Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas

MEMO

Briselē, 8 maijs 2013

Letter of President Barroso to the Members of the European Council

Godātie kolēģi!

Mēs tiksimies Briselē 22. maijā, lai apspriestu divus svarīgus un aktuālus jautājumus – enerģiju, krāpšanu nodokļu jomā un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Tā kā apspriedes laiks būs ierobežots, es uzskatīju, ka būtu lietderīgi Jums nosūtīt pamatinformāciju par abiem jautājumiem pirms mūsu sanāksmes.

Kā redzams no pievienotās informācijas, lai gan enerģijas avotu struktūra dalībvalstīs būtiski atšķiras, visām dalībvalstīm ir līdzīgas problēmas. Kopā mēs varam atrisināt šīs problēmas labāk. Enerģijas cenas Eiropas Savienībā būtiski atšķiras, jo mūsu tirgus ir sadrumstalots. Energoefektivitātes radīto ieguvumu neizmantošana nozīmē to, ka uzņēmumi un patērētāji par piegādāto enerģiju maksā vairāk, nekā nepieciešams. Izveidojot savu iekšējo enerģijas tirgu un īstenojot esošos tiesību aktus, mēs daļēji varam atrisināt augsto enerģijas cenu problēmu. Mūsu apspriedei jābalstās uz 2011. gada februāra secinājumiem un jāturpina mūsu politika. Es ierosināšu dažas politikas orientācijas mūsu sanāksmē.

Tam ir absolūti nepieciešams izveidot pilnībā funkcionējošu, savstarpēji saistītu un integrētu iekšējo enerģijas tirgu, kas ir svarīgs Eiropas konkurētspējai un nedrīkst būt sadrumstalots.

Tagad ir steidzami nepieciešams pabeigt trešā enerģētikas tiesību aktu kopuma transponēšanu un īstenošanu. Tāpat mums jāveic steidzami pasākumi, lai veicinātu ilgtspējīgus privātos un publiskos ieguldījumus, tostarp ES līmenī, mūsu enerģētikas infrastruktūrā, kas ir pārrobežu iekšējā enerģijas tirgus pamats. Turklāt mums jāturpina stiprināt apgādes iekšējā un ārējā diversifikācija. Tas ietver jaunu starptautisku avotu atrašanu un vienota Eiropas viedokļa paušanu par pasaules enerģētikas jautājumiem. Tam ir nepieciešama arī labāk koordinēta pieeja starp dalībvalstīm attiecībā uz atjaunojamu enerģijas avotu pozitīvu palielināšanu un līdzsvarota, Savienības mēroga pieeja attiecībā uz netradicionālo ogļūdeņražu potenciāla izmantošanu.

Tas viss ir svarīgi, lai palielinātu mūsu uzņēmējdarbības konkurētspēju, veicinātu ilgtspējīgu izaugsmi, reaģētu uz pasaules enerģētikas situācijas izmaiņām un kontrolētu enerģijas pieaugošās cenas. Mums jārīkojas nekavējoties atbilstīgi iepriekšējiem Eiropadomes secinājumiem un jāsniedz politisks atbalsts augstākajā līmenī.

Otra jautājuma – krāpšana nodokļu jomā un izvairīšanās no nodokļu maksāšanas – nozīme strauji pieaug publiskās apspriedēs, un tas ir pamatoti. Fiskālās konsolidācijas laikā dalībvalstis negūst maksimāli iespējamos nodokļu ieņēmumus, un taisnīguma jautājums ir pamatoti darba kārtībā. Pievienotā pamatpiezīme liecina par nepieciešamību dalībvalstīm izlemt par tādiem svarīgiem priekšlikumiem Padomei kā Uzkrājumu nodokļa direktīvu un intensīvāk izmantot jau pieejamos politikas instrumentus, tostarp vērienīgi īstenot Komisijas rīcības plānu par cīņas pastiprināšanu pret krāpšanu nodokļu jomā un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un abus ieteikumus par nodokļu oāzēm un nodokļu agresīvu plānošanu.

Vairākus gadus savas pieejas pamatā ES ir likusi informācijas automātiskas apmaiņas principu. Svarīgi to attiecināt uz visu veidu ienākumiem. Tāpēc esmu gandarīts paziņot, ka Eiropas Komisija iesniegs tiesību akta priekšlikumu, lai paplašinātu automātiskās apmaiņas darbības jomu saskaņā ar Administratīvās sadarbības direktīvu. Tas nodrošinās visu attiecīgo ienākumu veidu pilnīgu un konsekventu tvērumu visās dalībvalstīs. Pamatojoties uz ES veiktiem sagatavošanas darbiem, kopīgi mums jāvienojas par stingru un koordinētu ES nostāju G8, G20 un ESAO ietvaros, lai automātiskā informācijas apmaiņa kļūst par jauno pasaules standartu.

Es ar nepacietību gaidu šo svarīgo jautājumu apspriešanu ar Jums mūsu sanāksmē.

José Manuel BARROSO

Eiropadomes locekļiem

Two background notes on energy policy and on tax fraud and evasion are available in all language versions here.


Side Bar