Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE DA ES NL IT EL ET HU LT PL SL RO

Európska komisia

MEMO

V Bruseli 25. apríla 2013

Aprílový súbor prípadov porušenia právnych predpisov: hlavné rozhodnutia

OPATRENIA V OBLASTI KLÍMY

Digitálna agenda

Zamestnanosť

ENERGETIKA

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

SPRAVODLIVOSŤ

DOPRAVA

ZDRAVIE A SPOTREBITEĽSKÁ POLITIKA

DANE A COLNÁ ÚNIA

BE

1

CY

1

1

DE

1

1

DK

1

EE

1

EL

1

1

ES

1

1

1

HU

1

IE

1

IT

1

LT

1

LU

1

NL

1

PL

1

RO

1

SI

1

SK

1

UK

1

1

Európska komisia prijala mesačný súbor rozhodnutí o porušení práva, v súvislosti s ktorými podniká právne kroky voči členským štátom z dôvodu nedostatočného plnenia ich povinností podľa práva EÚ. Cieľom týchto rozhodnutí, ktoré sa týkajú mnohých odvetví, je zabezpečiť správne uplatňovanie práva EÚ v prospech občanov a podnikov.

Komisia dnes prijala 141  rozhodnutí vrátane 20  odôvodnených stanovísk a podala 4  podnety na Súdny dvor Európskej únie. Ďalej uvádzame súhrn hlavných rozhodnutí. Viac informácií o konaniach vo veci porušenia práva nájdete v MEMO/12/12.

 1. Podnety na súdny dvor

 1. Dobré podmienky zvierat: Komisia podala podnet na začatie konania na súdnom dvore voči GRÉCKU a TALIANSKU vo veci nedostatočného presadzovania zákazu klietok pre nosnice

Európska komisia sa dnes rozhodla podať podnet na začatie konania na Súdnom dvore Európskej únie voči GréckuTaliansku z dôvodu nesprávneho vykonávania smernice 1999/74/ES, ktorou sa zakazujú klietky neprispôsobené na chov nosníc.

Politické rozhodnutie o zákaze takýchto klietok bolo prijaté v roku 1999. Grécko a Taliansko mali dvanásť rokov na to, aby zabezpečili hladký prechod na nový systém a vykonali smernicu. Od 1.januára 2012 sa podľa smernice 1999/74/ES vyžaduje, aby všetky sa všetky nosnice chovali v prispôsobených klietkach vybavených priestormi na hniezdenie, hrabanie a hradovanie alebo v alternatívnych systémoch. Môžu sa teda používať len také klietky, v ktorých sa pre každú nosnicu zabezpečí aspoň 750 cm² klietkového priestoru, hniezdiaci box, podstielku, bidlá a zariadenia slúžiace na skracovanie pazúrov, ktoré sliepkam umožnia uspokojovať ich biologické a behaviorálne potreby.

(Viac informácií: IP/13/366 – F. Vincent - tel. +32 2287166 - mobil +32 498987166)

 1. Dávky v starobe: Komisia podala podnet na začatie konania na súdnom dvore voči SLOVENSKU za to, že odmieta vyplácať dávku v starobe dôchodcom žijúcim v zahraničí

Európska komisia podala podnet na začatie konania na Súdnom dvore EÚ voči Slovensku za to, že odmieta vyplácať jednu z dávok v starobe, tzv. vianočný príspevok, dôchodcom žijúcim v iných členských štátoch EÚ, na Islande, v Lichtenštajnsku, Nórsku alebo vo Švajčiarsku, čím porušuje svoje povinnosti vyplývajúce mu z právnych predpisov EÚ týkajúcich sa koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia.

Podľa práva EÚ nemožno nárok na dávku v starobe podmieniť pobytom dôchodcu v tom členskom štáte, v ktorom si dôchodca uplatňuje nárok na dávku. Toto pravidlo umožňuje dôchodcom, aby sa po odchode do dôchodku mohli presťahovať do iného členského štátu a aj naďalej dostávať dôchodok.

