Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT EL ET HU LT PL SK RO

Evropska komisija

MEMO

Bruselj, 25. aprila 2013

Aprilski paket kršitev: glavne odločitve

PODNEBNA POLITIKA

DIGITALNA AGENDA

ZAPOSLOVANJE

ENERGETIKA

OKOLJE

PRAVOSODJE

PROMET

ZDRAVJE IN VARSTVO POTROŠNIKOV

OBDAVČITEV IN CARINSKA UNIJA

BE

1

CY

1

1

DE

1

1

DK

1

EE

1

EL

1

1

ES

1

1

1

HU

1

IE

1

IT

1

LT

1

LU

1

NL

1

PL

1

RO

1

SI

1

SK

1

UK

1

1

Evropska komisija v mesečnem paketu odločitev o kršitvah začenja oziroma nadaljuje postopke proti državam članicam, ki niso ustrezno izpolnile svojih obveznosti iz zakonodaje EU. Odločitve, ki se nanašajo na več področij, naj bi zagotovile, da se zakonodaja EU ustrezno uporablja v korist državljanov in podjetij.

Komisija je danes sprejela 141 odločitev, od tega je izdala 20 obrazloženih mnenj, 4 zadeve pa predložila Sodišču Evropske unije. V nadaljevanju so povzete glavne odločitve. Več informacij o postopkih za ugotavljanje kršitev: MEMO/12/12.

 1. Zadeve, predložene Sodišču EU

 1. Dobro počutje živali: Komisija je proti GRČIJI in ITALIJI sprožila postopek pred Sodiščem zaradi neizvajanja prepovedi glede kletk za rejo kokoši nesnic

Evropska komisija se je danes odločila, da proti Grčiji in Italiji sproži postopek pred Sodiščem Evropske unije zaradi nepravilnega izvajanja Direktive 1999/74/ES o prepovedi „neobogatenih kletk“ (kletke za baterijsko rejo).

Politična odločitev o prepovedi „neobogatenih kletk“ je bila sprejeta leta 1999. Grčija in Italija sta imeli za nemoten prehod na nov sistem in prenos Direktive na voljo dvanajst let. Z Direktivo 1999/74/ES je določeno, da morajo biti od 1. januarja 2012 vse kokoši nesnice v „obogatenih kletkah“ z dodatnim prostorom za gnezdenje, brskanje in počivanje ali pa morajo biti zanje zagotovljeni alternativni sistemi. Uporaba kletk je torej dovoljena le pod pogojem, da ima vsaka kokoš vsaj 750 cm² površine kletke, gnezdišče, nastilj, gredi in priprave za krajšanje krempljev, kar kokošim omogoča zadovoljevanje njihovih bioloških in vedenjskih potreb.

(Več informacij: IP/13/366 – F. Vincent - telefon - +32 22987166 - mobilni telefon: +32 498987166)

 1. Dajatve za starost: Komisija je proti SLOVAŠKI sprožila postopek pred Sodiščem zaradi zavrnitve plačila dajatve za starost upokojencem v tujini

Evropska komisija je proti Slovaški sprožila postopek pred Sodiščem EU zaradi zavrnitve plačila dajatve za starost, tako imenovane božičnice, upokojencem, ki živijo v drugih državah članicah EU, na Islandiji, v Lihtenštajnu, na Norveškem ali v Švici, s čimer je kršila svoje obveznosti po zakonodaji EU o koordinaciji sistemov socialne varnosti.

V skladu z zakonodajo EU pravica do dajatve za starost ne more biti pogojena s tem, da upokojenec živi v državi članici, v kateri zahteva dajatev. To pravilo upokojencem omogoča, da se ob upokojitvi preselijo v drugo državo članico, pri tem pa obdržijo pokojnino.

(Več informacij: IP/13/364 – J. Todd - telefon: +32 22994107 - mobilni telefon: +32 498994107)

 1. Obdavčitev: Komisija je proti ŠPANIJI sprožila postopek pred Sodiščem zaradi diskriminacijske obdavčitve nepremičnin

Evropska komisija se je odločila, da proti Španiji sproži postopek pred Sodiščem EU zaradi diskriminacijskih pravil o davku na nepremičnine, ki nerezidentom onemogoča enake davčne ugodnosti kot rezidentom.

