Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

OZNAM

V Bruseli 28. mája 2013

Opatrenia EÚ na boj proti nezamestnanosti mládeže

Aká je súčasná situácia?

V marci 2013 bolo v EÚ-27 nezamestnaných 5,7 milióna mladých ľudí, z toho 3,6 milióna v eurozóne. Miera nezamestnanosti mladých ľudí, ktorá bola v priebehu mesiaca relatívne stabilná, dosiahla 23,5 % v EÚ-27 a 24 % v eurozóne, čo je len o 0,9 percentuálnych bodov (pre EÚ-27) a o 1,5 percentuálneho bodu (pre eurozónu) viac ako v marci 2012. V marci 2013 bola najnižšia miera zaznamenaná v Nemecku a Rakúsku (obe krajiny 7,6 %), Holandsku (10,5 %) a najvyššia v Grécku (59,1 % v januári 2013), Španielsku (55,9 %), Taliansku (38,4 %) a Portugalsku (38,3 %).

* január 2013 ** február 2013 *** 4Q 2012

(Zdroj: Eurostat)

Čo robí EÚ na riešenie nezamestnanosti mladých ľudí?

Cieľom odporúčaní pre jednotlivé krajiny z júla 2012 bolo zabezpečiť, aby zamestnanosť mladých ľudí zostala prioritou politickej agendy vo všetkých členských štátoch, v ktorých je jej miera obzvlášť dramatická.

Európska komisia navrhla v decembri 2012 balík opatrení pre zamestnanosť mladých, aby členským štátom pomohla osobitne riešiť problém nezamestnanosti mladých ľudí a sociálneho vylúčenia tým, že im ponúka pracovné miesta, vzdelávanie a odbornú prípravu (pozri IP/12/1311 a MEMO/12/938). Tento balík obsahuje:

 • návrh odporúčania Rady na vytvorenie záruky pre mladých ľudí;

 • rámec kvality pre stáže;

 • Európske združenie učňovskej prípravy.

Odporúčanie o zárukách pre mladých ľudí prijala Rada ministrov EÚ 22. apríla 2013 (pozri MEMO/13/152). Európska komisia nalieha na členské štáty, aby už teraz vytvorili štruktúry, ktoré umožnia zaviesť záruky pre mladých ľudí do praxe čo najskôr. Komisia čoskoro predloží ďalšie iniciatívy na podporu členských štátov v ich úsilí zaviesť systémy záruk pre mladých ľudí.

Čo je to záruka pre mladých ľudí?

Záruka pre mladých ľudí, ktorá vychádza zo skúseností v Rakúsku a Fínsku, má zabezpečiť, aby všetci mladí ľudia vo veku do 25 rokov získali kvalitnú ponuku zamestnania, ďalšieho vzdelávania, učňovskej prípravy alebo stáže v lehote štyroch mesiacov po tom, čo prídu o prácu alebo ukončia formálne vzdelanie. Záruka pre mladých ľudí je jednou z najdôležitejších a najnaliehavejších reforiem potrebných na riešenie problému nezamestnanosti mladých ľudí a na zlepšenie prechodu zo školy do zamestnania.

Aké sú možnosti financovania záruky pre mladých ľudí?

Záruka pre mladých ľudí predstavuje pre členské štáty fiškálne náklady, ale tieto náklady sú oveľa menšie ako náklady vyplývajúce z nečinnosti.

Po prvé, náklady závisia od okolností v danom štáte: budú nižšie v členských štátoch, kde existujú dobre rozvinuté podporné opatrenia (napr. vysoko kvalifikovaní zamestnanci služieb zamestnanosti, ktorí sa zameriavajú na potreby mladých ľudí). Po druhé, náklady závisia od spôsobu, akým je systém vytvorený a uplatňovaný. Po tretie, náklady budú vyššie v krajinách s vysokou mierou mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, nepokračujú v procese vzdelávania, ani odbornej prípravy (tzv. NEET), ako aj v krajinách s vysokou mierou nezamestnanosti mladých ľudí.

