Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV FI EL ET HU LT PL SK

Evropská komise

MEMO

Brusel 30. května 2013

Květnový soubor případů nesplnění povinnosti: hlavní rozhodnutí

DIGITÁLNÍ AGENDA

ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI

ENERGETIKA

PRŮMYSL A PODNIKÁNÍ

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

VNITŘNÍ VĚCI

SPRAVEDLNOST

VNITŘNÍ TRH A SLUŽBY

DOPRAVA

DANĚ A CELNÍ UNIE

AT

1

BE

1

1

1

CZ

1

EE

1

1

EL

1

1

1

1

ES

1

HU

1

IT

1

FI

1

FR

1

LT

1

PL

1

SK

1

UK

1

1

Evropská komise přijala pravidelný měsíční soubor rozhodnutí o porušení práva, jimiž zahajuje právní řízení s členskými státy, které řádně nesplňují své závazky vyplývající z právních předpisů EU. Uvedená rozhodnutí se týkají řady odvětví a jejich cílem je zajistit řádné uplatňování práva EU ve prospěch občanů a podniků.

Komise dnes přijala 143 rozhodnutí, včetně 15 odůvodněných stanovisek a 5 rozhodnutí o předložení věci Evropskému soudnímu dvoru. Níže je uvedeno shrnutí hlavních rozhodnutí. Další informace o řízení o nesplnění povinnosti viz MEMO/12/12.

 1. Předložení věci Soudnímu dvoru

 1. Digitální agenda: Evropská komise podává žalobu na ESTONSKO u Soudního dvora EU ve věci nezávislosti vnitrostátního telekomunikačního regulačního orgánu

Evropská komise se rozhodla zažalovat Estonsko před Soudním dvorem EU kvůli jeho právnímu předpisu, jenž nezaručuje nezávislost vnitrostátního telekomunikačního regulačního orgánu. Podle předpisů EU o telekomunikacích nemohou vnitrostátní orgány vykonávající regulační činnost vlastnit telekomunikační společnosti a zároveň je kontrolovat.

Ministerstvo hospodářských věcí a komunikací vykonává v Estonsku regulační činnost v některých oblastech, zejména pokud jde o přidělování rádiových frekvencí a udělování příslušných povolení. Zároveň ovládá státní společnost Levira. Ltd., která je hlavním provozovatelem televizní a rádiové vysílací sítě v Estonsku poskytující telekomunikační služby, jako je vysílání a bezdrátový přístup k širokopásmovému připojení.

V červnu 2012 zaslala Komise Estonsku formální žádost (IP/12/630), aby uvedlo své vnitrostátní předpisy do souladu s pravidly EU, avšak Estonsko žádnou právní úpravu, která by zaručovala nezávislost vnitrostátního telekomunikačního regulačního orgánu, neprovedlo, což může mít negativní důsledky pro hospodářskou soutěž v daném odvětví.

(další informace: IP/13/480 R. Heath – Tel. +32 22961716 - Mobil +32 460750221)

 1. Daně: Evropská komise podává žalobu na FRANCII u Soudního dvora EU z důvodu diskriminačních pravidel týkajících se daně z nemovitosti

Evropská komise se rozhodla zažalovat Francii před Soudním dvorem EU kvůli diskriminačním pravidlům týkajícím se daně z nemovitosti. Francouzská pravidla umožňují, aby se na investice do nových nemovitostí ve Francii, jež jsou určeny k bydlení, vztahovaly zrychlené odpisy, avšak pro podobné investice v zahraničí stejnou výhodu nenabízí.

Francouzská daňová ustanovení umožňují, aby se na nové residenční nemovitosti ve Francii, které jsou určeny k pronájmu na dobu nejméně devíti let, vztahovaly zrychlené odpisy. Tyto investice tak podléhají zvýhodněné daňové úpravě. Oproti tomu, jestliže francouzský daňový poplatník investuje do obytné nemovitosti za účelem jejího pronájmu v jiném členském státě EU, nemůže zrychlených odpisů, a tudíž příslušných daňových výhod, využít. V praxi to znamená, že daňoví poplatníci, kteří investovali rovnocennou částku do nehmotného majetku v zahraničí, by podléhali větší daňové zátěži.