V skladu s špansko zakonodajo je kapitalski dobiček od prodaje nepremičnine, v kateri je prodajalec stalno prebival, oproščen davka, če se izkupiček uporabi za nakup druge nepremičnine, namenjene stalnemu prebivanju. Vendar se ta določba uporablja samo za španske rezidente, zaradi česar je diskriminacijska do nerezidentov, ki se jim lahko zgodi, da morajo plačati veliko višje davke.

V praksi to pomeni, da bi se lahko osebi, ki živi v Španiji in bi prodala nepremičnino, v kateri je stalno prebivala, da bi kupila novo hišo v drugi državi članici, kamor bi se preselila, naložilo plačilo davka na kapitalski dobiček od prodaje. To plačilo se ji ne bi naložilo, če bi ostala v Španiji in si tam kupila novo hišo.

Komisija meni, da je to ovira za prosto gibanje oseb, delavcev in samozaposlenih oseb ter v nasprotju s Pogodbama EU. Predložitev zadeve Sodišču EU je zadnja stopnja postopka za ugotavljanje kršitev.

(Več informacij: IP/13/365 – E. Traynor - telefon: +32 22921548 - mobilni telefon: +32 498983871)

 1. Obrazložena mnenja

 1. Pomorski promet: Komisija poziva ZDRUŽENO KRALJESTVO in ROMUNIJO, naj sprejmeta nacionalne ukrepe glede formalnosti poročanja za ladje

Evropska komisija je Združeno kraljestvo in Romunijo pozvala, naj v nacionalno zakonodajo preneseta zahteve iz Direktive o formalnostih poročanja za ladje, ki priplujejo v pristanišča držav članic in/ali izplujejo iz njih, in o razveljavitvi Direktive 2002/6/ES (Direktiva 2010/65/EU). Rok za prenos se je iztekel 19. maja 2012. Kljub uradnima opominoma, ki ju je julija 2012 Komisija poslala Romuniji in Združenemu kraljestvu, je ti dve državi članici nista obvestili o vseh potrebnih nacionalnih ukrepih. Sprejetje ukrepov za prenos je pomembno, saj je namen direktive poenostaviti in uskladiti upravne postopke, ki se uporabljajo za pomorski promet.

Komisija je zato obema državama članicama izdala obrazloženo mnenje, ki je druga stopnja postopka za ugotavljanje kršitev. Če Komisija v dveh mesecih ne bo prejela zadovoljivih odgovorov od držav članic, lahko zadevi predloži Sodišču Evropske unije.

(Več informacij: H. Kearns - telefon: +32 22987638 - mobilni telefon: +32 498987638)

 1. Energetska učinkovitost stavb: Komisija poziva SLOVENIJO in ŠPANIJO, naj sprejmeta nacionalne ukrepe za energetsko učinkovitost stavb

Komisija je danes Sloveniji in Španiji poslala obrazloženi mnenji ter ju pozvala, naj jo obvestita o ukrepih za izvajanje direktive o energetski učinkovitosti stavb. Direktivo 2010/31/EU je bilo treba v nacionalno zakonodajo prenesti do 9. julija 2012. Državice članice morajo na podlagi te direktive določiti in uporabljati minimalne zahteve glede energetske učinkovitosti novih in obstoječih stavb, zagotoviti certificiranje energetske učinkovitosti stavb ter zahtevati redne preglede ogrevalnih in klimatskih sistemov. Poleg tega morajo v skladu z Direktivo zagotoviti, da bodo do leta 2021 vse nove stavbe tako imenovane „skoraj nič‑energijske stavbe“. Če državi članici v dveh mesecih ne bosta izpolnili svoje pravne obveznosti, se lahko Komisija odloči proti njima sprožiti postopek pred Sodiščem EU. Komisija je septembra 2012 začela postopke za ugotavljanje kršitev zoper 24 držav članic, ki je niso obvestile o nacionalnih ukrepih za prenos Direktive v nacionalno zakonodajo. Medtem je to storila večina držav članic. Ker je Italija, Grčija, Portugalska in Bolgarija še vedno niso obvestile, so bila tem državam januarja 2013 poslana obrazložena mnenja.