V júli 2012 MOP odhadla, že celkové náklady na zavedenie systémov záruk pre mladých ľudí v eurozóne by predstavovali 0,45 % HDP eurozóny alebo 21 miliárd EUR. Tieto náklady by sa však mali porovnávať s nákladmi na nezamestnanosť, neaktivitu a stratenú produktivitu. Náklady na dávky v nezamestnanosti vyplatené mladým ľuďom, ušlý zisk a dane podľa odhadov Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) zodpovedajú 1,21 % HDP, čo predstavuje ročnú stratu pre EÚ vo výške 153 mld. EUR. Okrem toho nezamestnanosť v mladom veku môže mať pre samotných mladých ľudí dlhodobý negatívny efekt. Títo mladí ľudia čelia nielen zvýšenému riziku nezamestnanosti v budúcnosti, ale aj vyššiemu riziku vylúčenia, chudoby a zdravotných problémov.

EÚ môže pomôcť členským štátom s finančnou podporou Európskeho sociálneho fondu (ESF). Zohľadňujúc záruku pre mladých ľudí sa v návrhu nariadenia o ESF na budúce programové obdobie 2014 – 2020 zahrnie osobitná investičná priorita ESF zameraná na trvalo udržateľné začlenenie mladých NEET na trhu práce. Členské štáty, ktoré čelia vysokej miere nezamestnanosti mladých ľudí, by mali identifikovať mladé nezamestnané osoby, ako aj NEET ako osobitnú cieľovú skupinu na financovanie z ESF.

Príklady činností/intervencií v rámci záruky pre mladých ľudí, ktoré môžu byť podporované z ESF:

Opatrenia

Konkrétne príklady činností/intervencií, ktoré môžu byť podporované z ESF

Podporné stratégie a kontaktné miesta

(body 8 – 9 odporúčania)

 • Návštevy zamestnancov služieb zamestnanosti na školách

 • Školiace semináre služieb zamestnanosti pre učiteľov

 • Rozvoj špecializovaných služieb pre mládež v rámci služieb zamestnanosti alebo súkromných poskytovateľov na základe zmluvy

 • Distribúcia tlačeného materiálu v mládežníckych centrách alebo počas mládežníckych podujatí

 • Používanie internetu a sociálnych médií

 • Systémy zberu údajov

 • Putovné kampane

Individuálne plánovanie činnosti

(bod 10 odporúčania)

 • Odborná príprava zamestnancov služieb zamestnanosti

 • Zmluvy so špecializovanými partnermi

Vytvorenie možností pre mladých ľudí s predčasne ukončenou školskou dochádzkou a s nízkou úrovňou kvalifikácie, ako sa vrátiť do procesu vzdelávania a odbornej prípravy alebo programov „druhej šance“ vo vzdelávaní; riešenie nesúladu medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami a zlepšenie digitálnej kvalifikácie.

(body 11 – 13 odporúčania)

 • Programy odbornej prípravy a „druhej šance“

 • Poskytovanie jazykového vzdelávania

 • Poradenstvo a doplnkové vzdelávanie s cieľom zabrániť predčasnému ukončeniu školskej dochádzky alebo navrátiť mládež späť do procesu vzdelávania alebo odbornej prípravy

 • Poskytovanie podpory rizikovej skupine mladých pri získavaní relevantných kvalifikácií a dosiahnutia úplného stredoškolského vzdelania

 • Praktická výučba a učňovská príprava

 • Poskytovanie odbornej prípravy v oblasti digitálnej kvalifikácie

 • Poukazy na odbornú prípravu

Podpora škôl vrátane stredísk odbornej prípravy a služieb zamestnanosti, aby podnecovali podnikanie a samostatnú zárobkovú činnosť mladých ľudí a v tejto súvislosti im poskytovali nepretržité poradenstvo.

(bod 14 odporúčania)

 • Školenia zamestnancov služieb zamestnanosti a učiteľov

 • Príprava a realizácia podnikateľských kurzov v stredoškolskom vzdelávaní

 • Školenia pre nezamestnaných mladých ľudí

Využívanie cielených a správne navrhnutých dotácií na mzdy a nábor pracovníkov s cieľom motivovať zamestnávateľov k poskytnutiu učňovskej prípravy alebo pracovného miesta mladým ľuďom, a to najmä tým, ktorí sú od trhu práce najviac vzdialení. (bod 17 odporúčania)

 • Úvery zamerané na nábor mladých ľudí, či už ako zamestnancov alebo učňov (podporu ESF pre dotácie na úvery by mali sprevádzať aktivačné opatrenia, ako napr. praktická odborná príprava atď.)

