Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

MEMO

Bruxelles, 28 mai 2013

Măsuri la nivelul UE pentru combaterea șomajului în rândul tinerilor

Care este situația actuală?

În martie 2013, în UE-27 erau șomeri 5,7 milioane de tineri, dintre care 3,6 milioane în zona euro. Rata șomajului în rândul tinerilor a fost de 23,5 % în UE-27 și de 24 % în zona euro, relativ stabilă pe parcursul lunii, dar în creștere cu 0,9 puncte procentuale și, respectiv, 1,5 puncte procentuale în comparație cu martie 2012. În martie 2013, ratele cele mai scăzute au fost observate în Germania și în Austria (7,6 % în ambele cazuri), în Țările de Jos (10,5 %), iar cele mai ridicate în Grecia (59,1 % în ianuarie 2013), Spania (55,9 %), Italia (38,4 %) și Portugalia (38,3 %).

* ianuarie 2013 * * februarie 2013 * * * trimestrul al patrulea 2012

(Sursă: Eurostat)

Ce măsuri ia UE pentru a combate șomajul în rândul tinerilor?

În iulie 2012 s-au emis recomandări specifice pentru fiecare țară, care aveau ca scop să asigure faptul că încadrarea în muncă a tinerilor rămâne o prioritate pe agenda politică a tuturor statelor membre în care ratele șomajului în rândul tinerilor sunt deosebit de dramatice.

În decembrie 2012, Comisia Europeană a propus un pachet privind încadrarea în muncă a tinerilor pentru a ajuta statele membre să combată în mod specific șomajul în rândul tinerilor și excluziunea socială, oferind tinerilor oportunități de locuri de muncă, de educație și de pregătire (a se vedea IP/12/1311 și MEMO/12/938). Acest pachet include:

 • o propunere de recomandare a Consiliului privind introducerea unei garanții pentru tineret;

 • un cadru de calitate pentru stagii;

 • o alianță europeană pentru stagiile de ucenicie.

Recomandarea privind garanția pentru tineret a fost adoptată de Consiliul de Miniștri al UE la 22 aprilie 2013 (a se vedea MEMO/13/152). Comisia Europeană îndeamnă statele membre să instituie acum structurile necesare pentru ca „garanția pentru tineret” să devină realitate cât mai curând posibil. Comisia va prezenta în curând și alte inițiative pentru a sprijini statele membre în eforturile lor de a-și institui propria garanție pentru tineret.

Ce este „garanția pentru tineret”?

Pe baza experienței din Austria și Finlanda, garanția pentru tineret” urmărește să asigure că toți tinerii în vârstă de până la 25 de ani primesc o ofertă de calitate de loc de muncă, de continuare a educației, de ucenicie sau de stagiu în termen de patru luni de la terminarea educației formale sau de când au intrat în șomaj. Garanția pentru tineret este una dintre cele mai importante și urgente reforme necesare pentru a reduce șomajul în rândul tinerilor și pentru a îmbunătăți tranziția de la mediul școlar la muncă.

Cum poate fi finanțată garanția pentru tineret?

O garanție pentru tineret presupune un cost bugetar pentru statele membre, dar acest cost este mult mai scăzut decât costul neluării niciunei măsuri.

În primul rând, costul depinde de circumstanțele naționale: el va fi mai mic în statele membre în care măsurile de sprijin sunt bine puse la punct [de exemplu, personal bine instruit al serviciului public pentru ocuparea forței de muncă (SPOFM) care să soluționeze nevoile tinerilor]. În al doilea rând, acesta depinde de modul în care este elaborat și implementat sistemul. În al treilea rând, el va fi mai mare în țările cu un număr ridicat de tineri care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare [(denumiți în continuare „NEET” (not in employment, education or training)] sau care prezintă un nivel ridicat de șomaj în rândul tinerilor.