Komise považuje taková ustanovení za neslučitelná s volným pohybem kapitálu, základní zásadou jednotného trhu EU. Podání žaloby u Soudního dvora EU je posledním krokem v rámci řízení o nesplnění povinnosti.

(další informace: IP/13/473 E. Traynor - Tel. +32 22921548 - Mobil +32 498983871)

 1. Životní prostředí: Komise žaluje ŘECKO ve věci skládky na Peloponésu

Evropská komise je znepokojena situací v oblasti Peloponéského poloostrova, kde Řecko nečiní žádná opatření, aby chránilo své občany před následky špatného nakládání s odpady. I přes dřívější varování je skládka Kiato provozována v rozporu s právními předpisy EU o odpadech a skládkách, a představuje tak závažné riziko pro lidské zdraví a životní prostředí. Komise naléhá na Řecko, aby urychlilo příslušná opatření v dané oblasti, a na doporučení komisaře pro životní prostředí Janeze Potočnika podává na Řecko žalobu u Soudního dvora EU.

Směrnice o skládkách ukládá přísné technické požadavky ohledně skládek, aby se předešlo negativním vlivům na lidské zdraví, vodu, půdu a vzduch. Nejrůznější kontroly na místě odhalily, že pro skládku v Kiato už není dostatek místa a že její provoz dále pokračuje bez platného povolení, a představuje tak vážné ohrožení pro zdraví a životní prostředí. Ačkoli řecké orgány si jsou tohoto problému vědomy a snaží se jej řešit, nebyla dosud přijata žádná opatření k vyčištění skládky a Kiato je nadále provozována v rozporu s právními předpisy EU týkajícími se odpadů.

(další informace: IP/13/483 J. Hennon - Tel. +32 22953593 - Mobil +32 498953593)

 1. Dávky na invaliditu: Evropská komise podává žalobu na SLOVENSKO u Soudního dvora EU z důvodu diskriminace těžce postižených občanů žijících v zahraničí

Evropská komise zažalovala Slovensko u Soudního dvora EU z důvodu, že neproplácí příspěvky na invaliditu těžce postiženým občanům žijícím v jiném členském státě, na Islandu, v Lichtenštejnsku, Norsku nebo Švýcarsku, čímž porušuje právní předpisy EU o koordinaci systémů sociálního zabezpečení.

Podle slovenských právních předpisů týkajících se příspěvků na péči o těžce postižené lidi, tedy peněžního příspěvku na opatrování, peněžního příspěvku na osobní asistenci a peněžního příspěvku na kompenzaci zvýšených výdajů, jsou propláceny pouze občanům žijícím na Slovensku.

Podle judikatury Soudního dvora EU jsou peněžité příspěvky na dlouhodobou péči, která zlepšuje životní úroveň osob, jež tuto péči potřebují, a vyrovnává dodatečné výdaje vzniklé v důsledku jejich zdravotního stavu, považovány za dávky v nemoci ve smyslu nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení. Nárok na tyto peněžité příspěvky nemůže být podmíněn požadavkem, aby dotčená osoba musela žít ve stejném členském státě, v jakém žádá o dávky. Toto pravidlo umožňuje osobám závislým na péči, aby se přestěhovaly do jiného členského státu a přitom si uchovaly práva pobírat dávky na dlouhodobou péči od země pojištění.

(další informace: IP/13/476 – J. Todd - Tel. +32 22994107 - Mobile +32 498994107)

 1. Dávky sociálního zabezpečení: Evropská komise žaluje SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ u Soudního dvora ve věci nesprávného provedení právních předpisů EU týkajících se sociálního zabezpečení

Podle právních předpisů EU jsou dávky sociálního zabezpečení udělovány osobám z jiných členských států pod podmínkou, že místem jejich obvyklého bydliště je Spojené království. Tato podmínka a kritéria pro stanovení obvyklého bydliště byly jednomyslně znovu potvrzeny členskými státy na úrovni EU v roce 2009 jako součást aktualizace pravidel EU o koordinaci sociálního zabezpečení (nařízení ES/987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení ES/883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení). Aby mohla být osoba považována za osobu, jejíž obvyklé bydliště se skutečně nachází v daném členském státě, musí podle těchto pravidel prokázat, že její obvyklý střed zájmu se nachází právě tam.

