Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

TEMINĖ APŽVALGA

Briuselis, 2013 m. gegužės 27 d.

Įsigalioja dviejų dokumentų rinkinys, kuriuo baigiamas formuoti euro zonos biudžeto priežiūros ciklas ir toliau tobulinamas jos ekonomikos valdymas

Nuo euro įvedimo taikomos Stabilumo ir augimo pakte nustatytos aiškios taisyklės, kuriomis siekiama užtikrinti viešųjų finansų patikimumą. Pagal šį paktą nustatytos gerai žinomos biudžeto deficito (3 % BVP) ir valstybės skolos (60 % BVP) ribos. Tačiau pasaulinės ekonomikos ir finansų krizės parodė ekonomikos valdymo ir ES lygmens biudžeto priežiūros trūkumus. Siekiant juos įveikti imtasi veiksmingų priemonių: 2010–2011 m. sukurtas Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras ir šešių teisės aktų pasiūlymų rinkinys. Tai įvairiais būdais sutvirtino Stabilumo ir augimo paktą.

Tačiau kadangi biudžeto politikos poveikis gali būti didesnis euro zonoje, aiškiai reikia dar tvirtesnių būtent šiai zonai skirtų mechanizmų. Taigi 2011 m. lapkritį Komisija pasiūlė priimti dar du reglamentus, kuriais būtų sugriežtinta euro zonos biudžeto priežiūra.

Šie reformų dokumentai – dviejų dokumentų rinkinys – visose euro zonos šalyse įsigalios 2013 m. gegužės 30 d. Naujomis priemonėmis siekiama, kad būtų skaidriau priimami biudžeto srities sprendimai, nuo 2014 m. biudžeto ciklo veikla euro zonoje būtų griežčiau koordinuojama ir kad būtų pripažįstami specialūs didžiulį finansinį spaudimą patiriančių euro zonos valstybių narių poreikiai. Įsigaliojus dviejų dokumentų rinkiniui taip pat atsivers galimybė imtis kitų veiksmų, būtinų norint sutvirtinti ekonominę ir pinigų sąjungą, kaip Komisija nustatė praėjusių metų lapkritį paskelbtame Stiprios ir veiksmingos ekonominės ir pinigų sąjungos projekte (IP/12/1272; MEMO/12/909).

Kodėl reikia šių dviejų naujų reglamentų?

Kad būtų sutvirtintas ekonominės ir pinigų sąjungos ekonomikos ramstis, valstybėms narėms reikėjo daugiau negu vien šešių dokumentų rinkinio, dėl kurio susitarta 2011 m. Euro zonos valstybėse narėse vykdoma ekonominė ir biudžeto politika neabejotinai daro poveikį ir kitoms euro zonos narėms. Gerais laikais dėl šios tarpusavio priklausomybės didėja ir gerovė. Sunkmečiu dėl to rizika pasidalijama platesniu mastu. Dalijantis rizika reikėtų ir bendros atsakomybės, o tai reiškia, kad reikėtų labiau dalytis informacija, griežčiau koordinuoti veiklą ir numatyti vientisą procedūrą visais galimais atvejais, įskaitant finansinės paramos priemonių panaudojimą.

Koks naujų teisės aktų teisinis pagrindas?

Naujos procedūros grindžiamos ES sutarties 136 straipsniu. Šiuo straipsniu euro zonos valstybėms narėms sudaromos galimybės griežčiau koordinuoti ir prižiūrėti biudžeto politiką, kad ekonominėje ir pinigų sąjungoje būtų užtikrinta būtina biudžetinė drausmė. Todėl naujieji teisės aktai taikomi tik euro zonai.

Kokios pagrindinės dviejų dokumentų rinkinio sudedamosios dalys?

Rinkinį sudaro du reglamentai, skirti toliau didinti euro zonos valstybių narių ekonominę integraciją ir konvergenciją. Reglamentai grindžiami šešių dokumentų rinkinyje numatytomis Stabilumo ir augimo pakto reformomis, Europos fiskalinės priežiūros sistema bei Europos ekonominės politikos koordinavimo semestru ir juos papildo.

Pirmasis reglamentas taikomas visoms euro zonos valstybėms narėms ir jame numatytos specialios taisyklės šalims, kurioms taikoma Stabilumo ir augimo pakto korekcinė dalis – perviršinio deficito procedūra.

Antrajame reglamente išdėstytos aiškios supaprastintos didelių finansinio stabilumo sunkumų patiriančių, finansinę pagalbą gaunančių valstybių narių ir valstybių narių, kurioms tokia pagalba baigiama teikti, griežtesnės priežiūros taisyklės.

