Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

NOTĂ

Bruxelles, 27 mai 2013

Pachetul privind supravegherea şi monitorizarea bugetare intră în vigoare,
completând astfel ciclul de supraveghere bugetară pentru zona euro și continuând să îmbunătățească guvernanța economică pentru zona euro

De la lansarea monedei euro, au fost puse în aplicare norme clare pentru a garanta caracterul solid al finanțelor publice sub forma Pacului de stabilitate și de creștere (PSC), care stabilește bine-cunoscutele limite pentru deficitul bugetar și datoria publica la 3%, respectiv 60% din PIB. Criza economică și financiară globală a adus în prim-plan deficiențele în materie de guvernanță economică și supraveghere bugetară la nivelul UE. Aceste deficiențe au fost abordate în mod eficient prin crearea, în 2010-2011, a semestrului european pentru coordonarea politicilor economice și a celor șase propuneri legislative (cunoscute sub numele de „pachetul de șase propuneri legislative”) care au consolidat PSC în diferite moduri.

Cu toate acestea, având în vedere că într-o zonă monetară comună potențialul de efecte de contagiune ale politicilor bugetare este mai mare, există o nevoie clară de mecanisme mai puternice, în special pentru zona euro. Pentru a răspunde acestei nevoi, în noiembrie 2011, Comisia a propus două regulamente suplimentare de consolidare a supravegherii bugetare în zona euro.

Acest pachet de reforme, așa-numitul „Pachet privind supravegherea şi monitorizarea bugetare”, intră în vigoare la 30 mai 2013 în toate statele membre din zona euro. Noile măsuri înseamnă creșterea gradului de transparență a deciziilor lor bugetare, o mai bună coordonare în zona euro, începând cu ciclul bugetar 2014, și recunoașterea nevoilor speciale ale statelor membre din zona euro care fac obiectul unor presiuni financiare severe. De asemenea, intrarea în vigoare a pachetului privind supravegherea și monitorizarea bugetare deschide calea pentru luarea unor măsuri suplimentare în vederea consolidării uniunii economice și monetare, astfel cum este prevăzut de Comisie în „Proiectul (său) pentru o UEM profundă și veritabilă” publicat în luna noiembrie a anului trecut (a se vedea IP/12/1272; MEMO/12/909).

De ce sunt necesare aceste două noi regulamente?

În vederea consolidării pilonului economic al uniunii economice și monetare, în statele membre din zona euro au fost necesare demersuri mai ample faţă de „pachetul de șase propuneri legislative” adoptat în 2011. Politicile economice și bugetare aplicate în statele membre din zona euro au efecte de contagiune evidente în alte țări din zona monetară comună. În perioade favorabile, această interdependență aduce mai multă prosperitate. În perioade mai dificile, acest lucru înseamnă că riscurile sunt partajate într-o măsură mai mare. Această asumare în comun a riscurilor ar trebui să fie însoțită de o responsabilitate comună, ceea ce implică un grad mai mare de schimb de informații și coordonare, precum și o procedură coerentă care să acopere toate situațiile posibile, inclusiv utilizarea unor mecanisme de protecție financiară.

Care este temeiul juridic pentru noua legislație?

Noile proceduri au la bază articolul 136 din Tratatul UE. Acest articol permite statelor membre din zona euro să consolideze coordonarea și supravegherea politicilor bugetare pentru a asigura disciplina bugetară necesară în cadrul uniunii economice și monetare. Prin urmare, noua legislație se aplică doar zonei euro.

Care sunt principalele componente ale pachetului privind supravegherea și monitorizarea bugetare?

Pachetul privind supravegherea și monitorizarea bugetare cuprinde două regulamente concepute pentru a spori integrarea economică și convergența între statele membre din zona euro. Regulamentele au la bază și completează reformele introduse de pachetul de șase propuneri legislative în ceea ce privește PSC, cadrul european de supraveghere financiară și semestrul european pentru coordonarea politicilor economice.

Primul regulament se aplică tuturor statelor membre din zona euro, cuprinzând norme speciale care se aplică celor incluse în componenta corectivă a Pactului de stabilitate și de creștere, procedura aplicabilă deficitelor excesive (PDE).

Cel de-al doilea regulament stabilește norme clare și simplificate pentru o supraveghere mai atentă a statelor membre care se confruntă cu dificultăți grave în ceea ce privește stabilitatea lor financiară, a celor care primesc asistență financiară, precum și a celor care ies dintr-un program de asistență financiară.