(Viac informácií: IP/13/364 – J. Todd - tel. +3222994107 - mobil +32 498994107)

 1. Dane: Komisia podala podnet na začatie konania na súdnom dvore voči ŠPANIELSKU z dôvodu diskriminačného zdaňovania nehnuteľností

Európska komisia sa rozhodla podať podnet na začatie konania na Súdnom dvore EÚ voči Španielsku z dôvodu diskriminačných pravidiel v oblasti zdaňovania nehnuteľností, ktoré nerezidentom neumožňujú požívať rovnaké daňové výhody ako rezidenti.

Podľa španielskych právnych predpisov sú kapitálové výnosy z predaja nehnuteľnosti, v ktorej bol predajca prihlásený na trvalý pobyt, oslobodené od dane, ak sa peňažné prostriedky vynaložia na nákup inej nehnuteľnosti, v ktorej sa predajca prihlási na trvalý pobyt. Toto ustanovenie sa však vzťahuje len na osoby s pobytom v Španielsku, čím dochádza k diskriminácii nerezidentov, ktorí môžu v dôsledku toho platiť oveľa vyššie dane.

V praxi to znamená, že ak by osoba žijúca v Španielsku predala nehnuteľnosť, v ktorej bola prihlásená na trvalý pobyt, aby si kúpila nový dom v inom členskom štáte, do ktorého by sa chcela presťahovať, jej kapitálové výnosy z predaja by mohli byť zdanené. Ak by však zostala v Španielsku a kúpila si nový dom tam, nepodliehala by zdaneniu.

Komisia sa domnieva, že to predstavuje prekážku voľného pohybu osôb, pracovníkov a samostatne zárobkovo činných osôb, čo je v rozpore so zmluvami EÚ. Podanie podnetu na Súdny dvor EÚ je posledným krokom v konaní vo veci porušenia právnych predpisov.

(Viac informácií: IP/13/365 - E. Traynor - tel. +3222921548 - mobil +32 498983871)

 1. Odôvodnené stanoviská

 1. Námorné záležitosti: Komisia žiada SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO a RUMUNSKO, aby prijali vnútroštátne opatrenia týkajúce sa ohlasovacích formalít lodí

Európska komisia požiadala Spojené kráľovstvo a Rumunsko, aby do vnútroštátneho poriadku transponovali požiadavky stanovené v smernici o ohlasovacích formalitách lodí plávajúcich do prístavov a/alebo z prístavov členských štátov a ktorou sa zrušuje smernica 2002/6/ES (smernica 2010/65/EÚ). Termín na vykonanie smernice bol 19. máj. 2012. Napriek formálnym výzvam, ktoré boli Rumunsku a Spojenému kráľovstvu zaslané v júli 2012, neoznámil ani jeden z týchto členských štátov Komisii všetky potrebné vnútroštátne opatrenia. Prijatie opatrení súvisiacich s transpozíciou má význam z hľadiska cieľa zjednodušenia a harmonizácie administratívnych postupov týkajúcich sa námornej dopravy.

Komisia preto obom členským štátom zasiela odôvodnené stanovisko (druhá fáza konania vo veci porušenia právnych predpisov). V prípade, že Komisia nedostane do dvoch mesiacov uspokojivú odpoveď, môže voči týmto členským štátom podať podnet na začatie konania na Súdnom dvore EÚ.

(Viac informácií: H. Kearns – tel: +32 22987638 – mobil: +32 498987638)

 1. Energetická efektívnosť budov: Komisia žiada SLOVINSKO a ŠPANIELSKO, aby prijali vnútroštátne opatrenia týkajúce sa energetickej efektívnosti budov

Komisia dnes Slovinsku a Španielsku zaslala odôvodnené stanoviská, v ktorých ich požiadala, aby jej oznámili opatrenia na vykonanie smernice o energetickej hospodárnosti budov. Smernica 2010/31/EÚ sa mala transponovať do vnútroštátneho práva do 9.júla 2012. Podľa tejto smernice musia členské stanoviť a uplatňovať minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť nových a existujúcich budov, zabezpečiť certifikáciu energetickej hospodárnosti budov a vyžadovať pravidelnú kontrolu vykurovacích a klimatizačných systémov. Okrem toho sa v smernici od členských štátov vyžaduje zabezpečiť, aby boli do roku 2021 všetky nové budovy tzv. „budovami s takmer nulovou spotrebou energie“. Ak si tieto dva členské štáty nesplnia v lehote dvoch mesiacov svoje právne povinnosti, Komisia môže voči nim podať podnet na začatie konania na súdnom dvore.