Več informacij: http://ec.europa.eu/energy/infringements/index_en.htm.

(Več informacij: M. Holzner - telefon: +32 22960196 - mobilni telefon: +32 498982280)

 1. Starševski dopust: Komisija poziva BELGIJO, naj zagotovi skladnost s predpisi EU

Evropska komisija je Belgijo pozvala, naj svojo zakonodajo uskladi z zakonodajo EU o starševskem dopustu, potem ko je ta ni obvestila o ustreznih ukrepih za prenos predpisov v nacionalno zakonodajo. Komisija je Belgijo k ukrepanju pozvala z obrazloženim mnenjem (druga stopnja tristopenjskega postopka EU za ugotavljanje kršitev). Z direktivo o starševskem dopustu je vsakemu zaposlenemu staršu zagotovljena pravica do vsaj štirih mesecev dopusta po rojstvu ali posvojitvi otroka – čeprav je odločitev o dohodku med dopustom prepuščena državam članicam. Vsaj enega od štirih mesecev ni mogoče prenesti na drugega starša – kar pomeni, da bo izgubljen, če ne bo izkoriščen. S tem se očetje spodbujajo k izkoriščanju dopusta.

Belgija do zdaj direktive ni v celoti prenesla. Zlasti morajo belgijski organi nacionalno zakonodajo s predpisi EU uskladiti v Valoniji in na vojaškem področju. Belgija ima zdaj dva meseca, da zakonodajo uskladi s predpisi Evropske unije. V nasprotnem primeru se lahko Komisija odloči zadevo predložiti Sodišču EU.

(Več informacij: M. Andreeva - telefon: +32 22991382 - mobilni telefon: +32 498991382)

 1. Pokojnine: Komisija poziva CIPER, naj upošteva delovno dobo ciprskih učiteljev, ki so delali v Grčiji

Evropska komisija je Ciper pozvala, naj pri ugotavljanju pridobitve pravice do pokojnine na Cipru in njenem izračunu upošteva delovno dobo, ki so jo ciprski učitelji dopolnili v Grčiji. Trenutno ciprski organi za pridobitev in izračun pravic do pokojnine ne želijo upoštevati delovne dobe, dopolnjene v Grčiji, in ne priznavajo delne pokojnine učiteljem, ki so delali v Grčiji in na Cipru. To zavrnitev razlagajo s tem, da se za ciprski posebni pokojninski sistem za uradnike ne uporabljajo določbe Uredbe (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti. Medtem ko Pogodba določa, da se na področju socialne varnosti delavca migranta seštejejo vse delovne dobe in ohrani neprekinjenost poklicne poti, je rezultat uporabe ciprske zakonodaje ravno nasproten, saj vodi do izgube pravic in prekinitve poklicne poti delavca. V skladu s sodno prakso Sodišča Evropske unije se koordinacija nacionalnih sistemov uporablja za vso zakonodajo v zvezi z osmimi tradicionalnimi področji socialne varnosti: uporablja se za splošne in posebne sisteme, za sisteme, za katere se plačujejo prispevki ali ne, in tudi za sisteme, ki se nanašajo na obveznosti delodajalcev, povezane s področji socialne varnosti. Komisija je Ciper k ukrepanju pozvala z obrazloženim mnenjem. Ciper ima na voljo dva meseca, da Komisijo obvesti o ukrepih, sprejetih za popolno uporabo predpisov. V nasprotnem primeru se lahko Komisija odloči sprožiti postopek pred Sodiščem Evropske unije.

(Več informacij: J. Todd - telefon: +32 22994107 - mobilni telefon: +32 498994107)

 1. Okolje: Komisija poziva CIPER, naj zakonodajo o dostopu do pravnega varstva uskladi z evropskimi standardi

Evropska komisija je zaskrbljena, da ciprska zakonodaja o dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah ni usklajena z evropskimi standardi. V skladu z zakonodajo EU morajo države članice zagotoviti dostop do postopkov upravnega in sodnega nadzora v zvezi s presojo vplivov nekaterih projektov in načrtov na okolje. Tako naj bi se javnosti in nevladnim organizacijam omogočilo, da učinkovito sodelujejo v takih postopkih. Komisija je po oceni ciprske zakonodaje na tem področju zaskrbljena, da bi lahko sedanja zakonodaja preveč omejevala dostop nekaterih nevladnih organizacij do pravnega varstva.

