Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV EL CS ET HU LT PL SK

Euroopan komissio

TAUSTATIEDOTE

Bryssel 30.5.2013

Kooste tärkeimmistä rikkomuspäätöksistä – toukokuu

DIGITAALISTRATEGIA

TYÖLLISYYS JA SOSIAALIASIAT

ENERGIA

TEOLLISUUS JA YRITTÄJYYS

YMPÄRISTÖ

SISÄASIAT

OIKEUSASIAT

SISÄMARKKINAT JA PALVELUT

LIIKENNE

VEROTUS JA TULLIUNIONI

AT

1

BE

1

1

1

CZ

1

EE

1

1

EL

1

1

1

1

ES

1

HU

1

IT

1

FI

1

FR

1

LT

1

PL

1

SK

1

UK

1

1

Rikkomusmenettelypäätösten kuukausikooste sisältää Euroopan komission oikeustoimet niitä jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät ole noudattaneet asianmukaisesti EU:n lainsäädännön mukaisia velvoitteitaan. Näillä useita eri aloja koskevilla päätöksillä on tarkoitus varmistaa EU:n lainsäädännön asianmukainen soveltaminen kansalaisten ja yritysten hyväksi.

Komissio on tänään tehnyt 143 päätöstä, joista 15 on perusteltuja lausuntoja ja 5 tapauksia, joissa on pantu vireille kanne Euroopan unionin tuomioistuimessa. Seuraavassa kuvataan lyhyesti tärkeimmät päätökset. Lisätietoja rikkomusmenettelystä: MEMO/12/12.

 1. Kanne vireille tuomioistuimessa

 1. Digitaalistrategia: komissio haastaa VIRON unionin tuomioistuimeen kansallisen televiestintäalan sääntelyviranomaisen riippumattomuudesta

Euroopan komissio on päättänyt haastaa Viron unionin tuomioistuimeen sen kansallisesta lainsäädännöstä, jossa ei taata televiestintäalan kansallisen sääntelyviranomaisen riippumattomuutta. EU:n televiestintäsääntöjen mukaan sääntelytehtäviä hoitavat kansalliset viranomaiset eivät voi samaan aikaan toimia televiestintäyritysten omistajina tai valvojina.

Viron talous- ja viestintäministeriö hoitaa joitakin sääntelytehtäviä, etenkin radiotaajuuksien jakamista ja taajuutta koskevien lupien myöntämismenettelyjä. Samaan aikaan se valvoo valtion omistamaa Levira Ltd. -yhtiötä, joka on suurin lähetystoiminnan ja langattomien laajakaistayhteyksien kaltaisia televiestintäpalveluja Virossa tarjoava TV- ja radiotoimintaa harjoittava verkko-operaattori.

Komissio lähetti kesäkuussa 2012 (IP/12/630) Virolle EU:n sääntöjen noudattamista koskeneen virallisen kehotuksen, mutta Viro ei ole mukauttanut kansallista lainsäädäntöään televiestintäalan sääntelyviranomaisen riippumattomuuden takaamiseksi. Tällä voi olla kilpailun kannalta kielteisiä vaikutuksia alalla.

(Lisätietoja: IP/13/480 R. Heath – Puh. +32 229 61716 - GSM +32 460 75 0221)

 1. Verotus: komissio nostaa unionin tuomioistuimessa RANSKAN syrjiviä varallisuusveromääräyksiä koskevan kanteen

Euroopan komissio päätti nostaa unionin tuomioistuimessa Ranskaa vastaan kanteen uusia asuinkiinteistöjä koskevista syrjivistä veromääräyksistä. Ranskassa voimassa olevat säännöt mahdollistavat Ranskassa sijaitseviin uusiin asuinkiinteistöihin tehtävien investointien nopeutetut poistot, mutta tämä ei koske vastaavia investointeja ulkomailla.

Ranskan veromääräysten mukaan nopeutettua poistoa voidaan soveltaa Ranskassa sijaitsevaan uuteen asuinkiinteistöön, joka on tarkoitus vuokrata vähintään 9 vuodeksi. Näiden investointien verokohtelu on siis muita suotuisampaa. Ranskalainen veronmaksaja, joka investoi vuokrattavaan asuinkiinteistöön toisessa EU:n jäsenvaltiossa, ei kuitenkaan saa käyttää nopeutettuja poistoja eikä näin ollen pääse hyötymään näistä verohelpotuksista. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että saman summan ulkomailla sijaitsevaan kiinteään omaisuuteen sijoittavan ranskalaisen verovelvollisen verotaakka on suurempi.

