Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

NOTATKA

Bruksela, 28 maja 2013 r.

UE walczy z bezrobociem wśród młodych

Obecna sytuacja

W marcu 2013 r. w 27 krajach UE bez pracy było 5,7 mln młodych ludzi, z czego 3,6 mln w strefie euro. Stopa bezrobocia wśród młodzieży wynosiła 23,5 proc. w UE i 24 proc. w strefie euro. Przez miesiąc utrzymywała się na względnie stabilnym poziomie, lecz w porównaniu z marcem 2012 r. wzrosła o 0,9 punktu procentowego (cała UE) i 1,5 punktu procentowego (strefa euro). W marcu 2013 r. najniższy odsetek bezrobotnych wśród młodych odnotowano w Niemczech i Austrii (7,6 proc.) oraz Holandii (10,5 proc.), a najwyższy w Grecji (59,1 proc. w styczniu 2013 r.), Hiszpanii (55,9 proc.), we Włoszech (38,4 proc.) i w Portugalii (38,3 proc.).

* Styczeń 2013 r. * * Luty 2013 r. * * * 4. kwartał 2012 r.

Źródło: Eurostat

Co robi UE, aby rozwiązać problem bezrobocia wśród młodzieży?

Zalecenia dla poszczególnych krajów z lipca 2012 r. miały zagwarantować, że zatrudnienie młodzieży nadal będzie priorytetową kwestią polityczną we wszystkich krajach UE, w których stopa bezrobocia wśród młodych jest szczególnie wysoka.

W grudniu 2012 r., aby pomóc państwom członkowskim w rozwiązania problemu bezrobocia i wykluczenia społecznego wśród młodzieży poprzez zaoferowanie młodym ludziom zatrudnienia, edukacji i kształcenia zawodowego, Komisja Europejska zaproponowała pakiet na rzecz zatrudnienia młodzieży (zobacz IP/12/1311 i MEMO/12/938). Pakiet ten obejmuje:

 • Wniosek w sprawie zalecenia Rady dotyczącego wprowadzenia tzw. gwarancji dla młodzieży

 • Ramy jakości dla staży

 • Europejski sojusz na rzecz przyuczania do zawodu

Zalecenie dotyczące gwarancji dla młodzieży zostało przyjęte przez Radę Ministrów UE 22 kwietnia 2013 r. (zobacz MEMO/13/152). Komisja Europejska wzywa państwa członkowskie do tego, by jak najszybciej zaczęły tworzyć struktury niezbędne do realizacji celów przewidzianych w gwarancji dla młodzieży. Komisja przedstawi wkrótce kolejne inicjatywy, które pomogą państwom UE wprowadzić w życie krajowe programy gwarancji dla młodzieży.

Czym jest „gwarancja dla młodzieży”?

Oparta na projektach realizowanych w Austrii i Finlandii gwarancja dla młodzieży to inicjatywa polegająca na zapewnieniu osobom, które nie ukończyły 25. roku życia, odpowiedniej jakości propozycji pracy, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub odbycia praktyki zawodowej w ciągu czterech miesięcy od ukończenia nauki lub utraty pracy. Jest to jedna z najważniejszych i najpilniejszych reform, jakie należy przeprowadzić, aby obniżyć bezrobocie wśród młodych oraz ułatwić im wejście na rynek pracy po zakończeniu edukacji.

Jak będzie finansowana gwarancja dla młodzieży?

Realizacja programu będzie oznaczała dla krajów UE określone koszty, jednak będą one zdecydowanie niższe niż koszty, jakie mogłaby za sobą pociągnąć bezczynność w tej dziedzinie.

Wysokość potrzebnych nakładów będzie zależeć przede wszystkim od sytuacji w poszczególnych krajach: koszty będą niższe w tych państwach członkowskich, w których istnieją dobrze rozwinięte struktury wsparcia (np. grono pracowników publicznych służb zatrudnienia odpowiednio przygotowanych do tego, by pomagać młodym ludziom w rozwoju zawodowym). Koszty będą też zależeć od sposobu przygotowania i realizacji programu. I oczywiście będą one również wyższe w krajach, w których odsetek młodzieży niekształcącej się, niepracującej ani nieszkolącej się oraz wskaźnik bezrobocia wśród młodych są wysokie.