Komise se domnívá, že tato kritéria stanovená právními předpisy EU jsou dostatečně přísná, aby mohla zaručit, že pouze osoby, jež skutečně přemístily svůj střed zájmu do určitého členského státu, jsou považovány za osoby s obvyklým bydlištěm v tomto členském státě a přestávají být rezidentem v členském státě, kde žily dříve. Důkladné a přísné použití těchto kritérií pro stanovení obvyklého bydliště poskytuje členským státům účinný nástroj, kterým mohou zajistit, aby tyto dávky sociálního zabezpečení byly udělovány pouze osobám, jejichž obvyklé bydliště se skutečně nachází na území daného členského státu.

(další informace: IP/13/475 – J. Todd - Tel. +32 22994107 - Mobil +32 498994107)

 1. Další případ týkající se zvláštního zájmu

  Letecká doprava: Komise důrazně vyzývá BELGII a ŘECKO, aby ratifikovaly dohodu se zeměmi západního Balkánu o zřízení společného evropského leteckého prostoru

Evropská komise je znepokojena skutečností, že Belgie a Řecko dosud neratifikovaly Dohodu o zřízení společného evropského leteckého prostoru uzavíranou mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a zeměmi západního Balkánu (dohoda ECAA). Skutečnost, že Belgie a Řecko dosud dohodu ECAA neratifikovaly, ovlivňuje otevření trhů letecké dopravy se zeměmi západního Balkánu. Pokud belgické a řecké orgány neuloží ratifikační nástroje dohody ECAA v souladu s příslušnými ustanoveními EU ve lhůtě dvou měsíců, může Komise podat na obě tyto země žalobu u Soudního dvora EU.

(další informace: IP/13/479 – H. Kearns - Tel. +32 22987638 - Mobil +32 498987638)

 1. Evropský průkaz zdravotního pojištění: Komise vyjadřuje své znepokojení ohledně odmítavého postoje ŠPANĚLSKÝCH státních nemocnic k uznávání evropského průkazu zdravotního pojištění

Evropská komise vyzvala Španělsko, aby jí informovalo o stížnostech, které uvádějí, že španělské nemocnice poskytující veřejnou zdravotní péči odmítají uznat evropský průkaz zdravotního pojištění. Komise se obává, že by se Španělsko mohlo nacházet v situaci, kdy neplní své povinnosti vyplývající z právních předpisů EU, pokud jde o poskytnutí rychlé lékařské pomoci dočasným návštěvníkům z jiných členských států za stejných podmínek jako španělským občanům v rámci veřejné zdravotní péče.

Žádost Komise o poskytnutí informací je reakcí na rostoucí počet stížností, které jsou jí zasílány a které se týkají nemocnic poskytujících služby veřejné zdravotní péče, zejména v turistických oblastech Španělska, jež odmítají ošetřit občany na základě jejich evropského průkazu zdravotního pojištění a místo toho požadují cestovní pojištění a údaje kreditní karty. Veřejná zdravotní péče je ve Španělsku v zásadě bezplatná, přičemž držitel evropského průkazu zdravotního pojištění má být ošetřen za stejných podmínek jako státní příslušník Španělska. V některých případech však byli občané mylně informováni o tom, že evropský průkaz zdravotního pojištění je v případě, že mají cestovní pojištění, neplatný. Jiní pacienti se domnívali, že jsou ošetřováni na základě jejich evropského průkazu zdravotního pojištění, avšak později zjistili, že jejich pojišťovně byl zaslán účet za ošetření.

