Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

ZPRÁVA

Brusel 27. května 2013

„Reformní balíček dvou právních aktů“ vstupuje v platnost
Doplňuje cyklus rozpočtového dohledu a dále zlepšuje správu ekonomických záležitostí v eurozóně

Od zavedení eura se v zájmu zajištění zdravých veřejných financí uplatňují jasná pravidla v podobě Paktu o stabilitě a růstu, jenž stanovuje obecně známá omezení schodků rozpočtu ve výši 3 % HDP a veřejného dluhu ve výši 60 % HDP. Celosvětová hospodářská a finanční krize však odhalila nedostatky ve správě ekonomických záležitostí a rozpočtovém dohledu na úrovni EU. Tyto nedostatky byly účinně řešeny během období let 2010–2011 vytvořením evropského semestru pro koordinaci hospodářských politik a šesti legislativními návrhy, jež jsou známy též jako „balíček šesti právních aktů“, který posiluje řadou opatření Pakt o stabilitě a růstu.

Vzhledem k vyššímu potenciálu efektů přelévání plynoucích z rozpočtových politik v eurozóně je jednoznačně zapotřebí, aby byly právě pro eurozónu zavedeny ještě důraznější mechanismy. Komise v reakci na tuto situaci navrhla v listopadu roku 2011 dvě další nařízení, jež mají posílit rozpočtový dohled v eurozóně.

Tento reformní balíček, který je rovněž znám coby „balíček dvou právních aktů“, vstupuje v platnost ve všech členských státech eurozóny dne 30. května 2013. Nová opatření přinášejí vyšší transparentnost při rozhodování těchto zemí o rozpočtu, důraznější koordinaci rozpočtového cyklu od roku 2014 v eurozóně a zohledňují zvláštní potřeby členských států eurozóny, jež jsou vystaveny silnému finančnímu tlaku. Vstup tohoto balíčku v platnost rovněž poslouží coby odrazový můstek pro další kroky, jež budou přijímány v zájmu posílení hospodářské a měnové unie, jak uvedla Komise ve svém návrhu „Prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unie“, který byl zveřejněn loni v listopadu (viz IP/12/1272; MEMO/12/909).

Proč jsou tato dvě nová nařízení zapotřebí?

Aby byl posílen hospodářský pilíř hospodářské a měnové unie, musely členské státy eurozóny rozšířit „balíček šesti právních aktů“, který byl sjednán v roce 2011. Hospodářská a rozpočtová politika prováděná v členských státech eurozóny prokazatelně ovlivňuje a dopadá na celou oblast eurozóny. Za příznivé ekonomické situace tato provázanost přináší vyšší prosperitu. V obtížnějších dobách však vede i k širšímu sdílení rizik. Toto sdílení rizik by měla doprovázet sdílená odpovědnost, jež si vyžaduje širší sdílení informací a důraznější koordinaci, jakož i plynulejší postup, který by upravoval veškeré možné okolnosti, včetně využívání finančních pojistek.

Jaký je právní základ nových právních předpisů?

Nové postupy jsou založeny na článku 136 Smlouvy o fungování Evropské unie. Tento článek umožňuje členským státům eurozóny, aby v zájmu zajištění nezbytné rozpočtové kázně v hospodářské a měnové unii posílily koordinaci a dohled v oblasti rozpočtových politik. Nové právní předpisy se proto vztahují pouze na eurozónu.

Jaké jsou hlavní prvky balíčku dvou právních aktů?

Balíček dvou právních aktů se skládá ze dvou nařízení, jež mají sloužit k dalšímu prohloubení hospodářské integrace a konvergence členských států eurozóny. Nařízení rozvíjí a doplňují reformy balíčku šesti právních aktů týkající se Paktu o stabilitě a růstu, evropského rámce fiskálního dohledu a evropského semestru pro koordinaci hospodářských politik.

První nařízení se vztahuje na všechny členské státy eurozóny a obsahuje zvláštní pravidla, jež se použijí na členské státy podléhající nápravné složce paktu, tzv. postupu při nadměrném schodku.