Pachetul privind supravegherea și monitorizarea bugetare creează în zona euro un cadru comun bazat pe o abordare graduală. Acesta introduce cerințe de supraveghere adecvate pentru o gamă largă de situații bugetare, pentru a asigura continuitate și coerență în supraveghere politicilor.

Cadrul fiscal al UE a fost deja modificat prin pachetul de șase propuneri legislative. Care este motivul acestor modificări suplimentare?

Criza a revelat necesitatea unor politici fiscale mai prudente pentru întregul ansamblu al ciclului economic. Reformele introduse de pachetul de șase propuneri legislative în ceea ce privește PSC au adăugat noi cerințe pentru statele membre vizând politica bugetară, în special noi norme fiscale. Acesta nu este cazul pachetului privind supravegherea și monitorizarea bugetare, care se concentrează asupra coordonării.

Criza a evidenţiat, de asemenea, necesitatea unor îmbunătățiri suplimentare în ceea ce privește coordonarea și supravegherea bugetare pentru statele membre din zona euro, având în vedere interdependența și expunerea sporite a acestora la efectele de contagiune ale deciziilor fiscale ale fiecăruia dintre acestea. Acest lucru a condus la creșterea disponibilității de a consolida supravegherea reciprocă și de a considera deciziile bugetare o chestiune de interes comun. Prin consolidarea cooperării și a integrării în zona euro și o monitorizare graduală și mai strictă, pachetul privind supravegherea și monitorizarea bugetare va contribui la consolidarea componentei economice a uniunii economice și monetare.

Cum va îmbunătăți pachetul privind supravegherea și monitorizarea bugetare coordonarea bugetară în zona euro?

Pachetul privind supravegherea și monitorizarea bugetare introduce un calendar bugetar comun și norme bugetare comune pentru statele membre din zona euro. În mod specific, și începând cu următorul ciclu bugetar:

  • Până la 30 aprilie, statele membre din zona euro trebuie să își publice planurile bugetare pe termen mediu (programele de stabilitate), împreună cu prioritățile lor de politică în materie de creștere economică și ocuparea forței de muncă pentru următoarele 12 luni (programele naționale de reformă) în contextul semestrului european pentru coordonarea politicilor economice.

  • Până la 15 octombrie, statele membre din zona euro trebuie să își publice proiectele de buget pentru anul următor.

  • Până la 31 decembrie, statele membre din zona euro trebuie să adopte bugetele lor pentru anul următor.

O inovație importantă a pachetului privind supravegherea și monitorizarea bugetare constă în asumarea de către Comisie a sarcinii de a examina şi de a emite un aviz cu privire la fiecare proiect de buget până la 30 noiembrie cel târziu. În cazul în care Comisia descoperă nerespectări grave ale obligațiilor care decurg din Pactul de stabilitate și de creștere, aceasta va invita statul membru vizat să prezinte un plan revizuit. Pentru zona euro în ansamblu, Comisia va publica o evaluare cuprinzătoare a perspectivelor bugetare pentru anul următor. Avizele Comisiei privind bugetele naționale și zona euro vor facilita discuțiile în cadrul Eurogrupului.

Având în vedere că acest exercițiu de supraveghere coordonată are loc în toamnă, și anume între două semestre europene, acesta completează, în mod util, cadrul de guvernanță existent, pregătind terenul pentru primăvara următoare și oferind o monitorizare a recomandărilor formulate în cursul exercițiului precedent. De asemenea, în spiritul supravegherii integrate care a dus la crearea semestrului european, pachetul privind supravegherea și monitorizarea bugetare asigură coerența între procedurile și deciziile bugetare și alte proceduri și decizii de politică economică.

Mai important este faptul că pachetul privind supravegherea și monitorizarea bugetare va spori, de asemenea, caracterul viabil al proceselor bugetare naționale prin obligarea statelor membre să își bazeze proiectele de buget pe previziuni macroeconomice independente și va garanta existența unor organisme independente care să monitorizeze conformitatea cu normele fiscale naționale.

În ce mod va spori pachetul privind supravegherea și monitorizarea bugetare supravegherea economică și financiară în zona euro?