Komissio katsoo, etteivät tällaiset määräykset sovi yhteen EU:n sisämarkkinoiden perusperiaatteisiin kuuluvan pääomien vapaan liikkuvuuden kanssa. Kanteen nostaminen unionin tuomioistuimessa on jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä koskevan menettelyn eli rikkomusmenettelyn viimeinen vaihe.

(Lisätietoja: IP/13/473 E. Traynor - Puh. +32 229 21548 - GSM +32 498 98 3871)

 1. Ympäristö: komissio haastaa KREIKAN oikeuteen Peloponnesoksen kaatopaikasta

Euroopan komissio epäilee, ettei Kreikka suojele kansalaisiaan huonosti käsitellyn jätteen vaikutuksilta Peloponnesoksen alueella. Kiaton kaatopaikka toimii EU:n jäte- ja kaatopaikkalainsäädännön vastaisesti, vaikka asiasta on huomautettu jo aiemmin, ja siitä aiheutuu vakavia riskejä ihmisten terveydelle ja ympäristölle. Saadakseen Kreikan toimimaan asiassa nopeammin komissio haastaa sen ympäristökomissaari Janez Potočnikin suosituksesta unionin tuomioistuimeen.

Kaatopaikkadirektiivissä vahvistetaan kaatopaikoille tiukat tekniset vaatimukset, jotta ihmisten terveyteen, veteen, maaperään ja ilmaan kohdistuvat kielteiset vaikutukset vältettäisiin. Kiaton kaatopaikalla tehdyt useat tarkastukset ovat osoittaneet, että kaatopaikka on täynnä, mutta toiminta jatkuu edelleen ilman voimassa olevaa lupaa. Tästä aiheutuu suurta vaaraa terveydelle ja ympäristölle. Kreikan viranomaiset tunnustavat ongelman olemassaolon ja pyrkivät puuttumaan siihen, mutta tarvittaviin toimenpiteisiin kaatopaikan puhdistamiseksi ei kuitenkaan ole ryhdytty ja Kiato jatkaa toimintaansa EU:n jätelainsäädännön vastaisesti.

(Lisätietoja: IP/13/483 J. Hennon - Puh. +32 229 53593 - GSM +32 498 95 3593)

 1. Työkyvyttömyysetuudet: komissio vie SLOVAKIAN tuomioistuimeen ulkomailla asuvien vaikeavammaisten syrjinnästä

Euroopan komissio on haastanut Slovakian unionin tuomioistuimeen, koska se ei EU:n sosiaaliturvan yhteensovittamista koskevan lainsäädännön vastaisesti maksa työkyvyttömyysetuuksia vaikeavammaisille, jotka asuvat toisessa jäsenvaltiossa, Liechtensteinissa, Norjassa tai Sveitsissä.

Slovakian lainsäädännön mukaan vaikeavammaisten hoitoetuuksista kolme (huoltaja-avustus eli ’peňažný príspevok na opatrovanie’, työkyvyttömyyskorvaus eli ’peňažný príspevok na osobnú asistenciu’ ja vaikeavammaisille aiheutuvien suurempien kustannusten käteiskorvaus eli ’peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov’) maksetaan ainoastaan Slovakiassa asuville.

Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan käteisetuuksia, joita maksetaan hoitoa tarvitsevien henkilöiden elintasoa parantavasta pitkäaikaishoidosta ja heidän vammaisuudestaan aiheutuvien lisäkustannusten korvaamiseksi, on pidettävä sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetussa asetuksessa (EY) N:o 883/2004 tarkoitettuina sairausetuuksina. Näiden etuuksien saamisen ehtona ei voi olla se, että niiden saaja asuu siinä jäsenvaltiossa, joka etuudet maksaa. Tämän säännön perusteella hoitoa tarvitsevat henkilöt voivat muuttaa toiseen jäsenvaltioon ja saada edelleen pitkäaikaishoidosta maksettavat käteisetuudet vakuutusmaasta.

(Lisätietoja: IP/13/476 – J. Todd - Puh. +32 229 94107 - GSM +32 498 99 4107)

 1. Sosiaaliturvaetuudet: komissio vie YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN oikeuteen EU:n sosiaaliturvalainsäädännön väärästä soveltamisesta

EU:n lainsäädännön mukaan tässä kyseessä olevat sosiaaliturvaetuudet on myönnettävä muista jäsenvaltioista oleville henkilöille, jos heidän vakinainen asuinpaikkansa on Yhdistyneessä kuningaskunnassa. EU:n jäsenvaltiot vahvistivat yksimielisesti tämän ehdon ja vakinaisen asuinpaikan määritysperusteet vuonna 2009, kun sosiaaliturvan yhteensovittamissääntöjä tarkistettiin (sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 883/2004 täytäntöönpanomenettelystä annettu asetus (EY) N:o 987/2009). Näiden perusteiden mukaan henkilön on osoitettava, että hänellä on luontaiset siteet paikkaan, jota pidetään aidosti vakinaisena asuinpaikkana.