Podpora zamestnanosti a pracovnej mobility informovaním mladých ľudí o ponukách práce, stážach a učňovskom vzdelávaní, ako aj o dostupnej pomoci v rôznych oblastiach a poskytovanie primeranej podpory tým, ktorí si našli prácu v inom členskom štáte

(bod 18 odporúčania)

 • Pôsobenie kontaktných miest EURES (podpora ESF pre EURES sa zameriava na nábor a súvisiace služby poskytovania informácií, poradenstva a usmernenia na vnútroštátnej a cezhraničnej úrovni)

 • Kampane na zvyšovanie povedomia

 • Podpora dobrovoľných organizácií poskytujúcich služby mentoringu

 • Podpora mládežníckych organizácií zameraných na prisťahovaných mladých pracovníkov

Zabezpečenie väčšej dostupnosti služieb na začatie podnikateľskej činnosti

(bod 19 odporúčania)

 • Spolupráca medzi službami zamestnanosti, podpory podnikania a poskytovateľmi financií (napr. formou regionálnych veľtrhov práce a podujatí na vytváranie sietí)

 • Podpora na začatie podnikania(určená pre MSP)

 • Podpora samostatnej zárobkovej činnosti

 • Odborná príprava v podnikateľských zručnostiach, napr. pre nezamestnaných, sprevádzaná grantmi na podnikanie

Posilnenie mechanizmov na podporu mladých ľudí, ktorí predčasne ukončia aktivačné programy a nemajú viac prístup k dávkam

(bod 20 odporúčania)

 • Podpora mládežníckych organizácií a služieb

 • Spolupráca s inými organizáciami, ktoré sú v kontakte s mladými ľuďmi

 • Zavedenie systémov sledovania

 • Podpora služieb pre kariérny rozvoj v zamestnaní a na školách

Monitorovanie a hodnotenie všetkých opatrení a programov, ktoré prispievajú do systému záruky pre mladých ľudí, aby bolo možné zvýšiť počet podložených politík a intervencií vychádzajúcich z toho čo, kde a prečo funguje (bod 24 odporúčania)

 • Identifikácia nákladovo efektívnych iniciatív

 • Použitie kontrolovaných skúšok

 • Zriadenie centier pre analýzu

 • Rozvoj modelov politík, pilotných akcií, testovanie a presadzovanie politík (sociálnej inovácie a experimentovania)

Podpora činností v oblasti vzájomného učenia sa na národnej, regionálnej a miestnej úrovni medzi všetkými stranami zapojenými do boja proti nezamestnanosti mladých ľudí s cieľom skvalitniť návrh a realizáciu budúcich systémov záruky pre mladých ľudí.

(bod 25 odporúčania)

 • Využitie európskej siete v oblasti zamestnanosti mladých (ESF podporuje cezhraničné činnosti spolupráce v oblasti výmeny osvedčených postupov medzi organizáciami na úrovni EÚ prostredníctvom technickej pomoci ESF financovanej na úrovni Komisie)

Zvýšenie kapacity všetkých zainteresovaných strán vrátane príslušných služieb zamestnanosti, ktoré sa podieľajú na navrhovaní, realizácii a hodnotení systému záruk pre mladých s cieľom odstrániť všetky vnútorné a vonkajšie prekážky súvisiace s politikou a spôsobom, akým je tento systém vyvíjaný.

(bod 26 odporúčania)

 • Poskytovanie školení a seminárov

 • Vytvorenie výmenných programov a programov vysielania pracovníkov medzi organizáciami prostredníctvom činností nadnárodnej spolupráce.

Okrem toho Európska Rada na svojom tohtoročnom februárovom zasadnutí navrhla iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí v hodnote 6 miliárd EUR určenú najmä na podporu záruky pre mladých ľudí po jej prijatí. V rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí sa majú vyčleniť najmenej 3 miliardy EUR z ESF (pričom členské štáty sú vyzvané, aby k financovaniu z ESF prispeli rovnakou príp. vyššou mierou) a ďalšie 3 miliardy EUR z nového rozpočtového riadku osobitne vyhradeného na financovanie opatrení na podporu mladých ľudí vrátane záruky pre mladých ľudí. Financovanie z iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí má byť k dispozícii pre všetky regióny, v ktorých miera nezamestnanosti mladých ľudí presahuje 25 %. Komisia navrhla prevádzkové pravidlá v marci 2013 (pozri IP/13/217), aby členské štáty mohli začať využívať finančné prostriedky z iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí okamžite po tom, čo nový rozpočtový rámec na roky 2014 – 2020 nadobudne účinnosť.