Conform estimării OIM din iulie 2012, costul total al instituirii de sisteme de garanție pentru tineret în zona euro ar urma să se ridice la 0,45 % din PIB-ul zonei euro, reprezentând 21 miliarde EUR. Aceste costuri ar trebui comparate însă cu costurile pe care le implică șomajul, inactivitatea și pierderile de productivitate. Conform estimărilor Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound), costurile beneficiilor plătite tinerilor șomeri, ale veniturilor nerealizate și ale impozitelor neîncasate sunt estimate a fi echivalentul a 1,21 % din PIB, adică o pierdere anuală de 153 miliarde EUR pentru UE. În plus, a fi șomer la o vârstă atât de tânără poate avea un efect negativ pe termen lung, ducând la apariția de sechele. Acești tineri se confruntă nu numai cu riscuri mai ridicate de șomaj în viitor, ci și cu riscuri mai mari de excluziune, de sărăcie și de probleme de sănătate.

UE oferi statelor membre sprijin financiar din Fondul social european (FSE). Având în vedere „garanția pentru tineret”, propunerea de regulament privind FSE pentru următoarea perioadă de programare 2014-2020 include o prioritate de investiție FSE dedicată care vizează integrarea durabilă pe piața muncii a tinerilor NEET. Astfel, se așteaptă ca statele membre care se confruntă cu rate ridicate ale șomajului în rândul tinerilor să identifice tinerii șomeri, precum și NEET ca grup-țintă specific pentru finanțarea din FSE.

Exemple de activități/intervenții de tip „garanție pentru tineret” care pot fi sprijinite de FSE:

Măsuri

Exemple specifice de activități/intervenții care pot fi sprijinite de FSE

Strategii de comunicare și puncte focale

[GT - rec. 8-9]

 • Vizitarea școlilor de către personal al SPOFM

 • Sesiuni de formare pentru profesori, organizate de SPOFM

 • Dezvoltarea de servicii specializate pentru tineret, în cadrul SPOFM sau oferite de contractanți privați

 • Distribuirea de materiale tipărite la centrele sau la evenimentele pentru tineret

 • Folosirea internetului și a mijloacelor de comunicare sociale

 • Sistemele de colectare a datelor

 • Expoziții itinerante

Furnizarea de planuri de acțiune individuale

[GT - rec. 10]

 • Formarea personalului SPOFM

 • Contracte cu parteneri specializați

Pentru persoanele care părăsesc școala de timpuriu și pentru tinerii slab calificați, oferirea de posibilități de reintegrare în sistemul educațional și de formare sau în programele de educație care acordă o a doua șansă, soluționarea nepotrivirilor de competențe și îmbunătățirea competențelor digitale

[GT - rec. 11-13]

 • Programe de formare și de tip „a doua șansă”

 • Predarea limbilor străine

 • Consiliere și sprijin suplimentare pentru predare în scopul menținerii sau readucerii tinerilor în sistemul educațional sau de formare

 • Sprijinirea tinerilor în situație de risc pentru a dobândi calificări relevante și pentru a-și finaliza studiile secundare superioare

 • Învățarea la locul de muncă și stagii de ucenicie

 • Furnizarea de cursuri de formare a competențelor digitale

 • Bonuri pentru cursuri de formare

Încurajarea școlilor și a serviciilor de ocupare a forței de muncă să promoveze și să ofere în permanență tinerilor îndrumări cu privire la antreprenoriat și la activitățile independente.

[GT - rec. 14]

 • Sesiuni de formare pentru personalul serviciilor de ocupare a forței de muncă și profesori

 • Dezvoltarea și introducerea unor cursuri de antreprenoriat în învățământul secundar

 • Sesiuni de formare pentru tineri șomeri

Utilizarea unor subvenții direcționate și bine concepute pentru salarii și pentru recrutare, care să încurajeze angajatorii să ofere un post de ucenic sau un loc de muncă tinerilor, în special celor cu cele mai mici șanse de pătrundere pe piața muncii. [GT - rec. 17]

 • Angajarea unor credite destinate noilor angajări nete de tineri prin oferirea de locuri de muncă, precum și de stagii de ucenicie (sprijinul FSE pentru subvențiile-credite ar trebui să fie însoțit de măsuri de activare — precum programe de formare practică etc.)