Komission mielestä EU:n lainsäädännössä vahvistetut perusteet ovat riittävän tiukat sen varmistamiseen, että ainoastaan henkilöitä, jotka ovat siirtäneet luontaiset siteensä toiseen jäsenvaltioon, pidetään vakinaisina asukkaina kyseisessä jäsenvaltiossa eikä siinä, jossa he aiemmin asuivat. Jos näitä vakinaisen asuinpaikan määritysperusteita sovelletaan tarkkaan ja tiukasti, jäsenvaltiot pystyvät hyvin varmistamaan, että nämä sosiaaliturvaetuudet myönnetään vain niille, joiden vakinainen asuinpaikka todella on jäsenvaltion alueella.

(Lisätietoja: IP/13/475 – J. Todd - Puh. +32 229 94107 - GSM +32 498 99 4107)

 1. Muut erityistapaukset

 1. Lentoliikenne: komissio kehottaa BELGIAA ja KREIKKAA ratifioimaan Länsi-Balkanin kanssa yhteisestä ilmailualueesta tehdyn sopimuksen

Euroopan komissio on huolissaan siitä, etteivät Belgia ja Kreikka ole ratifioineet Euroopan unionin, sen jäsenvaltioiden ja Länsi-Balkanin maiden välillä tehtyä sopimusta Euroopan yhteisen ilmailualueen perustamisesta (ECAA-sopimus). Se, etteivät Belgia ja Kreikka ole tätä tehneet, haittaa ilmailumarkkinoiden avaamista Länsi-Balkanilla. Jos Belgian ja Kreikan viranomaiset eivät talleta ECAA-sopimuksen ratifiointiasiakirjoja asiaa koskevien EU:n säännösten mukaisesti seuraavien kahden kuukauden aikana, komissio voi viedä molemmat maat unionin tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: IP/13/479 – H. Kearns - Puh. +32 229 87638 - GSM+32 498 98 7638)

 1. Eurooppalainen sairaanhoitokortti: komissio huolissaan siitä, etteivät ESPANJAN sairaalat hyväksyisi eurooppalaista sairaanhoitokorttia

Euroopan komissio on pyytänyt Espanjalta tietoja valituksista, joiden mukaan espanjalaiset julkista terveydenhoitoa tarjoavat sairaalat eivät hyväksyisi eurooppalaista sairaanhoitokorttia. Komissio epäilee, ettei Espanja täytä sille EU:n lainsäädännön mukaan kuuluvaa velvoitetta tarjota ensiapua muista jäsenvaltioista tuleville määräaikaisvieraille samoin ehdoin kuin Espanjan kansalaisille julkisessa terveydenhoitojärjestelmässä.

Komissio pyysi asiasta tietoja, koska sille on esitetty entistä enemmän valituksia pääasiassa Espanjan turistialueella sijaitsevista julkista terveydenhoitoa tarjoavista sairaaloista, jotka ovat kieltäytyneet hoitamasta potilaita eurooppalaisen sairaanhoitokortin perusteella ja ovat sen sijaan vaatineet matkavakuutusta ja luottokorttitietoja. Julkinen terveydenhoito on yleensä ilmaista Espanjassa, ja eurooppalaisen sairaanhoitokortin haltijalla on oikeus tulla kohdelluksi samalla tavalla kuin Espanjan kansalaiset. Joissain tapauksissa ihmisille on kuitenkin virheellisesti ilmoitettu, ettei heidän eurooppalainen sairaanhoitokorttinsa ole voimassa, jos heillä on matkavakuutus. Jotkut potilaat luulivat saavansa hoitoa eurooppalaisen sairaanhoitokorttinsa perusteella, mutta kuulivat myöhemmin, että hoidosta oli lähetetty lasku heidän vakuutusyhtiölleen.

(Lisätietoja: IP/13/474 – J. Todd - Puh. +32 229 94107 - GSM +32 498 99 4107)