Pentru statele membre care fac obiectul procedurii aplicabile deficitului excesiv, pachetul privind supravegherea și monitorizarea bugetare introduce un sistem de supraveghere care va coexista cu cerințele prevăzute în PSC și le va completa. În funcție de stadiul PDE în care se află, statul membru în cauză trebuie să furnizeze regulat Comisiei informații suplimentare privind măsurile luate pentru corectarea deficitului său excesiv. Astfel, va fi îmbunătăţită capacitatea Comisiei de a detecta orice riscuri privind această corecție. Atunci când sunt detectate astfel de riscuri, Comisia poate adresa o recomandare direct statului membru în cauză, astfel încât să se asigure că acesta ia toate măsurile necesare pentru a nu se considera că nu şi‑a îndeplinit obligațiile și, prin urmare, pentru a evita sancțiunile financiare.

Pachetul privind supravegherea și monitorizarea bugetare consolidează, de asemenea, monitorizarea și supravegherea statelor membre a căror stabilitate financiară este amenințată sau care se confruntă cu dificultăți grave în privința acesteia. Intensitatea acestei monitorizări sau supravegheri va depinde de gravitatea situației financiare a unui stat membru.

Acesta include, dar nu se limitează la, acele state membre care beneficiază de asistență financiară sau care se află în procesul de eliminare treptată a unei astfel de asistențe. Cele care se confruntă cu o instabilitate financiară gravă sau care beneficiază de asistență financiară preventivă vor face, de asemenea, obiectul unei supravegheri sporite mai atente de către Comisie și de către Banca Centrală Europeană. Această supraveghere mai atentă se va baza pe cerințele impuse statelor membre în cadrul unei PDE și va depăși sfera acestora.

Pe baza acestei supravegheri, Comisia poate concluziona că un stat membru trebuie să ia măsuri suplimentare deoarece situația sa financiară ar putea avea efecte negative majore asupra stabilității financiare a zonei euro. În astfel de cazuri, Comisia poate propune Consiliului de Miniștri să recomande statului membru în cauză să adopte măsuri corective sau să elaboreze un proiect de program de ajustare macroeconomică.

Care este relația dintre pachetul privind supravegherea și monitorizarea bugetare și Tratatul privind pactul fiscal?

Tratatul interguvernamental privind stabilitatea, coordonarea și guvernanța în cadrul uniunii economice și monetare, denumit în mod curent „Tratatul privind pactul fiscal”, constituie un acord între statele membre din zona euro și alte opt state membre ale UE. Deși nu este integrat în legislația UE, acesta include un angajament de a transfera conținutul său în cadrul juridic al UE în termen de cinci ani.

Pachetul privind supravegherea și monitorizarea bugetare integrează unele dintre elementele Tratatului privind pactul fiscal în legislația UE, inclusiv cerințele pentru statele membre care fac obiectul unei PDE de a pregăti programe de parteneriat economic și cerința pentru coordonarea ex ante a planurilor privind emisiunile de titluri de creanță ale statelor membre.

Care este relația între această nouă legislație și Pactul de stabilitate și de creștere, pe de o parte, și semestrul european, pe de altă parte?

Pachetul privind supravegherea și monitorizarea bugetare este conceput să se integreze în mod armonios în PSC și să îl completeze. Ca parte a semestrului european, în primăvara fiecărui an, statele membre își prezintă planurile bugetare pe termen mediu (numite programe de stabilitate pentru statele membre ale zonei euro şi programe de convergență pentru celelalte state membre). Pentru statele membre din zona euro, pachetul privind supravegherea și monitorizarea bugetare adaugă exercițiului de primăvară un echivalent de toamnă, însă acesta se concentrează numai asupra planurilor bugetare pentru anul următor.

Înainte de adoptarea bugetului, Comisia va emite un aviz în care să precizeze dacă un proiect de buget este sau nu în conformitate cu cerințele PSC și cu recomandările specifice fiecărei țări din cadrul semestrului european în domeniul politicii bugetare. Este important de subliniat, cu toate acestea, că pachetul privind supravegherea și monitorizarea bugetare nu conferă Comisiei dreptul de a schimba proiectele de bugete naționale, nici nu creează obligația ca statele membre să urmeze strict avizul Comisiei. Valoarea adăugată a acestui exercițiu o reprezintă faptul că introduce orientări directe în cadrul procedurii bugetare, furnizând astfel tuturor părților interesate din cadrul procesului bugetar național informațiile de care au nevoie înainte de luarea de decizii cu privire la buget.