Čo je to rámec kvality pre stáže?

Okrem poskytovania pomoci mladým ľuďom pri hľadaní práce sa v rámci balíka opatrení v oblasti zamestnanosti mladých ľudí začali konzultácie európskych sociálnych partnerov o rámci kvality pre stáže. Cieľom je umožniť mladým ľuďom získať vysokokvalitné pracovné skúsenosti v bezpečných podmienkach a predchádzať tomu, že stáže budú využívané spoločnosťami jednoducho ako zdroj lacnej pracovnej sily.

Nedávna štúdia týkajúca sa komplexného prehľadu organizácie stáží v členských štátoch (pozri IP/12/731) potvrdila, že mladí stážisti čelia vo väčšine členských štátov EÚ v priebehu stáže rôznym problémom. Tieto problémy sa zväčša týkajú chýbajúceho vysoko kvalitného edukatívneho obsahu stáže, nízkej alebo žiadnej mzdy, zlých pracovných podmienok súvisiacich s inými ako platovými podmienkami (napr. nedostatok náležitej sociálnej ochrany, dlhý pracovný čas, nerovnaké zaobchádzanie atď.). V dôsledku uvedených problémov, ako aj rozdielov vo vnútroštátnych právnych predpisoch o stážach, je mobilita stážistov v rámci EÚ relatívne nízka.

Vzhľadom na rozhodnutie sociálnych partnerov nezačať rokovania o tejto záležitosti, Komisia plánuje predložiť vlastný návrh rámca kvality pre stáže do konca roku 2013.

Čo je to Európske združenie učňovskej prípravy?

Účinné systémy odborného vzdelávania a prípravy, najmä tie, ktoré zahŕňajú silnú zložku praktickej výučby, uľahčujú prechod mladých ľudí zo školy do zamestnania. Preto sa v rámci balíka opatrení v oblasti zamestnanosti mladých ľudí oznámil aj vznik Európskeho združenia učňovskej prípravy, ktoré má zlepšiť kvalitu a poskytovanie učňovského vzdelávania v celej EÚ. Toto združenie bude spájať zainteresované strany z verejných orgánov, podniky a sociálnych partnerov, subjekty odborného vzdelávania a výskumníkov v oblasti odbornej prípravy, odborníkov a zástupcov mládeže. Jeho cieľom je koordinovať existujúce činnosti v rámci spoločnej platformy a podporovať výhody a formy úspešných systémov učňovského vzdelávania, ako aj spôsoby ich vytvárania. Združenie má začať svoju činnosť v júli tohto roku.

V roku 2012 adresovala Rada odporúčania pre jednotlivé krajiny siedmym členským štátom na tému učňovského vzdelávania a trom na tému odborného vzdelávania. Aj v ostatných členských štátoch sa môže urobiť viac, pokiaľ ide o zlepšenie fungovania systému učňovskej prípravy a lepšie využitie financovania z ESF na tento účel.

Aký má prínos mobilita pre mladých ľudí?

Rozdiel medzi krajinami s najvyššou a najnižšou mierou nezamestnanosti mladých ľudí je veľmi vysoký. V marci 2013 bola najnižšia miera nezamestnanosti zaznamenaná v Nemecku a Rakúsku (v oboch krajinách 7,6 %), Holandsku (10,5 %) a najvyššia v Grécku (59,1 % v januári 2013), Španielsku (55,9 %), Taliansku (38,4 %) a Portugalsku (38,3 %).

Zároveň sa v najnovšom európskom monitore voľných pracovných miest uvádza, že v Európe sú približne 2 milióny neobsadených pracovných miest, čiastočne v dôsledku toho, že uchádzači o zamestnanie nemajú zručnosti, ktoré zamestnávatelia hľadajú. Za súčasnej vysokej nezamestnanosti a výrazných rozdielov medzi členskými štátmi môže mobilita práce zohrávať dôležitú úlohu pri zmierňovaní nezamestnanosti v krajinách postihnutých recesiou. Zároveň môže pomôcť vyplniť nedostatky v zručnostiach a obsadiť voľné pracovné miesta v iných členských štátoch.

Hľadanie si zamestnania v inom členskom štáte však aj naďalej zostáva každého osobným rozhodnutím.