 1. Perustellut lausunnot

 1. Uusiutuva energia: BELGIAA ja VIROA kehotetaan noudattamaan uusiutuvaa energiaa koskevia EU:n sääntöjä

Komissio on tänään virallisesti kehottanut Belgiaa ja Viroa ryhtymään toimiin uusiutuvaa energiaa koskevien EU:n sääntöjen täysimääräisen noudattamisen varmistamiseksi. Euroopan komissio on lähettänyt perustellut lausunnot Belgialle ja Virolle, koska ne eivät ole antaneet komissiolle ilmoitusta uusiutuvasta energiasta annetun direktiivin (direktiivi 2009/28/EY) täysimääräisestä saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöään. Jäsenvaltioiden oli määrä panna uusiutuvaa energiaa koskeva direktiivi täytäntöön viimeistään 5. joulukuuta 2010. Belgia ja Viro eivät kuitenkaan ole antaneet komissiolle tietoja kaikista tarvittavista kansallisista täytäntöönpanosäännöksistä. Jos nämä kaksi jäsenvaltiota eivät täytä oikeudellisia velvoitteitaan kahden kuukauden kuluessa, komissio voi päättää viedä ne oikeuteen. Nämä kaksi perusteltua lausuntoa annetaan vastaavanlaisten Itävaltaa, Kyprosta, Tšekkiä, Suomea, Unkaria, Irlantia, Puolaa, Sloveniaa, Latviaa ja Alankomaita koskevien vastaavien menettelyjen lisäksi.

  Lisätietoja saa verkkosivulta http://ec.europa.eu/energy/renewables/targets_en.htm

(Lisätietoja: M. Holzner - Puh. +32 229 60196 - GSM +32 498 98 2280)

 1. Sukupuolten tasa-arvo: komissio jatkaa itsenäisten ammatinharjoittajien oikeuksia koskevia oikeustoimia ITÄVALTAA vastaan

Komissio on tänään päättänyt lähettää Itävallalle perustellun lausunnon, koska se ei ole siirtänyt direktiiviä itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivien miesten ja naisten tasa-arvosta täysimääräisesti kansalliseen lainsäädäntöönsä. Direktiivi oli määrä saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä viimeistään 5. elokuuta 2012, ja Itävallalle lähetettiin asiasta virallinen ilmoitus syyskuussa 2012. Direktiiviä ei edelleenkään ole siirretty kokonaan Itävallan kansalliseen lainsäädäntöön. Itävalta on ilmoittanut täytäntöönpanotoimenpiteistä, mutta lisätoimenpiteitä tarvitaan yhä sekä liittovaltion että alueiden tasolla.

Direktiivi miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun periaatteen soveltamisesta itsenäisiin ammatinharjoittajiin (2010/41/EU) takaa oikeuden sosiaaliturvaan miljoonille naisille työmarkkinoilla ja edistää naisten yrittäjyyttä. Siinä olevien sääntöjen mukaan itsenäisinä ammatinharjoittajina toimiville naisille sekä itsenäisiä ammatinharjoittajia avustaville aviopuolisoille tai kumppaneille myönnetään äitiyspäiväraha ja vähintään 14 viikon pituinen äitiysloma, jos he sen haluavat. Tällä hetkellä ainoastaan yksi kolmesta yrittäjästä on nainen. Jos komissiota tyydyttävää vastausta ei saada kahden kuukauden kuluessa, komissio voi nostaa unionin tuomioistuimessa kanteen Itävaltaa vastaan.

(Lisätietoja: M. Andreeva - Puh. +32 229 91382 - GSM +32 498 99 1382)

 1. Direktiivi tietojen säilyttämisestä: komissio kehottaa BELGIAA noudattamaan EU:n sääntöjä

Euroopan komissio on pyytänyt Belgiaa muuttamaan lainsäädäntöään niin, että se on linjassa tietojen säilyttämisestä annetun EU:n lainsäädännön kanssa. Belgia ei ole ilmoittanut komissiolle riittävistä toimenpiteistä näiden sääntöjen sisällyttämiseksi kansalliseen lainsäädäntöönsä. Komission kehotus esitetään perusteltuna lausuntona, joka on jäsenyysvelvoitteen noudattamatta jättämistä koskevan kolmivaiheisen menettelyn toinen vaihe.

Tietojen säilyttämisestä annetun direktiivin mukaan puhelinyhtiöiden ja internetpalveluntarjoajien on säilytettävä televiestinnän liikenne- ja paikkatiedot (ei viestinnän sisältötietoja) lainvalvontatarkoituksiin. Direktiivi hyväksyttiin vuonna 2006, ja se oli määrä saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä viimeistään 15. syyskuuta 2007 siten, että viestintätietojen säilyttämisen aloitusta Internet-yhteyden, Internet-puhelujen ja Internet-sähköpostin osalta oli mahdollista lykätä 15. päivään maaliskuuta 2009 asti.