(další informace: IP/13/474 – J. Todd - Tel. +32 22994107 - Mobil +32 498994107)

 1. Odůvodněná stanoviska

 1. Obnovitelné zdroje energie: BELGIE a ESTONSKO byly vyzvány, aby dodržovaly pravidla EU týkající se obnovitelných zdrojů energie

Komise dnes oficiálně požádala Belgii a Estonsko, aby přijaly opatření k zajištění plného souladu s pravidly EU týkajícími se obnovitelných zdrojů energie. Evropská komise zaslala odůvodněná stanoviska Belgii a Estonsku z důvodu neinformování Komise o úplné transpozici směrnice o obnovitelných zdrojích energie (směrnice 2009/28/ES). Směrnice o obnovitelných zdrojích energie měla být členskými státy provedena do 5. prosince 2010. Belgie a Estonsko však Komisi neoznámily veškerá prováděcí opatření nutná k plnému provedení uvedené směrnice do vnitrostátních právních předpisů. Jestliže tyto dva členské státy nesplní ve lhůtě dvou měsíců svůj právní závazek, může Komise rozhodnout, že na ně podá žalobu u Soudního dvora. Tato dvě odůvodněná stanoviska doplňují obdobná řízení zahrnující Rakousko, Kypr, Českou republiku, Finsko, Maďarsko, Irsko, Polsko, Slovinsko, Lotyšsko a Nizozemsko.

  Další informace jsou k dispozici na: http://ec.europa.eu/energy/renewables/targets_en.htm

(další informace: M. Holzner - Tel. +32 22960196 - Mobile +32 498982280)

 1. Rovnost žen a mužů: Komise dále podniká právní kroky proti RAKOUSKU ve věci práv samostatně výdělečně činných osob

Komise dnes zaslala Rakousku odůvodněné stanovisko z důvodu neúplného provedení směrnice o rovnosti mezi ženami a muži v případě samostatně výdělečné činnosti. Lhůta pro provedení směrnice vypršela dne 5. srpna 2012 a v září 2012 byla Rakousku zaslána výzva dopisem. Rakousko dosud provedlo směrnici do vnitrostátních právních předpisů pouze částečně. Oznámilo několik prováděcích opatření, avšak další opatření chybí, a to jak na federální, tak na regionální úrovni.

Směrnice o samostatně výdělečně činných pracovnících a manželích a manželkách, kteří jim pomáhají (2010/41/EU) zaručuje právo na sociální ochranu milionům žen na pracovním trhu a rovněž posiluje podnikatelské iniciativy žen. Podle příslušných pravidel se samostatně výdělečným ženám a manželům, kteří jim pomáhají, udělují dávky v mateřství a dovolená po dobu alespoň 14 týdnů, jestliže se rozhodnou si ji vybrat. V současné době je pouze každý třetí podnikatel žena. V případě, že Komise neobdrží od Rakouska uspokojivou odpověď ve lhůtě dvou měsíců, může Rakousko zažalovat u Soudního dvora EU.

(další informace: M. Andreeva - Tel. +32 22991382 - Mobile +32 498991382)

 1. Směrnice o uchovávání údajů: Komise vyzývá BELGII, aby dodržovala pravidla EU

Evropská komise požádala Belgii, která neoznámila příslušná opatření pro provádění pravidel do vnitrostátních předpisů, aby uvedla svou právní úpravu do souladu s právními předpisy EU o uchovávání údajů. Žádost Komise má podobu odůvodněného stanoviska (druhého ze tří kroků v řízení EU o nesplnění povinnosti).

Směrnice o uchovávání údajů ukládá telefonním společnostem a poskytovatelům internetových služeb povinnost uchovávat provozní a lokalizační údaje (nikoli údaje týkající se obsahu telekomunikací) pro účely prosazování práva. Směrnice byla přijata v roce 2006 a měla být provedena do vnitrostátních právních předpisů do 15. září 2007, s možností odložit uchovávání komunikačních údajů týkajících se připojení k internetu, internetové telefonie a internetové elektronické pošty do 15. března 2009.

Belgie dosud směrnici plně neprovedla. Belgické orgány musí uvést své vnitrostátní právní předpisy do souladu s pravidly EU, zejména pokud jde o požadavek, aby společnosti uchovávaly údaje v rozmezí 6 měsíců a 2 let při uplatnění ustanovení týkajících se vhodného zabezpečení a ochrany údajů. Belgie má nyní dva měsíce na to, aby své vnitrostátní právní předpisy uvedla do souladu s pravidly EU. V opačné případě může Komise rozhodnout, že věc postoupí Soudnímu dvoru EU.

