Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

ZPRÁVA

Brusel 28. května 2013

Opatření EU v boji proti nezaměstnanosti mladých lidí

Jak vypadá současná situace?

V březnu 2013 bylo 5,7 milionu mladých lidí v EU-27 nezaměstnaných, z čehož 3,6 milionu v eurozóně. Míra nezaměstnanosti mladých lidí činila v EU-27 23,5 % a v eurozóně 24 % a v průběhu měsíce byla relativně stabilní, nicméně v porovnání s březnem 2012 došlo k navýšení o 0,9 procentního bodu a v eurozóně o 1,5 procentního bodu. V březnu 2013 byla nejnižší míra nezaměstnanosti zaznamenána v Německu a Rakousku (v obou případech 7,6 %), Nizozemsku (10,5 %), a nejvyšší v Řecku (59,1 % v lednu 2013), Španělsku (55,9 %), Itálii (38,4 %) a Portugalsku (38,3 %).

* leden 2013 ** únor 2013 *** 4. čtvrtletí 2012

(Zdroj: Eurostat)

Jak EU bojuje proti nezaměstnanosti mladých lidí?

Cílem doporučení pro jednotlivé země z července 2012 bylo zajistit, aby zaměstnanost mládeže zůstala politickou prioritou všech členských států, v nichž je míra nezaměstnanosti obzvláště vysoká.

V prosinci 2012 předložila Evropská komise balíček týkající se zaměstnanosti mladých lidí, který má členským státům pomoci cíleně řešit problém nezaměstnanosti mládeže a sociálního vyloučení, a to poskytnutím nabídek pracovních míst, vzdělávání a odborné přípravy (viz IP/12/1311 a MEMO/12/938). Jednotlivými složkami balíčku jsou:

 • Návrh doporučení Rady týkající se zavedení záruk pro mladé lidi

 • Rámec pro kvalitu stáží

 • Evropská aliance pro učňovskou přípravu

Doporučení o zavedení záruk pro mladé lidi bylo přijato Radou ministrů EU dne 22. dubna 2013 (viz MEMO/13/152). Evropská komise naléhavě vyzývá členské státy, aby už nyní vytvořily struktury, které uvedou záruky pro mladé lidi do praxe co nejdříve. Komise brzy představí další iniciativy, které mají podpořit členské státy v jejich úsilí zavést systém záruk pro mladé lidi.

Co je to záruka pro mladé lidi?

Záruky pro mladé lidi, vycházející ze zkušeností v Rakousku a ve Finsku, mají zajistit, aby všichni mladí lidé ve věku do 25 let získali kvalitní nabídku zaměstnání, dalšího vzdělávání, učňovského vzdělávání či stáže do čtyř měsíců poté, co ukončili studium nebo se stali nezaměstnanými. Záruky pro mladé lidi jsou jednou z nejvýznamnějších a nejnaléhavějších reforem, jichž je zapotřebí k řešení problému nezaměstnanosti mladých lidí a usnadnění přechodu ze školy do zaměstnání.

Jaké jsou možnosti financování záruk pro mladé lidi?

Záruky pro mladé lidi představují pro členské státy finanční náklady, ty jsou ale mnohem nižší než náklady vyplývající z nečinnosti.

Zaprvé, náklady závisejí na vnitrostátních podmínkách: budou nižší v členských státech, kde jsou podpůrná opatření dobře rozvinuta (např. kvalifikovaní zaměstnanci veřejné služby zaměstnanosti, kteří se zabývají potřebami mladých lidí). Zadruhé, náklady závisejí na způsobu, jakým je daný systém zaveden a uplatňován. Zatřetí, náklady budou větší v zemích s vysokou mírou mladých lidí, kteří nejsou zaměstnaní, nestudují nebo se neúčastní odborné přípravy (NEET) nebo s vysokou mírou nezaměstnanosti mladých lidí.