W lipcu 2012 r. Międzynarodowa Organizacja Pracy oszacowała, że całkowity koszt ustanowienia programów gwarancji dla młodzieży w strefie euro miałyby wynieść 0,45 proc PKB strefy euro, czyli 21 mld euro. Tę kwotę należy jednak porównać z kosztami bezrobocia, bezczynności i utraty produktywności. Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) oszacowała, że koszty zasiłków wypłaconych młodym bezrobotnym oraz utraconych zarobków i podatków mogą wynieść 1,21 proc. PKB, czyli 153 mld euro w skali roku. W dodatku bezrobocie u progu życia zawodowego może być dla samych zainteresowanych trudnym doświadczeniem, którego negatywne skutki będą odczuwać przez wiele lat. W przypadku takich osób wzrasta bowiem nie tylko ryzyko bezrobocia w przyszłości, lecz również ryzyko marginalizacji, ubóstwa i wystąpienia problemów zdrowotnych.

UE może pomóc państwom członkowskim finansowo dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Z myślą o realizacji gwarancji we wniosku dotyczącym rozporządzenia w sprawie EFS na następny okres programowania (2014−2020) uwzględniono specjalny priorytet inwestycyjny EFS, którym jest integracja młodzieży bez pracy (jak również nieuczącej się ani nieszkolącej) na rynku pracy. Dlatego kraje UE borykające się z problemem wysokiego bezrobocia wśród młodzieży powinny uznać młodych bezrobotnych oraz młodych, którzy nie pracują ani się nie uczą, za grupę docelową objętą finansowaniem z EFS.

Przykłady działań realizowanych w ramach programu gwarancji dla młodzieży / działań, które mogą uzyskać wsparcie finansowe z EFS:

Metody

Konkretne przykłady działań kwalifikujących się do uzyskania wsparcia finansowego z EFS

Strategie informacyjne i punkty kontaktowe

[Zalecenie dotyczące gwarancji dla młodzieży, p. 8-9]

 • Wizyty pracowników publicznych służb zatrudnienia w szkołach

 • Sesje szkoleniowe dla nauczycieli prowadzone przez pracowników publicznych służb zatrudnienia

 • Opracowanie specjalistycznych usług dla młodzieży świadczonych przez publiczne służby zatrudnienia lub kontrahentów prywatnych

 • Dystrybucja materiałów drukowanych w ośrodkach młodzieżowych lub podczas imprez dla młodzieży

 • Wykorzystanie internetu i mediów społecznych

 • Systemy gromadzenia danych

 • Prezentacje

Indywidualne planowanie działań

[Zalecenie GM, p. 10]

 • Szkolenie pracowników publicznych służb zatrudnienia

 • Umowy z wyspecjalizowanymi partnerami

Pomoc dla młodych przedwcześnie kończących naukę i o niskich kwalifikacjach w powrocie do szkoły lub skorzystaniu z tzw. programów edukacyjnych drugiej szansy, rozwiązanie problemu niedopasowania umiejętności do potrzeb rynku pracy i poprawa umiejętności cyfrowych

[Zalecenie GM, p. 11-13]

 • Szkolenia i programy drugiej szansy

 • Szkolenia językowe

 • Doradztwo i dodatkowe wsparcie dydaktyczne, które pozwoli zachęcić młodzież do kontynuowania nauki lub ponownego jej podjęcia

 • Pomoc dla młodzieży z grup ryzyka w nabyciu odpowiednich kwalifikacji i ukończeniu edukacji na poziomie ponadgimnazjalnym