Kljub predhodnemu uradnemu opominu in namenu Cipra, da spremeni zakonodajo, Komisija še ni bila obveščena o njeni spremembi. Zato je bilo poslano obrazloženo mnenje (druga stopnja postopka EU za ugotavljanje kršitev), Ciper pa se mora odzvati v dveh mesecih. Če Ciper ne bo zagotovil skladnosti z zakonodajo EU, lahko Komisija zadevo predloži Sodišču EU.

(Več informacij: J. Hennon - telefon: +32 22953593 - mobilni telefon: +32 498953593)

 1. Obdavčitev: Komisija poziva DANSKO, naj spremeni davčne predpise o tujih investicijskih družbah

Evropska komisija je Dansko uradno pozvala, naj spremeni obdavčitev dividend, razdeljenih tujim investicijskim družbam z minimalno obdavčitvijo (investeringsinstitutter med minimumsbeskatning).

Na Danskem so dividende, razdeljene skladom, ki so registrirani kot „investicijske družbe z minimalno obdavčitvijo“, oproščene davka, vendar samo, če je družba danska.

Komisija meni, da so danski davčni predpisi diskriminacijski do „investicijskih družb z minimalno obdavčitvijo“ iz drugih držav članic. To je v nasprotju s svobodo opravljanja storitev in prostim pretokom kapitala, kot sta določena v Pogodbah EU. Komisija po uradnem opominu, ki ga je poslala 30. aprila 2012 (prva stopnja postopka za ugotavljanje kršitev), danes poziva Dansko, naj v dveh mesecih spremeni svojo zakonodajo in jo uskladi z zakonodajo EU (druga stopnja postopka za ugotavljanje kršitev). V nasprotnem primeru se lahko Komisija odloči zadevo predložiti Sodišču EU.

(Več informacij: E. Traynor - telefon: +32 22921548 - mobilni telefon: +32 498983871)

 1. Okolje: Komisija poziva ESTONIJO, naj izboljša zakonodajo o dostopu do okoljskih informacij

Evropska komisija je zaskrbljena, da estonska zakonodaja o dostopu do okoljskih informacij ne izpolnjuje evropskih standardov. V skladu z zakonodajo EU morajo države članice zagotoviti dostop do okoljskih informacij, ki jih imajo javni organi. Komisija je po oceni estonske zakonodaje na tem področju ugotovila pomanjkljivosti, med katerimi sta neobstoj obveznosti tehtanja javnega interesa in interesa zavrnitve zahteve, ki se nanaša na notranje sporočanje, in neobstoj zahteve po navedbi imena organa, ki pripravlja gradivo, ki še ni končano, in navedbi časa, ki naj bi bil potreben za njegovo dokončanje.

Čeprav se Estonija strinja z oceno Komisije, zadevna estonska zakonodaja še ni bila spremenjena. Komisija se je zato odločila poslati obrazloženo mnenje (druga stopnja postopka EU za ugotavljanje kršitev), Estonija pa se mora odzvati v dveh mesecih. Če estonski organi ne bodo ustrezno ukrepali, lahko Komisija zadevo predloži Sodišču EU.

(Več informacij: J. Hennon - telefon: +32 22953593 - mobilni telefon: +32 498953593)

 1. Pomorska varnost: Komisija poziva NEMČIJO k pravilnemu izvajanju ukrepov za izboljšanje varnosti v njenih pristaniščih

Evropska Komisija je Nemčiji poslala obrazloženo mnenje, v katerem je zahtevala pravilno izvajanje Direktive o krepitvi varnosti v pristaniščih (2005/65/ES), in sicer v pristaniščih dežele Mecklenburg-Predpomorjanska (še zlasti v Rostocku). Ta dežela še ni izvedla ocen o varnosti in varnostnih načrtov pristanišč, ki jih določa direktiva. Namen te direktive, ki je eden glavnih instrumentov politike na področju pomorske varnosti, je zagotovitev visoke in enake stopnje varnosti v vseh evropskih pristaniščih. Nemčija ima na voljo dva meseca, da Komisijo obvesti o sprejetih ukrepih za celovito izvajanje zakonodaje, sicer lahko Komisija zadevo predloži Sodišču Evropske unije.