Druhé nařízení stanovuje jasná a zjednodušená pravidla pro posílení dohledu nad členskými státy, jež čelí závažným těžkostem ve vztahu ke své finanční stabilitě, na členské státy, jimž je poskytována finanční pomoc, a na členské státy, které ukončují programy finanční pomoci.

Balíček dvou právních aktů vytváří v eurozóně společný rámec, který vychází z odstupňovaného přístupu. Zavádí odpovídající požadavky na dohled pro celou řadu rozpočtových scénářů, aby bylo zajištěno hladké a nepřetržité sledování politiky.

Fiskální rámec EU již byl pozměněn balíčkem šesti právních aktů. K čemu tedy slouží tyto další změny?

Z krize vyplynulo ponaučení, že během hospodářského cyklu se k tvorbě fiskálních politik musí přistupovat s větší obezřetností. Reformy balíčku šesti právních aktů týkající se Paktu o stabilitě a růstu uložily členským státům nové požadavky, pokud jde o rozpočtovou politiku, zejména nová fiskální pravidla. U tohoto balíčku dvou právních aktů však nejde o tento případ, neboť ten se zaměřuje na koordinaci.

Krize rovněž ukázala, že členské státy eurozóny potřebují dále zlepšit koordinaci rozpočtu a dohled nad nimi, neboť jsou hlouběji vzájemně provázány, a tudíž náchylnější k efektu přelévání důsledků fiskálních rozhodnutí jednotlivých členských států. Mezi státy se tak začala projevovat větší svolnost s posílením vzájemného dohledu s tím, aby se rozpočtová rozhodnutí považovala za otázku společného zájmu. Posílením spolupráce a prohloubením integrace eurozóny, které jsou doprovázeny odstupňovaným a bedlivějším sledováním, posílí balíček dvou právních aktů hospodářský pilíř hospodářské a měnové unie.

Jak balíček dvou právních aktů zlepší rozpočtovou koordinaci v eurozóně?

Balíček zavádí pro členské státy eurozóny společný rozpočtový harmonogram a společná rozpočtová pravidla. Konkrétně od zahájení nadcházejícího rozpočtového cyklu:

  • musí členské státy eurozóny v souvislosti s evropským semestrem pro koordinaci hospodářských politik zveřejnit do 30. dubna své střednědobé fiskální plány (programy stability) společně se svými prioritami pro růst a zaměstnanost na nadcházejících dvanáct měsíců (národní programy reforem).

  • musí členské státy eurozóny do 15. října zveřejnit návrhy rozpočtu na nadcházející rok.

  • musí členské státy eurozóny do 31. prosince přijmout své rozpočty na nadcházející rok.

Hlavní novinkou balíčku dvou právních aktů je ustanovení, podle něhož Komise nejpozději do 30. listopadu posoudí jednotlivé návrhy rozpočtů a vydá k nim stanovisko. Zjistí-li Komise, že došlo k závažnému porušení závazků přijatých na základě Paktu o stabilitě a růstu, požádá dotčený členský stát, aby předložil revidovaný plán. Komise zveřejní za celou eurozónu komplexní posouzení rozpočtových výhledů na nadcházející rok. Stanoviska Komise k národním rozpočtům a k eurozóně usnadní jednání Euroskupiny.

Vzhledem k tomu, že provádění koordinovaného dohledu bude probíhat na podzim, tj. mezi dvěma evropskými semestry, bude vhodně doplňovat stávající rámec správy ekonomických záležitostí, neboť připraví půdu pro nadcházející jaro. Rovněž stanoví opatření v návaznosti na doporučení, jež byla adresována v uplynulém semestru. Balíček dvou právních aktů také v duchu integrovaného dohledu, jenž vedl k ustavení evropského semestru, zajišťuje soudržnost, pokud jde o postupy a rozhodování v oblasti rozpočtu a v jiných oblastech hospodářské politiky.

Důležité je, že tento balíček rovněž posílí solidnost národních rozpočtových postupů, neboť členským státům ukládá povinnost vytvářet návrhy svých rozpočtů na základě nezávislých makroekonomických prognóz, a zajistit, aby byly ustaveny nezávislé subjekty, které budou sledovat dodržování vnitrostátních fiskálních pravidel.