 • Nauka w miejscu pracy i przyuczanie do zawodu

 • Szkolenia z zakresu umiejętności cyfrowych

 • Talony szkoleniowe

Zachęcanie szkół i służb zatrudnienia do promowania przedsiębiorczości oraz podejmowania własnej działalności gospodarczej, udzielanie młodym na bieżąco wsparcia w tym zakresie

[Zalecenie GM, p. 14]

 • Sesje szkoleniowe z udziałem pracowników służb zatrudnienia i nauczycieli

 • Kursy z zakresu przedsiębiorczości dla uczniów szkół średnich – opracowanie i realizacja

 • Sesje szkoleniowe dla młodych bezrobotnych

Wykorzystanie ukierunkowanych i dobrze skonstruowanych subsydiów wynagrodzeń i subsydiów na zatrudnienie bezrobotnych, aby zachęcić pracodawców do zaoferowania młodym ludziom (szczególnie tym najgorzej zintegrowanym na rynku pracy) praktyk lub zatrudnienia [Zalecenie GM, p. 17]

 • Kredyty na zwiększenie zatrudnienia netto młodych pracowników oraz praktyki zawodowe (obok wsparcia z EFS na rzecz subsydiów potrzebne są działania aktywizujące, np. szkolenia praktyczne)

Promowanie zatrudnienia i mobilności pracowników poprzez informowanie młodzieży o ofertach pracy, stażu i praktyk zawodowych oraz pomocy dostępnej w różnych dziedzinach, zapewnienie wsparcia pracownikom, którzy przenieśli się za granicę

[Zalecenie GM, p. 18]

 • Działalność ośrodków EURES (wsparcie, jakie EURES uzyskuje z EFS, dotyczy przede wszystkim rekrutacji pracowników i związanych z tym procesem informacji, usługach poradnictwa i doradztwa na poziomie krajowym i międzynarodowym)

 • Kampanie informacyjne

 • Wsparcie dla organizacji ochotniczych oferujących pomoc mentorów

 • Wsparcie dla organizacji młodzieżowych pracujących z młodymi pracownikami migrującymi

Lepszy dostęp do usług wspierających nowo założone firmy

[Zalecenie GM, p. 19]

 • Współpraca służb zatrudnienia z firmami świadczącymi usługi wsparcia dla biznesu i oferującymi finansowanie (np. regionalne targi pracy oraz imprezy służące nawiązywaniu kontaktów)

 • Pomoc dla nowych MŚP

 • Pomoc przy zakładaniu własnej firmy

 • Szkolenie z zakresu umiejętności biznesowych np. dla bezrobotnych w połączeniu z dotacjami wspierającymi przedsiębiorczość

Ulepszenie mechanizmów wspierających młodych ludzi, którzy przestają uczestniczyć w programach aktywizujących i tracą dostęp do świadczeń

[Zalecenie GM, p. 20]

 • Wsparcie dla organizacji młodzieżowych i na rzecz usług dla młodzieży

 • Współpraca z innymi organizacjami, które mają kontakt z młodzieżą

 • Ustanowienie systemów kontroli

 • Wspieranie zatrudnienia i szkolnych usług doradztwa zawodowego

Monitorowanie i ocena wszystkich działań i programów realizujących cele gwarancji dla młodzieży, aby na podstawie pomyślnie zrealizowanych projektów opracować kolejne działania [Zalecenie GM, p. 23]

 • Stwierdzenie, które inicjatywy są najbardziej opłacalne

 • Wykorzystanie badań kontrolowanych

 • Stworzenie ośrodków analiz

 • Opracowywanie modeli polityki, akcje pilotażowe, testowanie działań i włączanie ich do głównego nurtu polityki (innowacje i eksperymenty społeczne)

Wspieranie działań na rzecz wzajemnej wymiany doświadczeń na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym między wszystkimi stronami zaangażowanymi w zwalczanie bezrobocia wśród młodzieży, aby udoskonalić planowanie i realizację kolejnych programów gwarancji dla młodzieży

[Zalecenie GM, p. 24]