(další informace: M. Cercone - Tel. +32 22980963 - Mobile +32 498982349)

 1. Volný pohyb zboží: ČESKÁ REPUBLIKA má odstranit překážky dovozu šperků z jiných členských států

Evropská komise vyzvala Českou republiku, aby změnila svá pravidla a správní postupy tak, aby na svém území umožnila prodej šperků z jiných členských států. V tomto konkrétním případě český puncovní úřad odmítá uznat puncovní značky, které používá nizozemský puncovní úřad na špercích, a jako důvod uvádí, že tyto značky neumožňují odlišit výrobky pocházející z EU od výrobků pocházejících ze třetích zemí (jako např. z Číny a Hongkongu). Podle Komise představují stávající pravidla překážku volnému pohybu zboží na vnitřním trhu EU, a jsou tudíž v rozporu s článkem 34 a 36 SFEU.

Pokud jde o obchod s výrobky z drahých kovů, Soudní dvůr EU již dříve uvedl, že členské státy nemohou požadovat nové opuncování výrobků dovezených z jiného členského státu, v němž byly zákonně uvedeny na trh a opatřeny puncovní značkou v souladu s právními předpisy uvedeného státu za předpokladu, že jsou údaje puncovní značky rovnocenné údajům předepsaným členským státem dovozu a srozumitelné spotřebitelům uvedeného státu. Komise proto připravila odůvodněné stanovisko, v němž Českou republiku žádá, aby změnila své právní předpisy, a umožnila tak volný pohyb zboží na jednotném trhu. V případě, že Česká republika neprovede patřičné změny ve lhůtě dvou měsíců, může Evropská komise postoupit věc Soudnímu dvoru EU.

(další informace: C. Corazza - Tel. +32 22951752 - Mobil +32 498992862)

 1. Sociální zabezpečení: Komise žádá FINSKO, aby odstranilo omezení týkající se nároku migrujících pracovníků na dávky v nezaměstnanosti

Evropská komise požádala Finsko, aby odstranilo diskriminační podmínky, jež ovlivňují nárok migrujících pracovníků na dávky v nezaměstnanosti. Jako většina členských států EU uplatňuje Finsko obecný požadavek, jenž nárok na dávky v nezaměstnanosti podmiňuje minimální dobou, po kterou musejí být pracovníci zaměstnáni nebo samostatně výdělečně činní. Ve Finsku však musí migrující pracovníci žádající o dávky v nezaměstnanosti navíc prokázat, že byli ve Finsku zaměstnáni alespoň po dobu čtyř týdnů, případně, že ve Finsku pracovali alespoň čtyři měsíce jako osoba samostatně výdělečně činná. Není-li tento požadavek splněn, žadatelovo pojištění na dobu zaměstnání nebo samostatně výdělečné činnosti získané v jiném členském státě není zohledněno a žadatel nemá nárok na dávky v nezaměstnanosti.

Komise se domnívá, že požadavek na minimální dobu zaměstnanosti nebo samostatně výdělečné činnosti ve Finsku, jímž se podmiňuje započtení předchozích dob získaných v jiném členském státě, je v rozporu s právními předpisy EU. Smlouva o fungování Evropské unie (článek 45) a nařízení (ES) č. 883/2004 (článek 6) požadují, aby členské státy přihlížely k době pojištění, bydlení a zaměstnání získaným podle právních předpisů kteréhokoli jiného členského státu, jako by byly získány podle jejich právních předpisů. Tento požadavek představuje jeden ze základních principů koordinace systémů sociálního zabezpečení v Evropské unii. Zajišťuje, že migrující pracovníci nepřicházejí při uplatňování práva na volný pohyb osob o výhody sociálního zabezpečení, na něž by měli nárok, kdyby celý svůj pracovní život strávili v jednom členském státě.