Belgia ei ole tähän mennessä saanut siirrettyä direktiiviä täysin lainsäädäntöönsä. Belgian viranomaisten on etenkin muutettava kansallista lainsäädäntöä niin, että siinä noudatetaan EU:n sääntöjä, joiden mukaan yhtiöiden on säilytettävä tietoja 6 kuukaudesta kahteen vuoteen ja taattava riittävä tietosuoja ja -turva. Belgialla on nyt kaksi kuukautta aikaa mukautua EU:n sääntöihin. Jos se ei tätä tee, komissio voi päättää haastaa Belgian unionin tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: M. Cercone - Puh. +32 229 80963 - GSM +32 498 98 2349)

 1. Tavaroiden vapaa liikkuvuus: TŠEKIN on poistettava esteet korujen tuonnilta muista jäsenvaltioista

Euroopan komissio on kehottanut Tšekkiä muuttamaan soveltamiaan sääntöjä ja hallinnollisia menettelyjä, jotta muista jäsenvaltioista tulevia koruja voidaan myydä siellä. Tässä on kyse siitä, ettei Tšekin pitoisuudenmäärityslaitos tunnusta Alankomaiden pitoisuudenmäärityslaitoksen koruissa käyttämiä tarkastusleimoja, koska nämä eivät sen mukaan mahdollista EU:sta peräisin olevien tuotteiden erottamista kolmansista maista (esim. Kiinasta ja Hongkongista) tulevista tuotteista. Komission mukaan Tšekin nyt soveltamat säännöt muodostavat esteen tavaroiden vapaalle liikkuvuudelle EU:n sisämarkkinoilla, joten ne ovat SEUT-sopimuksen 34 ja 36 artiklan vastaisia.

Unionin tuomioistuin on jalometalleista tehtyjen tuotteiden kaupan osalta aiemmin todennut, etteivät jäsenvaltiot voi vaatia uutta tarkastusleimaa tuotteisiin, jotka tuodaan toisesta jäsenvaltiosta, jossa niitä on jo pidetty laillisesti kaupan ja jonka lainsäädännön mukaan ne on tarkastusleimattu, kunhan tarkastusleiman tiedot vastaavat tuontijäsenvaltiossa vaadittuja tietoja ja ovat kuluttajille selkeitä kyseisessä jäsenvaltiossa. Komissio on siksi lähettänyt Tšekille perustellun lausunnon, jossa sitä kehotetaan muuttamaan lakejaan niin, että tavaroiden vapaa liikkuvuus sisämarkkinoilla mahdollistuu. Jos Tšekki ei saata lainsäädäntöään EU:n lainsäädännön mukaiseksi kahden kuukauden kuluessa, komissio voi viedä asian unionin tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: C. Corazza - Puh. +32 229 51752 - GSM +32 498 99 2862)

 1. Sosiaaliturva: komissio kehottaa SUOMEA poistamaan siirtotyöläisten työttömyyskorvauksia koskevat rajoitukset

Euroopan komissio on kehottanut Suomea poistamaan syrjivän ehdon, joka vaikuttaa siirtotyöläisten oikeuksiin saada työttömyyskorvausta. Kuten useimmat EU:n jäsenvaltiot, Suomi edellyttää, että työntekijät ovat työskennelleet tai toimineet itsenäisenä ammatinharjoittajana tietyn vähimmäisajan, ennen kuin työttömyyskorvausta voidaan maksaa. Suomessa työttömyyskorvausta hakevien siirtotyöläisten on kuitenkin tämän lisäksi osoitettava työskennelleensä Suomessa vähintään neljä viikkoa työntekijänä tai neljä kuukautta itsenäisenä ammatinharjoittajana. Jos tämä ehto ei täyty, toisessa jäsenvaltiossa vakuutettuja hakijan työllisyys- tai toiminnanharjoittamisjaksoja ei oteta huomioon, jolloin oikeutta työttömyyskorvaukseen ei ole.

Komission mukaan Suomessa tapahtuvaa työskentelyä tai itsenäistä toiminnanharjoittamista koskeva vähimmäisaikavaatimus toisessa jäsenvaltiossa kertyneiden jaksojen huomioon ottamiseksi on EU:n lainsäädännön vastainen. Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa (45 artikla) ja asetuksessa (EY) N:o 883/2004 (6 artikla) edellytetään, että jäsenvaltiot ottavat huomioon toisten jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaan täyttyneet vakuutuskaudet, asumiskaudet, työskentelykaudet tai itsenäisen ammatinharjoittamisen kaudet ikään kuin nämä kaudet olisivat täyttyneet niiden oman lainsäädännön mukaan. Tämä vaatimus kuuluu Euroopan unionin sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisen perusperiaatteisiin. Sillä varmistetaan, etteivät liikkumisvapauttaan käyttävät siirtotyöläiset menetä sosiaaliturvaetuuksia, joihin heillä olisi ollut oikeus, jos he olisivat työskennelleet koko työelämänsä ajan vain yhdessä jäsenvaltiossa.

Komission kehotus on esitetty perusteltuna lausuntona EU:n rikkomusmenettelyssä. Suomella on nyt kaksi kuukautta aikaa ilmoittaa komissiolle EU:n sääntöjen noudattamiseksi toteutetuista toimenpiteistä. Muussa tapauksessa komissio voi päättää nostaa Suomea vastaan kanteen unionin tuomioistuimessa.

