijos: C. Corazza - tel. (+32) 229 51752 - mob. tel. (+32) 498 99 2862)

 1. Socialinė apsauga. Komisija prašo SUOMIJOS panaikinti darbuotojų migrantų teisės gauti nedarbo išmokas apribojimus

Europos Komisija paprašė Suomijos panaikinti diskriminacinę sąlygą, kuria ribojama darbuotojų migrantų teisė gauti nedarbo išmokas. Kaip ir daugelyje ES valstybių narių, Suomijoje taikoma bendroji sąlyga, pagal kurią darbuotojas įgyja teisę gauti nedarbo išmokas tik išdirbęs (kaip samdomas darbuotojas ar savarankiškai) nustatytą minimalų laikotarpį. Tačiau be šios sąlygos, Suomijos darbuotojai migrantai, prašantys nedarbo išmokos, taip pat turi būti išdirbę Suomijoje ne mažiau kaip keturias savaites kaip samdomi darbuotojai arba keturis mėnesius kaip savarankiškai dirbantys asmenys. Jei šis reikalavimas netenkinamas, į prašytojo draudimą, apimantį jo darbo (savarankiško darbo) laiką kitoje valstybėje narėje, neatsižvelgiama ir todėl jis neturi teisės gauti nedarbo išmokas.

Komisijos nuomone, tai, kad į ankstesnius darbo laikotarpius kitoje valstybėje narėje atsižvelgiama tik su sąlyga, kad asmuo nustatytą minimalų laikotarpį kaip samdomas darbuotojas ar savarankiškai dirbo Suomijoje, prieštarauja ES teisės aktams. Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo (45 straipsnyje) ir Reglamente (EB) Nr. 883/2004 (6 straipsnyje) nustatyta, kad valstybės narės privalo atsižvelgti į draudimo laikotarpius bei gyvenimo ir darbo laikotarpius, kuriais taikyta kitos valstybės narės teisė, taip pat, kaip atsižvelgtų į atitinkamus laikotarpius, kuriais taikyta jų šalies teisė. Šis reikalavimas yra vienas iš pagrindinių Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo principų. Taip užtikrinama, kad naudodamiesi judėjimo laisve darbuotojai migrantai neprarastų socialinės apsaugos privalumų, kuriuos jie būtų įgiję visą gyvenimą dirbdami vienoje valstybėje narėje.

Komisijos prašymas išdėstytas pagrįstoje nuomonėje, kuri teikiama vykdant ES pažeidimo nagrinėjimo procedūrą. Per du mėnesius Suomija turi pranešti Komisijai apie priemones, kurių imtasi ES teisės nuostatoms įgyvendinti. Kitu atveju Komisija gali nuspręsti iškelti Suomijai bylą ES Teisingumo Teisme.

(Daugiau informacijos: J. Todd - tel. (+32) 229 94107 - mob. tel. (+32) 498 99 4107)

 1. Draudimas. Komisija prašo GRAIKIJOS laikytis ES teisės

Šiandien Europos Komisija paprašė Graikijos savo įstatyme dėl pagalbos kelyje paslaugų teisingai taikyti Pirmą ir Trečią ne gyvybės draudimo direktyvas (73/239/EEB ir 92/49/EEB). Pagal Graikijos teisę draudikai privalo reguliariai (kartą per metus) pranešti kompetentingai draudimo priežiūros institucijai apie savo išduotus pagalbos kelyje draudimo liudijimus. Komisijos nuomone, tai yra ES teisės pažeidimas.

Dar 1970 m. buvo susitarta dėl bendrų taisyklių, kurios, be kita ko, apima pirminio leidimo suteikimo draudimo bendrovėms sąlygas, reguliarią rizikos ribojimo principais pagrįstą priežiūrą, pirmiausia susijusią su jų bendru mokumu, techniniais atidėjiniais ir juos dengiančiu turtu. Taip pat jose atsisakyta išankstinio leidimo ir pranešimo apie draudimo sąlygas bei tarifus procedūrų – tai skatina draudimo bendroves įžengti į naujas rinkas ir didinti konkurenciją. Todėl Graikijos prašoma panaikinti š reikalavimą. Komisijos prašymas išdėstytas pagrįstoje nuomonėje, kuri teikiama vykdant ES pažeidimo nagrinėjimo procedūrą. Jeigu per du mėnesius nebus pranešta apie priemones, kurių imtasi ES teisės pažeidimui panaikinti, Komisija gali nuspręsti iškelti Graikijai bylą Europos Sąjungos Teisingumo Teisme.