(Več informacij: H. Kearns - telefon: +32 22987638 - mobilni telefon: +32 498987638)

 1. Okolje: Komisija poziva NEMČIJO, naj izboljša zakonodajo o dostopu do pravnega varstva

Evropska komisija je zaskrbljena, da nemška zakonodaja o dostopu do pravnega varstva v zvezi z odločbami, ki vplivajo na okolje, ne izpolnjuje evropskih standardov. V skladu z zakonodajo EU morajo države članice zagotoviti, da imajo zainteresirane strani ali strani, v katerih pravice je poseženo, vključno z nevladnimi organizacijami, dostop do postopkov za izpodbijanje zakonitosti odločb v zvezi z okoljem. Komisija je po oceni nemške zakonodaje na tem področju ugotovila, da vsebuje vrsto pomanjkljivosti v zvezi s posamezniki in nevladnimi organizacijami ter njihovim dostopom do pravnega varstva, zlasti kar zadeve odločbe, zajete z direktivo o presoji vplivov na okolje za projekte in direktivo IPPC o industrijskih emisijah. Nemčija je nedavno sprejela novo zakonodajo o dostopu do pravnega varstva, vendar Komisija še vedno ni prepričana, da so bile pomanjkljivosti odpravljene.

Po prvem uradnem opominu, ki ga je Komisija poslala oktobra lani, se je zdaj odločila poslati obrazloženo mnenje (druga stopnja postopka EU za ugotavljanje kršitev), Nemčija pa se mora odzvati v dveh mesecih. Če ne bo ustrezno ukrepala, lahko Komisija zadevo predloži Sodišču EU.

(Več informacij: J. Hennon - telefon: +32 22953593 - mobilni telefon: +32 498953593)

 1. Podnebne spremembe: Komisija poziva GRČIJO, naj upošteva zakonodajo EU o fluoriranih toplogrednih plinih

Na podlagi Uredbe št. 842/2006 morajo podjetja sprejeti vrsto ukrepov za zmanjšanje uhajanja plinov iz naprav, ki vsebujejo fluorirane pline (F-pline), in zajemanje plinov ob koncu življenjske dobe opreme. Uredba določa tudi pravila o usposabljanju in izdajanju spričeval za osebje, ki vzdržuje opremo, označevanju opreme, ki vsebuje F-pline, ter poročanju o proizvodnji, uvozu in izvozu F-plinov, pa tudi prepovedi na nekaterih področjih. To so pomembni ukrepi za omejevanje emisij te družine industrijskih plinov, ki so tudi močni toplogredni plini, in preprečevanje nadaljnjega globalnega segrevanja.

Grčija do danes Komisije še ni obvestila, kateri nacionalni organi morajo izdajati spričevala za zadevna servisna podjetja za nepremično opremo za hlajenje in klimatizacijo ter toplotne črpalke, pa tudi nepremične protipožarne sisteme in gasilne aparate, ki vsebujejo F-pline, vključno z naslovi spričeval, ki bodo izdani. Komisija zato danes Grčijo v obrazloženem mnenju (druga stopnja postopka EU za ugotavljanje kršitev) poziva, naj zakonodajo v dveh mesecih uskladi s temi predpisi. V nasprotnem primeru se lahko Komisija odloči proti Grčiji sprožiti postopek pred Sodiščem EU.

