Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

MEMO

Bruksela, 8 maj 2013

Letter of President Barroso to the Members of the European Council

Szanowni Państwo!

22 maja spotkamy się w Brukseli, aby omówić dwa ważne i pilne zagadnienia – kwestię energii i walki z oszustwami podatkowymi i uchylaniem się od opodatkowania. Ponieważ czas na debatę będzie ograniczony, stwierdziłem, że przydatne będzie przesłanie przed naszym spotkaniem pewnych ogólnych informacji dotyczących obu zagadnień.

Po zapoznaniu z załączonymi materiałami przekonają się Państwo, że chociaż koszyki energetyczne poszczególnych państw członkowskich bardzo się różnią, wszystkie państwa stoją przed podobnymi wyzwaniami. Łatwiej będzie sprostać tym wyzwaniom wspólnie. Ceny energii w różnych państwach UE bardzo się różnią, ponieważ rynek jest rozdrobniony. Niewykorzystanie potencjału efektywności energetycznej oznacza, że przedsiębiorstwa i konsumenci płacą za dostawy energii więcej, niż to konieczne. Rozwiązanie problemu wysokich cen energii leży częściowo w naszych rękach – wystarczy, że zakończymy tworzenie wewnętrznego rynku energii i wdrożymy obowiązujące ustawodawstwo. Nasza dyskusja powinna opierać się na konkluzjach z lutego 2011 r. i umożliwić dalsze postępy. Na naszym posiedzeniu przedstawię pewne sugestie polityczne w tym zakresie.

Najważniejsze w tym kontekście jest zakończenie tworzenia w pełni funkcjonującego, wzajemnie połączonego i zintegrowanego wewnętrznego rynku energii, który ma podstawowe znaczenie dla konkurencyjności Europy i nie może być rozdrobniony.

Pilną kwestią jest transpozycja i wdrożenie trzeciego pakietu energetycznego. Równocześnie musimy podjąć szybkie działania, aby ułatwić stabilne inwestycje prywatne i publiczne w naszą infrastrukturę energetyczną jako trzon wewnętrznego rynku energii, również na szczeblu UE. Ponadto musimy nadal wzmacniać wewnętrzną i zewnętrzną dywersyfikację dostaw energii. Obejmuje to wykorzystanie nowych międzynarodowych źródeł oraz forsowanie jednolitego europejskiego stanowiska na globalnym rynku energii. Wymaga to również lepszej koordynacji pomiędzy państwami członkowskimi w zakresie większego udziału źródeł odnawialnych oraz zrównoważonego, wspólnego dla całej Unii podejścia do wykorzystania potencjału węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych.

Wszystkie te kwestie mają podstawowe znaczenie dla zwiększenia konkurencyjności naszych przedsiębiorstw, pobudzenia zrównoważonego wzrostu, reakcji na zmiany sytuacji na globalnym rynku energii oraz ograniczania wzrostu cen energii. Musimy działać szybko, zgodnie z wcześniejszymi konkluzjami Rady Europejskiej, i wywierać nacisk polityczny na najwyższym szczeblu.

Drugie zagadnienie – walka z oszustwami podatkowymi i uchylaniem się od opodatkowania – nie bez powodu ma coraz większe znaczenie w debacie publicznej. Pomimo powszechnej konsolidacji fiskalnej państwa członkowskie nie dążą do maksymalizacji wpływów podatkowych, a kwestia sprawiedliwego opodatkowania jest w centrum uwagi. Załączona broszura informacyjna wyraźnie wskazuje, że państwa członkowskie powinny podjąć decyzję co do kluczowych wniosków rozpatrywanych przez Radę, takich jak dyrektywa w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności, oraz szerzej wykorzystywać dostępne instrumenty polityczne. Należy do nich ambitne wdrożenie planu działań Komisji na rzecz wzmocnienia walki z oszustwami podatkowymi i uchylaniem się od opodatkowania oraz dwóch zaleceń w sprawie rajów podatkowych i agresywnego planowania podatkowego.

Przez wiele lat podejście UE opierało się na podstawowej zasadzie automatycznej wymiany informacji. Należy rozszerzyć tę zasadę na wszystkie formy dochodu. Z przyjemnością mogę więc ogłosić, że Komisja Europejska przedstawi wniosek ustawodawczy dotyczący rozszerzenia zakresu automatycznej wymiany na mocy dyrektywy w sprawie współpracy administracyjnej. Zapewni to pełne i spójne uwzględnienie wszystkich odnośnych rodzajów dochodu we wszystkich państwach członkowskich. Opierając się na ustaleniach UE, powinniśmy wspólnie wypracować zdecydowane i skoordynowane stanowisko UE w grupach G8, G20 i w OECD, tak aby automatyczna wymiana informacji stała się normą na całym świecie.

Cieszę się, że będę mógł przedyskutować z Państwem te ważne zagadnienia na naszym spotkaniu.

José Manuel BARROSO

Do członków Rady Europejskiej

Two background notes on energy policy and on tax fraud and evasion are available in all language versions here.


Side Bar