(Daugiau informacijos: C. Hughes - tel. (+32-2) 2964450 - mob. tel. (+32) 498 964450)

 1. Laisvas prekių judėjimas. Komisija prašo GRAIKIJOS panaikinti prekybos kliūtis vaistų lygiagrečiojo eksporto srityje

Komisija išsiuntė pagrįstą nuomonę Graikijai, kuri sudaro kliūtis vaistų eksporto srityje, taip neleisdama potencialiems produktų eksportuotojams pasinaudoti lygiagrečiojo eksporto privalumais. Graikijos teisėje nustatyta, kad didmenininkai gali eksportuoti vaistus į užsienį tik tuomet, jei vaistai buvo įsigyti ketinant juos eksportuoti tiesiai iš farmacijos bendrovės. Tai neįmanoma, jei vaistai perkami iš kito didmenininko. Be to, vaistus eksportuojantys pardavėjai negali tarpininkauti kitiems vaistų pardavėjams vykdant eksportą. Šie didmenininkai gali parduoti tokius vaistus kaip tarpininkai Graikijoje, tačiau tai negali būti šių produktų eksportas. Taigi Graikijoje taikomas apribojimas turi eksporto apribojimui lygiavertį poveikį, todėl yra diskriminacinis ir pažeidžia SESV 35 straipsnį.

Valstybės narės gali nustatyti tam tikrus įpareigojimus leidimo prekiauti turėtojams ir vaistų platintojams, kurie yra proporcingi siekiamam visuomenės sveikatos tikslui, pavyzdžiui, užtikrinti atitinkamoje valstybėje narėje tinkamą ir nenutrūkstamą vaistų tiekimą. Jeigu apribojimas proporcingas siekiamam visuomenės sveikatos tikslui, ES teisės nuostatoms jis neprieštarauja. Tačiau jeigu jo poveikis didesnis nei būtina nenutrūkstamam vaistų tiekimui užtikrinti, tai yra nepagrįsta eksporto apribojimui lygiavertį poveikį turinti priemonė.

Todėl Komisija išsiuntė Graikijai pagrįstą nuomonę dėl jos sudaromų kliūčių vaistų eksportui. Jei ši valstybė narė per du mėnesius nepraneš Komisijai apie priemones, kurių imtasi užtikrinti visiškam įsipareigojimų įvykdymui, Komisija gali nuspręsti perduoti bylą Europos Sąjungos Teisingumo Teismui.

(Daugiau informacijos: C. Corazza - tel. (+32) 229 51752 - mob. tel. (+32) 498 99 2862)

 1. Aplinka. Komisija prašo VENGRIJOS perkelti į nacionalinę teisę ES teisės nuostatas dėl mokslo tikslais naudojamų gyvūnų apsaugos

Europos Komisija ragina Vengriją perkelti į nacionalinę teisę ES teisės aktus dėl mokslo tikslais naudojamų gyvūnų apsaugos. Atitinkama direktyva siekiama kuo mažiau naudoti gyvūnus bandymams ir reikalaujama kiek įmanoma naudotis kitomis galimybėmis, kartu užtikrinant, kad ES moksliniai tyrimai išliktų aukščiausio lygio. Direktyva į nacionalinę teisę turėjo būti perkelta iki 2012 m. lapkričio 10 d. Vengrijai praleidus šį terminą, 2013 m. sausio 31 d. jai išsiųstas oficialus pranešimas.