V septembri 2012 Komisia začala konanie vo veci porušenia právnych predpisov voči 24 členským štátom, ktoré Komisii neoznámili vnútroštátne opatrenia na transpozíciu uvedenej smernice do vnútroštátneho práva. Medzičasom väčšina členských štátov Komisii oznámila svoje transpozičné ustanovenia, ale Taliansko, Grécko, Portugalsko a Bulharsko tak neurobili, a preto im boli v januári 2013 zaslané odôvodnené stanoviská.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na tejto internetovej stránke: http://ec.europa.eu/energy/infringements/index_en.htm

(Viac informácií: M. Holzner - tel. +32 22960196 - mobil +32 498982280)

 1. Rodičovská dovolenka: Komisia žiada BELGICKO, aby uviedlo svoje právne predpisy do súladu s pravidlami EÚ

Európska komisia požiadala Belgicko, aby uviedlo svoje právne predpisy do súladu s právnymi predpismi EÚ o rodičovskej dovolenke vzhľadom na to, že Belgicko opomenulo informovať Komisiu o primeraných opatreniach na transpozíciu príslušných pravidiel do vnútroštátneho práva. Žiadosť Komisie má podobu odôvodneného stanoviska (druhý krok v trojstupňovom konaní EÚ vo veci porušenia právnych predpisov). Smernica o rodičovskej dovolenke priznáva každému pracujúcemu rodičovi právo na najmenej štvormesačnú dovolenku po narodení alebo adopcii dieťaťa, pričom výšku príjmu počas dovolenky stanovujú členské štáty. Prinajmenšom jeden zo štyroch mesiacov nemožno preniesť na druhého rodiča, čo môže pôsobiť ako stimul na čerpanie dovolenky zo strany otcov, pretože ak sa tento mesiac nevyčerpá, prepadne.

Belgicko doposiaľ danú smernicu netransponovalo v plnej miere. Belgickým orgánom sa doteraz nepodarilo uviesť vnútroštátne právne predpisy uplatniteľné vo Valónsku a v armáde do súladu s pravidlami EÚ. Belgicko má teraz dva mesiace na to, aby tak urobilo. V opačnom prípade môže voči nemu Komisia podať podnet na Súdny dvor EÚ.

(Viac informácií: M. Andreeva - tel. +32 22991382 - mobil +32 498991382)

 1. Starobné dôchodky: Komisia žiada CYPRUS, aby započítaval obdobia, ktoré cyperskí učitelia odpracovali v Grécku

Európska komisia požiadala Cyprus, aby pri stanovovaní nároku na starobný dôchodok a pri jeho výpočte na Cypre zohľadňoval obdobia, ktoré cyperskí učitelia odpracovali v Grécku. V súčasnosti cyperské orgány odmietajú započítavať obdobia odpracované v Grécku pri stanovovaní a výpočte nároku na starobný dôchodok a nepriznávajú čiastočný starobný dôchodok učiteľom, ktorí pracovali v Grécku a na Cypre. Cyperské orgány vysvetľujú svoj postoj tým, že na cyperský osobitný dôchodkový systém pre verejných zamestnancov sa nevzťahujú ustanovenia nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia.

Kým zmluva ukladá sčítavať všetky obdobia práce a zachovať celistvosť kariéry, pokiaľ ide o sociálne zabezpečenie migrujúceho pracovníka, uplatňovanie cyperských právnych predpisov má presne opačný výsledok, pretože vedie k strate nároku a k prerušeniu kariéry pracovníka. Podľa judikatúry Súdneho dvora Európskej únie sa koordinácia vnútroštátnych systémov týka všetkých ôsmich tradičných oblastí sociálneho zabezpečenia: uplatňuje sa na všeobecné a osobitné systémy, či už príspevkové alebo nepríspevkové, ako aj na systémy týkajúce sa povinností zamestnávateľa súvisiacich s oblasťami sociálneho zabezpečenia. Žiadosť Komisie má podobu odôvodneného stanoviska. Cyprus má dva mesiace na to, aby Komisii oznámil opatrenia, ktoré prijal s cieľom zabezpečiť plné uplatňovanie predpisov. V opačnom prípade môže Komisia podať podnet na Súdny dvor Európskej únie.

