Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

MEMO

Brussel, 8 mei 2013

Letter of President Barroso to the Members of the European Council

Geachte collega's,

Op de agenda van onze bijeenkomst van 22 mei in Brussel staan twee belangrijke actuele thema’s: energie en belastingfraude en ontduiking. Omdat de tijd voor discussie beperkt zal zijn, meen ik er goed aan te doen u van tevoren enige achtergrondinformatie over beide onderwerpen te doen toekomen.

Zoals u daaruit zult kunnen opmaken, verschilt de energiemix aanzienlijk van de ene lidstaat tot de andere, maar zijn de uitdagingen voor alle eender. Deze uitdagingen kunnen het best gemeenschappelijk worden aangepakt. De energieprijzen lopen in de EU gevoelig uiteen omdat onze markt gefragmenteerd is. Doordat voordelen van energie-efficiëntie onbenut worden gelaten, betalen ondernemingen en consumenten eigenlijk te veel voor hun energie. Een deel van de oplossing voor de hoge energieprijzen hebben we zelf in de hand: de interne energiemarkt voltooien en de bestaande wetgeving ten uitvoer leggen. Het is de bedoeling met onze beraadslagingen voort te bouwen op de conclusies van februari 2011 en een nieuwe fase in het beleid in te luiden. Ik zal daartoe op onze bijeenkomst enkele oriëntaties presenteren.

Een uiterst cruciaal onderdeel voor het concurrentievermogen van Europa is de totstandbrenging van een volwaardig functionerende, onderling gekoppelde en geïntegreerde interne markt voor energie, die niet gefragmenteerd is.

De tijd dringt om de omzetting en tenuitvoerlegging van het derde energiepakket te voltooien. Insgelijks is het urgent stappen te zetten ter bevordering van duurzame particuliere en openbare investeringen, ook op EU-niveau, in onze energie-infrastructuur, die de grensoverschrijdende ruggengraat van de interne energiemarkt vormt. Tevens is het zaak om onze energievoorziening intern en extern verder te blijven diversifiëren. Hiertoe moeten internationale nieuwe bronnen worden aangeboord en moet Europa met één stem spreken inzake wereldwijde energieaangelegenheden. Er is eveneens behoefte aan meer afstemming tussen de lidstaten op het gebied van het toenemende gebruik van hernieuwbare energie en een evenwichtige aanpak op Unie-niveau voor de benutting van het potentieel van onconventionele koolwaterstoffen.

Het betreft hier stuk voor stuk essentiële elementen om het concurrentievermogen van onze ondernemingen te vergroten, duurzame groei te bevorderen, de verschuivingen in het mondiale energielandschap te beantwoorden en de stijgende energieprijzen in bedwang te houden. Dringende actie is geboden, overeenkomstig de conclusies van eerdere bijeenkomsten van de Europese Raad, evenals een politieke impuls op het hoogste niveau.

Het tweede thema belastingfraude en ontduiking wint begrijpelijkerwijs aan belang in het publieke debat. In een tijd waarin de begrotingen moeten worden geconsolideerd, halen de lidstaten immers niet het maximum uit de belastinginning en de vraag of dat eerlijk is, wordt dan ook terecht aan de orde gesteld. De bijgevoegde achtergrondnota illustreert de noodzaak voor de lidstaten om besluiten te nemen over een aantal essentiële voorstellen die op de tafel van de Raad liggen, zoals de richtlijn betreffende de belasting op inkomsten uit spaargelden, en intensiever gebruik te maken van de reeds beschikbare beleidsinstrumenten, bijvoorbeeld door een ambitieuze invulling te geven aan het actieplan van de Commissie om de strijd tegen belastingfraude en belastingontduiking op te voeren en de twee aanbevelingen inzake belastingparadijzen en agressieve fiscale planning.

Sedert jaren is het beginsel van automatische uitwisseling van informatie de kern van de benadering van de EU. Het is belangrijk dat dit tot alle vormen van inkomen wordt uitgebreid. Daarom kan ik met genoegen aankondigen dat de Europese Commissie een wetgevingsvoorstel zal indienen om de werkingssfeer van de automatische uitwisseling in het kader van de richtlijn betreffende de administratieve samenwerking te verruimen. Dit moet een volledige en coherente dekking van alle relevante soorten inkomsten in alle lidstaten garanderen. Voortbouwend op de afspraken binnen de EU, dienen wij tot een gezamenlijk akkoord te komen over een krachtig en onderling afgestemd EU-standpunt in de G8, de G20 en de OESO, zodat automatische uitwisseling van informatie de nieuwe wereldstandaard wordt.

Ik zie een vruchtbare discussie over deze belangrijke aangelegenheden op onze komende bijeenkomst gaarne tegemoet.

José Manuel BARROSO

Aan de leden van de Europese Raad

Two background notes on energy policy and on tax fraud and evasion are available in all language versions here.


Side Bar