 • Wykorzystanie europejskiej sieci wspierającej zatrudnienie wśród młodzieży (EFS wspiera współpracę międzynarodową polegającą na wymianie najlepszych praktyk między organizacjami na szczeblu UE poprzez finansowanie pomocy technicznej z EFS na poziomie Komisji)

Wzmocnienie potencjału wszystkich zainteresowanych stron, w tym odpowiednich służb zatrudnienia, biorących udział w opracowywaniu, wdrażaniu i ocenie programów gwarancji dla młodzieży, tak aby wyeliminować wszelkie wewnętrzne i zewnętrzne przeszkody związane z tą polityką oraz ze sposobem opracowania tych programów

[Zalecenie GM, p. 25]

 • Szkolenia i warsztaty

 • Organizacja programów wymiany (i delegowania pracowników) między organizacjami w ramach współpracy międzynarodowej

Ponadto w lutym 2013 r. Rada Europejska wystąpiła z propozycją inicjatywy na rzecz zatrudnienia młodych, której budżet wynosi 6 mld euro i której celem jest przede wszystkim wsparcie na rzecz realizacji programu gwarancji dla młodzieży, kiedy ten zostanie już przyjęty. Na tę inicjatywę przeznaczone zostaną co najmniej 3 mld euro z EFS (przy czym zachęca się kraje UE do tego, by wyłożyły jeszcze większe kwoty) i kolejne 3 mld euro z nowej pozycji z budżecie – przeznaczonej na finansowanie wsparcia dla młodych ludzi, w tym gwarancji dla młodzieży. Fundusze z inicjatywy na rzecz zatrudnienia wśród młodzieży będą dostępne dla wszystkich regionów, w których bezrobocie przekracza 25 proc. W marcu 2013 r. Komisja zaproponowała przepisy dotyczące realizacji inicjatywy (zobacz IP/13/217), aby kraje UE mogły zacząć korzystać z udostępnionych za jej pośrednictwem zasobów finansowych, kiedy tylko wejdą w życie nowe ramy budżetowe na okres 2014–2020.

Czym są ramy jakości dla staży?

W ramach pakietu na rzecz zatrudnienia przeprowadzono również konsultacje z udziałem europejskich partnerów społecznych na temat ram jakości dotyczących staży. Chodzi o to, aby umożliwić młodzieży zdobycie doświadczenia zawodowego w odpowiednich warunkach i zagwarantować, że nieuczciwi pracodawcy nie będą traktować stażystów jako taniej siły roboczej.

Z niedawno przeprowadzonego kompleksowego przeglądu sytuacji w zakresie staży w różnych krajach UE (zobacz IP/12/731) wynika, że młodzi stażyści w większości państw członkowskich napotykają różne problemy. Są to przeważnie brak wysokiej jakości treści dydaktycznych, brak wynagrodzenia lub zbyt niskie wynagrodzenie i złe warunki pracy (np. brak odpowiedniego ubezpieczenia, zbyt długi czas pracy, nierówne traktowanie itp.). Wszystkie te problemy w połączeniu z różnicami przepisów obowiązujących w poszczególnych krajach powodują kolejny, jakim jest stosunkowo niski poziom mobilności stażystów w obrębie UE.

Ponieważ partnerzy społeczni postanowili nie rozpoczynać negocjacji na ten temat, Komisja zamierza do końca 2013 r. przestawić swój własny wniosek dotyczący ram jakości dla staży.

Czym jest europejski sojusz na rzecz przyuczania do zawodu?

Efektywne systemy kształcenia zawodowego i szkoleń, zwłaszcza jeśli kładą nacisk na praktyczną naukę zawodu, ułatwiają młodym ludziom przechodzenie ze szkół na rynek pracy. Dlatego w pakiecie na rzecz zatrudnienia młodzieży zapowiedziano również stworzenie europejskiego sojuszu na rzecz przyuczania do zawodu. Ma on poprawić jakość staży w całej UE i poszerzyć ich ofertę. W inicjatywie uczestniczyć będą przedstawiciele władz i biznesu, partnerzy społeczni, specjaliści zajmujący się kształceniem zawodowym i szkoleniami w teorii (naukowcy) i w praktyce (wykładowcy) oraz przedstawiciele młodzieży. W ramach sojuszu dotychczasowe działania realizowane będą w sposób skoordynowany, aby promować najlepsze systemy przyuczania do zawodu i budować nowe. Działania rozpoczną się w lipcu tego roku.