(Viac informácií: J. Todd - tel. +32 229 94107 - mobil +32 498 99 4107)

 1. Životné prostredie: Komisia žiada CYPRUS, aby uviedol právne predpisy o prístupe k spravodlivosti do súladu s európskymi normami

Európska komisia sa obáva, že cyperské právne predpisy o prístupe k spravodlivosti v oblasti životného prostredia nezodpovedajú európskym normám. Podľa právnych predpisov EÚ musia členské štáty zabezpečiť prístup k správnemu a súdnemu preskúmaniu v súvislosti s posúdením vplyvov určitých projektov a plánov na životné prostredie, Vďaka čomu sa verejnosť a mimovládne organizácie môžu účinne sa zapájať do takýchto postupov. Po posúdení cyperských právnych predpisov v tejto oblasti sa Komisia obáva, že súčasné právne predpisy môžu príliš obmedzovať prístup určitých mimovládnych organizácií k spravodlivosti.

Napriek predchádzajúcej formálnej výzve a zámeru Cypru zmeniť svoje právne predpisy Komisia nebola informovaná o žiadnej zmene príslušných cyperských právnych predpisov. Preto sa Cypru zasiela odôvodnené stanovisko (druhá fáza konania vo veci porušenia právnych predpisov). Cyprus má dva mesiace na odpoveď. Ak nezabezpečí súlad s právom EÚ, Komisia môže voči nemu podať podnet na Súdny dvor EÚ.

(Viac informácií: J. Hennon - tel. +32 22953593 - mobil +32 498953593)

 1. Dane: Komisia žiada DÁNSKO, aby zmenilo daňové pravidlá týkajúce sa zahraničných investičných inštitútov

Európska komisia formálne požiadala Dánsko, aby zmenilo svoje predpisy o zdaňovaní dividend vyplácaných zahraničným investičným inštitútom podliehajúcim minimálnemu zdaneniu (investeringsinstitutter med minimumsbeskatning).

V Dánsku sú dividendy vyplácané fondom zaregistrovaným ako „investičné inštitúty podliehajúce minimálnemu zdaneniu“ oslobodené od dane, ale iba v prípade, že ide o dánsky inštitút.

Komisia zastáva názor, že dánske daňové pravidlá sú diskriminačné vo vzťahu k „investičným inštitútom podliehajúcim minimálnemu zdaneniu“ z iných členských štátov. To predstavuje porušenie ustanovení týkajúcich sa slobody poskytovať služby a voľného pohybu kapitálu, ktoré sú zakotvené v zmluvách EÚ. Po tom, čo Komisia 30. apríla 2012 zaslala formálnu výzvu (prvá fáza konania vo veci porušenia právnych predpisov). Dnes ho žiada, aby do dvoch mesiacov zmenilo svoje právne predpisy tak, aby ich uviedlo do súladu s právom EÚ (druhá fáza). V opačnom prípade môže Komisia podať voči Dánsku podnet na Súdny dvor EÚ.

(Viac informácií: E. Traynor - tel. +32 229 21548 - mobil +32 498 98 3871)

 1. Životné prostredie: Komisia žiada ESTÓNSKO, aby zlepšilo zákon o prístupe k informáciám o životnom prostredí

Európsku komisiu znepokojuje skutočnosť, že estónske právne predpisy o prístupe k informáciám o životnom prostredí nezodpovedajú európskym normám. Podľa právnych predpisov EÚ sú členské štáty povinné zabezpečiť prístup k informáciám o životnom prostredí, ktoré majú k dispozícii verejné orgány. Komisia po posúdení estónskych právnych predpisov v tejto oblasti skonštatovala nedostatky. Okrem iného chýba povinnosť posúdiť verejný záujem vo vzťahu k záujmu na zamietnutí žiadosti týkajúcej sa vnútornej komunikácie, ako aj požiadavka uviesť názov orgánu, ktorý vypracúva zatiaľ neukončený materiál, a čas potrebný na jeho ukončenie.