Šiuo dviejų dokumentų rinkiniu euro zonoje parengiama bendra laipsniškai įgyvendintina sistema. Pagal ją įvedami tinkamos priežiūros reikalavimai įvairiausiose biudžetinėse situacijose siekiant užtikrinti politikos stebėjimo vientisumą ir tęstinumą.

ES fiskalinė sistema jau buvo keičiama šešių dokumentų rinkiniu. Kodėl reikia dar daugiau pakeitimų?

Krizė parodė, kad reikia formuoti apdairesnę fiskalinę politiką visą ekonominį ciklą. Pagal šešių dokumentų rinkinyje numatytas Stabilumo ir augimo pakto reformas valstybėms narėms keliama naujų biudžeto politikos reikalavimų, visų pirma nustatytos naujos fiskalinės taisyklės, o dviejų dokumentų rinkinyje koncentruojamasi įkoordinavimą.

Krizė taip pat parodė, jog reikia siekti, kad euro zonos valstybių narių biudžetas būtų koordinuojamas ir prižiūrimas dar geriau, nes labiau priklausydamos vienos nuo kitų jos labiau jaučia vienos kitų fiskalinių sprendimų poveikį. Dėl to vis labiau pageidaujama griežtinti abipusę priežiūrą, o biudžeto sprendimus laikyti bendru rūpesčiu. Pasitelkiant glaudesnį bendradarbiavimą euro zonoje bei didesnę jos integraciją ir laipsnišką bei atidesnį stebėjimą, dviejų dokumentų rinkiniu bus padedama sustiprinti ekonominės ir pinigų sąjungos ekonominę pusę.

Kaip taikant dviejų dokumentų rinkinį bus užtikrintas geresnis euro zonos biudžeto koordinavimas?

Dviejų dokumentų rinkiniu įvedamas bendras euro zonos valstybių narių biudžeto tvarkaraštis ir bendros biudžeto taisyklės. Konkrečiai nuo ateinančio biudžeto ciklo:

  • iki balandžio 30 d. per Europos ekonominės politikos koordinavimo semestrą euro zonos valstybės narės privalo paskelbti savo tarpinius fiskalinius planus (stabilumo programas) ir ateinančių 12 mėnesių ekonomikos augimo bei užimtumo politikos prioritetus (nacionalines reformų programas);

  • iki spalio 15 d. euro zonos valstybės narės privalo paskelbti ateinančių metų biudžeto projektus;

  • iki gruodžio 31 d. euro zonos valstybės narės privalo priimti ateinančių metų biudžetą.

Svarbi dviejų dokumentų rinkinio naujovė yra ta, kad Komisija ne vėliau kaip iki lapkričio 30 d. išnagrinės kiekvieną biudžeto projektą ir apie juos pareikš nuomonę. Jei Komisija nustatys rimtų pagal Stabilumo ir augimo paktą nustatytų įpareigojimų pažeidimų, ji paprašys atitinkamų valstybių narių pateikti pataisytą planą. Komisija taip pat paskelbs išsamų ateinančių metų visos euro zonos biudžeto perspektyvos vertinimą. Komisijai pateikus nuomones dėl valstybių narių biudžeto ir dėl euro zonos bus paprasčiau diskutuoti Euro grupėje.

Ši koordinuota priežiūra vykdoma rudenį, t. y. tarp dviejų Europos semestrų, o tai naudinga, nes ji papildo taikomą valdymo sistemą ir ją vykdant paruošiama dirva ateinančiam pavasariui bei imamasi veiksmų atsižvelgiant į ankstesnio Europos semestro rekomendacijas. Vykdant integruotą priežiūrą, kurios siekiant ir buvo sukurtas Europos semestras, dviejų dokumentų rinkiniu taip pat užtikrinamas biudžeto ir kitų ekonomikos politikos procesų bei sprendimų nuoseklumas.

Svarbu tai, kad dėl dviejų dokumentų rinkinio patikimesni tampa ir nacionaliniai biudžeto procesai, nes valstybės narės įpareigotos savo biudžeto projektus pagrįsti nepriklausomomis makroekonominėmis prognozėmis ir užtikrinti, kad nepriklausomos įstaigos stebėtų, ar laikomasi nacionalinių fiskalinių taisyklių.

Kaip dėl dviejų dokumentų rinkinio pagerės ekonominė ir fiskalinė priežiūra euro zonoje?