(Več informacij: I. Valero Ladron - telefon: +32 22964971 - mobilni telefon: +32 498964971)

 1. Pomorska varnost: Komisija poziva MADŽARSKO, naj se prilagodi novim standardom v zvezi z opremo, ki je nameščena na ladjah

Evropska komisija je danes od Madžarske zahtevala, da sprejme nacionalno zakonodajo za izvajanje najnovejših standardov v zvezi s pomorsko opremo, kakor so določeni v zakonodaji EU. Namen direktive o pomorski opremi je doseči enotno uporabo mednarodnih standardov v zvezi s pomorsko opremo v EU in omogočiti prost pretok pomorske opreme na notranjem trgu. Nepravočasen prenos direktive ogroža enotno izvajanje novih pravil o varnosti na notranjem trgu in vpliva na pomorsko varnost.

Komisija je Madžarsko k ukrepanju pozvala z obrazloženim mnenjem v okviru postopkov EU za ugotavljanje kršitev. Če Madžarska v dveh mesecih Komisije ne obvesti o ukrepih, ki jih je sprejela za zagotovitev popolne skladnosti z zakonodajo EU, lahko Komisija zadevo predloži Sodišču Evropske unije.

(Več informacij: H. Kearns - telefon: +32 22987638 - mobilni telefon: +32 498987638)

 1. Notranji energetski trg: Komisija je IRSKO pozvala, naj zagotovi skladnost s pravili EU o notranjem trgu z električno energijo

Komisija je danes Irski poslala dodatno obrazloženo mnenje, v katerem jo je znova pozvala, naj v celoti prenese direktivo o električni energiji iz tretjega energetskega svežnja. Države članice bi jo morale v celoti prenesti že do 3. marca 2011. Direktiva vsebuje ključne določbe za ustrezno delovanje trgov z električno energijo, kot so nova pravila za ločevanje omrežij, pravila za povečanje neodvisnosti in pristojnosti nacionalnih regulatorjev ter pravila za izboljšanje delovanja maloprodajnih trgov v korist potrošnikov. Dodatno obrazloženo mnenje, ki se pošilja zdaj, dopolnjuje obrazloženo mnenje, ki je bilo Irski poslano že junija 2012, v njem pa so pojasnjena stališča Komisije v zvezi s prenosom določb o ločevanju omrežij iz direktive o električni energiji. Če Irska v dveh mesecih ne bo izpolnila svoje pravne obveznosti, se lahko Komisija odloči, da zadevo predloži Sodišču EU.

Komisija je jeseni 2011 začela postopek za ugotavljanje kršitev zoper 19 držav članic, ker niso prenesle direktiv o električni energiji in plinu iz tretjega svežnja. Leta 2012 in v začetku leta 2013 so bila obrazložena mnenja poslana 16 državam članicam, ki še vedno niso končale prenosa. Ob koncu leta 2012 in na začetku leta 2013 so bili pred Sodiščem sproženi postopki proti vrsti držav članic, in sicer proti Poljski, Sloveniji, Finski, Bolgariji, Estoniji, Združenemu kraljestvu in Romuniji. Komisija še vedno preučuje položaj v nekaj preostalih državah članicah, ki so prejele obrazložena mnenja, da bi preverila, ali so direktive prenesle v celoti.

Več informacij: http://ec.europa.eu/energy/infringements/index_en.htm.

(Več informacij: M. Holzner - telefon: +32 22960196 - mobilni telefon: +32 498982280)

 1. Pristanišča: Komisija je LITVI poslala dodatno obrazloženo mnenje zaradi ohranjanja prednostne pravice izvajalcev storitev pretovarjanja za obnovitev pogodbe ob njenem izteku

Dodatno obrazloženo mnenje sledi obrazloženemu mnenju, ki ga je Komisija izdala junija lani. Na podlagi obrazloženega mnenja je Litva uvedla spremembe zakonodaje, ki ureja zakup pristaniških zemljišč za izvajanje storitev pretovarjanja. Od uvedbe sprememb se javna pristaniška zemljišča v Litvi lahko oddajo v zakup izvajalcem storitev pretovarjanja le na podlagi razpisnega postopka. Kljub temu spremenjena zakonodaja ohranja prednostno pravico prvotnega izvajalca storitev pretovarjanja, če je iz razpisnega postopka razvidno, da so ostali ponudniki ponudili enake pogoje kot prvotni izvajalec.