Napriek tomu, že Estónsko súhlasí s posúdením Komisie, doposiaľ nedošlo k revízii dotknutého estónskeho právneho predpisu. Komisia preto Estónsku zasiela odôvodnené stanovisko (druhá fáza konania EÚ vo veci porušenia právnych predpisov) a dáva mu dva mesiace na odpoveď. Ak Estónsko neposkytne uspokojivú odpoveď, Komisia môže vec predložiť Súdnemu dvoru EÚ.

(Viac informácií: J. Hennon - tel. +32 22953593 - mobil +32 498953593)

 1. Námorná bezpečnosť: Komisia žiada NEMECKO, aby správne uplatňovalo opatrenia zamerané na zlepšenie bezpečnosti jeho prístavov

Komisia zaslala Nemecku odôvodnené stanovisko, v ktorom ho žiada o správne uplatňovanie smernice EÚ o zvýšení bezpečnosti prístavov (2005/65/ES) v prístavoch spolkovej krajiny Meklenbursko-Predpomoransko (najmä v meste Rostock). Uvedená spolková krajina doposiaľ nezaviedla hodnotenia a plány bezpečnosti prístavov, ktoré sú stanovené v smernici. Cieľom uvedenej smernice, ktorá predstavuje jeden zo základných nástrojov politiky v oblasti bezpečnosti námornej dopravy, je zabezpečiť vo všetkých európskych prístavoch rovnakú a zvýšenú úroveň bezpečnosti. Nemecko má dva mesiace na to, aby Komisii oznámilo opatrenia, ktoré prijalo s cieľom zabezpečiť plné uplatňovanie predpisov. V opačnom prípade môže Komisia podať podnet na Súdny dvor Európskej únie.

(Viac informácií: H. Kearns – tel: +32 229 87638 – mobil: +32 498 98 7638)

 1. Životné prostredie: Komisia žiada NEMECKO, aby zlepšilo zákon o prístupe k spravodlivosti

Európsku komisiu znepokojuje skutočnosť, že nemecké právne predpisy o prístupe k spravodlivosti v súvislosti s rozhodnutiami, ktoré majú vplyv na životné prostredie, nezodpovedajú európskym normám. Podľa právnych predpisov EÚ sú členské štáty povinné zabezpečiť, aby zainteresované strany alebo strany, ktorých práva boli porušené, vrátane mimovládnych organizácií mali prístup k postupom preskúmania na účely spochybnenia zákonnosti rozhodnutí týkajúcich sa životného prostredia. Po posúdení nemeckých právnych predpisov v tejto oblasti skonštatovala Komisia niekoľko nedostatkov, ktoré sa týkajú jednotlivcov a mimovládnych organizácií a ich prístupu k spravodlivosti, najmä pokiaľ ide o rozhodnutia, na ktoré sa vzťahuje smernica o posudzovaní vplyvov projektov na životné prostredie a smernica o priemyselných emisiách v rámci integrovanej kontroly a prevencie znečisťovania. Nemecko nedávno prijalo novú právnu úpravu týkajúcu sa prístupu k spravodlivosti, Komisia však stále nie je presvedčená, že došlo k odstráneniu nedostatkov.

Po tom, čo Komisia Nemecku najskôr zaslala formálnu výzvu v októbri minulého roka, zasiela mu teraz odôvodnené stanovisko (druhá fáza konania vo veci porušenia právnych predpisov) a dáva mu dva mesiace na odpoveď. V prípade, že Komisia nedostane uspokojivú odpoveď, môže vec predložiť Súdnemu dvoru EÚ.

(Viac informácií: J. Hennon - tel. +32 22953593 - mobil +32 498953593)

 1. Zmena klímy: Komisia žiada GRÉCKO, aby zabezpečilo súlad s právnymi predpismi EÚ o fluórovaných skleníkových plynoch

nariadení 842/2006 sa od spoločností vyžaduje, aby prijali súbor opatrení na obmedzenie únikov z prístrojov obsahujúcich fluórované plyny a na opätovné získanie týchto plynov z prístrojov na konci obdobia ich životnosti. V tomto nariadení sa tiež stanovujú pravidlá zaškoľovania a osvedčovania pracovníkov obsluhujúcich takéto prístroje, označovania prístrojov obsahujúcich fluórované plyny, podávania správ o výrobe, dovoze a vývoze fluórovaných plynov, ako aj určité zákazy v konkrétnych oblastiach. Ide o dôležité opatrenia, ktorých cieľom je obmedziť emisie tohto druhu priemyselných plynov, ktoré sú zároveň silnými skleníkovými plynmi, a prispieť tak k snahe o zabránenie prehlbovania globálneho otepľovania.

