Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

MEMO

Brüssel, 8 mai 2013

Letter of President Barroso to the Members of the European Council

Lugupeetud kolleegid!

Me kohtume Brüsselis 22. mail, et arutada kahte olulist teemat – energiat ning maksupettust ja maksudest kõrvalehoidumist. Kuna aruteluks ettenähtud aeg on piiratud, leidsin ma, et oleks kasulik Teile enne meie kohtumist saata taustamaterjal mõlema teema kohta.

Nagu Te lisatud teabe põhjal näete, on vaatamata energiaallikate erinevusele liikmesriigiti meie ees seisvad probleemid samad. Neid suudame me koos paremini lahendada. Energiahinnad on ELis väga erinevad, sest meie turg on killustatud. Kuna me ei suuda kasutada ära energiatõhususe võimalusi, siis maksavad ettevõtjad ja tarbijad energia eest liiga palju. Osa kõrgete energiahindade probleemi lahendusest on meie kätes: meil on vaja saavutada energia siseturg ja rakendada olemasolevad õigusaktid. Arutelu peaks tuginema 2011. aasta veebruaris toimunud kohtumise järeldustele ja viima meie poliitikat edasi. Ma teen kohtumise käigus ettepaneku teatavate poliitikasuundumuste kohta.

On väga oluline saavutada täielikult toimiv, ühendatud ja ühtne energia siseturg, mis on Euroopa konkurentsivõime seisukohalt otsustav ega tohi olla killustatud.

Kiiresti on vaja üle võtta ja rakendada kolmas energiapakett. Samas liinis on tarvis võtta kiireloomulisi meetmeid energia siseturu piiriüleseks aluseks olevasse energiataristusse tehtavate jätkusuutlike era- ja riiklike investeeringute hõlbustamiseks ka ELi tasandil. Lisaks peame me jätkama sisemiste ja väliste energiavarude mitmekesistamist. See hõlmab uute rahvusvaheliste allikate kasutuselevõttu ja ühtse Euroopa seisukoha väljendamist üleilmsetes energiaküsimustes. Samuti on vaja liikmesriikide kooskõlastatumat lähenemisviisi taastuvate energiaallikate suuremale kasutusele ja tasakaalustatud üleliidulist lähenemisviisi ebatraditsiooniliste süsivesinike potentsiaali kasutamisele.

Kõik see on väga tähtis meie ettevõtluse tugevdamiseks, jätkusuutliku kasvu edendamiseks, üleilmsel energiamaastikul toimuvatele muutustele reageerimiseks ja tõusvate energiahindade ohjamiseks. Me peame tegutsema kohe, kooskõlas eelmise Euroopa Ülemkogu järeldustega ning andma poliitilise tõuke kõige kõrgemal tasandil.

Teine arutatav küsimus – maksupettus ja maksudest kõrvalehoidumine – pälvib üha enam avalikku tähelepanu ja mitte asjatult. Eelarve konsolideerimise tingimustes ei maksimeeri liikmesriigid oma võimalikku maksutulu ja õigluse küsimus on päevakorras olulisel kohal. Lisatud taustamaterjal näitab vajadust, et liikmesriigid võtaksid vastu otsused selliste tähtsate nõukogule esitatud ettepanekute kohta nagu hoiuseintresside maksustamise direktiiv ja kasutaksid paremini ära juba olemasolevaid poliitikavahendeid, sealhulgas komisjoni ambitsioonikat tegevuskava, mis käsitleb võitlust maksupettuste ja maksudest kõrvalehoidumise vastu ning kahte soovitust maksuparadiiside ja agressiivse maksuplaneerimise kohta.

Mitmete aastate vältel on ELi lähenemisviisi keskmes olnud automaatne teabevahetus. On oluline seda laiendada kõigile sissetulekuliikidele. Seepärast on mul hea meel teatada, et Euroopa Komisjon esitab õigusakti ettepaneku, millega laiendatakse halduskoostöö direktiivi raames toimuva automaatse teabevahetuse ulatust. Sellega tagatakse kõigi sissetulekuliikide täielik ja järjepidev hõlmatus kõigis liikmesriikides. Tuginedes ELi tasandi meetmetele, peaksime me kokku leppima tugevas ja kooskõlastatud ELi seisukohas sellistel foorumitel nagu G8, G20, WTO, OECD, et automaatsest teabevahetusest saaks uus üleilmne standard.

Ma loodan neid olulisi küsimusi Teiega meie kohtumisel arutada.

José Manuel BARROSO

Euroopa Ülemkogu liikmetele

Two background notes on energy policy and on tax fraud and evasion are available in all language versions here.


Side Bar