Promovarea ocupării/mobilității forței de muncă prin informarea tinerilor cu privire la ofertele de locuri de muncă, la stagii și la ucenicii, precum și la sprijinul disponibil în diferite domenii și oferirea de sprijin adecvat pentru cei care s-au mutat

[GT - rec. 18]

 • Exploatarea de puncte EURES (sprijinul FSE pentru EURES se concentrează asupra recrutării și a serviciilor conexe de informare, consiliere și orientare la nivel național și la nivel transfrontalier)

 • Campanii de informare

 • Sprijin pentru organizațiile de voluntari care pun la dispoziție mentori

 • Sprijin pentru organizațiile de tineret care vizează tinerii lucrători migranți

Asigurarea unei mai mari disponibilități a serviciilor de sprijin a companiilor nou-înființate

[GT - rec. 19]

 • Cooperarea între serviciile de ocupare a forței de muncă și furnizorii de sprijin pentru întreprinderi și de finanțare (de exemplu târguri regionale de ocupare a forței de muncă și evenimente de networking)

 • Sprijin pentru înființarea de noi IMM‑uri

 • Sprijin pentru activități independente

 • Formare în materie de competențe de afaceri, de exemplu pentru persoanele aflate în șomaj, însoțită de burse antreprenoriale

Îmbunătățirea mecanismelor de sprijin pentru tinerii care abandonează sistemele de activare și nu mai au acces la beneficii

[GT - rec. 20]

 • Sprijin pentru organizațiile de tineret și serviciile pentru tineri

 • Cooperarea cu alte organizații care sunt în contact cu persoanele tinere

 • Instituirea unor sisteme de monitorizare

 • Sprijin pentru serviciile de asistență școlară și de ocupare a forței de muncă

Monitorizarea și evaluarea tuturor acțiunilor și programelor care contribuie la o „garanție pentru tineret”, astfel încât, pe baza a ceea ce funcționează, în ce cazuri și din ce motive, să se poată elabora mai multe politici și măsuri de intervenție fundamentate pe dovezi concrete [GT - rec. 23]

 • Identificarea inițiativelor eficace din punctul de vedere al costurilor

 • Utilizarea de teste controlate

 • Înființarea de centre pentru analiză

 • Elaborarea unor modele de politici, a unor acțiuni-pilot, testarea și integrarea politicilor (inovare socială și experimentare)

Promovarea activităților de învățare reciprocă la nivel național, regional și local între toate părțile implicate în combaterea șomajului în rândul tinerilor, pentru a îmbunătăți concepția și punerea în aplicare a viitoarelor sisteme de garanție pentru tineret.

[YG - rec. 24]

 • Utilizarea rețelei europene pentru ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (FSE sprijină activitățile de cooperare transnațională pentru schimbul de bune practici între organizațiile de la nivelul UE, prin intermediul fondurilor FSE pentru asistență tehnică la nivelul Comisiei)

Consolidarea capacităților tuturor părților interesate, inclusiv ale serviciilor de ocupare a forței de muncă relevante, implicate în conceperea, implementarea și evaluarea sistemelor de garanție pentru tineret, pentru a elimina orice obstacole externe și interne legate de politici și de modul în care sunt elaborate aceste sisteme.

[GT - rec. 25]

 • Oferirea de cursuri de formare și ateliere

 • Stabilirea de programe de schimb și detașări de personal între organizații, prin activități de cooperare transnațională.

În plus, în februarie 2013 Consiliul European a propus o inițiativă privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, în valoare de 6 miliarde EUR, care „va sprijini în special garanția pentru tineret ulterior adoptării sale.” Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor ar trebui să primească cel puțin 3 miliarde EUR din partea FSE (statele membre fiind încurajate să participe cu o cofinanțare cel puțin la nivelul celei din FSE) și o sumă suplimentară de 3 miliarde EUR dintr-o nouă linie bugetară specifică pentru finanțarea măsurilor de sprijin pentru tineri, inclusiv a garanției pentru tineret. Finanțarea inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor urmează să fie deschisă tuturor regiunilor în care rata șomajului în rândul tinerilor este de peste 25 %. În martie 2013, Comisia a propus norme operaționale (a se vedea IP/13/217) pentru a permite statelor membre să înceapă utilizarea resurselor financiare ale inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor de îndată ce noul cadru bugetar pentru perioada 2014­2020 intră în vigoare.

Ce este cadrul de calitate pentru stagii?