(Lisätietoja: J. Todd - Puh. +32 229 94107 - GSM +32 498 99 4107)

 1. Vakuutukset: komissio vaatii KREIKKAA noudattamaan EU:n lainsäädäntöä

Euroopan komissio on tänään kehottanut Kreikkaa soveltamaan asianmukaisesti ensimmäistä ja kolmatta vahinkovakuutusdirektiiviä (73/239/ETY ja 92/49/ETY) tiepalveluja koskevassa lainsäädännössään. Kreikan lainsäädännön mukaan vakuutusyhtiöiden on säännöllisesti (tai vuosittain) ilmoitettava vastaavalle vakuutusvalvojalle tiepalveluvakuutuksistaan. Komission mukaan tämä on EU:n lainsäädännön vastaista.

Yhteiset säännöt, joista sovittiin 1970-luvulla, kattavat ensimmäisen toimiluvan myöntämisedellytykset, toiminnan vakauden jatkuvan valvonnan erityisesti kokonaisvakavaraisuuden osalta sekä vakuutustekniset määräykset ja vastuuvelan kattavat varat. Niissä myös poistetaan edellytys ennakkoluvasta tai vakuutusten ehtojen ja hintojen systemaattisesta ilmoittamisesta, jotta vakuutusyhtiöitä kannustettaisiin siirtymään uusille markkinoille kilpailun lisäämiseksi. Tästä syystä Kreikan olisi poistettava ilmoittamisvelvoite. Komission kehotus on esitetty perustellun lausunnon muodossa EU:n rikkomusmenettelyssä. Jos komissiolle ei kahden kuukauden kuluessa ilmoiteta toimenpiteistä, joilla lopetetaan EU:n lainsäädännön rikkominen, komissio voi nostaa unionin tuomioistuimessa kanteen Kreikkaa vastaan.

(Lisätietoja: C. Hughes - Puh. +32 2 2964450 - GSM +32 498 964450)

 1. Tavaroiden vapaa liikkuvuus: komissio kehottaa KREIKKAA poistamaan kaupan esteet lääkkeiden rinnakkaisvienniltä

Komissio on lähettänyt perustellun lausunnon Kreikalle, koska se on luonut esteitä lääkkeiden viennille. Tuotteiden potentiaaliset viejät eivät näin pääse hyötymään rinnakkaisviennistä. Kreikan lainsäädännön mukaan tukkukauppiaat saavat viedä lääkkeitä ulkomaille vain siinä tapauksessa, että vietävät lääkkeet ostetaan suoraan lääkeyhtiöiltä. Vienti ei ole sallittua, jos ne ostetaan toisilta tukkukauppiailta. Lääkkeitä vievät lääkekauppiaat eivät myöskään voi toimia välittäjinä muiden lääkekauppiaiden viennissä. Nämä tukkukauppiaat voivat myydä lääkkeitä välittäjinä Kreikassa, mutta tällöin ne eivät saa viedä kyseisiä tuotteita. Tällä Kreikan soveltamalla rajoituksella on näin sama vaikutus kuin viennin määrällisellä rajoittamisella, mikä on syrjivää ja siten SEUT-sopimuksen 35 artiklan vastaista.

Jäsenvaltiot voivat asettaa myyntiluvan haltijoille ja lääkkeiden jakelijoille joitakin velvoitteita, jotka ovat oikeasuhtaisia kansanterveydellisen tavoitteen kanssa, esimerkiksi kun tavoitteena on taata lääkkeen pitäminen tarkoituksenmukaisesti ja jatkuvasti saatavilla jossakin jäsenvaltiossa. Jos rajoitus on oikeasuhtainen kansanterveyden suojelutavoitteen kanssa, se on EU:n sääntöjen mukainen. Jos se kuitenkin ylittää sen, mikä on tarpeen jatkuvan saatavuuden takaamiseksi, kyseessä on perusteeton toimenpide, jolla on sama vaikutus kuin viennin määrällisellä rajoittamisella.