W 2012 r. Rada skierowała do siedmiu krajów UE zalecenia dotyczące przyuczania do zawodu, i do trzech krajów – dotyczące szkolenia zawodowego. Ale nawet w innych państwach członkowskich wiele można by jeszcze zrobić, aby poprawić funkcjonowanie systemów przyuczania do zawodu, a także lepiej wykorzystywać przeznaczone na ten cel środki z EFS.

Dlaczego wewnątrzunijna mobilność może być korzystna dla młodych ludzi?

Różnice pod względem wskaźnika bezrobocia wśród młodzieży w różnych krajach UE są bardzo duże. W marcu 2013 r. najniższy odsetek bezrobotnych wśród młodych odnotowano w Niemczech i Austrii (7,6 proc.) oraz Holandii (10,5 proc.), a najwyższy w Grecji (59,1 proc. w styczniu 2013 r.), Hiszpanii (55,9 proc.), we Włoszech (38,4 proc.) i w Portugalii (38,3 proc.).

Tymczasem Europejski Monitor Wolnych Stanowisk Pracy pokazuje, że w Europie dostępne są około 2 mln wolnych miejsc pracy, co częściowo wynika z tego, że pracodawcom trudno znaleźć kandydatów z wymaganymi umiejętnościami. W obecnej sytuacji (wysoka stopa bezrobocia i duże różnice między poszczególnymi krajami) mobilność pracowników może odegrać istotną rolę w zmniejszeniu bezrobocia w krajach dotkniętych recesją, a jednocześnie pomóc w zapełnieniu wolnych miejsc pracy w innych krajach.

Jednak trzeba pamiętać o tym, że decyzja o poszukiwaniu pracy w innych krajach jest przede wszystkim osobistą decyzją samych zainteresowanych.

Co proponuje Komisja, aby ułatwić młodym ludziom mobilność na rynku pracy?

W listopadzie 2012 r. Komisja Europejska podjęła decyzję o ulepszeniu i modernizacji europejskiego serwisu mobilności zawodowej EURES (zobacz IP/12/1262, MEMO/12/896, MEMO/12/897). Ma to na celu ułatwienie osobom poszukującym pracy kontaktowanie się z pracodawcami poszukującymi pracowników posiadających określone umiejętności, skoncentrowanie się na tych branżach i zawodach, w przypadku których istnieje niedobór wykwalifikowanej siły roboczej, a także wspieranie specjalnych programów mobilności dla młodzieży.

W okresie 2014–2020 cztery miliony osób (przede wszystkim młodych) otrzymają z nowego programu „Erasmus dla wszystkich” stypendia na studia, szkolenia lub pracę wolontariusza za granicą. To o półtora miliona stypendystów więcej niż w ramach aktualnego programu mobilności. Tego rodzaju doświadczenia kształcą i zwiększają szanse na zatrudnienie. Budżet programu „Erasmus dla wszystkich” wyniesie prawdopodobnie około 14,5 mld euro, czyli o 40 proc. więcej niż w przypadku bieżących programów, które realizują podobne cele.

Aktualny program „Uczenie się przez całe życie” wspiera mobilność edukacyjną za pośrednictwem programów „Erasmus” (szkolnictwo wyższe), „Leonardo da Vinci” (kształcenie zawodowe), „Comenius” (edukacja szkolna) i „Grundtvig” (kształcenie dorosłych). W ramach programów „Erasmus” i „Leonardo da Vinci” Komisja zapewnia wsparcie finansowe dla 140 tys. staży rocznie w przedsiębiorstwach i innych organizacjach (zobacz IP/12/379).