Čo navrhuje Komisia na uľahčenie mobility mladých ľudí?

Európska komisia sa rozhodla v novembri 2012 zlepšiť a zmodernizovať Sieť európskych služieb zamestnanosti, EURES (pozri IP/12/1262, MEMO/12/896, MEMO/12/897). Cieľom reformy je zjednodušiť uchádzačom o zamestnanie kontaktovanie zamestnávateľov hľadajúcich konkrétne zručnosti, zamerať sa na sektory a povolania, v ktorých je nedostatok pracovných síl s potrebnými zručnosťami, a podporovať cielené schémy v rámci mobility mládeže.

Štyri milióny najmä mladých ľudí by mali získať v rámci nového programu Erasmus pre všetkých granty na štúdium, odbornú prípravu alebo dobrovoľnícku činnosť v zahraničí v rokoch 2014 – 2020, v porovnaní s 2,5 miliónmi príjemcov v rámci existujúcich programov EÚ pre mobilitu. Takéto medzinárodné skúsenosti posilňujú zručnosti a schopnosť zamestnať sa. Erasmus pre všetkých by mal mať celkový rozpočet vo výške 14,5 miliardy EUR, čo je o 40 % viac ako súčasné programy v tejto oblasti.

Súčasný program celoživotného vzdelávania poskytuje podporu pre vzdelávaciu mobilitu prostredníctvom programov Erasmus (vysokoškolské vzdelávanie), Leonardo da Vinci (odborné vzdelávanie), Comenius (školy) a Grundtvig (vzdelávanie dospelých). Programy Erasmus a Leonardo da Vinci spolu podporujú ročne umiestnenie približne 140 000 zamestnancov v spoločnostiach a iných organizáciách (pozri IP/12/379).

Je tu riziko „úniku mozgov“?

Je pravda, že domovská krajina v krátkodobom horizonte stráca, keď pracovník odíde do zahraničia. Je to však lepšie, ako keby zostal v domovskej krajine nezamestnaný. Pokiaľ migrujúci pracovník zostane zamestnaný v zahraničí, môže prispieť k hospodárstvu svojho domovského štátu prostredníctvom zasielania peňazí. V praxi platí, že keď je hospodárstvo na vzostupe, pracovníci sa vo veľkej miere vracajú do svojich domovských krajín, aby využili získané znalosti. Príkladom je návrat poľských pracovníkov, ktorí po roku 2004 kvôli práci odišli do Spojeného kráľovstva, naspäť do Poľska.

Akú dodatočnú podporu môžu poskytnúť štrukturálne fondy EÚ?

Na podnet Komisie boli vo februári 2012 vytvorené akčné tímy zložené z úradníkov z členských štátov a Komisie pre osem členských štátov s najvyššou mierou nezamestnanosti mladých ľudí (Grécko, Írsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Portugalsko, Slovensko a Španielsko). Cieľom tímov je mobilizácia financií zo štrukturálnych fondov EÚ (vrátane financií z Európskeho sociálneho fondu), ktoré sú stále k dispozícii v rámci programového obdobia 2007 – 2013 na podporu pracovných príležitostí pre mladých ľudí a na uľahčenie prístupu MSP k financiám.

Vďaka pôsobeniu akčných tímov sa do začiatku roka 2013 vyčlenilo približne 16 miliárd EUR z prostriedkov EÚ na urýchlené poskytovanie alebo prerozdelenie. Tieto financie pomôžu približne 780 000 mladých ľudí a 55 000 MSP a podporia iné opatrenia na posilnenie rastu. Konkrétne príklady prerozdelenia finančných prostriedkov akčnými tímami:

Írsko

25 miliónov EUR bolo presmerovaných do integrovaného programu Youthreach, ktorý poskytuje vzdelávanie, odbornú prípravu a pracovné skúsenosti mladým ľuďom, ktorí predčasne opustili školu bez získania kvalifikácie alebo odbornej prípravy. Umožní sa tým zachovanie 3 700 miest odbornej prípravy do konca roku 2013.

Fond pre vzdelávanie na trhu práce a odbornú prípravu, známy ako Momentum, ktorý je súčasťou akčného plánu Írska pre zamestnanosť, začal činnosť v decembri 2012 s cieľom poskytovať odbornú prípravu pre 6 500 dlhodobo nezamestnaných. Pre tento fond, ktorý bude spolufinancovaný z ESF, sa vyčlenení 20 miliónov EUR. Jedna zo štyroch oblastí tohto fondu je osobitne určená mladým ľudom vo veku do 25 rokov a poskytne odborné vzdelávanie viac ako 1 000 ľuďom v rámci 62 osobitných kurzov v 87 miestach po celej krajine.

