Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

MEMO

Brusel, 8 máj 2013

Letter of President Barroso to the Members of the European Council

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

na stretnutí 22. mája v Bruseli budeme diskutovať o dvoch dôležitých a aktuálnych otázkach, energetike a daňových podvodoch a únikoch. Keďže čas na diskusiu bude obmedzený, považoval som sa užitočné zaslať vám ešte pred naším stretnutím informačné materiály k obidvom témam.

Ako je zrejmé z priložených informácií, energetický mix v jednotlivých členských štátoch sa výrazne odlišuje, všetky však čelia podobným problémom. Tieto problémy dokážeme lepšie riešiť spoločne. Ceny energií sú v EÚ značne odlišné, pretože náš trh je rozdrobený. Nie sme schopní využiť výhody, ktoré nám ponúka energetická efektívnosť, a preto podniky a spotrebitelia platia za dodávky energie viac, ako by bolo potrebné. Časť riešenia vysokých cien za energie máme vo svojich rukách, ak skompletizujeme náš vnútorný trh s energiou a implementujeme existujúce právne predpisy. Naše rokovanie by sa malo opierať o závery z februára 2011 a malo by našu politiku pohnúť dopredu. Na stretnutí navrhnem niekoľko zameraní našej politiky.

Absolútne rozhodujúce postavenie v nej má dokončenie plne funkčného, vzájomne prepojeného a integrovaného trhu s energiou, ktorý je ústredným prvkom konkurencieschopnosti a nesmie byť rozdrobený.

Teraz musíme bezodkladne ukončiť transpozíciu a implementáciu tretieho energetického balíka. Rovnako musíme prijať urýchlene kroky na uľahčenie udržateľných súkromných a verejných investícií, a to aj na úrovni EÚ, do našej energetickej infraštruktúry, ktorá predstavuje hlavnú cezhraničnú oporu vnútorného trhu s energiou. Ďalej musíme naďalej posilňovať našu diverzifikáciu, pokiaľ ide o vnútorné a vonkajšie dodávky. K tomu patrí využívanie nových medzinárodných zdrojov a jednotný európsky postoj k otázkam svetovej energetiky. To si takisto vyžaduje koordinovanejší prístup členských štátov k pozitívnemu nárastu obnoviteľných zdrojov energie a vyvážený prístup na úrovni celej Únie k využívaniu možností nekonvenčných uhľovodíkov.

Tieto všetky aspekty zohrávajú rozhodujúcu úlohu pri zvyšovaní konkurencieschopnosti našich podnikov, podpore udržateľného rastu, reakcii na zmeny celosvetového prostredia v oblasti energetiky a udržiavaní rastúcich cien energií pod kontrolou. Musíme konať rýchlo, v súlade so závermi predchádzajúcej Európskej rady, a musíme dať politický podnet na najvyššej úrovni.

Druhá otázka, teda daňové podvody a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam, rýchlo získava vo verejnej diskusii na význame a nie bezdôvodne. V dobe finančnej konsolidácie členské štáty nevyužívajú maximálne daňové výnosy, ktoré by mohli dosiahnuť, pričom otázka spravodlivosti je na programe dňa. V priložených podkladových materiáloch sa znázorňuje potreba členských štátov rozhodnúť o kľúčových návrhoch, ktoré sa nachádzajú na stole Rady, ako je smernica o zdaňovaní príjmu z úspor, a intenzívnejšie využívať politické nástroje, ktoré už sú k dispozícii a ku ktorým patrí ambiciózne vykonávanie akčného plánu Komisie na posilnenie boja proti daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a dvoch odporúčaní o daňových rajoch a agresívnom daňovom plánovaní.

Už niekoľko rokov je zásada automatickej výmeny informácií ústredným prvkom stratégie na úrovni EÚ. Je dôležité rozšíriť jej uplatňovanie o všetky formy príjmu. Preto s radosťou oznamujem, že Európska komisia predloží legislatívny návrh na rozšírenie rozsahu automatickej výmeny informácií v rámci smernice o administratívnej spolupráci. Tým sa zabezpečí úplné a konzistentné zahrnutie všetkých relevantných druhov príjmu vo všetkých členských štátoch. A napokon opierajúc sa o úpravu na úrovni EÚ, mali by sme sa kolektívne dohodnúť na silnej a koordinovanej pozícii EÚ v organizáciách G8, G20 a OECD, aby sa automatická výmena informácií stala novým svetovým štandardom.

Teším sa na rokovanie s vami o týchto dôležitých otázkach na našom stretnutí.

José Manuel BARROSSO

členom Európskej rady

Two background notes on energy policy and on tax fraud and evasion are available in all language versions here.


Side Bar