Czy nie istnieje ryzyko drenażu mózgów?

To prawda, że w krótkiej perspektywie państwo traci, jeśli jego obywatel musi przenieść się za granicę w poszukiwaniu pracy. Jednak jest to lepsze niż sytuacja, w której miałby pozostać na miejscu i nie mieć pracy. Nawet jeśli taki pracownik jest zatrudniony za granicą, zasila gospodarkę kraju rodzinnego na przykład wysyłając przekazy pieniężne. Z reguły kiedy następuje poprawa koniunktury gospodarczej, przeważająca większość pracowników migrujących wraca do ojczyzny i już tam wykorzystuje zdobyte za granicą umiejętności. Dobrym przykładem mogą być tutaj pracownicy z Polski, którzy po 2004 r. wyjechali do Wielkiej Brytanii za pracą, lecz później wrócili do ojczyzny.

Jakie dodatkowe wsparcie mogą zapewnić unijne fundusze strukturalne?

Z inicjatywy Komisji w lutym 2012 r. utworzono grupy zadaniowe, w których skład weszli urzędnicy administracji krajowej ośmiu krajów UE o najwyższym wskaźniku bezrobocia (Grecji, Irlandii, Włoch, Łotwy, Litwy, Portugalii, Słowacji i Hiszpanii) oraz Komisji Europejskiej. Podejmowane przez nie działania miały na celu pozyskanie funduszy strukturalnych (w tym środków z EFS) wciąż jeszcze dostępnych na okres programowania finansowego 2007–2013 na wspieranie zatrudnienia wśród młodzieży i dostępu do finansowania dla MŚP.

W wyniku tych działań na początku 2013 r. na ustalone cele w trybie przyśpieszonym przekazano około 16 mld euro z unijnych funduszy. Środki te pomogą około 780 tys. młodzieży i 55 tys. MŚP, równocześnie wspierając inne działania pobudzające wzrost gospodarczy. Przykłady realokacji funduszy dokonanej dotychczas przez grupy zadaniowe

Irlandia

25 mln euro przesunięto do budżetu zintegrowanego programu Youthreach oferującego kształcenie, szkolenie i praktyki zawodowe młodym ludziom, którzy przerwali naukę, nie uzyskawszy żadnych kwalifikacji ogólnych ani zawodowych. Dzięki przekazanym środkom do końca 2013 r. uda się utrzymać 3 700 miejsc dla praktykantów.

W grudniu 2012 r. powstał fundusz ds. rynku pracy, edukacji i szkoleń Momentum, który jest elementem irlandzkiego planu działania na rzecz zatrudnienia. Fundusz umożliwi przeszkolenie do 6,5 tys. osób, które od dłuższego czasu są bezrobotne. Na działalność współfinansowanego z EFS funduszu przekazanych zostanie 20 mln euro. Projekty finansowane z funduszu są podzielone według czterech grup tematycznych, z których jedna dotyczy osób poniżej 25. roku życia. Dzięki realizowanym w tej dziedzinie programom ponad tysiąc osób skorzysta ze szkoleń przeprowadzonych w 87 miejscach w całym kraju w ramach 62 różnych kursów.

Słowacja

W wyniku realokacji środków z EFS w listopadzie 2012 r. rozpoczęto dwa projekty krajowe (70 mln euro) mające na celu utworzenie miejsc pracy dla osób poniżej 29. roku życia w sektorze prywatnym i samorządowym w regionach o najwyższym wskaźniku bezrobocia (liczba docelowa do 13 tys. nowych miejsc pracy). Dotychczasowe wyniki są zadowalające, a największe zainteresowanie zatrudnianiem młodych ludzi wykazują mikroprzedsiębiorstwa i MŚP. Do końca marca 2013 r. utworzono ponad 4 200 nowych miejsc pracy (kwota finansowania: 22,8 mln euro).