Podle odhadů Mezinárodní organizace práce z července 2012 činily celkové náklady na systémy záruk pro mladé lidi v eurozóně 0,45 % HDP eurozóny, čili 21 miliard EUR. Tyto náklady by se však měly porovnat s náklady na nezaměstnanost, nečinnost a ztrátu produktivity. Náklady na dávky nezaměstnaným mladým lidem, ušlé zisky a daně tvoří podle odhadů Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) 1,21 % HDP, což pro EU činí roční ztrátu ve výši 153 miliard EUR. Navíc nezaměstnanost může mít na lidi v mladém věku dlouhodobý negativní dopad a poznamenat je trvale. Tito mladí lidé čelí vyššímu riziku, že zůstanou i v budoucnu nezaměstnaní, a také riziku, že se budou potýkat s vyloučením, chudobou a zdravotními problémy.

EU může členským státům poskytnout pomoc z Evropského sociálního fondu (ESF). S ohledem na záruky pro mladé lidi zahrnuje návrh nařízení o ESF pro příští programové období 2014–2020 zvláštní investiční prioritu ESF zaměřenou na trvale udržitelné začlenění mladých lidí, kteří nejsou zaměstnaní, nestudují nebo se neúčastní odborné přípravy na trh práce. Členské státy, které čelí vysoké míře nezaměstnanosti, by měly identifikovat tuto skupinu mladých lidí jako zvláštní cílovou skupinu pro financování z ESF.

Příklady činností/intervencí v rámci záruk pro mladé lidi, které mohou být podporovány z ESF:

Opatření

Příklady činností/intervencí, které mohou být podporovány z ESF

Informační strategie a kontaktní místa

[body doporučení Rady 8–9]

 • Návštěvy škol pracovníky veřejných služeb zaměstnanosti

 • Školení pro učitele organizovaná veřejnými službami zaměstnanosti

 • Rozvoj specializovaných služeb pro mládež v rámci veřejných služeb zaměstnanosti nebo prostřednictvím soukromých poskytovatelů

 • Distribuce tištěného materiálu v centrech pro mládež nebo během akcí pro mládež

 • Používání internetu a sociálních sítí

 • Systémy pro sběr údajů

 • Putovní kampaně

Poskytnout individuální akční plány

[bod doporučení Rady 10]

 • Odborná příprava zaměstnanců veřejných služeb zaměstnanosti

 • Smlouvy se specializovanými partnery

Nabídnout osobám, jež předčasně ukončily školní docházku, a mladým lidem s nízkou kvalifikací možnost vrátit se do procesu vzdělávání a odborné přípravy nebo se zapojit do vzdělávacích programů druhé šance, řešit nevyhovující kvalifikace a zlepšit digitální dovednosti

[body doporučení Rady 11–13]

 • Programy odborné přípravy a druhé šance

 • Poskytování jazykového vzdělávání

 • Poradenství a zvláštní podpora ve vzdělávání s cílem udržet mladé lidi ve vzdělávacím systému nebo je do něj navrátit

 • Podpora ohrožené mládeži při získávání odpovídající kvalifikace a dosažení vyššího sekundárního vzdělání

 • Učení se prací a učňovská příprava

 • Poskytování odborné přípravy zaměřené na digitální dovednosti

 • Poukázky na odbornou přípravu

Vyzývat školy, aby podporovaly podnikání a samostatnou výdělečnou činnost mladých lidí a trvale jim v tomto ohledu poskytovaly poradenství.

[bod doporučení Rady 14]

 • Školení zaměstnanců služeb zaměstnanosti a učitelů

 • Vypracování a zavedení kurzů podnikání v sekundárním vzdělávání

 • Školení pro nezaměstnané mladé lidi

Využít cílených a dobře propracovaných subvencí na platy a nabírání pracovní síly, které by podnítily zaměstnavatele k vytváření nových možností pro mladé lidi, jako jsou učňovské programy nebo umístění do zaměstnání, a to zejména pro lidi, kteří jsou trhu práce nejvíce vzdáleni

[bod doporučení Rady 17]

 • Kredity za přijetí mladých lidí na pracovní místo nebo do programu učňovské přípravy (podporu z ESF na subvencování kreditů by měla doprovázet politika aktivace, jako např. praktická odborná příprava atd.)