Pe lângă sprijinirea tinerilor pentru găsirea unui loc de muncă, pachetul privind încadrarea în muncă a tinerilor a lansat și o consultare a partenerilor sociali europeni cu privire la un cadru de calitate pentru stagii, pentru a permite tinerilor să dobândească experiență de muncă de înaltă calitate în condiții de siguranță și pentru a evita exploatarea stagiaturilor de către întreprinderi pur și simplu ca sursă de forță de muncă ieftină.

Un studiu recent privind o imagine de ansamblu asupra sistemelor de stagii din statele membre (a se vedea IP/12/731) a confirmat că tinerii stagiari se confruntă cu diverse probleme pe parcursul stagiului (stagiilor) lor în majoritatea statelor membre ale UE. Aceste probleme sunt legate în principal de lipsa unui conținut didactic de înaltă calitate, de gradul scăzut sau inexistent de remunerare, de condițiile precare de muncă în afara remunerării/compensațiilor (de exemplu lipsa unei protecții sociale corespunzătoare, ore de lucru prelungite, lipsa unui tratament egal etc.) și, ca urmare a problemelor precedente combinate cu diferențele existente între legislațiile naționale privind stagiile, un nivel relativ scăzut de mobilitate a stagiarilor în cadrul UE.

În urma deciziei partenerilor sociali de a nu intra în negocieri cu privire la acest subiect, Comisia intenționează să își prezinte propria propunere privind un cadru de calitate pentru stagii înainte de sfârșitul anului 2013.

Ce este Alianța europeană pentru stagiile de ucenicie?

Tranziția tinerilor de la școală la muncă este facilitată de existența unor sisteme de educație și formare profesională eficace, în special de cele care includ o componentă solidă de formare la locul de muncă. Din acest motiv, pachetul privind încadrarea în muncă a tinerilor a anunțat, de asemenea, crearea unei alianțe europene pentru stagiile de ucenicie, pentru a îmbunătăți calitatea și oferta de stagii de ucenicie pe întreg teritoriul UE. Această alianță va reuni părțile interesate din rândul autorităților, al întreprinderilor și al partenerilor sociali, al cercetătorilor și practicienilor din domeniul educației și formării profesionale, precum și reprezentanți ai tinerilor. Ea va coordona acțiunile existente într-un cadru comun și va promova beneficiile și modalitățile de a realiza programe de ucenicie reușite, precum și modalități de dezvoltare a acestora. Alianța urmează să fie lansată în luna iulie a acestui an.

În 2012, Consiliul a adresat recomandări specifice pe țară pentru șapte state membre cu privire la stagiile de ucenicie și trei cu privire la formarea profesională. Chiar și în celelalte state membre, rămân multe de făcut pentru a îmbunătăți funcționarea sistemului de ucenicie și pentru a optimiza utilizarea finanțării FSE în acest scop.

Ce avantaje prezintă mobilitatea pentru tineri?

Diferența dintre țările cu cea mai ridicată și cu cea mai scăzută rată a șomajului în rândul tinerilor este foarte mare. În martie 2013, ratele cele mai scăzute au fost observate în Germania și în Austria (7,6 % în ambele cazuri), în Țările de Jos (10,5 %), iar cele mai ridicate în Grecia (59,1 % în ianuarie 2013), Spania (55,9 %), Italia (38,4 %) și Portugalia (38,3 %).

În același timp, cel mai recent Observator european al locurilor de muncă vacante indică faptul că încă există aproximativ 2 milioane de posturi vacante în Europa, parțial ca urmare a faptului că persoanele în căutarea unui loc de muncă nu au competențele pe care le caută angajatorii. În situația actuală a unei rate ridicate a șomajului și a unor diferențe puternice între statele membre, mobilitatea forței de muncă poate juca un rol important în atenuarea șomajului în țările afectate de recesiune, satisfăcând în același timp nevoile de competențe și contribuind la ocuparea locurilor de muncă din alte state membre.

Acestea fiind spuse, căutarea sau nu a unui loc de muncă în alt stat membru rămâne o decizie personală a fiecărei persoane în parte.

Ce propune Comisia pentru a facilita mobilitatea tinerilor?