Jak posílí balíček dvou právních aktů hospodářský a finanční dohled v eurozóně?

V případě členských států, na něž se vztahuje postup při nadměrném schodku, zavádí balíček systém sledování, jež bude probíhat paralelně s Paktem o stabilitě a růstu a bude doplňovat v něm stanovené požadavky. V závislosti na tom, v jaké fázi postupu při nadměrném schodku se bude členský stát nacházet, bude podléhat odstupňované povinnosti týkající se podávání dalších informací Komisi o opatřeních, která musí přijmout k nápravě svého nadměrného schodku. Komise bude mít tudíž lepší možnost, jak zjistit případná rizika stojící v cestě této nápravě. Pokud budou taková rizika zjištěna, může Komise vydat doporučení určené přímo dotčenému členskému státu. Tím mu umožní, aby učinil vše nezbytné, aby se vyhnul ortelu o porušení povinnosti, a tudíž i finančnímu postihu.

Balíček rovněž posiluje sledování a dohled v případě členských států, jež jsou ohroženy, či již stiženy, závažnými těžkostmi ve vztahu ke své finanční stabilitě. Důraz sledování a dohledu se bude odvíjet od závažnosti finanční situace příslušného členského státu.

Bude se týkat i členských států, které jsou příjemcem finanční pomoci či ve fázi jejího postupného ukončování. Členské státy, které se potýkají se závažnou finanční nerovnováhou či kterým je preventivně poskytována finanční pomoc, budou sledovány Komisí a Evropskou centrální bankou ještě přísněji a bedlivěji. Tento bedlivější dohled bude vycházet z požadavků, jež jsou členským státům uloženy v rámci postupu při nadměrném schodku, a tyto požadavky budou dále rozvíjet.

Komise může na základě tohoto dohledu dospět k závěru, že členský stát musí přijmout další opatření, neboť jeho finanční situace by mohla mít významné nepříznivé účinky na finanční stabilitu v eurozóně. V těchto případech může Komise navrhnout, aby Rada ministrů doporučila dotčenému členskému státu, aby přijal nápravná opatření či vypracoval návrh makroekonomického ozdravného programu.

Jaký je vztah mezi tímto balíčkem dvou právních aktů a Smlouvou o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii?

Mezivládní Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii, jež je obvykle označována jako fiskální úmluva, představuje dohodu mezi členskými státy eurozóny a osmi dalšími členskými státy EU. I když není začleněna do práva EU, obsahuje závazek, podle něhož by měl být do pěti let její obsah přenesen do právního rámce EU.

Balíček dvou právních aktů začleňuje některé z prvků této fiskální úmluvy do práva EU, včetně požadavků uloženým členským státům, na něž se vztahuje postup při nadměrném schodku, podle nichž musí připravit programy hospodářského partnerství, a požadavku předběžné koordinace plánů členských států pro vydávání dluhopisů.

Jaký je vztah mezi těmito novými právními předpisy, Paktem o stabilitě a růstu a evropským semestrem?

Tento balíček je navržen tak, aby hladce zapadal do Paktu o stabilitě a růstu a tento pakt doplňoval. V rámci evropského semestru členské státy každý rok na jaře předkládají své střednědobé fiskální plány (jež se u členských států eurozóny označují jako programy stability a u ostatních jako konvergenční programy). Tento balíček přidává pro členské státy eurozóny postup, jenž odpovídá jarní činnosti, i pro podzimním období, avšak při něm se zaměřuje pouze na rozpočtové plány pro nadcházející rok.

Komise vydá před přijetím rozpočtu stanovisko, je-li návrh rozpočtu v souladu s požadavky Paktu o stabilitě a růstu a doporučeními pro jednotlivé země, která tvoří součást evropského semestru v oblasti rozpočtové politiky. Na tomto místě je však nutno zdůraznit, že tento balíček neopravňuje Komisi ke změně návrhů národních rozpočtů ani neukládá členským státům povinnost, podle níž by se musely přesně řídit stanoviskem Komise. Význam tohoto postupu tkví v přímých pokynech, jež zavádí do rozpočtového postupu, čímž dává všem stranám, jež se podílejí na vnitrostátním rozpočtovém procesu, informace, které potřebují dříve, než o rozpočtu přijmou rozhodnutí.