Do dnešného dňa Grécko neoznámilo Komisii, ktoré vnútroštátne orgány by mali udeľovať osvedčenia príslušným spoločnostiam prevádzkujúcim stacionárne chladiace a klimatizačné zariadenia a tepelné čerpadlá ako aj stacionárne systémy požiarnej ochrany a hasiace prístroje obsahujúce fluorované plyny vrátane názvov osvedčení, ktoré sa budú vydávať. Komisia preto dnes Grécku zasiela odôvodnené stanovisko (druhá fáza konania EÚ vo veci porušenia právnych predpisov), v ktorom ho žiada, aby do dvoch mesiacov zabezpečilo súlad s týmito predpismi. V opačnom prípade môže Komisia podať voči Grécku podnet na Súdny dvor EÚ.

(Viac informácií: I. Valero Ladron - tel. +32 229 64971 - mobil +32 498 96 4971)

 1. Námorná bezpečnosť: Komisia žiada MAĎARSKO, aby zabezpečilo súlad s novými normami týkajúcimi sa zariadení na palubách lodí

Európska komisia dnes požiadala Maďarsko, aby prijalo vnútroštátne právne predpisy na vykonanie najnovších noriem o vybavení námorných lodí zavedených právnymi predpismi EÚ. Cieľom smernice o vybavení námorných lodí je dosiahnuť jednotné uplatňovanie medzinárodných noriem v oblasti vybavenia námorných lodí v EÚ a uľahčiť voľný pohyb takéhoto vybavenia na vnútornom trhu. Oneskorená transpozícia ohrozuje jednotné vykonávanie týchto nových bezpečnostných noriem v rámci vnútorného trhu, čo má vplyv na námornú bezpečnosť.

Žiadosť Komisie má podobu odôvodneného stanoviska v rámci konania EÚ vo veci porušenia právnych predpisov. Ak Maďarsko neoznámi Komisii do dvoch mesiacov opatrenia, ktoré prijalo na zabezpečenie plného súladu s právnymi predpismi EÚ, Komisia by mohla danú vec predložiť Súdnemu dvoru EÚ.

(Viac informácií: H. Kearns – tel: +32 229 87638 – mobil: +32 498 98 7638)

 1. Vnútorný trh s energiou: ÍRSKO sa vyzýva, aby zabezpečilo súlad s pravidlami EÚ o vnútornom trhu s elektrinou

Komisia dnes zaslala Írsku ďalšie odôvodnené stanovisko, v ktorom ho opätovne žiada, aby v plnej miere transponovalo smernicu o elektrickej energii, ktorá je súčasťou tretieho energetického balíka. Členské štáty mali túto smernicu v plnej miere transponovať do 3. marca 2011. Táto smernica obsahuje kľúčové ustanovenia pre riadne fungovanie trhov s elektrinou, ako sú pravidlá zamerané na oddelenie sietí, pravidlá na posilnenie nezávislosti a právomocí národných regulačných orgánov a pravidlá zamerané na zlepšenie fungovania maloobchodných trhov v prospech spotrebiteľov. Týmto ďalším odôvodneným stanoviskom sa dopĺňa odôvodnené stanovisko, ktoré bolo Írsku zaslané v júni 2012, a objasňujú postoje Komisie so zreteľom na transpozíciu ustanovení o oddelení v smernici o elektrickej energii. Ak si Írsko nesplní v lehote dvoch mesiacov svoje právne povinnosti, Komisia môže vec predložiť súdnemu dvoru.