Litwa

Wszystkie zaplanowane działania EFS są realizowane. Zatwierdzono nowy program (3 mln euro) mający na celu zwiększenie atrakcyjności systemów pożyczek dla firm rozpoczynających działalność i dla osób pracujących na własny rachunek. Wkrótce zakończy się również realizacja projektu, w ramach którego około 6 tys. młodych ludzi zdobędzie kwalifikacje potrzebne do uzyskania pierwszej pracy. Stopa bezrobocia wśród młodych spadła z 35,1 proc. w 2010 r. do 26,4 proc. w 2012 r.

Dokonano też modyfikacji istniejącego projektu, aby zaoferować szkolenia zawodowe około 6 tys. młodych ludzi. Budżet wynosi około 6 mln euro. Projekt rozpoczął się w sierpniu 2012 r. i zakończy się w sierpniu 2013 r. Wskaźnik wykonania projektu (szkolenie zawodowe) wynosi 48,58 proc. W projekcie uczestniczy 4 851 osób, a wskaźnik zdolności do zatrudnienia wynosi 59,4 proc.

Projekt obejmujący szkolenie z zakresu kwalifikacji potrzebnych w pierwszej pracy został rozszerzony o dodatkowy budżet w wysokości 6 mln euro. W projekcie uczestniczyć będzie około 6 tys. młodych ludzi. Całkowity budżet wynosi obecnie około 36 mln euro. Projekt rozpoczął się w lipcu 2011 r. i zakończy się w listopadzie 2013 r. Wskaźnik wykonania wynosi 64,72 proc. Liczba dotychczasowych uczestników to 4 382.

Nowy projekt (3 mln euro) został zatwierdzony w celu zwiększenia atrakcyjności systemów pożyczek dla przedsiębiorstw rozpoczynających działalność i osób pracujących na własny rachunek.

Niedawno zatwierdzono kolejny środek w ramach EFS (9,3 mln euro) – „Wsparcie przy pierwszej pracy” – który zastępuje dotychczas realizowany program polegający na zmniejszeniu w przypadku pierwszej pracy należnych składek na ubezpieczenie społeczne przez subsydiowanie wynagrodzeń. Budżet wynosi około 9 mln euro. Projekt rozpoczął się w sierpniu 2012 r. i zakończy się we wrześniu 2015 r. Planowana liczba uczestników to 20 tys. osób. Do 18 kwietnia 2013 r. nadesłano 4 858 zgłoszeń. Rekompensaty będą wypłacane od 1 czerwca 2013 r. i najprawdopodobniej wykorzystana zostanie cała planowana kwota.

Zatwierdzono też dodatkowy program mający na celu wspieranie zatrudnienia i motywowanie młodzieży. Zrealizowane zostaną dwa projekty (około 580 tys. euro) związane z wolontariatem.

Grecja

Pod koniec 2012 r. dokonano daleko idących zmian w przydziale środków, a w styczniu 2013 r. przyjęto krajowy plan działania na rzecz młodzieży, na który przeznaczona została kwota 517 mln euro z funduszy unijnych. Plan ten ma na celu wspieranie zatrudnienia młodzieży, szkolenia zawodowego oraz przedsiębiorczości, a jego grupa docelowa to prawie 350 tys. młodych ludzi. Władze Grecji podają, że rozpoczęto już realizację nowych inicjatyw (finansowanie UE wynosi około 47 mln euro), które obejmują czasowe zatrudnianie młodych bezrobotnych (do 35 lat) w programach społecznych w dziedzinie kultury, jak również wspieranie struktur społecznych, których celem jest walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w celu umożliwienia im rekrutacji młodych bezrobotnych. Poza tym dobiega końca realizacja następujących systemów (finansowanie UE: około 146 mln euro):

 • tzw. „bon na wejście na rynek pracy” – szkolenie i pięciomiesięczna praktyka zawodowa w przedsiębiorstwie dla 45 tys. bezrobotnych do 29. roku życia

 • szkolenie teoretyczne połączone ze szkoleniem w miejscu pracy dla tysiąca bezrobotnych marynarzy do 29. roku życia. Rozpoczęcie realizacji tych programów jest planowane na czerwiec 2013 r.