Tästä syystä komissio lähetti Kreikalle perustellun lausunnon, koska Kreikka loi esteitä lääkeviennille. Jos Kreikka ei kahden kuukauden kuluessa ilmoita komissiolle toimenpiteistä, jotka on toteutettu kaikkien sen velvoitteiden täyttämisen varmistamiseksi, komissio voi päättää viedä asian unionin tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: C. Corazza - Puh. +32 229 51752 - GSM +32 498 99 2862)

 1. Ympäristö: komissio kehottaa UNKARIA siirtämään kansalliseen lainsäädäntöönsä EU:n säännöt tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta

Euroopan komissio kehottaa Unkaria sisällyttämään kansalliseen lainsäädäntöönsä tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta annetun EU:n lainsäädännön. Kyseisen direktiivin tarkoituksena on minimoida koe-eläinten käyttö, ja siinä edellytetään muiden vaihtoehtojen käyttämistä aina kun se on mahdollista. On kuitenkin varmistettava, että tutkimustoiminta pysyy EU:ssa huippulaadukkaana. Jäsenvaltioiden oli saatettava direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöään viimeistään 10. marraskuuta 2012. Koska Unkari ei noudattanut tätä määräaikaa, sille lähetettiin virallinen ilmoitus 31. tammikuuta 2013.

Unkari ilmoitti komissiolle asiaa koskevista kansallisista säännöksistä maaliskuussa 2013, mutta komissio epäilee, ettei joitakin säännöksiä ole vieläkään sisällytetty Unkarin lainsäädäntöön. Unkarin lainsäädännössä ei etenkään näytetä riittävästi suojeltavan kokeissa käytettäviä kädellisiä. Tästä syystä komissio lähettää Unkarille perustellun lausunnon, johon Unkarilla on kaksi kuukautta aikaa vastata tai asia voidaan viedä tuomioistuimeen, joka voi määrätä taloudellisia seuraamuksia.

(Lisätietoja: J. Hennon - Puh. +32 229 53593 - GSM +32 498 95 3593).

 1. Työaika: komissio kehottaa ITALIAA noudattamaan lääkäreiden päivä- ja viikkolevon vähimmäismääriä

Euroopan komissio on kehottanut Italiaa kunnioittamaan julkisessa terveydenhuollossa toimivien lääkäreiden oikeutta työaikadirektiivissä (direktiivi 2003/88/EY) vahvistettuihin päivittäisiin ja viikoittaisiin lepoaikoihin. Useat työaikadirektiivin keskeiset oikeudet, kuten keskimääräisen viikkotyöajan rajoittaminen 48 tuntiin ja vähintään 11 peräkkäisen tunnin pituiset vuorokautiset lepojaksot, eivät Italian lainsäädännön mukaan koske kansallisessa terveydenhuollossa toimivia ”johtajia”. Direktiivissä annetaan mahdollisuus jättää näiden oikeuksien ulkopuolelle ”johtavassa asemassa olevat tai muut henkilöt, joilla on itsenäinen päätöksentekovalta”. Italian julkisessa terveydenhuollossa toimivat lääkärit kuitenkin luokitellaan virallisesti ”johtajiksi”, vaikkei heillä tosiasiassa olisi johtavaa asemaa tai itsenäistä päätöksentekovaltaa työaikansa suhteen. Tämä tarkoittaa sitä, että he menettävät perusteettomasti työaikadirektiivin mukaiset oikeutensa.

Tämän lisäksi Italian lainsäädännössä on muita säännöksiä ja sääntöjä, joilla kansallisessa terveydenhuollossa työskenteleviltä henkilöiltä voidaan evätä heidän oikeutensa päivittäiseen ja viikoittaiseen vähimmäislepoaikaan. Komissiolle on esitetty valituksia siitä, että lääkärit joutuvat työskentelemään liian pitkiä aikoja ilman riittävää lepoa, koska työaikadirektiiviä ei sovelleta asianmukaisesti.

Kehotus on esitetty perustellun lausunnon muodossa EU:n rikkomusmenettelyssä. Italialla on nyt kaksi kuukautta aikaa ilmoittaa komissiolle toimenpiteistä, joilla sen kansallinen lainsäädäntö saatetaan EU:n lainsäädännön mukaiseksi. Muussa tapauksessa komissio voi päättää nostaa Italiaa vastaan kanteen unionin tuomioistuimessa.

(Lisätietoja: J. Todd - Puh. +32 229 94107 - GSM +32 498 99 4107)

 1. Vapaa liikkuvuus: komissio jatkaa LIETTUAN vastaisia toimia EU:n kansalaisten oikeuksien puolustamiseksi

Euroopan komissio on antanut Liettualle kaksi kuukautta aikaa mukautua EU:n sääntöihin, jotka koskevat EU:n kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeutta liikkua vapaasti EU:ssa. Komission kehotus esitetään perusteltuna lausuntona, joka on jäsenyysvelvoitteen noudattamatta jättämistä koskevan kolmivaiheisen menettelyn toinen vaihe. Liettua ei pysty asianmukaisesti takaamaan, että sen kansalliset viranomaiset voivat karkottaa ainoastaan sellaisia EU:n kansalaisia, joista aiheutuu yhteiskunnalle todellista, vakavaa ja ajankohtaista vaaraa. Vapaasta liikkuvuudesta annetulla direktiivillä pyritään varmistamaan, että EU:n kansalaiset voivat täysin vapaasti matkustaa, asua ja työskennellä missä tahansa Euroopan unionissa. Siinä on myös lukuisia suojatoimenpiteitä siltä varalta, että jäsenvaltiot haluaisivat rajoittaa oikeutta vapaaseen liikkuvuuteen.