Slovensko

Po prerozdelení financií z ESF boli v novembri 2012 spustené dva národné projekty (70 miliónov EUR) na podporu vytvárania pracovných miest pre mladých ľudí vo veku do 29 rokov v súkromnom sektore a samospráve v regiónoch s najvyššou mierou nezamestnanosti (s cieľom vytvorenia 13 000 nových pracovných miest). Vykonávanie projektov bolo doteraz úspešné, pričom mikropodniky a MSP majú najväčší záujem ponúknuť pracovné príležitosti pre mladých ľudí. Do konca marca 2013 bolo vytvorených viac ako 4 200 nových pracovných miest (zmluvy v hodnote 22,8 mil. EUR).

Litva

Všetky plánované činnosti ESF sa vykonávajú: bolo schválené nové opatrenie (v hodnote 3 miliónov EUR) na zvýšenie príťažlivosti systémov pôžičiek na začatie podnikania a samostatnej zárobkovej činnosti, ako aj projekt pre zručnosti v prvom zamestnaní pre približne 6 000 mladých ľudí, ktorý bude čoskoro ukončený. Úroveň nezamestnanosti klesla z 35,1 % v roku 2010 na 26,4 % v roku 2012.

Zameranie projektu sa zmenilo na ponuku programov odbornej prípravy pre približne 6 000 mladých ľudí. Rozpočet je približne 6 miliónov EUR. Projekt sa začal v auguste 2012 a ukončí sa v auguste 2013. Miera vykonávania tohto opatrenia (odborná príprava) je 48,58 %. Počet účastníkov je 4 851 a miera schopnosti zamestnať sa je 59,4 %.

Projekt pre zručnosti mladých ľudí v prvom zamestnaní sa rozšíril o dodatočný rozpočet vo výške 6 miliónov EUR, ktoré podporia približne 6 000 mladých ľudí. Celkový rozpočet je v súčasnosti približne 36 mil. EUR. Projekt sa začal v júli 2011 a ukončí sa v novembri 2013. Miera plnenia projektu je 64,72 % a doteraz sa ho zúčastnilo 4 382 osôb.

Nové opatrenie (v hodnote 3 miliónov EUR) bolo schválené na zvýšenie záujmu o systém pôžičiek na začatie podnikania a samostatnej zárobkovej činnosti.

Nedávno bolo schválené ďalšie nové opatrenie v rámci ESF „Podpora prvého pracovného miesta“, ktoré nahradilo existujúci systém znižovania príspevkov do sociálneho zabezpečenia v prípade prvého zamestnania mzdovými grantmi. Rozpočet je približne 9 miliónov EUR. Projekt sa začal v auguste 2012 a ukončí sa v septembri 2015. Plánovaný počet účastníkov je 20 000. Počet žiadostí prijatých do 18. apríla 2013 dosiahol 4 858. Náhrady sa budú vyplácať od 1. júna 2013 a s najväčšou pravdepodobnosťou bude plánovaná suma vyplatená v celom rozsahu.

Ďalšie nové opatrenie bolo schválené na podporu zamestnanosti mládeže a motivácie. V tejto súvislosti sa začnú dva projekty (v hodnote približne 580 000 EUR) v oblasti dobrovoľníctva.

Grécko

V nadväznosti na rozsiahlu zmenu programovania na konci roka 2012 sa v januári 2013 schválil národný akčný plán pre mládež s objemom finančných prostriedkov z EÚ vo výške 517 mil. EUR. Plán je určený na podporu zamestnanosti mládeže, vzdelávania a podnikania a zameriava sa na takmer 350 000 mladých ľudí. Podľa gréckych orgánov medzi nové iniciatívy, ktoré sa už začali (podpora EÚ vo výške približne 47 miliónov EUR), patrí dočasný prenájom mladých nezamestnaných (do 35 rokov) v rámci komunitných pracovných programov v oblasti kultúry, ako aj poskytovanie podpory sociálnym štruktúram na boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu pri prijímaní mladých nezamestnaných. Okrem toho sa v záverečnom štádiu prípravy na účinné vykonávanie nachádzajú tieto schémy podľa akčného plánu (podpora EÚ vo výške približne 146 mil. EUR):

 • „poukaz na vstup na trh práce“, ktorý kombinuje odbornú prípravu s päťmesačnou pracovnou stážou v podnikoch a zameriava sa na 45 000 mladých nezamestnaných vo veku do 29 rokov;

 • kombinovaná teoretická a praktická odborná príprava pre 1 000 mladých nezamestnaných námorníkov v podobnej vekovej hranici. Realizácia týchto uvedených schém by sa mala začať v priebehu júna 2013.