În noiembrie 2012, Comisia Europeană a decis să îmbunătățească și să modernizeze EURES, rețeaua europeană pentru mobilitatea forței de muncă (a se vedea IP/12/1262, MEMO/12/896, MEMO/12/897). Obiectivul este de a-i ajuta pe cei aflați în căutarea unui loc de muncă să intre în legătură cu angajatori care caută anumite competențe, de a se concentra pe sectoare și profesii care se confruntă cu o lipsă de personal calificat și de a sprijini programe de mobilitate destinate tinerilor.

Patru milioane de persoane, majoritatea tineri, urmează să primească granturi în cadrul noului program „Erasmus pentru toți” pentru a studia, a se forma sau a desfășura activități de voluntariat în străinătate în perioada 2014-2020, în comparație cu cei 2,5 milioane de beneficiari din cadrul programelor de mobilitate existente ale UE. Această experiență internațională stimulează dezvoltarea de competențe și potențialul de angajare. Se preconizează că „Erasmus pentru toți” va avea un buget total de aproximativ 14,5 miliarde EUR — cu 40 % mai mare decât actualele programe echivalente.

Actualul Program de învățare pe tot parcursul vieții oferă sprijin pentru mobilitatea în scop educațional prin „Erasmus” (educație superioară), „Leonardo da Vinci” (formare profesională), „Comenius” (școli) și „Grundtvig” (educația adulților). Împreună, „Erasmus” și „Leonardo da Vinci” sprijină circa 140 000 de plasamente pe an în întreprinderi și alte organizații (a se vedea IP/12/379).

Nu există riscul unui „exod de creiere”?

Deși este adevărat că țara de origine pierde pe termen scurt atunci când un lucrător se mută în străinătate, situația este totuși mai bună decât dacă lucrătorul ar fi rămas șomer în țara de origine. Atât timp cât lucrătorul migrant rămâne angajat în străinătate, acesta poate contribui la economia statului său de origine prin transferuri de fonduri. În practică, atunci când are loc o relansare economică marea majoritate a lucrătorilor revin în țara de origine pentru a folosi competențele dobândite între timp. Acest lucru a fost demonstrat, de exemplu, de numărul de lucrători polonezi care s-au mutat în Regatul Unit după 2004 pentru a lucra, dar au revenit acum în Polonia.

Ce fel de sprijin suplimentar pot oferi fondurile structurale ale UE?

La inițiativa Comisiei, în februarie 2012 au fost înființate echipe de acțiune compuse din funcționari naționali și funcționari ai Comisiei, împreună cu cele opt state membre care au cele mai ridicate rate ale șomajului în rândul tinerilor (Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Portugalia, Slovacia și Spania), pentru a mobiliza fondurile structurale ale UE (inclusiv din Fondul social european) încă disponibile în perioada de programare 2007­2013 în vederea sprijinirii ofertelor de locuri de muncă pentru tineri și a facilitării accesului IMM-urilor la finanțare.

Ca urmare a activității echipelor de acțiune, până la începutul anului 2013 aproximativ 16 miliarde EUR din fondurile comunitare fuseseră marcate pentru livrare accelerată sau realocare. Aceste fonduri vor ajuta aproximativ 780 000 de tineri și 55 000 de IMM-uri și vor sprijini și alte măsuri de stimulare a creșterii. Exemple specifice de realocare a fondurilor de către echipele de acțiune până în prezent:

Irlanda

S-au redirecționat 25 milioane EUR către programului Youthreach integrat, care oferă educație, formare și experiență de muncă pentru tinerii care au abandonat școala de timpuriu fără calificare sau formare profesională. Acest lucru va permite menținerea a 3 700 de locuri de formare până la sfârșitul anului 2013.

În decembrie 2012 a fost lansat un fond de formare și educație pentru piața muncii, cunoscut sub numele de „Momentum”, și o parte din planul de acțiune al Irlandei pentru crearea de locuri de muncă, cu scopul de a oferi oportunități de formare a competențelor pentru până la 6 500 de șomeri pe termen lung. Acestui fond, care va fi cofinanțat de FSE, îi sunt dedicate 20 milioane EUR. Una dintre cele patru axe ale acestui fond este concepută special pentru tinerii sub 25 de ani și va asigura posibilități de formare pentru peste 1 000 de persoane în 87 de locuri din întreaga țară și în cadrul a 62 de cursuri separate.