Komisija meni, da takšna določba lahko povzroči diskriminacijo izvajalcev iz drugih držav članic, ki bi želeli opravljati storitve v Litvi. Če Komisija v dveh mesecih ne bo prejela zadovoljivega odgovora Litve, se lahko odloči zadevo predložiti Sodišču Evropske unije.

(Več informacij: H. Kearns - telefon: +32 22987638 - mobilni telefon: +32 498987638)

 1. Delovna zakonodaja: Komisija poziva LUKSEMBURG, naj v celoti uporablja direktivo o delu za določen čas

Evropska komisija je Luksemburg pozvala, naj znova preuči zakonodajo za zaščito zaposlenih pred nepoštenimi podaljšanji pogodb za določen čas, da bi v celoti upoštevala zahteve direktive o delu za določen čas. Učiteljsko in raziskovalno osebje na Univerzi v Luksemburgu ter zaposleni v zabavni industriji so izključeni s področja uporabe sedanje luksemburške zakonodaje ter tako nezaščiteni pred takim nepoštenim ravnanjem. V skladu z direktivo morajo države članice zagotoviti, da delodajalec obvesti osebje, zaposleno za določen čas, o prostih delovnih mestih za nedoločen čas.

Zadevna pravila v Luksemburgu določajo samo posredno komunikacijo prek sveta delavcev, ne določajo pa neposrednega obveščanja osebja, zaposlenega za določen čas. Ta težava je še posebno pereča v majhnih podjetjih, v katerih ni svetov delavcev. Komisija je Luksemburg k ukrepanju pozvala z obrazloženim mnenjem v okviru postopkov EU za ugotavljanje kršitev. Luksemburg ima na voljo dva meseca, da Komisijo obvesti o ukrepih, sprejetih za popoln prenos direktive. V nasprotnem primeru se lahko Komisija odloči proti Cipru sprožiti postopek pred Sodiščem EU.

(Več informacij: J. Todd - telefon: +32 22994107 - mobilni telefon: +32 498994107)

 1. Telekomunikacije: Komisija poziva NIZOZEMSKO, naj zagotovi neodvisnost nizozemskega regulatorja

Evropska komisija ukrepa za zagotovitev, da nizozemski telekomunikacijski regulator ACM ohranja popolno neodvisnost pri uporabi predpisov EU o telekomunikacijah za prenašanje televizijskih programov. Na podlagi regulativnega okvira EU za telekomunikacije iz leta 2009 morajo biti nacionalni regulatorji popolnoma neodvisni pri regulaciji trga. Komisija meni, da sedanja nizozemska ureditev omejuje to diskrecijsko pravico glede regulacije, s tem da poskuša na dva načina neposredno regulirati trg. V prvem primeru so televizijske hiše, za katere veljajo obveznosti prenosa („must-carry obligations“), svoje televizijske programe in tudi storitev predvajanja prisiljene ponuditi za preprodajo na veleprodajni ravni po „stroškovno naravnanih“ cenah (da se preprečijo neupravičeni dobički). V skladu z drugo določbo mora nizozemski regulator ACM družbe, za katere ugotovi, da imajo precejšnjo tržno moč, prisiliti, da svoje programe preprodajo konkurentom po stroškovno naravnanih cenah.

Komisija je zaskrbljena predvsem zaradi tega, kako sta bili ti regulativni določbi uvedeni. O tem, ali je treba take ukrepe naložiti, bi morali odločati neodvisni regulatorji, in ne nizozemska vlada. Komisija se je zato odločila poslati obrazloženo mnenje (druga stopnja postopka EU za ugotavljanje kršitev). Nizozemska se mora odzvati v dveh mesecih. Če ne bo ustrezno ukrepala, lahko Komisija proti njej sproži postopek pred Sodiščem EU.