 • revízia programov v roku 2012 zameraná na poskytnutie dodatočnej podpory vo výške 1,2 mld. EUR na riešenie problému likvidity MSP.

Lotyšsko

11 mil. EUR bolo vyčlenených na podporu mladých ľudí bez odbornej kvalifikácie a na hľadanie nových kvalifikácií zameraných na potreby na trhu práce. Celkovo sa podiel mladých nezamestnaných ľudí, ktorí prijímajú pomoc z EÚ, zvýši z 24 % na 40 %, pričom počet osôb zúčastňujúcich sa odbornej prípravy sa zdvojnásobí. Programy sú v realizačnej fáze.

Portugalsko

Celoštátna iniciatíva nazvaná „Impulso Jovem“ priniesla úplné preprogramovanie štrukturálnych fondov. 143 miliónov EUR z prostriedkov EÚ sa prerozdelilo na financovanie opatrení, ktoré ponúknu príležitosti pre 90 000 mladých ľudí do konca roka 2015. 200 miliónov EUR z prostriedkov EÚ sa prerozdelilo na podporu pre 4 500 MSP. Tieto opatrenia zahŕňajú tzv. pasy zamestnanosti, ktoré sa týkajú stáží v kľúčových odvetviach hospodárstva, ako aj podporu zamestnávania osôb vo veku od 18 do 30 rokov prostredníctvom úhrady príspevkov zamestnávateľov na sociálne zabezpečenie. S cieľom podporiť stáže mladých ľudí došlo k presunu 10 miliónov EUR z operačného programu Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre Madeiru na príslušný operačný program ESF. Vo februári 2013 sa rozsah programu rozšíril, pokiaľ ide o kritériá oprávnenosti, ako aj regióny. Do konca apríla 2013 program zahŕňal 7 500 mladých ľudí.

Španielsko

V priebehu roku 2012 bolo viac ako 286 mil. EUR z ESF rozdelených na činnosti súvisiace s mladými ľuďmi. Z toho 135 miliónov EUR bolo určených na verejné služby zamestnanosti s cieľom pomôcť mladým ľuďom nájsť si prácu. Pokiaľ ide o Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR), niekoľko opatrení v celkovej výške 1 027 miliónov EUR sa zrealizovalo alebo sa čoskoro prijme. Ide napríklad o zriadenie piatich revolvingových fondov zameraných na zjednodušenie prístupu inovatívnych MSP k financovaniu, ako aj k pracovnému kapitálu, s celkovým príspevkom z EFRR vo výške 372 mil. EUR; nový program pomoci prostredníctvom účelových úverov (v celkovej výške finančných prostriedkov z EFRR 446 mil. EUR) na opätovnú industrializáciu a pre strategické priemyselné odvetvia; zvýšenie podpory pre MSP v agro-potravinárskom sektore v regiónoch s najvyššou mierou nezamestnanosti mladých ľudí; výstavba a renovácia infraštruktúr v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy v celkovej výške finančných prostriedkov z EFRR 208 mil. EUR.

Taliansko

V decembri 2011 Taliansko začalo s rozsiahlou prioritizáciou, ktorá sa s podporou akčného tímu nachádza už vo svojej tretej fáze. Zahŕňa financovanie plánu schopnosti zamestnať sa na Sicílii, z ktorého by malo mať prospech približne 50 000 mladých ľudí, ako aj nové vzdelávacie aktivity pre 65 300 študentov na juhu krajiny a 13 000 nových príležitostí v oblasti mobility (Erasmus/Leonardo). Patrí sem aj systém daňových úverov na podporu zamestnanosti znevýhodnených ľudí vrátane mladých ľudí a 600 mil. EUR určených na činnosti na podporu mladých podnikateľov, výskumných pracovníkov, učňov alebo NEET.


Side Bar