Raportarea suplimentară privind măsurile luate de statele membre care fac obiectul unei PDE vine în completarea cerințelor actuale impuse în temeiul normelor PSC, fără a se suprapune acestora sau a le înlocui. Cu toate acestea, informațiile complementare cresc responsabilitatea Comisiei în ceea ce privește furnizarea de orientări în timp util cu privire la o încălcare a recomandărilor PDE. Se asigură astfel o consolidare a rolului de prevenție al UE în această privință și o optimizare a mecanismelor de punere în aplicare în zona euro (sub forma unor sancțiuni financiare graduale) introduse de pachetul de șase propuneri legislative.

Datorită acestor noi proceduri de raportare, pachetul privind supravegherea și monitorizarea bugetare consolidează PSC prin punerea de noi instrumente la dispoziția Comisiei pentru formularea de recomandări. De exemplu, în cazul în care Comisia semnalează în avizul său că un proiect de buget nu este în conformitate cu obligațiile statului membru în temeiul PSC și că statul membru în cauză nu ia măsuri pentru a remedia acest lucru, această primă semnalare de către Comisie poate fi folosită ulterior ca parte din elementele de probă pentru a decide, de exemplu, dacă statul membru în cauză va face obiectul unei PDE, în cazul în care deficitul sau datoria sa nu sunt în conformitate cu Pactul de stabilitate și de creștere.

Ce se întâmplă atunci când un stat membru iese dintr-un program de ajustare sau de asistență preventivă?

Pachetul privind supravegherea și monitorizarea bugetare introduce un nou sistem de supraveghere ulterioară aplicării programului pentru statele membre care încheie un program de ajustare sau de asistență preventivă. Până la momentul în care au rambursat un procent de minimum 75 % din asistența primită, acestea vor face obiectul unei noi supravegheri mai atente. Astfel se poate asigura o revenire reușită și durabilă pe piețe și o sustenabilitate fiscală, în beneficiul statului membru în cauză, precum și a zonei euro în ansamblu.

De ce este necesară instaurarea unui proces de supraveghere mai atentă pe lângă procesul de supraveghere normală? Se poate presupune că acesta din urmă nu va funcționa?

Procesul de supraveghere a fost ameliorat considerabil prin pachetul de șase propuneri legislative. Cu toate acestea, experiența arată că ar trebui să ne așteptăm la situații neprevăzute. În consecință, procedurile de supraveghere mai atentă introduse de pachetul privind supravegherea și monitorizarea bugetare vor permite o monitorizare mai atentă a țărilor amenințate de dificultăți financiare sau care se confruntă cu astfel de dificultăți. Acestea vor conferi Comisiei competențele necesare pentru a asigura sau a restabili o traiectorie sustenabilă.

De ce se este necesar să se adapteze punerea în aplicare a Pactului de stabilitate și de creștere, a procedurii privind dezechilibrele macroeconomice și a semestrului european pentru țările participante la program? Nu va fi astfel afectată supravegherea?

Programele de ajustare macroeconomică au domenii de aplicare foarte vaste și depășesc cu mult problemele strict de natură fiscală și supravegherea multilaterală. În practică, statul membru în cauză este invitat să facă tot ceea ce se identifică a fi necesar pentru a-și îmbunătăți situația economică și financiară pe termen scurt, mediu și lung. Suspendarea implementării procedurii privind dezechilibrele macroeconomice/procedurii de dezechilibru excesiv, precum și a monitorizării și raportării în cadrul PSC și al semestrului european va contribui la evitarea suprapunerii inutile a obligațiilor de monitorizare și de raportare.

Este supravegherea mai atentă din cadrul pachetului privind supravegherea și monitorizarea bugetare în concordanță cu cea prevăzută în orientările MES/FESF pentru țările care fac obiectul asistenței financiare preventive?

Da. Comisia a elaborat orientările MES/FESF relevante și le-a discutat cu statele membre având în vedere pachetul privind supravegherea și monitorizarea bugetare, asigurând astfel coerența dintre texte. De fapt, pachetul privind supravegherea și monitorizarea bugetare integrează în cadrul juridic al UE practicile de lucru stabilite în temeiul acestor instrumente interguvernamentale.


Side Bar