Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

MEMO

Bruxelles, 8 maj 2013

Letter of President Barroso to the Members of the European Council

Kære kolleger

Vi skal mødes i Bruxelles den 22. maj for at drøfte to vigtige og aktuelle spørgsmål, nemlig energi samt skattesvig og skatteunddragelse. Da tiden til debat vil være begrænset, kan det være nyttigt at fremsende nogle baggrundsoplysninger om begge emner før vores møde.

Som det fremgår af vedlagte oplysninger, står vi alle over for de samme udfordringer, selv om energimikset er meget forskelligt fra medlemsstat til medlemsstat. Vi kan takle disse udfordringer bedre sammen. Energipriserne er meget forskellige i EU, da markedet er opsplittet. Da vi ikke udnytter fordelene ved energieffektivitet fuldt ud, betaler erhvervslivet og forbrugerne mere end nødvendigt for deres energiforsyninger. Vi har en del af løsningen på høje energipriser inden for rækkevidde – hvis vi gennemfører det indre marked for energi og gennemfører den eksisterende lovgivning. Vores drøftelser bør baseres på konklusionerne fra februar 2011 og bringe vores politik videre. Jeg vil foreslå nogle politiske retningslinjer på vores møde.

I den forbindelse er det helt afgørende at gennemføre et fuldt fungerende, sammenkoblet og integreret marked for energi, da det er afgørende for EU's konkurrenceevne, og da det ikke må være opsplittet.

Tiden er nu inde til at afslutte gennemførelsen af den tredje energipakke. Det haster ligeledes med at træffe foranstaltninger for at fremme bæredygtige private og offentlige investeringer, herunder på EU-niveau, i vores energiinfrastruktur, som er kernen i det indre marked for energi på tværs af grænserne. Vi skal endvidere fortsat styrke vores interne og eksterne diversificering af forsyninger. Det omfatter udnyttelse af nye internationale kilder og en samlet europæisk optræden i internationale energianliggender. Det kræver også en mere samordnet tilgang mellem medlemsstaterne til en positiv fremgang for vedvarende energikilder og en afbalanceret tilgang på EU-plan til udnyttelse af ukonventionelle kulbrinters potentiale.

Alt dette er helt afgørende for at fremme erhvervslivets konkurrenceevne, fremme bæredygtig vækst, reagere på ændringer i det globale energilandskab og holde stigende energipriser i skak. Vi skal handle nu i overensstemmelse med Det Europæiske Råds tidligere konklusioner og skubbe på politisk fra højeste niveau.

Det andet spørgsmål er skattesvig og skatteunddragelse, og det fylder til stadighed mere i den offentlige debat og af gode grunde. På et tidspunkt med finanspolitisk konsolidering udnytter medlemsstaterne ikke maksimalt det skatteprovenu, de kunne få, og spørgsmålet om retfærdighed melder sig straks. Vedlagte baggrundsoplysninger viser, at det er nødvendigt, at medlemsstaterne træffer afgørelse om vigtige forslag, der ligger på

Rådets bord, f.eks. rentebeskatningsdirektivet, og i højere grad gør brug af de politiske instrumenter, som allerede er til rådighed, herunder en ambitiøs gennemførelse af Kommissionens handlingsplan om styrkelse af bekæmpelsen af skattesvig og skatteunddragelse og de to henstillinger om skattely og aggressiv skatteplanlægning.

EU har i flere år placeret princippet om automatisk udveksling af oplysninger centralt i sin indsats. Det er vigtigt at udvide denne udveksling til at omfatte alle former for indkomst. Jeg er derfor glad for at kunne meddele, at Europa-Kommissionen vil fremlægge et lovgivningsmæssigt forslag for at udvide anvendelsesområdet for automatisk udveksling i henhold til direktivet om administrativt samarbejde. Det vil sikre, at alle relevante former for indkomst i alle medlemsstater omfattes fuldt ud og konsekvent. Med udgangspunkt i EU's regelsæt bør vi nå til enighed om en stærk og samordnet holdning for EU i G8, G20 og OECD, så automatisk udveksling af oplysninger bliver den nye internationale standard.

Jeg ser frem til at drøfte disse vigtige spørgsmål på vores møde.

José Manuel BARROSO

Til medlemmerne af Det Europæiske Råd

Two background notes on energy policy and on tax fraud and evasion are available in all language versions here.


Side Bar