Slovacia

După realocarea FSE, două proiecte naționale (70 milioane EUR) au fost lansate în noiembrie 2012 pentru a sprijini crearea de locuri de muncă pentru tinerii sub 29 de ani în sectorul privat și în cel al activităților independente din regiunile cu cele mai ridicate niveluri de șomaj (obiectiv - 13 000 de noi locuri de muncă). Până în prezent, proiectele au fost implementate cu succes, microîntreprinderile și IMM‑urile manifestând cel mai mare interes privind oferirea de oportunități de muncă pentru tineri. Până la sfârșitul lunii martie 2013 au fost create peste 4 200 de noi locuri de muncă (fonduri contractate în valoare de 22,8 milioane EUR).

Lituania

Toate acțiunile FSE planificate sunt în curs de implementare: a fost aprobată o nouă măsură (în valoare de 3 milioane EUR) vizând sporirea atractivității schemelor de împrumut pentru înființarea de întreprinderi și pentru activitățile independente și va fi finalizat în curând un proiect care oferă competențe pentru primul loc de muncă pentru aproximativ 6 000 de tineri. Rata șomajului în rândul tinerilor a scăzut de la 35,1 % în 2010 la 26,4 % în 2012.

Un proiect a fost reorientat pentru a oferi programe de formare profesională în beneficiul a aproximativ 6 000 de tineri. Bugetul este de aproximativ 6 milioane EUR. Proiectul a început în august 2012 și se va încheia în august 2013. Rata de execuție a acestei măsuri (formare profesională) este de 48,58 %. Numărul participanților este de 4 851, iar rata de angajare este de 59,4 %.

Un proiect care oferă tinerilor competențe pentru primul loc de muncă a fost prelungit cu un buget suplimentar de 6 milioane EUR, ceea ce va permite sprijinirea unui număr de aproximativ 6 000 de tineri. Bugetul total este în prezent de aproape 36 milioane EUR. Proiectul a început în iulie 2011 și se va încheia în noiembrie 2013. Rata de execuție este 64,72 %. Până în prezent, numărul participanților este de 4 382.

A fost aprobată o nouă măsură (în valoare de 3 milioane EUR) vizând sporirea atractivității schemelor de împrumut pentru înființarea de întreprinderi și pentru activitățile independente.

De curând a fost aprobată o altă nouă măsură desfășurată cu sprijinul FSE (9,3 milioane EUR) și intitulată „Sprijin pentru primul loc de muncă”. Schema existentă de reducere a contribuțiilor la asigurările sociale în cazul primului loc de muncă este înlocuită astfel cu subvenții salariale. Bugetul este de aproximativ 9 milioane EUR. Proiectul a început în august 2012 și se va încheia în septembrie 2015. Numărul planificat de participanți este de 20 000. Până la data de 18 aprilie 2013 fuseseră primite 4 858 de cereri. Compensațiile vor fi plătite începând de la 1 iunie 2013 și, cel mai probabil, va fi folosită întreaga sumă planificată.

S-a aprobat o altă nouă măsură pentru „promovarea încadrării în muncă a tinerilor și a motivației”. Vor fi demarate două proiecte (aproximativ 580 000 EUR), ambele legate de voluntariat.

Grecia

În urma amplei reprogramări de la sfârșitul anului 2012, în ianuarie 2013 s-a adoptat un plan național de acțiune pentru tineri, cu o finanțare din partea UE de 517 milioane EUR. Planul este menit să promoveze încadrarea în muncă a tinerilor, formarea acestora și spiritul antreprenorial în rândul lor și vizează aproape 350 000 de tineri. Potrivit autorităților elene, printre noile inițiative care au fost deja demarate (finanțare UE de aproximativ 47 milioane EUR) se numără angajarea temporară a tinerilor șomeri (până la 35 de ani) în cadrul unor programe de lucru la nivel de comunitate locală în sectorul cultural, precum și furnizarea de sprijin pentru structurile sociale care au ca scop combaterea sărăciei și a excluziunii sociale, în vederea recrutării de tineri șomeri. În plus, pregătirile au intrat în etapa finală în ceea ce privește implementarea efectivă a următoarelor scheme din cadrul planului de acțiune (finanțare UE de aproximativ 146 milioane EUR):