Podporovat pracovní mobilitu tím, že se mladým lidem předají informace o nabídkách zaměstnání, stáží a učňovských programů a také o dostupné podpoře v různých oblastech, a poskytnout podporu těm, kteří se přestěhovali

[bod doporučení Rady 18]

 • Provozování kontaktních míst EURES (podpora EURES z ESF je zaměřena na nábor a související informace, poradenské a konzultační služby na vnitrostátní i přeshraniční úrovni)

 • Kampaně na zvyšování veřejného povědomí

 • Podpora dobrovolných organizací poskytujících služby mentoringu

 • Podpora organizací pro mládež zaměřených na migrující mladé pracovníky

Zvýšit počet služeb na podporu při zakládání podniků

[bod doporučení Rady 19]

 • Spolupráce mezi poskytovateli služeb zaměstnanosti a poskytovateli podpory podnikání a financování (např. regionální veletrhy pracovních příležitostí a akce zaměřené na vytváření sítí)

 • Podpora při zakládání malých a středních podniků

 • Podpora samostatně výdělečné činnosti

 • Odborná příprava zaměřená na podnikatelské dovednosti, např. pro nezaměstnané osoby, společně s podnikatelskými granty

Posílit mechanismus na reaktivaci mladých lidí, kteří vypadnou z aktivačního systému, a nemají tak už nárok pobírat dávky

[bod doporučení Rady 20]

 • Podpora organizací a služeb pro mládež

 • Spolupráce s jinými organizacemi, které jsou v kontaktu s mladými lidmi

 • Zavedení systémů sledování

 • Podpora služeb zaměstnanosti a služeb profesního poradenství na školách

Sledovat a hodnotit všechna opatření v rámci systému záruk pro mladé lidi, aby se mohlo přistoupit k vypracování politik a přijetí kroků vycházejících ze zkušeností, co kde a kdy funguje [bod doporučení Rady 23]

 • Určení nákladově efektivních investic

 • Použití kontrolovaných zkoušek

 • Zřízení analytických středisek

 • Vypracování modelů politik, pilotních akcí, testování a prosazování politik (sociální inovace a experimentování)

Podporovat vzájemné učení na národní, regionální a místní úrovni mezi všemi stranami, jež se podílejí na boji proti nezaměstnanosti mladých lidí, s cílem vylepšit strukturu a účinnost budoucích systémů záruk pro mladé lidi.

[bod doporučení Rady 24]

 • Využití Evropské sítě pro zaměstnanost mladých (ESF podporuje aktivity přeshraniční spolupráce týkající se výměny osvědčených postupů mezi organizacemi na úrovni EU, a to prostřednictvím technické pomoci ESF na úrovni Komise)

Posílit kapacity všech zúčastněných stran, včetně příslušných služeb zaměstnanosti, jež se podílejí na vytváření, provádění a hodnocení systému záruk pro mladé lidi, s cílem eliminovat jakékoli vnitřní či vnější překážky politiky a rozvoje tohoto systému.

[bod doporučení Rady 25]

 • Poskytování odborné přípravy a seminářů

 • Zavedení výměnných programů a dočasných vyslání pracovníků mezi organizacemi prostřednictvím aktivit přeshraniční spolupráce.

Kromě toho navrhla Evropská rada zasedající v únoru 2013 Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí, na niž bylo vyčleněno 6 miliard EUR, „zejména na podporu záruky pro mladé lidi, jakmile bude přijata“. Na Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí mají být vyčleněny 3 miliardy EUR z ESF (přičemž členské státy jsou vybízeny, aby k financování z ESF přispěly minimálně stejnou částkou) a další 3 miliardy EUR z nové rozpočtové linie, která má financovat opatření na podporu mladých lidí, včetně záruky pro mladé lidi. Financování Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí má být přístupné všem regionům, kde je míra nezaměstnanosti vyšší než 25 %. Komise v březnu 2013 navrhla prováděcí pravidla (viz IP/13/217), díky nimž mohou členské státy začít čerpat finanční prostředky z Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí ihned poté, co vejde v platnost nový rozpočtový rámec na období 2014–2020.

Co je rámec kvality stáží?

