Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos

MEMO

Briuselis, 8 Gegužė 2013

Letter of President Barroso to the Members of the European Council

Gerb. kolegos,

Gegužės 22 d. susitiksime Briuselyje aptarti dviejų svarbių klausimų – energetikos ir mokestinio sukčiavimo ir mokesčių slėpimo. Kadangi diskusijoms bus skirta nedaug laiko, manau, kad naudinga pateikti prieš susitikimą šiek tiek aiškinamosios informacijos abiem klausimais.

Iš pridedamos informacijos matysite, kad nors energijos rūšių deriniai valstybėse narėse gerokai skiriasi, visos valstybės turi tų pačių problemų. Šias problemas geriau spręsti visiems kartu. ES valstybėse energijos kainos gerokai skiriasi, nes rinka yra susiskaidžiusi. Jei neišnaudojamos energijos vartojimo efektyvumo priemonės, už tiekiamą energiją įmonės ir vartotojai moka daugiau, negu turėtų. Kaip sumažinti energijos kainas priklauso nuo mūsų – turime sukurti energijos vidaus rinką ir įgyvendinti turimus teisės aktus. Mūsų diskusija turėtų būti grindžiama 2011 m. vasario mėn. išvadomis, ji turėtų pastūmėti į priekį ir mūsų politiką. Politikos įgyvendinimo krypčių pasiūlysiu per susitikimą.

Šiuo metu ypač svarbu baigti kurti visiškai veikiančią, tarpusavyje sujungtą ir integruotą energijos vidaus rinką – ji yra Europos konkurencingumo pagrindas, todėl negali būti susiskaidžiusi.

Dabar būtina neatidėliojant perkelti į nacionalinę teisę trečiąjį energetikos dokumentų rinkinį ir jį įgyvendinti. Taip pat turime imtis skubių veiksmų ir sukurti palankesnes sąlygas tvarioms privataus ir valstybinio sektoriaus investicijoms (taip pat ir ES lygmens) į energetikos infrastruktūrą – tarpvalstybinį vidaus energetikos rinkos stuburą. Be to, privalome ir toliau didinti vidaus ir išorės tiekimo trasų įvairinimą. Turime išnaudoti naujus tarptautinius šaltinius ir vienu Europos balsu reikšti nuomonę pasauliniais energetikos klausimais. Be to, reikia koordinuotesnio valstybių narių požiūrio į akivaizdų atsinaujinančių energijos išteklių daugėjimą ir darnaus Sąjungos masto požiūrio į netradicinių angliavandenilių potencialo išnaudojimą.

Visa tai yra gyvybiškai svarbu, kad galėtume didinti verslo konkurencingumą, skatinti tvarų augimą, reaguoti į pokyčius pasauliniame energetikos žemėlapyje ir kontroliuoti didėjančias energijos kainas. Turime veikti nedelsdami, atsižvelgdami į ankstesnės Europos Vadovų Tarybos priimtas išvadas, ir suteikti aukščiausio lygmens politinį postūmį.

Antrasis klausimas, mokestinis sukčiavimas ir mokesčių slėpimas, darosi vis svarbesnė problema viešuose debatuose – ir dėl rimtos priežasties. Vykdydamos fiskalinį konsolidavimą valstybės narės mokestinių pajamų nedidina tiek, kiek galėtų, todėl į darbotvarkę pagrįstai įtrauktas sąžiningumo klausimas. Pridedamame informaciniame pranešime paaiškinta būtinybė valstybėms narėms priimti sprendimus dėl pagrindinių Tarybos svarstomų pasiūlymų, pavyzdžiui, Taupymo pajamų apmokestinimo direktyvos, ir aktyviau išnaudoti jau turimas politikos priemones, įskaitant plataus užmojo Komisijos kovos su mokestiniu sukčiavimu ir mokesčių slėpimu stiprinimo veiksmų planą ir dvi rekomendacijas dėl mokesčių rojaus ir agresyvaus mokesčių planavimo.

Pastaraisiais metais ES pradėjo taikyti patį svarbiausią principą – automatinių informacijos mainų. Svarbu jį taikyti visoms pajamų formoms. Todėl džiaugiuosi galėdamas pranešti, kad Europos Komisija pateiks teisės akto pasiūlymą, kad išplėstų automatinių informacijos mainų pagal Administracinio bendradarbiavimo direktyvą taikymo sritį. Taip bus užtikrinta visapusiška ir nuosekli visų reikšmingų pajamų rūšių aprėptis visose valstybėse narėse. Remdamiesi ES nustatyta tvarka, bendrai turėtume susitarti dėl tvirtos ir suderintos ES pozicijos G8, G20 ir EBPO, kad automatinių informacijos mainų principas taptų nauja pasauline norma.

Tikiuosi šiuos svarbius klausimus aptarti susitikime su jumis.

José Manuel BARROSO

Europos Vadovų Tarybos nariams

Two background notes on energy policy and on tax fraud and evasion are available in all language versions here.


Side Bar