Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

ZPRÁVA

Brusel 28. ledna 2013

Reforma ochrany údajů – rok poté

Před rokem Evropská komise představila komplexní reformu pravidel EU pro ochranu údajů z roku 1995, jejímž cílem je posílit právo na ochranu soukromí na internetu a stimulovat digitální ekonomiku Evropy (IP/12/46). Sběr a využívání údajů, jakož i přístup k nim, se v důsledku technologického pokroku a globalizace zásadně změnily. Každý ze sedmadvaceti členských států EU navíc zavedl pravidla z roku 1995 různým způsobem, což vede k odlišnostem v jejich prosazování. Sloučení pravidel do jediného právního předpisu odstraní stávající roztříštěnost a nákladnou administrativní zátěž. Podnikům to ušetří zhruba 2,3 miliardy EUR ročně. Tato iniciativa přispěje k posílení důvěry spotřebitelů ve služby poskytované prostřednictvím internetu a bude tolik potřebným podnětem pro růst, tvorbu pracovních míst a inovace v Evropě.

Jak reforma ochrany údajů zvýší hospodářský růst?

Sdílení údajů má nyní pro hospodářský růst zásadní význam. Ochrana soukromí a volný pohyb údajů se nevylučují, nýbrž naopak se vzájemně doplňují.

Digitální ekonomika potřebuje ke svému rozkvětu důvěru. Mnoho lidí nemá důvěru v poskytování svých osobních údajů na internetu. Je proto méně pravděpodobné, že budou využívat internetové služby a jiné technologie. Podle studie asociace GSMA má 9 z 10 uživatelů chytrých telefonů obavy z toho, že mobilní aplikace shromažďují jejich údaje bez jejich svolení, a zároveň uvádí, že pokud jsou údaje na jejich chytrém telefonu sdíleny s třetí stranou, chtějí být o této skutečnosti informováni.

Pevná, spolehlivá a důsledně uplatňovaná pravidla zajistí bezpečnější a levnější zpracování údajů a posílí důvěru uživatelů. Důvěra je zas hybnou silou růstu. Tomu rozumí lidé všude na světě. Dvacet pět významných spotřebitelských organizací z USA ve svém dopise Evropskému parlamentu rozhodně podpořilo balíček pro reformu ochrany údajů, přičemž zdůraznilo, že „vyšší úroveň ochrany soukromí v Evropě bude prospěšná pro spotřebitele na celém světě“.

Co přináší reforma podnikům?

Navrhované předpisy EU pro ochranu údajů přináší tři změny, které podnikům pomohou přispívat k růstu:

Zaprvé sníží náklady a zvýší právní jistotu tím, že nahradí současnou spleť zákonů v Evropě jednotným souborem pravidel pro všech 27 zemí Evropské unie.

Sníží byrokratickou zátěž zavedením jediného kontaktního místa pro podniky pro jednání s regulačními orgány. Společnosti již budou jednat pouze s orgány pro ochranu údajů v zemi EU, ve které sídlí.

Nebudou již také muset oznamovat každé zpracování údajů vnitrostátním regulačním orgánům.

To vše podnikům ušetří asi 2,3 miliardy EUR ročně.

Zadruhé, reforma bude generovat růst, jelikož zohledňuje náklady způsobené nedodržováním předpisů. Porušování pravidel ochrany údajů může způsobovat obrovské škody. Uvádí se, že útok na společnost Sony, během něhož se hackeři dostali na 100 milionů účtů, způsobil náklady ve výši 1 až 2 miliardy USD. Pokud bude zajištěno, aby zákazníci byli bez zbytečného odkladu vyrozuměni o tom, že jejich údaje, včetně údajů týkajících se kreditních karet, získali hackeři, posílí to důvěru obecně i důvěru spotřebitelů při využívání internetových služeb.

Zatřetí, návrhy Komise rozšiřují počet způsobů, jak mohou podniky prokázat, že při přenosu osobních údajů za hranice EU splňují přísné normy ochrany. Jejich seznam je dlouhý. Pro podniky působící působí v celosvětovém měřítku budou přínosem jasná pravidla, která stanoví způsob využívání závazných podnikových pravidel a standardních smluvních doložek pro bezpečné předávání osobních údajů.

Návrh rovněž ruší mnoho administrativně náročných postupů souvisejících s povolováním předem. Za určitých podmínek bude možné přenášet údaje mimo Unii na základě etických kodexů. Ustanovení o bezpečném nakládání s osobními údaji (safe harbour) nebudou dotčena.

Navrhovaná nová pravidla EU o přiměřenosti plně zohledňují systémy ochrany soukromí v jiných zemích. Nejde o to, aby byl systém shodný se systémem EU, nýbrž o zajištění stejné úrovně ochrany údajů v praxi. Ze zkušeností vyplývá, že je tento přístup účinný.

Co reforma přináší občanům?

Navrhované předpisy EU v oblasti ochrany údajů přinesou tři změny, které občanům dají kontrolu nad jejich údaji a napomohou posílit jejich důvěru ve využívání internetových služeb.

Zaprvé, posílením stávajícího „práva být zapomenut“ (právo požádat o vymazání údajů, jakmile již nejsou potřebné) právní předpisy EU pomohou lidem lépe řídit rizika týkající se ochrany údajů na internetu: občané budou moci své údaje vymazat, nebudou-li legitimní důvody k jejich uchovávání. Přístup k vlastním údajům bude jednodušší a bude možné své osobní údaje snáze přenášet od jednoho poskytovatele služeb k jinému.