Kromě pomoci mladým lidem při hledání práce byla v rámci balíčku týkajícího se zaměstnanosti mladých lidí zahájena konzultace s evropskými sociálními partnery týkající se rámce kvality stáží, který má mladým lidem umožnit získat kvalitní pracovní zkušenost za bezpečných podmínek a zabránit tomu, aby společnosti zneužívaly stáží jednoduše jako zdroje levné pracovní síly.

Nedávná studie týkající se komplexního přehledu organizace stáží v členských státech (viz IP/12/731) potvrdila, že mladí stážisté narážejí během svých stáží na různé problémy ve většině členských států EU. Tyto problémy většinou souvisejí s nedostatkem kvalitního vzdělávacího obsahu stáže, nízkým nebo žádným finančním ohodnocením, jinými špatnými pracovními podmínkami než jsou odměňování/náhrady (např. chybějící patřičné sociální zabezpečení, dlouhá pracovní doba, nerovné zacházení atd.). V důsledku těchto problémů a rozdílů ve vnitrostátních právních předpisech týkajících se stáží je rovněž mobilita stážistů uvnitř EU nízká.

Vzhledem k tomu, že se sociální partneři rozhodli nevstupovat do příslušných jednání, má Komise v úmyslu předložit vlastní návrh rámce kvality stáží, a to před koncem roku 2013.

Co je Evropská aliance pro učňovské vzdělávání?

Účinné systémy odborného vzdělávání a přípravy, zejména ty, které zahrnují výraznou složku učení se prací, usnadňují přechod mladých lidí ze vzdělávacího systému do práce. Proto byla v rámci balíčku týkajícího se zaměstnanosti mladých lidí rovněž oznámena Evropská aliance pro učňovské vzdělávání, která má zlepšit kvalitu a dostupnost učňovského vzdělání uvnitř EU. Tato aliance bude sdružovat zúčastněné strany z řad orgánů, podniky a sociální partnery, výzkumné pracovníky a pracovníky z praxe v oblasti odborného vzdělávání a přípravy a zástupců mladých lidí. Bude koordinovat stávající činnosti pod společnou záštitou a podporovat výhody a formy úspěšných systémů učňovského vzdělávání, jakož i způsoby jejich vytváření. Zahájena má být v červenci tohoto roku.

V roce 2012 adresovala Rada doporučení pro jednotlivé země sedmi členským státům, pokud jde o učňovské vzdělávání, a třem členským státům, pokud jde o odborné vzdělávání. I v ostatních členských státech by mohla být zlepšena celá řada věcí, aby systém učňovské přípravy fungoval lépe a aby byly k tomuto účelu lépe využívány prostředky financování z ESF.

Jaký přínos může mít mobilita pro mladé lidi?

Rozdíl mezi zeměmi s nejvyšší a nejnižší mírou nezaměstnanosti je značný. V březnu 2013 byla nejnižší míra nezaměstnanosti zaznamenána v Německu a Rakousku (v obou případech 7,6 %), Nizozemsku (10,5 %), a nejvyšší v Řecku (59,1 % v lednu 2013), Španělsku (55,9 %), Itálii (38,4 %) a Portugalsku (38,3 %).

Nejnovější Evropský monitor volných pracovních míst uvádí, že v Evropě jsou stále asi 2 miliony nenaplněných pracovních míst, částečně důsledkem toho, že kvalifikace osob hledajících práci neodpovídá představám zaměstnavatelů. V současné situaci vysoké nezaměstnanosti a velkých rozdílů mezi členskými státy může mobilita pracovních sil hrát důležitou úlohu při snižování nezaměstnanosti v zemích postižených recesí a zároveň pomoci řešit nedostatky v dovednostech a naplňovat volná pracovní místa v jiných členských státech.

To, zda hledat či nehledat práci v jiném členském státě, nicméně závisí na osobním rozhodnutí každého jednotlivce.

Jakým způsobem chce Komise usnadnit mobilitu mladých lidí?