(Več informacij: R. Heath - telefon: +32 22961716 - mobilni telefon: +32 460750221)

 1. Okolje: Komisija poziva POLJSKO, naj pri pripravi programa protipoplavnih ukrepov upošteva okoljsko zakonodajo

Komisija ima vrsto pomislekov glede okoljskih vidikov poljskega programa protipoplavnih ukrepov za zgornjo Vislo. Čeprav bo program vplival na stanje vodnih teles in vrsto območij, zajetih v program Natura 2000, ni bilo izvedene ustrezne presoje vplivov ob upoštevanju okoljskih ciljev, določenih v zakonodaji EU, kot to zahteva direktiva o strateški okoljski presoji. Na 50 različnih območij iz programa Natura 2000 naj bi pomembno vplivalo tudi približno 120 od 410 projektov, vključenih v program.

Na podlagi direktive o habitatih so taki projekti lahko upravičeni iz nujnih razlogov prevladujočega javnega interesa, če se predlagajo izravnalni ukrepi in skrbno analizirajo alternativne rešitve. Ne zdi pa se, da bi to bilo storjeno. Komisija ima tudi pomisleke v zvezi z okvirno vodno direktivo, saj so s programom ogrožena vodna telesa, predvsem njihova sposobnost, da bi do leta 2015 dosegla dobro okoljsko stanje. Komisija v celoti podpira poljska prizadevanja za razvoj protipoplavne infrastrukture, s katero bodo ljudje in kulturna dediščina zaščiteni pred poplavami, vendar vztraja pri tem, da morajo biti ta prizadevanja v skladu z okoljsko zakonodajo EU.

Komisija je novembra 2012 Poljski poslala uradni opomin. Ker Poljska od takrat še ni sprejela ustreznih ukrepov za izboljšanje položaja, se je Komisija odločila poslati obrazloženo mnenje, Poljska pa se mora odzvati v dveh mesecih. Če se ne bo, se lahko Komisija odloči zadevo predložiti Sodišču EU.

(Več informacij: J. Hennon - telefon: +32 22953593 - mobilni telefon: +32 498953593)

 1. Okolje: Komisija poziva ŠPANIJO, naj za odlagališče Barranco de Sedases zagotovi izpolnjevanje standardov

Komisija poziva Španijo, naj počisti odlagališče Barranco de Sedases v Fragi v Huesci v pokrajini Aragonija. Odlagališče ne izpolnjuje standardov, določenih z zakonodajo EU o odpadkih. Obratuje brez ustreznih dovoljenj, čeprav bi moralo biti urejeno ali zaprto najpozneje do 16. julija 2009. Komisija je Španiji 1. junija 2012 poslala uradni opomin v zvezi s tem.

Ker za odpravo tega položaja niso bili sprejeti ustrezni upravni ukrepi, se je Komisija odločila Španiji poslati obrazloženo mnenje, Španija pa se mora odzvati v dveh mesecih. Če španski organi ne bodo ustrezno ukrepali, lahko Komisija zadevo predloži Sodišču EU.

(Več informacij: J. Hennon - telefon: +32 22953593 - mobilni telefon: +32 498953593)

 1. Okolje: Komisija poziva ZDRUŽENO KRALJESTVO, naj okrepi zakonodajo o odstranjevanju predelanega kurilnega olja

Komisija poziva Združeno kraljestvo, naj za odpadna olja spremeni merila, po katerih odpadek preneha biti odpadek. Na podlagi meril Združenega kraljestva, po katerih odpadek preneha biti odpadek, se lahko predelana kurilna olja uporabijo kot ekvivalent osnovnega kurilnega olja. Komisijo skrbi, da ta merila omogočajo velike koncentracije nekaterih kontaminantov, ki se nato sproščajo med izgorevanjem ter tako ogrožajo človekovo življenje in okolje. Standardne kurilne naprave v nasprotju s sežigalnicami odpadkov niso nujno opremljene s tehnologijami za odstranjevanje onesnaževal, ki jih vsebujejo emisije iz predelanih kurilnih olj, kot so težke kovine, vodikov klorid in halogeni.

Komisija se je zato odločila poslati obrazloženo mnenje, Združeno kraljestvo pa se mora odzvati v dveh mesecih. Če Združeno kraljestvo ne bo ukrepalo, lahko Komisija zadevo predloži Sodišču EU.

(Več informacij: J. Hennon - telefon: +32 22953593 - mobilni telefon: +32 498953593)


Side Bar