Žádost Komise má podobu odůvodněného stanoviska v rámci řízení o nesplnění povinnosti. Finsko má nyní dva měsíce na to, aby Komisi informovalo o přijatých opatřeních, která mají uvést vnitrostátní právní předpisy do souladu s pravidly EU. V opačném případě může Komise rozhodnout, že na Finsko podá žalobu u Soudního dvora EU.

(další informace: J. Todd - Tel. +32 22994107 - Mobil +32 498994107)

 1. Pojištění: Komise žádá ŘECKO, aby své právní předpisy uvedlo do souladu s právními předpisy EU

Evropská komise dnes vyzvala Řecko, aby náležitě použilo první a třetí směrnici o přímém pojištění jiném než životním (73/239/EHS a 92/49/EHS) týkajícím se silničních asistenčních služeb. Podle řeckých právních předpisů mají pojišťovací společnosti povinnost soustavně (každoročně) oznamovat pojistné podmínky týkající se silničních asistenčních služeb. Komise toto považuje za porušení pravidel EU.

Společně dohodnutá pravidla platná od 70. let zahrnují podmínky pro prvotní schválení, průběžný obezřetný dohled, zejména s ohledem na celkový stav solventnosti, technické rezervy a aktiva, která je kryjí. Rovněž zahrnují zrušení předchozího schválení nebo soustavné oznamování pojistných podmínek a tarifů, což vede pojišťovací společnosti k tomu, aby vstupovali na nové trhy, a tím se posiluje hospodářská soutěž. Řecko se proto žádá, aby pojišťovací společnosti zbavilo této povinnosti. Žádost Komise má podobu odůvodněného stanoviska v rámci řízení o nesplnění povinnosti. Jestliže ve lhůtě dvou měsíců nebudou oznámena žádná opatření, která by ukončila porušování právních předpisů EU, může Komise rozhodnout, že podá na Řecko žalobu u Soudního dvora EU.

(další informace: C. Hughes - Tel. +32 22964450 - Mobile +32 498964450)

 1. Volný pohyb zboží: Komise vyzývá ŘECKO, aby odstranilo překážky obchodu u souběžného vývozu léčivých přípravků

Komise zaslala Řecku odůvodněné stanovisko z důvodu překážek, které tato země vytváří vývozu léčivých přípravků, čímž odepírá potenciálním vývozcům těchto výrobků výhody souběžného vývozu. Podle řeckých právních předpisů mohou velkoobchodníci vyvážet léčivé přípravky za hranice pouze v případě, že dané léčivé přípravky zakoupili přímo od farmaceutických společností. Jestliže je kupují od jiných velkoobchodníků, tento vývoz již není možný. Ani obchody s léčivými přípravky, které provozují vývoz, nemohou jednat jako prostředník při vývozu uskutečňovaném jinými obchody s léčivými přípravky. Tito velkoobchodníci mohou zprostředkovaně prodávat dané léčivé přípravky na území Řecka, avšak není možné, aby tyto léčivé přípravky zároveň vyváželi. Uvedené řecké omezení má tedy stejný účinek jako množstevní omezení vývozu, které je diskriminační, a tudíž v rozporu s článkem 35 SFEU.

Členské státy mohou držitelům rozhodnutí o registraci a distributorům léčivých přípravků udělit určité povinnosti, úměrné sledovanému cíli veřejného zdraví, např. zajištění vhodných a stálých dodávek léčivých přípravků v daném členském státě. Je-li omezení přiměřené cíli ochrany veřejného zdraví, je v souladu s pravidly EU. Jestliže však omezení jde nad rámec toho, co je pro zajištění stálých dodávek nutné, je neodůvodněným opatřením s rovnocenným účinkem množstevního omezení vývozu.

Komise tedy Řecku zaslala odůvodněné stanovisko z důvodu překážek, které tato země vytváří vývozu léčivých přípravků. Jestliže dotčený členský stát neinformuje Komisi ve lhůtě dvou měsíců o přijatých opatřeních k zajištění plného souladu s příslušnými povinnostmi, může Komise rozhodnout, že věc postoupí Soudnímu dvoru EU.