Další povinnosti týkající se podávání zpráv o opatřeních, jež přijaly členské státy v rámci postupu při nadměrném schodku, doplňují stávající požadavky vyplývající z pravidel Paktu o stabilitě a růstu, aniž by docházelo k jejich překrývání či nahrazení. Tyto doplňující informace však zvyšují odpovědnost Komise, jež musí včas vydat pokyny, pokud jde o porušení doporučení v rámci postupu při nadměrném schodku. V tomto směru balíček posiluje preventivní úlohu EU a dále posiluje donucovací mechanismy v eurozóně (v podobě odstupňovaných finančních sankcí), jež byly zavedeny balíčkem šesti právních aktů.

Díky těmto novým postupům pro podávání zpráv posiluje balíček dvou právních předpisů Pakt o stabilitě a růstu, neboť Komisi poskytuje dodatečnou sadu nástrojů pro vydávání doporučení. Pokud například Komise ve svém stanovisku upozorní na skutečnost, že návrh rozpočtu není v souladu se závazky podle Paktu o stabilitě a růstu a že dotčený členský stát nepřijal opatření k nápravě tohoto stavu, může být toto časné varování Komise využito později, neboť se stává součástí podkladů například pro rozhodování o tom, zda se na tento členský stát uplatní postup při nadměrném schodku, pokud není jeho schodek či dluh v souladu s pravidly Paktu o stabilitě a růstu.

Jaký je postup v případě, že členský stát ukončí ozdravný program či preventivní pomoc?

Tento balíček zavádí pro členské státy, jež ukončily ozdravné programy či preventivní pomoc, nový systém sledování po ukončení programu. Až do okamžiku splacení alespoň 75 % prostředků, jež obdržely v rámci pomoci, budou tyto členské státy podléhat novému přísnějšímu sledování. Smyslem je zajistit úspěšný a trvalý návrat na trhy a fiskální udržitelnost jak ve prospěch dotčeného členského státu, tak i celé eurozóny.

Proč vytvářet postup přísnějšího sledování vedle obvyklého sledování? Máme se domnívat, že běžné sledování není účinné?

Postup sledování byl balíčkem šesti právních aktů podstatně zlepšen. Zkušenost však praví, že je třeba počítat se vším. Důkladnější postupy sledování, jež jsou zavedeny balíčkem dvou právních aktů, umožní bedlivější kontrolu zemí, které jsou ohroženy finančními těžkostmi, či se s nimi již potýkají. Komisi dají pravomoc, jež je nezbytná k zajištění či obnovení udržitelného vývoje.

Proč je zapotřebí uzpůsobit provádění Paktu o stabilitě a růstu, postupu při makroekonomické nerovnováze a evropského semestru zemím, na které se vztahují makroekonomické ozdravné programy? Neoslabí se tím dohled?

Makroekonomické ozdravné programy mají velmi širokou působnost a jdou značně nad rámec výhradně fiskálních otázek a mnohostranného dohledu. V reálné situaci bude dotčený členský stát požádán, aby učinil vše, co bylo v jeho případě seznáno za nutné, aby zlepšil svou hospodářskou a finanční situaci v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém horizontu. Odklad provádění postupu při makroekonomické nerovnováze / postupu při nadměrném schodku a sledování a podávání zpráv podle Paktu o stabilitě a růstu a v rámci evropského semestru pomůže zabránit zbytečnému zdvojování povinností, jež se týkají sledování a podávání zpráv.

Je posílený dohled podle balíčku dvou právních aktů v souladu s pokyny Evropského mechanismu stability / Evropského nástroje finanční stability pro země, na něž se vztahuje preventivní finanční pomoc?

Ano. Mezi balíčkem a příslušnými pokyny Evropského mechanismu stability / Evropského nástroje finanční stability soulad zajištěn je, jelikož když Komise tyto pokyny připravovala a když je projednávala s členskými státy, měla balíček na paměti. Balíček dvou právních aktů zakotvuje do právního rámce EU pracovní postupy, jež byly zavedeny podle těchto mezivládních nástrojů.


Side Bar