Valstybėms narėms, kurioms taikoma perviršinio deficito procedūra, dviejų dokumentų rinkiniu įvedama stebėjimo sistema, kuri bus taikoma kartu su pagal Stabilumo ir augimo paktą nustatytais reikalavimais ir juos papildys. Atitinkamame perviršinio deficito procedūros etape esanti atitinkama valstybė narė privalo Komisijai reguliariai teikti tolesnę informaciją apie priemones, kurių ji ėmėsi perviršiniam deficitui koreguoti. Taip Komisija turės daugiau galimybių pastebėti, jei kiltų su šiuo koregavimu susijusi rizika. Nustačiusi tokią riziką Komisija gali parengti rekomendacijas tiesiogiai skirtas atitinkamai valstybei narei, kad ji imtųsi visų būtinų priemonių ir nebūtų nuspręsta, jog ji nesilaiko taisyklių, ir jai nebūtų skirta finansinių sankcijų.

Dviejų dokumentu rinkiniu taip pat sugriežtinamas valstybių narių, kurioms gresia dideli su finansiniu stabilumu susiję sunkumai ir kurios jų patiria, stebėjimas bei priežiūra. Kaip griežtai bus stebima ir prižiūrima valstybė narė, priklausys nuo jos finansinės padėties rimtumo.

Tai gali būti finansinę paramą gaunančios valstybės narės arba valstybės narės, kurioms tokia pagalba palaipsniui mažinama, bet ne vien jos. Finansiškai itin nestabilias arba prevencinę finansinę pagalbą gaunančias valstybes nares taip pat griežtai prižiūrės Komisija ir Europos Centrinis Bankas. Ši griežtesnė priežiūra bus grindžiama pagal perviršinio deficito procedūrą valstybėms narėms nustatytais reikalavimais, tačiau jais neapsiribos.

Remdamasi šia priežiūra Komisija gali prieiti prie išvados, kad valstybė narė privalo imtis tolesnių priemonių, nes jos finansinė padėtis gali labai neigiamai paveikti euro zonos finansinį stabilumą. Tokiais atvejais Komisija gali pasiūlyti Ministrų Tarybai, kad ji rekomenduotų atitinkamai valstybei narei priimti korekcines priemones arba parengti makroekonominio koregavimo programos projektą.

Kaip dviejų dokumentų rinkinys susijęs su Sutartimi dėl fiskalinio susitarimo?

Tarpvyriausybinė Sutartis dėl stabilumo, koordinavimo ir valdymo ekonominėje ir pinigų sąjungoje, dar vadinama Sutartimi dėl fiskalinio susitarimo, yra euro zonos valstybių narių ir aštuonių kitų ES valstybių narių susitarimas. Ji nėra integruota į ES teisę, bet joje numatytas įsipareigojimas per penkerius metus perkelti jos turinį į ES teisinę sistemą.

Dviejų dokumentų rinkiniu į ES teisę integruojami kai kurie Sutarties dėl fiskalinio susitarimo elementai, įskaitant reikalavimus valstybėms narėms, kurioms taikoma perviršinio deficito procedūra, parengti ekonominės partnerystės programas ir valstybių narių skolų vertybinių popierių emisijos planų ex ante koordinavimo reikalavimą.

Kaip šie naujieji teisės aktai susiję su Stabilumo ir augimo paktu bei Europos semestru?

Dviejų dokumentų rinkinys parengtas laikantis Stabilumo ir augimo pakto nuostatų ir skirtas jį papildyti. Per Europos semestrą, kiekvienų metų pavasarį, valstybės narės pateikia vidutinės trukmės fiskalinius planus (euro zonos valstybių narių planai vadinami stabilumo programomis, o kitų šalių – konvergencijos programomis). Pagal dviejų dokumentų rinkinį euro zonos valstybėms narėms ir rudenį reikia pateikti ateinančių metų biudžeto planus.

Per Europos semestrą biudžeto srityje numatyta, kad prieš priimant biudžetą Komisija paskelbs nuomonę apie tai, ar biudžeto projektas atitinka Stabilumo ir augimo pakto reikalavimus bei konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas, ar ne. Tačiau svarbu pabrėžti tai, kad dviejų dokumentų rinkiniu Komisijai nesuteikiama teisė keisti valstybių narių biudžeto projektų, o valstybės narės neįpareigojamos griežtai laikytis Komisijos nuomonės. Papildoma nauda šiuo atveju ta, kad biudžeto procedūroje tiesiogiai patariama ir taip visoms nacionaliniuose biudžeto procesuose dalyvaujančioms suinteresuotosioms šalims suteikiama reikiama informacija, kad jos galėtų priimti sprendimą dėl biudžeto.