(další informace: C. Corazza - Tel. +32 22951752 - Mobil +32 498992862)

 1. Životní prostředí: Komise žádá MAĎARSKO, aby provedlo pravidla EU o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely

Evropská komise důrazně vyzývá Maďarsko, aby urychleně provedlo pravidla EU o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely do vnitrostátních právních předpisů. Cílem dané směrnice je omezit používání zvířat pro pokusy na minimum, přičemž je vyžadováno, aby v případech, kdy je to možné, byly využívány alternativní postupy, a zároveň bylo zajištěno zachování špičkové kvality výzkumu v EU. Směrnice měla být provedena do vnitrostátních právních předpisů do 10. listopadu 2012. Vzhledem k tomu, že Maďarsko nedodrželo příslušnou lhůtu, byla mu dne 31. ledna 2013 zaslána výzva dopisem.

Maďarsko oznámilo Komisi příslušná vnitrostátní ustanovení v březnu 2013, avšak Komisi dále znepokojuje skutečnost, že některá ustanovení dosud nebyla do maďarských právních předpisů zařazena. Zejména se zdá, že maďarské právní předpisy nezajišťují dostatečnou ochranu primátů používaných pro pokusy. Komise proto Maďarsku zasílá odůvodněné stanovisko a v případě, že Maďarsko ve lhůtě dvou měsíců nepřijme nápravná opatření, může být věc postoupena Soudnímu dvoru EU, který může uložit peněžní sankce.

(další informace: J. Hennon - Tel. +32 22953593 - Mobile +32 498953593).

 1. Pracovní doba: Komise žádá ITÁLII, aby respektovala právo lékařů na minimální denní a týdenní dobu odpočinku

Evropská komise vyzvala Itálii, aby respektovala práva lékařů, kteří pracují ve veřejných zdravotnických službách, na minimální denní a týdenní dobu odpočinku, jak je vyžadováno směrnicí o pracovní době (směrnice 2003/88/ES). Podle italských právních předpisů se několik klíčových práv obsažených ve směrnici o pracovní době, jako je stanovení limitu pro průměrnou týdenní délku pracovní doby na 48 hodin a minimální denní odpočinek po dobu 11 po sobě jdoucích hodin, netýká „řídících pracovníků“ pracujících v systému národní zdravotní péče. Směrnice umožňuje, aby členské státy z uvedených pravidel vyňaly „vrcholové řídící pracovníky nebo jiné osoby mající pravomoc nezávisle rozhodovat“. Lékaři pracující v italském systému veřejné zdravotní péče jsou však vedeni jako „řídící pracovníci“, aniž by se na ně nutně vztahovaly příslušné výsady či možnost samostatného řízení pracovní doby. To znamená, že jsou jim nespravedlivě odpírána práva zaručená směrnicí o pracovní době.

Kromě toho italské právní předpisy obsahují ustanovení, která vyjímají pracovníky v národním systému zdravotní péče z práva na minimální denní a týdenní odpočinek. Komisi bylo doručeno několik stížností týkající se skutečnosti, že v důsledku nesprávného provedení směrnice jsou lékaři nuceni pracovat nadměrně dlouhou dobu bez odpovídajícího odpočinku.

Žádost Komise má podobu odůvodněného stanoviska v rámci řízení o nesplnění povinnosti. Itálie má nyní dva měsíce na to, aby Komisi oznámila přijatá opatření, která uvedou vnitrostátní právní předpisy v soulad s právními předpisy EU. V opačném případě může Komise rozhodnout, že na Itálii podá žalobu u Soudního dvora EU.

(další informace: J. Todd - Tel. +32 22994107 - Mobile +32 498994107)

 1. Volný pohyb: Komise nadále naléhá na LITVU, aby dohlížela na práva občanů EU

Komise poskytla Litvě dva měsíce na to, aby uvedla své právní předpisy do souladu s pravidly EU týkajícími se volného pohybu občanů a jejich rodin na území EU. Žádost Komise má podobu odůvodněného stanoviska (druhého ze tří kroků v řízení EU o nesplnění povinnosti). Litevské právní předpisy nestanoví dostatečně jasně, že vnitrostátní orgány smějí odepřít vstup na území země jen těm občanům EU nebo vyhostit pouze ty občany EU, kteří představují skutečnou, závažnou a aktuální hrozbu pro společnost. Cílem směrnice o volném pohybu je zajistit, aby občané EU mohli požívat svých práv, díky nimž mohou svobodně cestovat, žít a pracovat kdekoli v Evropské unii. Směrnice rovněž obsahuje řadu ustanovení pro případ, že by členské státy chtěly právo na volný pohyb omezit.