 • „cupon valoric pentru intrarea pe piața forței de muncă”, care combină un program de formare cu cinci luni de plasare într-un loc de muncă în întreprinderi și vizează 45 000 de tineri șomeri în vârstă de până la 29 de ani;

 • formare combinată - teoretică și la locul de muncă - pentru 1 000 de tineri marinari șomeri, limita de vârstă fiind aceeași. Se preconizează că implementarea schemelor menționate mai sus va începe în cursul lunii iunie 2013;

 • revizuirea unor programe în 2012 având ca scop furnizarea unui sprijin suplimentar în valoare de 1,2 miliarde EUR pentru soluționarea necesităților de lichidități ale IMM‑urilor.

Letonia

S-au alocat 11 milioane EUR pentru sprijinirea tinerilor fără calificări profesionale care caută să obțină noi calificări în funcție de piața forței de muncă. Per ansamblu, proporția tinerilor șomeri care beneficiază de sprijinul UE ar trebui să crească de la 24 % la 40 %, iar procentul corespunzător tinerilor care urmează programe de formare profesională ar trebui să se dubleze. Programele se află în etapa de implementare.

Portugalia

O inițiativă națională numită „Impulso Jovem” a implicat o reprogramare cuprinzătoare a fondurilor structurale. S-au realocat 143 milioane EUR din fondurile UE pentru finanțarea unor măsuri care vor crea oportunități pentru 90 000 de tineri până la sfârșitul anului 2015 și, de asemenea, s-au realocat 200 milioane EUR din fondurile UE pentru sprijinirea a 4 500 de IMM-uri. Printre aceste măsuri se numără pașapoarte de angajare legate de stagii în sectoare economice cheie, precum și sprijin pentru angajarea de persoane cu vârsta cuprinsă între 18 și 30 de ani prin rambursarea contribuțiilor angajatorului la asigurările sociale. În vederea sprijinirii stagiilor pentru tineri s-a realizat un transfer în valoare de 10 milioane EUR de la programul operațional pentru Madeira din cadrul Fondului European de Dezvoltare Regională către programul operațional FSE corespunzător. În februarie 2013, domeniul de aplicare al programului a fost extins pentru a lărgi criteriile de eligibilitate și a include și alte regiuni. Până la sfârșitul lunii aprilie 2013, 7 500 de tineri fuseseră sprijiniți prin intermediul acestui program.

Spania

În 2012, peste 286 milioane EUR din FSE au fost realocate către acțiuni referitoare la tineri. Din această sumă, 135 milioane EUR au fost direcționate către serviciul public pentru ocuparea forței de muncă, pentru a-i ajuta pe tineri să își găsească un loc de muncă. În ceea ce privește FEDER, au fost deja implementate sau vor fi adoptate în scurt timp mai multe măsuri, în valoare totală de 1 027 milioane EUR, precum crearea a cinci fonduri reînnoibile (revolving) având ca scop facilitarea accesului IMM‑urilor inovatoare la finanțare − inclusiv capital circulant (contribuția totală a FEDER fiind de 372 milioane EUR); o nouă schemă de ajutoare prin împrumuturi specializate (finanțarea totală din partea FEDER fiind de 446 milioane EUR) pentru reindustrializare și sectoare industriale strategice; sporirea sprijinului pentru IMM-urile din sectorul agroalimentar în regiunile cu cea mai ridicată rată a șomajului în rândul tinerilor; construirea și renovarea de infrastructuri de educație și formare, cu o finanțare totală din partea FEDER de 208 milioane EUR.

Italia

În decembrie 2011 a fost lansat un amplu proces de stabilire a priorităților care, cu sprijinul echipei de acțiune, a ajuns deja în cea de-a treia etapă. Acesta include finanțarea unui plan de ocupare a forței de muncă în Sicilia, care ar trebui să vină în sprijinul a aproximativ 50 000 de tineri; noi activități educaționale pentru 65 300 de studenți din sud și 13 000 de noi oportunități de mobilitate (Erasmus/Leonardo); o schemă de „credit fiscal” pentru a încuraja încadrarea în muncă a persoanelor defavorizate, inclusiv a tinerilor, și 600 milioane EUR pentru activități de sprijinire a tinerilor antreprenori, cercetători, ucenici sau NEET.


Side Bar