Valstybės narės, kurioms taikoma perviršinio deficito procedūra, taip pat turi teikti įgyvendintų priemonių ataskaitas. Šis reikalavimas papildo taisykles, nustatytas pagal Stabilumo ir augimo paktą, bet nei su jomis dubliuojasi, nei jas pakeičia. Tačiau dėl šios papildomos informacijos padidėja Komisijos atsakomybė laiku patarti, kaip ištaisyti padėtį, jei nesilaikoma perviršinio deficito procedūros rekomendacijų. Taip ES šiuo atžvilgiu imasi daugiau prevencinių priemonių ir taip papildomi bei įtvirtinami šešių dokumentų rinkiniu įvesti taisyklių laikymosi užtikrinimo mechanizmai euro zonoje (tai laipsniškos finansinės sankcijos).

Dėl šių naujų ataskaitų teikimo procedūrų dviejų dokumentų rinkiniu, papildančiu Komisijos rekomendacijų rengimo priemones, įtvirtinamas Stabilumo ir augimo paktas. Pavyzdžiui, jei Komisija savo nuomonėje atkreipia dėmesį į tai, kad biudžeto projektu nesilaikoma Stabilumo ir augimo pakte nustatytų įpareigojimų ir kad atitinkama valstybė narė nesiima priemonių padėčiai ištaisyti, šiuos išankstinius pastebėjimus Komisija gali vėliau panaudoti spręsdama, pavyzdžiui, ar valstybei narei taikyti perviršinio deficito procedūrą, jei jos deficitas arba skola neatitinka Stabilumo ir augimo pakto normų.

Kas nutinka, kai valstybei narei baigiama taikyti koregavimo programa arba baigiama teikti prevencinė pagalba?

Dviejų dokumentų rinkiniu įvedama nauja priežiūros sistema valstybėms narėms, kuriose baigiamos vykdyti koregavimo programos ir kurioms baigiama teikti prevencinė pagalba. Nauja griežtesnė priežiūra joms bus taikoma tol, kol jos grąžins ne mažiau kaip 75 % gautos pagalbos. Tai numatyta siekiant užtikrinti, kad būtų sėkmingai ilgam grįžtama į rinkas, ir siekiant užtikrinti fiskalinį tvarumą tiek konkrečios valstybės narės, tiek visos euro zonos labui.

Kodėl imamasi griežtesnės priežiūros? Ar tai reiškia, kad įprastos priežiūros nepakaks?

Dviejų dokumentų rinkiniu priežiūros procesas labai patobulintas. Tačiau patirtis rodo, kad turime pasirengti netikėtumams. Taigi vykdant dviejų dokumentų rinkiniu įvedamas griežtesnės priežiūros procedūras bus galima atidžiau stebėti šalis, kurioms gresia finansiniai sunkumai arba kurios jų patiria. Taip Komisija įgis reikalingų galių užtikrinti arba atkurti tvarumą.

Kodėl reikia pritaikyti Stabilumo ir augimo paktą, makroekonominio disbalanso procedūrą ir Europos semestrą šalims, kuriose vykdomos programos? Ar dėl to nesusilpnėja priežiūra?

Makroekonominio koregavimo programų apimtis labai plati – kur kas platesnė negu tik fiskaliniai klausimai bei daugiašalė priežiūra. Praktiškai atitinkamos valstybės narės prašoma imtis nustatytų reikalingų priemonių, kad pagerėtų jos trumpalaikė, vidutinės trukmės ir ilgalaikė ekonominė bei finansinė padėtis. Makroekonominio disbalanso ir (arba) perviršinio deficito procedūrų vykdymo bei pagal Stabilumo ir augimo paktą bei Europos semestrą nustatyto stebėjimo bei ataskaitų teikimo sustabdymas padės išvengti nereikalingo stebėjimo ir ataskaitų teikimo įpareigojimų dubliavimosi.

Ar dviejų dokumentų rinkinyje numatyta griežtesnė šalių, kurioms teikiama prevencinė finansinė parama, priežiūra yra suderinta su Europos stabilumo mechanizmo ir Europos finansinio stabilumo fondo gairėmis?

Taip. Komisija parengė atitinkamas Europos stabilumo mechanizmo bei Europos finansinio stabilumo fondo gaires ir jas aptarė su valstybėmis narėmis atsižvelgdama į dviejų dokumentų rinkinį. Taip užtikrintas tekstų nuoseklumas. Dviejų dokumentų rinkiniu į ES teisinę sistemą įtraukiama pagal šias tarpvyriausybines priemones nustatyta darbo tvarka.


Side Bar