V případě, že Komise neobdrží od Litvy uspokojivou odpověď ve lhůtě dvou měsíců, může na Litvu podat žalobu u Soudního dvora EU. Členské státy měly směrnici o volném pohybu (2004/38/ES) plně provést do svých vnitrostátních právních předpisů do dubna 2006.

(další informace: M. Andreeva - Tel. +32 22991382 - Mobil +32 498991382)

 1. Elektronické peníze: Komise vyzývá POLSKO, aby provedlo pravidla EU

Evropská komise dnes vyzvala Polsko, aby plně provedlo směrnici o přístupu k činnosti institucí elektronických peněz, o jejím výkonu a o dohledu (směrnice 2009/110/ES). Tato směrnice, na níž je běžně odkazováno jako na druhou směrnici o elektronických penězích, nahrazuje směrnici 2000/46/ES a měla být členskými státy EU provedena do 30. dubna 2011.

Žádost Komise má podobu doplňujícího odůvodněného stanoviska v rámci řízení o nesplnění povinnosti. První odůvodněné stanovisko bylo vydáno koncem dubna 2012 poté, co Polsko neoznámilo, že příslušnou směrnici provedlo do vnitrostátních právních předpisů (IP/12/418). Polsko následně uvědomilo Komisi, že provedlo část požadovaných ustanovení a že úplné provedení se očekává do konce roku 2012. Vzhledem k tomu, že Polsko žádné oznámení o úplném provedení směrnice od té doby neoznámilo, rozhodla se Komise, že vydá doplňující odůvodněné stanovisko. Jestliže ve lhůtě dvou měsíců Polsko neoznámí opatření pro úplné provedení právních předpisů EU, může Komise rozhodnout, že na Polsko podá žalobu u Soudního dvora EU. Další informace jsou k dispozici na:
http://ec.europa.eu/internal_market/payments/emoney/transposition/index_en.htm

(další informace: C. Hughes - Tel. +32 22964450 - Mobile +32 498964450)

 1. Daně: Komise požaduje od SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ, aby zajistilo, že soukromá plavidla nebudou používat palivo s nižší daňovou sazbou

Evropská komise oficiálně požádala Spojené království o změnu jeho právních předpisů, tak aby zajistily, že pro plavidla sloužící k soukromým účelům, jako jsou například luxusní jachty, nebude již možné nakupovat palivo s nižší daňovou sazbou, které je určeno pro rybářské lodě. Podle pravidel EU o značení paliv pro daňové účely musí být palivo, na něž se vztahuje snížená sazba daně, obarveno speciální barvou. Rybářská plavidla mohou například využívat výhody nižší daňové sazby, avšak soukromá plavidla musí podléhat běžné dani.

Právní předpisy Spojeného království v současnosti neukládají distributorům paliv povinnost, podle níž by museli zřídit dvě oddělené nádrže, přičemž jedna by obsahovala značené palivo, na které se vztahuje nižší daňová sazba, a druhá by byla s běžným palivem, na něž je uvalena standardní daň. Důsledkem nemusí být jen to, že soukromá plavidla pro účely rekreace by mohla využívat palivo, které je určeno rybářům, ale tato plavidla mohou být vystavena i tvrdému postihu, pakliže by podnikaly cestu do jiného členského státu a plavidlo by bylo zkontrolováno příslušnými místními orgány.

Žádost Komise má podobu odůvodněného stanoviska. V případě, že Komise neobdrží od Spojeného království uspokojivou odpověď ve lhůtě dvou měsíců, může na ně podat žalobu u Soudního dvora EU.

(další informace: E. Traynor - Tel. +32 22921548 - Mobil +32 498983871)


Side Bar