Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

MEMO

Bryssel, 8 toukokuu 2013

Letter of President Barroso to the Members of the European Council

Hyvät kollegat

Tapaamme Brysselissä 22. toukokuuta keskustellaksemme kahdesta merkittävästä aiheesta – toisaalta energiasta ja toisaalta veropetoksista ja veronkierrosta. Koska keskusteluun käytettävissä oleva aika on rajallinen, haluan lähettää teille ennakolta taustatietoa molemmista aiheista.

Vaikka energiapaletti vaihtelee huomattavasti jäsenvaltiosta toiseen, oheisista tiedoista käy ilmi, että jokaisella maalla on samankaltaisia haasteita. Pystymme vastaamaan näihin haasteisiin paremmin yhdessä. Energian hinta vaihtelee merkittävästi eri puolilla EU:ta, koska energiamarkkinat ovat jakautuneet. Jos energiatehokkuuden tarjoamia etuja ei pystytä hyödyntämään, yritykset ja kuluttajat joutuvat maksamaan tarpeettoman paljon energiantoimituksista. Käytössämme on jo ratkaisuja energian korkean hinnan aiheuttamiin ongelmiin, jos vain saamme energian sisämarkkinat valmiiksi ja panemme voimassa olevan lainsäädännön täytäntöön. Keskustelumme lähtökohdaksi olisi hyödyllistä ottaa helmikuussa 2011 esitetyt päätelmät, joiden perusteella voimme kehittää toimintalinjaamme. Aikomukseni on esittää kokouksessamme toimintapoliittisia ehdotuksia.

Kaikkein keskeisin tavoite on täysin toimivien, yhteenliitettyjen ja integroituneiden energian sisämarkkinoiden loppuun saattaminen. Nämä markkinat ovat olennaisen tärkeät Euroopan kilpailukyvyn kannalta, eikä niitä pidä pirstoa.

Kolmannen energiapaketin saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sen täytäntöönpano on tärkeää saada valmiiksi pian. Samalla meidän on nopeasti helpotettava kestäviä yksityisiä ja julkisia investointeja – myös EU-tasolla – energiainfrastruktuuriin, joka tarjoaa valtioiden rajat ylittävän perusrakenteen energian sisämarkkinoiden käyttöön. Lisäksi on jatkettava niin sisäisten kuin ulkoistenkin energialähteiden monipuolistamista. Tämä edellyttää uusien kansainvälisten energialähteiden hyödyntämistä ja sitä, että Eurooppa puhuu globaaleista energiakysymyksistä yhdellä äänellä. Lisäksi jäsenvaltioiden välillä on sovellettava koordinoidumpaa toimintamallia uusiutuvien energialähteiden käytön kasvuun, ja tarvitsemme myös tasapainoisen unioninlaajuisen lähestymistavan epätavanomaisten hiilivetyjen tarjoaman potentiaalin hyödyntämiseen.

Kaikki nämä tekijät ovat ratkaisevan tärkeitä, jotta voidaan parantaa EU:ssa toimivien yritysten kilpailukykyä, vauhdittaa kestävää kasvua, vastata globaalin energiaympäristön muutoksiin ja pitää kohoavat energian hinnat kurissa. Meidän on toimittava nopeasti Eurooppa-neuvoston jo antamien päätelmien mukaisesti ja annettava näille kysymyksille poliittista painoarvoa korkeimmalla tasolla.

Keskustelujemme toisesta aihepiiristä – veropetoksista ja veronkierrosta – on nopeasti tullut keskeinen julkisen keskustelun aihe, ja syystäkin. Vaikka elämme julkisen talouden vakauttamisen aikaa, jäsenvaltiot eivät ole pystyneet maksimoimaan mahdollisten verotulojensa määrää. Keskeisellä sijalla on myös kysymys verotuksen tasapuolisuudesta. Oheisessa tausta-asiakirjassa havainnollistetaan, miten tärkeää on, että jäsenvaltiot tekevät päätökset neuvostossa käsiteltävinä olevista keskeisistä ehdotuksista, kuten säästökorkodirektiivistä, ja käyttävät tehokkaammin jo saatavilla olevia toimintapoliittisia välineitä muun muassa toteuttamalla päämäärätietoisesti komission toimintasuunnitelmaa veropetosten ja veronkierron torjunnan tehostamiseksi sekä noudattamalla veroparatiiseja ja aggressiivista verosuunnittelua koskevia suosituksia.

EU:n keskeisenä toimintatapana on jo useiden vuosien ajan ollut automaattisen tietojenvaihdon periaate. On tärkeää soveltaa tätä toimintatapaa kaikenmuotoisiin tuloihin. Olen tyytyväinen voidessani ilmoittaa, että Euroopan komissio esittää lainsäädäntöehdotuksen, jolla laajennetaan hallinnollisesta yhteistyöstä annetun direktiivin mukaisen automaattisen tietojenvaihdon soveltamisalaa. Näin voidaan varmistaa, että tietojenvaihdon piiriin saadaan täysimääräisesti ja johdonmukaisesti kaikki merkittävät tulotyypit jokaisessa jäsenvaltiossa. Olisi myös sovittava EU:ssa sovellettavien järjestelyjen pohjalta yhteisestä vahvasta ja koordinoidusta EU:n kannasta G8-, G20- ja OECD-foorumeilla, jotta automaattisesta tietojenvaihdosta tulee uusi kansainvälinen toimintanormi.

Odotan mielenkiinnolla tulevia keskustelujamme näistä tärkeistä kysymyksistä..

José Manuel BARROSO

Eurooppa-neuvoston jäsenille

Two background notes on energy policy and on tax fraud and evasion are available in all language versions here.


Side Bar