2013 m. kovo mėn. Vengrija pranešė Komisijai apie reikiamas nacionalinės teisės nuostatas, tačiau Komisijai vis dar kelia nerimą tai, kad tam tikros nuostatos nebuvo perkeltos į Vengrijos teisę. Konkrečiai, Vengrijos įstatymais neužtikrinama pakankama bandymams naudojamų primatų apsauga. Todėl Komisija siunčia Vengrijai pagrįstą nuomonę, ir, jai per du mėnesius nesiėmus reikiamų priemonių, byla gali būti perduota ES Teisingumo Teismui ir galiausiai gali būti pritaikytos piniginės sankcijos.

(Daugiau informacijos: J. Hennon - tel. (+32) 229 53593 - mob. tel. (+32) 498 95 3593)

 1. Darbo laikas. Komisija prašo ITALIJOS užtikrinti gydytojų teisę į minimalų dienos ir savaitės poilsio laiką

Europos Komisija paprašė Italijos užtikrinti viešojoje sveikatos priežiūros sistemoje dirbančių gydytojų teisę į minimalų dienos ir savaitės poilsio laiką, kaip nustatyta Darbo laiko direktyvoje (Direktyva 2003/88/EB). Pagal Italijos teisę, kai kurios svarbios Darbo laiko direktyvoje nustatytos teisės, kaip antai 48 valandų maksimali darbo savaitės trukmė ir ne trumpiau nei 11 valandų iš eilės trunkantis kasdienis poilsis, netaikomos nacionalinės sveikatos apsaugos tarnybos darbuotojams, einantiems vadovaujamas pareigas. Direktyvoje iš tikrųjų numatyta, kad valstybės narės gali netaikyti šių teisių „vadovams arba kitiems asmenims, galintiems savarankiškai priimti sprendimus“. Tačiau Italijos viešojoje sveikatos priežiūros sistemoje dirbantys gydytojai yra priskiriami vadovams, tačiau tai nereiškia, kad jie turi vadovavimo įgaliojimus ar galimybę patys nustatyti savo darbo laiką. Taigi jiems nepagrįstai atimamos teisės, nustatytos Darbo laiko direktyvoje.

Italijos teisėje yra ir kitų nuostatų bei taisyklių, pagal kurias nacionalinės sveikatos priežiūros tarnybos darbuotojams nesuteikiama teisė į minimalų dienos ir savaitės poilsio laiką. Komisija gavo kelis skundus, kuriuose teigiama, kad dėl neteisingo direktyvos taikymo gydytojai turi dirbti ilgiau be tinkamo poilsio.

Prašymas išdėstytas pagrįstoje nuomonėje, kuri teikiama vykdant ES pažeidimo nagrinėjimo procedūrą. Italija turi per du mėnesius pranešti Komisijai apie priemones, kuriomis nacionalinės teisės aktai suderinami su ES teise. Kitu atveju Komisija gali nuspręsti iškelti Italijai bylą ES Teisingumo Teisme.

(Daugiau informacijos: J. Todd - tel. (+32) 229 94107 - mob. tel. (+32) 498 99 4107)

 1. Laisvas judėjimas. Komisija tęsia procedūrą prieš LIETUVĄ, siekdama užtikrinti ES piliečių teises

Europos Komisija paprašė Lietuvos per du mėnesius įgyvendinti ES teisės nuostatas dėl ES piliečių ir jų šeimos narių laisvo judėjimo ES. Komisijos prašymas išdėstytas pagrįstoje nuomonėje (tai antras iš trijų ES pažeidimo nagrinėjimo procedūros etapų). Lietuva tinkamai neužtikrina, kad nacionalinės valdžios institucijos galėtų išsiųsti iš šalies tik tuos ES piliečius, kurie kelia tikrą ir didelį pavojų visuomenei. Laisvo judėjimo direktyvos tikslas – užtikrinti, kad vis ES piliečiai galėtų naudotis visomis savo teisėmis laisvai keliauti, apsigyventi ir dirbti bet kur Europos Sąjungoje. Taip pat joje numatytos apsaugos priemonės, taikytinos valstybėms narėms ribojant laisvo judėjimo teisę.