Zadruhé, pokud je zpracování údajů vyžadován souhlas, bude muset být dán výslovně a ne jen předpokládán, jak tomu je v některých případech v současnosti. Souhlas je nyní – a podle navrhovaných předpisů bude i nadále – pouze jedním z několika případů, které umožňují zákonné zpracování údajů. Zpracování může být rovněž založeno na plnění smlouvy, na zákonné povinnosti, na veřejném zájmu nebo na oprávněných zájmech správce atd. Je-li však pro zpracování údajů souhlas vyžadován, musí být výslovný – mlčení neznamená souhlas.

Výslovný souhlas nemusí být nutně poskytnut písemně – souhlas se zpracováním svých osobních údajů lze udělit kliknutím na ikonu nebo zaškrtnutím políčka na internetových stránkách. To však neznamená, že se budou neustále automaticky otevírat nová okna, jelikož souhlas lze udělit pro více operací.

Zatřetí, nová pravidla přispějí ke snížení počtu narušení bezpečnosti údajů. Pokud dojde ke ztrátě, odcizení nebo prolomení ochrany údajů občanů, musí být oběti informovány co nejrychleji. Rychlá činnost zaměřená proti narušení bezpečnosti údajů postihuje pachatele trestných činů, nikoli řádné podniky. Proč by narušení bezpečnosti údajů nemělo být oznámeno do 24 hodin, pokud to je proveditelné? Návrh Komise nežádá nic víc. Statistiky ukazují, že země, které požadují rychlé oznámení, mají méně případů narušení bezpečnosti údajů. Je zřejmé, že důrazná pravidla v této oblasti vedou společnosti k bezpečnější správě osobních údajů.

Co znamená „právo být zapomenut“ v praxi?

Ti, kdo doufají, že právo být zapomenut jim umožní očistit svou úvěrovou historii, budou zklamáni.

Návrh Komise vychází z již existujícího práva požadovat, aby byly osobní údaje vymazány, jestliže již nejsou zapotřebí pro legitimní účely. To zahrnuje veškeré možné běžné situace. Například děti si nemusí uvědomovat rizika spojená se zpřístupňováním svých osobních údajů – a litují toho, až když vyrostou. Měly by mít možnost tyto informace smazat, pokud chtějí.

Povede právo být zapomenut k přepisování dějin?

Smyslem práva být zapomenut není přepisování historie. Návrh Komise (v článcích 17 a 80) výslovně chrání svobodu projevu a svobodu sdělovacích prostředků a také historický a vědecký výzkum.

Stejně tak osobní údaje mohou být uchovávány tak dlouho, jak je nezbytné k plnění smlouvy nebo právní povinnosti. Stručně řečeno, právo být zapomenut není absolutní.

Chráněna jsou rovněž práva podniků. Pokud byly dotyčné osobní údaje zveřejněny (například na internetu), musí daná společnost vyvinout skutečné úsilí s cílem zajistit, aby byly třetí strany informovány o požadavku na smazání údajů. Je zřejmé, že společnosti nebudou moci mazat veškeré stopy zanechané ve vyhledávacích indexech, a to také navrhované právní předpisy EU nepožadují. Společnosti by měly přijmout veškerá rozumná opatření pro zajištění toho, aby třetí strany, jímž byly informace předány, byly informovány o tom, že si příslušná osoba přeje jejich smazání. Ve většině případů postačí zaslat e-mail.

Vystaví reformy pro ochranu údajů Komisi „bianko šek“ pro regulaci?

Výkonné pravomoci dané Komisi balíčkem pro reformu ochrany údajů nejsou bianko šek. Tyto výkonné pravomoci umožní pouze přizpůsobovat prvky právních předpisů, které nejsou podstatné, novému vývoji, a to pod dohledem Evropského parlamentu a Rady ministrů. Bez této flexibility umožňující přizpůsobení technologickým změnám by nové právní předpisy byly nutně příliš normativní a méně otevřené inovacím. Nová pravidla by rychle zastarala. Jako vždy bude Komise před použitím svých pravomocí plně konzultovat zúčastněné strany.

Evropské právní předpisy stanoví tento druh výkonných pravomocí z určitého důvodu – aby bylo zajištěno, že technické prvky našich pravidel mohou být rychle přizpůsobeny měnícím se podmínkám, aniž by musely procházet úplným a zdlouhavým legislativním postupem potřebným k přijímání nových právních předpisů.

Oslabí nová pravidla mezinárodní spolupráci v boji proti trestné činnosti?

Výměna údajů mezi donucovacími orgány nebude novými předpisy ztížena. Pouze dohody týkající se sdílení osobních informací, jež postrádají vhodná opatření na ochranu údajů, budou muset být přezkoumány.

Jaké jsou další kroky?

Návrhy právních přepisů musí nyní schválit evropské zákonodárné orgány – Evropský parlament a Rada ministrů, v níž jsou zastoupeni ministři jednotlivých členských států. Zpravodajové Evropského parlamentu (poslanci Evropského parlamentu, kteří mají reformu ochrany údajů na starosti), vypracovali návrhy zpráv (MEMO/13/4), které se budou nyní projednávat v příslušných parlamentních výborech. Hlasování v Evropském parlamentu se očekává přibližně na konci dubna.

Irské předsednictví EU, které bude v příštích šesti měsících předsedat a řídit zasedání Rady, si ochranu údajů stanovilo za svou prioritu a usilovně pracuje na dosažení politické shody na reformě ochrany údajů do konce irského předsednictví (červen 2013). Značného pokroku bylo dosaženo na neformálním zasedání Rady pro spravedlnost dne 18. ledna (viz SPEECH/13/29 )

Evropská komise bude i nadále úzce spolupracovat s Evropským parlamentem a Radou, aby podpořila Parlament a irské předsednictví EU v jejich úsilí o přijetí právních předpisů pro ochranu údajů do konce tohoto roku.

Další informace:


Side Bar