Jos komissiota tyydyttävää vastausta ei saada kahden kuukauden kuluessa, komissio voi nostaa unionin tuomioistuimessa kanteen Liettuaa vastaan. Jäsenvaltioiden oli määrä saattaa vapaasta liikkuvuudesta annettu direktiivi (2004/38/EY) osaksi kansallista lainsäädäntöään vuoden 2006 huhtikuuhun mennessä.

(Lisätietoja: M. Andreeva - Puh. +32 229 91382 - GSM +32 498 99 1382)

 1. Sähköinen raha: komissio kehottaa PUOLAA noudattamaan EU:n sääntöjä

Euroopan komissio on tänään kehottanut Puolaa panemaan kokonaisuudessaan täytäntöön sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitosten liiketoiminnan aloittamisesta, harjoittamisesta ja toiminnan vakauden valvonnasta annetun direktiivin 2009/110/EY. Tämä direktiivi, jota yleisesti kutsutaan toiseksi sähköistä rahaa koskevaksi direktiiviksi, korvaa direktiivin 2000/46/EY, ja kaikkien jäsenvaltioiden oli määrä panna se täytäntöön viimeistään 30. huhtikuuta 2011.

Komission kehotus on esitetty täydentävän perustellun lausunnon muodossa EU:n rikkomusmenettelyssä. Puolalle lähetettiin ensimmäinen perusteltu lausunto vuoden 2012 huhtikuun lopussa, kun se ei ollut ilmoittanut direktiivin siirtämisestä kansalliseen lainsäädäntöönsä (IP/12/418). Tämän jälkeen Puola ilmoitti komissiolle, että se oli pannut täytäntöön osan vaadituista säännöksistä ja työ arveltiin saatavan loppuun ennen vuoden 2012 loppua. Koska komissio ei ole saanut Puolalta ilmoitusta direktiivin täytäntöönpanon loppuunsaattamisesta, se päätti esittää Puolalle täydentävän perustellun lausunnon. Jos komissiolle ei kahden kuukauden kuluessa ilmoiteta EU:n lainsäädännön täysimääräisesti täytäntöönpanevista toimenpiteistä, komissio voi nostaa unionin tuomioistuimessa kanteen Puolaa vastaan. Lisätietoja:
http://ec.europa.eu/internal_market/payments/emoney/transposition/index_en.htm

(Lisätietoja: C. Hughes - Puh. +32 2 2964450 - GSM +32 498 964450)

 1. Verotus: komissio kehottaa YHDISTYNYTTÄ KUNINGASKUNTAA varmistamaan, ettei yksityisveneissä käytetä kevyemmän verotuksen polttoainetta

Euroopan komissio on virallisesti kehottanut Yhdistynyttä kuningaskuntaa muuttamaan lainsäädäntöään sen varmistamiseksi, ettei yksityisiin huviveneisiin, kuten luksusjahteihin, voida enää ostaa kalastusveneisiin tarkoitettua kevyemmin verotettua polttoainetta. EU:n säännöissä, jotka koskevat polttoaineiden merkitsemistä veron määräämiseksi, todetaan, että polttoaineet, joihin voidaan soveltaa alennettua verokantaa, on merkittävä väriaineella. Esimerkiksi kalastusaluksiin voidaan ostaa polttoainetta, johon sovelletaan alennettua verokantaa, mutta yksityisaluksissa on käytettävä polttoainetta, johon sovelletaan tavanomaista verokantaa.

Yhdistyneen kuningaskunnan lainsäädännössä ei nykyisellään edellytetä polttoaineen jakelijoilta kahta erillistä tankkia, joista toinen olisi merkitty alennetun verokannan polttoaineeksi ja toinen tavanomaisen verokannan polttoaineeksi. Tästä syystä yksityiset huviveneet voivat paitsi käyttää kalastusaluksille tarkoitettua polttoainetta myös joutua vaikeuksiin matkatessaan toiseen jäsenvaltioon, jonka paikallisviranomaiset tarkastavat aluksen.

Komission kehotus esitetään perusteltuna lausuntona. Jos komissiota tyydyttävää vastausta ei saada kahden kuukauden kuluessa, komissio voi nostaa unionin tuomioistuimessa kanteen Yhdistynyttä kuningaskuntaa vastaan.

(Lisätietoja: E. Traynor - Puh. +32 229 21548 - GSM +32 498 98 3871)


Side Bar