Per du mėnesius negavusi tinkamo atsakymo, Komisija gali iškelti Lietuvai bylą ES Teisingumo Teisme. Laisvo judėjimo direktyvą valstybės narės turėjo perkelti į nacionalinę teisę iki 2006 m. balandžio mėn.

(Daugiau informacijos: M. Andreeva - tel. (+32) 229 91382 - mob. tel. (+32) 498 99 1382)

 1. Elektroniniai pinigai. Komisija prašo LENKIJOS įgyvendinti ES teisės nuostatas

Šiandien Komisija paprašė Lenkijos iki galo įgyvendinti Direktyvą dėl elektroninių pinigų įstaigų steigimosi, veiklos ir riziką ribojančios priežiūros (Direktyva 2009/110/EB). Direktyva, paprastai vadinama Antrąja elektroninių pinigų direktyva, pakeitė Direktyvą 2000/46/EB ir visose ES valstybėse narėse turėjo būti įgyvendinta iki 2011 m. balandžio 30 d.

Komisijos prašymas išdėstytas papildomoje pagrįstoje nuomonėje, kuri teikiama vykdant ES pažeidimo nagrinėjimo procedūrą. Pirmoji pagrįsta nuomonė buvo pateikta 2012 m. balandžio mėn., Lenkijai nepranešus apie direktyvos perkėlimą į nacionalinę teisę (IP/12/418). Vėliau Lenkija pranešė Komisijai perkėlusi į nacionalinę teisę dalį reikiamų nuostatų, o likusias ketinanti perkelti iki 2012 m. pabaigos. Kadangi Komisija iki šiol negavo iš Lenkijos pranešimo apie visišką direktyvos perkėlimą, ji nusprendė pateikti papildomą pagrįstą nuomonę. Jeigu per du mėnesius nebus gautas pranešimas apie priemones, kurių imtasi visiškam ES teisės nuostatų perkėlimui, Komisija gali nuspręsti iškelti Lenkijai bylą ES Teisingumo Teisme. Daugiau informacijos:
http://ec.europa.eu/internal_market/payments/emoney/transposition/index_en.htm

(Daugiau informacijos: C. Hughes - tel. (+32-2) 2964450 - mob. tel. (+32) 498 964450)

 1. Apmokestinimas. Komisija prašo JUNGTINĖS KARALYSTĖS užtikrinti, kad privačiuose laivuose nebūtų naudojami mažesniais tarifais apmokestinti degalai.

Europos Komisija oficialiai paprašė Jungtinės Karalystės pakeisti teisės aktus ir taip užtikrinti, kad privačiuose pramoginiuose laivuose, kaip antai prabangiose jachtose, nebūtų leidžiama naudoti žvejybos laivams skirtų mažesniais tarifais apmokestintų degalų. Pagal ES teisės nuostatas dėl degalų žymėjimo mokesčių tikslais, degalai, kuriems gali būti taikomi mažesni mokesčio tarifai, turi būti nuspalvinti dažais. Pavyzdžiui, žvejybos laivuose leidžiama naudoti mažesniais tarifais apmokestintus degalus, tačiau privačiuose laivuose turi būti naudojami standartiniu tarifu apmokestinti degalai.

Dabartiniuose JK įstatymuose nėra nustatyta, kad degalų platintojai privalo turėti du atskirus degalų bakus: vieną – spalvotai pažymėtiems mažesniu tarifu apmokestintiems degalams ir kitą – įprastiems, standartiniu tarifu apmokestintiems degalams. Todėl, pirma, privačiuose pramoginiuose laivuose gali būti naudojami žvejybos laivams skirti degalai ir, antra, jų savininkai rizikuoja sumokėti dideles baudas, jei laivui išplaukus į kitą valstybę narę vietos institucijos atliktų juose patikrinimą.

Komisijos prašymas išdėstytas pagrįstoje nuomonėje. Per du mėnesius negavusi tinkamo atsakymo, Komisija gali iškelti Jungtinei Karalystei bylą ES Teisingumo Teisme.

(Daugiau informacijos: E. Traynor - tel. (+32) 229 21548 - mob. tel. (+32) 498 98 3871)


Side Bar