V listopadu 2012 se Komise rozhodla, že zlepší a zmodernizuje EURES, Evropskou síť pracovní mobility (viz IP/12/1262, MEMO/12/896, MEMO/12/897). Cílem je usnadnit uchazečům o zaměstnání kontaktování zaměstnavatelů, kteří hledají určité dovednosti, zaměřit se na odvětví a povolání, kde je nedostatek kvalifikovaných pracovních sil, a podpořit cílené programy mobility pro mladé lidi.

V letech 2014–2020 mají čtyři miliony většinou mladých lidí obdržet v rámci programu Erasmus pro všechny granty na studium, odbornou přípravu či dobrovolnickou činnost v zahraničí, oproti 2,5 milionu příjemců v rámci stávajících programů mobility EU. Tato mezinárodní zkušenost zlepšuje dovednosti a uplatnitelnost na trhu práce. Předpokládá se, že Erasmus pro všechny bude mít rozpočet okolo 14,5 miliard EUR, což je až o 40 % více než mají stávající programy v této oblasti.

Současný program celoživotního učení podporuje mobilitu ve vzdělávání prostřednictvím programů Erasmus (vysokoškolské vzdělávání), Leonardo da Vinci (odborné vzdělávání), Comenius (školy) a Grundtvig (vzdělávání dospělých). Erasmus a Leonardo da Vinci ročně společně podpoří umístění 140 000 pracovníků ve společnostech a jiných organizacích (viz IP/12/379).

Nehrozí nebezpečí odlivu mozků?

Je sice pravda, že pro domovskou zemi znamená odchod pracovníka do zahraničí z krátkodobého hlediska ztrátu, daná situace je ale příznivější, než kdyby pracovník zůstal v domovské zemi nezaměstnaný. Pokud zůstane migrující pracovník zaměstnán v zahraničí, může do hospodářství domovské země přispívat prostřednictvím převádění peněž. Praxe ukazuje, že dojde-li k hospodářskému oživení, pracovníci se v převážné většině vracejí do svých domovských zemí, aby zde mohli využít nově získaných dovedností. Příkladem je počet polských pracovníků, kteří po roce 2004 odešli do Velké Británie a nyní se vracejí do Polska.

Jakou dodatečnou podporu mohou poskytnout strukturální fondy EU?

Na podnět Komise byly v únoru 2012 založeny akční týmy, které tvoří národní úředníci a úředníci Komise pro osm členských států s nejvyšší mírou nezaměstnanosti mladých lidí (Řecko, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Litva, Portugalsko, Slovensko a Španělsko). Jejich cílem je mobilizovat financování ze strukturálních fondů EU (včetně Evropského sociálního fondu), které jsou stále dostupné v programovém období 2007–2013, na podporu pracovních příležitostí pro mladé lidi a v zájmu usnadnění přístupu k financování pro malé a střední podniky.

Do začátku roku 2013 se díky akčním týmům vyčlenilo z finančních prostředků EU zhruba 16 miliard EUR na zrychlenou platbu nebo přerozdělení. Tyto finanční prostředky pomohou přibližně 780 000 mladým lidem a 55 000 malým a středním podnikům a zároveň podpoří další prorůstová opatření. Konkrétní příklady finančního přerozdělení, které dosud provedly akční týmy:

Irsko

25 milionů EUR bylo přesunuto na integrovaný program Youthreach, který poskytuje vzdělávání, odbornou přípravu a pracovní zkušenosti mladým lidem, kteří předčasně ukončili školní docházku bez kvalifikace nebo odborného vzdělání. To umožní zachování 3 700 míst odborného vzdělávání do konce roku 2013.

V prosinci 2012 byl zřízen fond pro vzdělávání na trhu práce a odbornou přípravu, známý jako Momentum, jenž je součástí irského akčního plánu pro nezaměstnanost a je určený k výuce dovedností pro až 6 500 dlouhodobě nezaměstnaných osob. Na tento fond, který bude spolufinancovaný z ESF, je vyčleněno 20 milionů EUR. Jedna ze čtyř součástí tohoto fondu je konkrétně určena mladým lidem mladším 25 let, přičemž v podobě 62 různých kurzů poskytne odbornou přípravu více než 1 000 lidí na 87 místech v zemi.

