Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

MEMO

Bryssel, 7 maj 2013

Letter of President Barroso to the Members of the European Council

Kära kollegor,

den 22 maj ska vi träffas i Bryssel för att diskutera två viktiga och aktuella frågor – energi samt skatteundandragande och skatteflykt. Eftersom vi kommer att ha begränsat med tid för debatt skickar jag inför vårt möte ut lite bakgrundsinformation om de två ämnena.

Som framgår av den bifogade informationen finns det stora skillnader i energimix mellan medlemsstaterna, men vi står alla inför liknande utmaningar som vi bäst kan lösa gemensamt. Energipriserna skiljer sig kraftigt åt mellan EU-staterna eftersom vår marknad är fragmenterad. Då vi inte lyckas utnyttja fördelarna med energieffektivitet betalar företag och konsumenter mer än de behöver för sin energiförsörjning. Vi har en del av lösningen på höga energipriser i våra händer ¬– om vi slutför den inre energimarknaden och tillämpar befintlig lagstiftning. ¬Vår diskussion bör grunda sig på slutsatserna från februari 2011 och leda till en ny fas i vår politik. På vårt möte kommer jag att föreslå några politiska riktlinjer.

Det är helt avgörande för Europas konkurrenskraft att genomföra en fullt fungerande, sammanlänkad och integrerad inre energimarknad som inte är splittrad.

Det brådskar att införliva och genomföra det tredje energipaketet. Det är likaså viktigt att snabbt vidta åtgärder för att underlätta hållbara privata och offentliga investeringar, även på EU-nivå, i vår energiinfrastruktur, som är den inre energimarknadens gränsöverskridande ryggrad. Vi måste dessutom fortsätta att öka den inre och yttre diversifiering av vår energiförsörjning. För detta krävs exploatering av nya internationella källor och ett samlat europeiskt agerande i internationella energifrågor. Det krävs också mer samordning mellan medlemsstaterna för en positiv tillväxt av förnybara energikällor och en balanserad EU-omfattande strategi vad gäller användningen av den potential som okonventionella kolväten erbjuder.

Allt detta är av yttersta vikt för att öka näringslivets konkurrenskraft, stimulera hållbar tillväxt, bemöta förändringarna i det globala energilandskapet och tygla stigande energipriser. Vi måste agera snabbt i överensstämmelse med Europeiska rådets slutsatser, och ge en politisk signal på högsta nivå.

Den andra frågan – skatteundandragande och skatteflykt – blir snabbt allt viktigare i den offentliga debatten och det på goda grunder. I en tid av finanspolitisk konsolidering maximerar inte medlemsstaterna de skatteintäkter de skulle kunna ha och frågan om rättvisa hamnar självklart på dagordningen. Av den bakgrund som bifogas framgår att medlemsstaterna måste fatta beslut om centrala förslag som ligger på rådets bord, så som direktivet om skatt på sparande, och i större utsträckning tillämpa de politiska verktyg som redan är tillgängliga, till exempel genom ett ambitiöst genomförande av kommissionens handlingsplan för att stärka kampen mot skattebedrägeri och skatteundandragande och de två rekommendationerna om skatteparadis och aggressiv skatteplanering.

Under de flera år har principen om automatiskt informationsutbyte stått i centrum för EU:s agerande. Det är viktigt att denna princip utvidgas till att omfatta alla typer av inkomst. Jag är därför glad att kunna berätta att Europeiska kommissionen kommer att lägga fram ett lagstiftningsförslag i syfte att utvidga tillämpningsområdet för automatiskt informationsutbyte i enlighet med direktivet om administrativt samarbete. Härigenom säkerställs att alla relevanta inkomsttyper i samtliga medlemsstater omfattas till fullo och på ett konsekvent sätt. Vi bör gemensamt, och med utgångspunkt i EU:s beslut, enas om en stark och samordnad EU-ståndpunkt i G8, G20 och OECD så att automatiskt informationsutbyte blir den nya internationella normen.

Jag ser fram emot att diskutera dess viktiga frågor med Er vid vårt möte.

José Manuel BARROSO

Till Europeiska rådets medlemmar

Two background notes on energy policy and on tax fraud and evasion are available in all language versions here.


Side Bar