 • przegląd programów w 2012 r. w celu udostępnienia dodatkowego wsparcia w wysokości 1,2 mld euro na zaspokojenie potrzeb MŚP związanych z brakiem płynności finansowej.

Łotwa

Kwotę 11 mln euro przeznaczono na wsparcie dla młodych ludzi bez kwalifikacji zawodowych i poszukiwanie nowych, potrzebnych na rynku pracy kwalifikacji. Ogółem udział młodych bezrobotnych otrzymujących wsparcie z funduszy unijnych wzrośnie z 24 do 40 proc., a liczby dotyczące szkolenia zawodowego powinny wzrosnąć dwukrotnie. Programy są w fazie realizacji.

Portugalia

Inicjatywa krajowa pod nazwą Impulso Jovem zakładała kompleksową operację przekierowania funduszy strukturalnych. Fundusze UE o wartości 143 mln euro przydzielono na finansowanie działań, które do końca 2015 r. wesprą około 90 tys. młodych ludzi. 200 mln euro przeznaczono na wsparcie dla 4,5 tys. MŚP. Działania te obejmują tzw. paszporty zatrudnienia związane z praktykami w kluczowych sektorach gospodarki, jak również wsparcie dla pracowników w wieku 18-30 lat polegające na tym, że zatrudniający ich pracodawca otrzyma zwrot składek na ubezpieczenie społeczne. Aby zapewnić młodym ludziom możliwość odbycia praktyk zawodowych, przesunięto kwotę 10 mln euro z programu operacyjnego europejskiego funduszu rozwoju Madery do odpowiedniego programu operacyjnego EFS. W lutym 2013 r. zakres programu został rozszerzony pod względem kryteriów kwalifikowalności, jak również na inne regiony. Do końca kwietnia 2013 r. w programie wzięło udział 7,5 tys. młodych ludzi.

Hiszpania

W 2012 r. na działania związane z młodzieżą przeznaczono kwotę ponad 286 mln euro z EFS. Z tej kwoty około 135 mln euro trafiło do publicznych służb zatrudnienia, aby mogły one skuteczniej pomagać młodym ludziom w znalezieniu pracy. Jeśli chodzi o Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, wprowadzono już kilka środków lub wkrótce planuje się ich wprowadzenie (na łączną kwotę 1027 mln euro). Są to między innymi ustanowienie pięciu funduszy odnawialnych, które mają ułatwić innowacyjnym MŚP dostęp do finansowania – w tym kapitał obrotowy (całkowity wkład EFRR wynosi 372 mln euro); nowy program specjalnych pożyczek na reindustrializację i strategiczne sektory przemysłu przy łącznym finansowaniu z EFRR w wysokości 446 mln euro; większe wsparcie dla MŚP w sektorze rolno-spożywczym w regionach o najwyższej stopie bezrobocia wśród młodzieży oraz budowa i modernizacja infrastruktury kształcenia i szkolenia przy łącznym finansowaniu z EFRR w wysokości 208 mln EUR.

Włochy

W grudniu 2011 r. przeprowadzono kompleksową operację w zakresie ustalania priorytetów, która przy udziale grupy zadaniowej weszła już w trzecią fazę realizacji. Działania obejmują: finansowanie planu zatrudnienia na Sycylii, z którego powinno skorzystać ok. 50 tys. młodych ludzi, nowe działania edukacyjne dla 65 300 studentów z południa oraz 13 tys. nowych ofert mobilności (Erasmus/Leonardo), program ulg podatkowych mający na celu zachęcenie pracodawców do zatrudniania osób w trudnej sytuacji, w tym ludzi młodych, oraz 600 mln euro na działania wspierające młodych przedsiębiorców, naukowców, młodzież niekształcącą się ani niepracującą lub zapewniających przygotowanie do zawodu.


Side Bar