Slovensko

Po přerozdělení ESF byly v listopadu 2012 zahájeny dva národní projekty (70 milionů EUR) na podporu vytváření pracovních míst pro mladé lidi mladší 29 let, a to v soukromém sektoru a samosprávě v regionech s nejvyšší mírou nezaměstnanosti (cílem je 13 000 nových pracovních míst). Uvedené projekty jsou zatím úspěšně prováděny, přičemž největší zájem o nabízení pracovních příležitostí mladým lidem projevují mikropodniky a malé a střední podniky. Do konce března 2013 bylo vytvořeno 4 200 nových pracovních míst (v hodnotě 22,8 milionu EUR).

Litva

Všechny plánované činnosti ESF jsou prováděny: bylo schváleno nové opatření (ve výši 3 milionů EUR) pro zvýšení atraktivity úvěrových programů pro začínající podniky a samostatně výdělečně činné osoby, přičemž bude brzy dokončen projekt, který poskytuje přibližně 6 000 mladým lidem dovednosti pro jejich první zaměstnání. Míra nezaměstnanosti mladých lidí klesla z 35,1 % v roce 2010 na 26,4 % v roce 2012.

Zaměření projektu bylo změněno s cílem nabízet nové programy odborného vzdělávání přibližně 6 000 mladých lidí. Rozpočet představuje přibližně 6 milionů EUR. Projekt byl zahájen v srpnu 2012 a skončí v srpnu 2013. Míra plnění tohoto opatření (odborné vzdělávání) je 48,58 %. Počet účastníků je 4 851 a míra zaměstnatelnosti činí 59,4 %.

Projekt, jenž poskytuje dovednosti pro první zaměstnání mladých lidí, obdržel dodatečný rozpočet ve výši 6 milionů EUR a podpoří přibližně 6 000 mladých lidí. Celkový rozpočet nyní představuje přibližně 36 milionů EUR. Projekt byl zahájen v červenci 2011 a skončí v listopadu 2013. Míra plnění činí 64,72 %. Počet účastníků k dnešnímu datu je 4 382.

Bylo schváleno nové opatření (ve výši 3 milionů EUR) pro zvýšení atraktivity úvěrových programů pro začínající podniky a samostatně výdělečně činné osoby.

Nedávno bylo schváleno další nové opatření ESF (9,3 milionu EUR) „Podpora pro první zaměstnání“, které stávající program snížení odvodů na sociální zabezpečení v prvním zaměstnání nahradilo subvencemi mzdových nákladů. Rozpočet představuje přibližně 9 milionů EUR. Projekt byl zahájen v srpnu 2012 a skončí v září 2015. Plánovaný počet účastníků je 20 000. Počet žádostí obdržených do 18. dubna 2013 je 4 858. Náhrady začnou být vypláceny od 1. června 2013 a s největší pravděpodobností bude vyplacena celá plánovaná částka.

Bylo schváleno další nové opatření na „podporu zaměstnanosti mladých lidí a motivace“. Budou zahájeny dva projekty (v hodnotě přibližně 580 000 EUR), které se týkají dobrovolnické činnosti.

Řecko

Po rozsáhlé úpravě programování na konci roku 2012 byl v lednu 2013 schválen národní akční plán pro mladé lidi, na který byly přiděleny finanční prostředky EU ve výši 517 milionů EUR. Jeho účelem je podpora zaměstnanosti, odborné přípravy a podnikání mladých lidí a zaměřuje se na téměř 350 000 mladých lidí. Podle řeckých orgánů zahrnují nové iniciativy, které byly již zahájeny (přibližně 47 milionů EUR z finančních prostředků EU), dočasné přijetí nezaměstnaných mladých lidí (do věku 35 let) do místních pracovních programů v kulturním odvětví, jakož i poskytování podpory sociálním strukturám, jejichž cílem je boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení, při přijímání nezaměstnaných mladých lidí. Kromě toho se dokončují přípravy na účinné provádění těchto prvků akčního plánu (přibližně 146 milionů EUR z finančních prostředků EU):

 • „poukázka na vstup na trh práce“, která spojuje odbornou přípravu a umístění do zaměstnání po dobu pěti měsíců a je určena 45 000 nezaměstnaným mladým lidem do věku 29 let

 • teoretická odborná příprava kombinovaná s přípravou na pracovišti pro 1 000 nezaměstnaných mladých námořníků rovněž do 29 let. Zahájení těchto programů se očekává v průběhu června 2013.

 • revize programů v roce 2012 zaměřená na poskytnutí dodatečné podpory ve výši 1,2 miliardy EUR k řešení potřeb týkajících se likvidity malých a středních podniků.

Lotyšsko

11 milionů EUR bylo přiděleno na podporu mladých lidí bez odborné kvalifikace, kteří se snaží získat nové dovednosti zaměřené na požadavky trhu práce. Celkově by podíl nezaměstnaných mladých lidí, kteří jsou příjemci podpory ze strany EU, měl vzrůst z 24 % na 40 % a počet osob získávajících odborné vzdělávání by se měl zdvojnásobit. Programy jsou ve fázi provádění.

Portugalsko

Národní iniciativa nazvaná „Impulso Jovem“ zahrnuje komplexní přeprogramování strukturálních fondů. 143 milionů EUR z finančních prostředků EU bylo přerozděleno na financování opatření, která do konce roku 2015 vytvoří příležitosti pro 90 000 mladých lidí. Další finanční prostředky EU ve výši 200 milionů EUR byly přerozděleny na podporu 4 500 malých a středních podniků. Tato opatření zahrnují pasy zaměstnanosti týkající se stáží v hlavních hospodářských odvětvích, jakož i podporu pro přijímání pracovníků ve věku 18–30 let prostřednictvím proplácení příspěvků zaměstnavatelů na sociální zabezpečení. Převod 10 milionů EUR z operačního programu Evropského fondu pro regionální rozvoj pro Madeiru do odpovídajícího operačního programu ESF byl proveden s cílem podpořit stáže mladých lidí. V únoru 2013 byla oblast působnosti programu rozšířena o další regiony a rozšířila se rovněž kritéria způsobilosti. Před koncem dubna 2013 využívalo program 7 500 mladých lidí.

Španělsko

Během roku 2012 bylo více než 286 milionů EUR z ESF přerozděleno na činnosti týkající se mladých lidí. Z toho 135 milionů EUR bylo přiděleno na veřejné služby zaměstnanosti s cílem pomoci mladým lidem nalézt práci. Pokud jde o Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR), několik opatření ve výši 1 027 milionů EUR již bylo provedeno nebo se brzy přijme, např. zřízení pěti revolvingových fondů s cílem usnadnit přístup inovativních malých a středních podniků k financování, včetně provozního kapitálu (s celkovým příspěvkem z EFRR ve výši 372 milionů EUR); nový režim podpory prostřednictvím specializovaných úvěrů s celkovým objemem finančních prostředků z EFRR ve výši 446 milionů EUR na reindustrializaci a strategická průmyslová odvětví; zvýšená podpora malých a středních podniků v zemědělsko-potravinářském odvětví v regionech, kde je míra nezaměstnanosti mladých lidí nejvyšší; výstavba a obnova infrastruktury vzdělávání a odborné přípravy s celkovým objemem financování z EFRR ve výši 208 milionů EUR.

Itálie

V Itálii byla v prosinci 2011 zahájena velká reorganizace priorit, která je za podpory akčního týmu již ve své třetí fázi. Zahrnuje financování plánu pro zaměstnatelnost na Sicílii, z něhož by mělo mít prospěch přibližně 50 000 mladých lidí, nové vzdělávací činnosti pro 65 300 studentů z jižní části země a 13 000 nových příležitostí v oblasti mobility (Erasmus/Leonardo) a program úlev na dani na podporu zaměstnávání znevýhodněných osob včetně mladých lidí a 600 milionů EUR na činnosti podporující mladé podnikatele, výzkumné pracovníky, učňovské programy nebo osoby, které nejsou zaměstnané, nestudují nebo se neúčastní odborné přípravy.


Side Bar