Na jeseň roku 2011 Komisia začala konanie vo veci porušenia právnych predpisov voči 19 členským štátom za to, že netransponovali smernice o elektrickej energii a plyne, ktoré sú súčasťou tretieho energetického balíka. V roku 2012 a začiatkom roka 2013 boli zaslané odôvodnené stanoviská 16 členským štátom, ktoré dovtedy nevykonali transpozíciu. Na konci roka 2012 a začiatkom roka 2013 boli voči niekoľkým členským štátom podané podnety na súdny dvor. Išlo o Poľsko, Slovinsko, Fínsko, Bulharsko, Estónsko, Spojené kráľovstvo a Rumunsko. Komisia stále preskúmava situáciu v niekoľkých zostávajúcich členských štátoch, ktoré už dostali odôvodnené stanoviská, s cieľom overiť, či príslušné smernice plne transponovali.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na tejto internetovej stránke: http://ec.europa.eu/energy/infringements/index_en.htm

(Viac informácií: M. Holzner - tel. +32 22960196 - mobil +32 498982280)

 1. Prístavy: Komisia zasiela ďalšie odôvodnené stanovisko LITVE za to, že zachováva prioritné právo poskytovateľov služieb manipulácie s nákladom obnovovať svoje zmluvy s prístavmi po uplynutí ich platnosti

Týmto ďalším odôvodneným stanoviskom sa dopĺňa odôvodnené stanovisko, ktoré Komisia zaslal v júni minulého roka. Po uvedenom predchádzajúcom odôvodnenom stanovisku Litva pozmenila svoje právne predpisy, ktorými sa upravuje prenájom pozemkov v prístavoch na účely poskytovania služieb manipulácie s nákladom. Na základe týchto zmien by sa verejné pozemky v prístavoch mali prenajímať poskytovateľom služieb manipulácie s nákladom len po súťažnom postupe. V zmenenej právnej úprave sa však zachováva prioritné právo súčasného poskytovateľa služieb manipulácie s nákladom, ak sa zo súťažného konania zjavne vyplynie, že ostatní uchádzači ponúkajú rovnaké podmienky ako súčasný poskytovateľ.

Komisia sa domnieva, že takéto ustanovenie môže byť diskriminačné voči poskytovateľom z iných členských štátov, ktorí by sa chceli usadiť v Litve. V prípade, že Litva neposkytne Komisii v lehote dvoch mesiacov uspokojivú odpoveď, môže vec predložiť Súdnemu dvoru EÚ.

(Viac informácií: H. Kearns – tel: +32 229 87638 – mobil: +32 498 98 7638)

 1. Pracovné právo: Komisia žiada LUXEMBURSKO, aby v plnej miere uplatňovalo smernicu o práci na dobu určitú

Európska komisia žiada Luxembursko, aby prepracovalo svoje právne predpisy tak, aby chránili zamestnancov pred zneužívaním v podobe opakovaného uzatvárania zmlúv na dobu určitú a boli tak v plnom súlade s požiadavkami smernice o práci na dobu určitú. Učitelia a výskumní pracovníci luxemburskej univerzity ako aj osoby zamestnané v zábavnom priemysle sú vyňatí z rozsahu pôsobnosti súčasných luxemburských právnych predpisov, v dôsledku čoho sa na nich nevzťahuje žiadna ochrana pred takými praktikami zneužívania. Podľa uvedenej smernice musia členské štáty zabezpečiť, aby boli pracovníci na dobu určitú informovaní o stálych pracovných miestach, ktoré sa uvoľnili u zamestnávateľa.

V príslušnej luxemburskej právnej úprave sa stanovuje len nepriame poskytovanie informácií prostredníctvom zamestnaneckých rád, a neuvádza sa v nej žiadne ustanovenie o priamom informovaní pracovníkov na dobu určitú. Tento problém je obzvlášť naliehavý v malých podnikoch, v ktorých neexistujú zamestnanecké rady. Uvedená žiadosť má podobu odôvodneného stanoviska v rámci konania EÚ vo veci porušenia právnych predpisov. Luxembursko má teraz dva mesiace na to, aby Komisii oznámilo opatrenia, ktoré prijalo v záujme úplného vykonania uvedenej smernice. V opačnom prípade môže Komisia podať voči Luxembursku podnet na Súdny dvor EÚ.

(Viac informácií: J. Todd - tel. +32 229 94107 - mobil +32 498 99 4107)

 1. Telekomunikácie: Komisia žiada HOLANDSKO, aby zabezpečilo nezávislosť holandského regulátora

Európska komisia prijíma kroky s cieľom zabezpečiť, aby si holandský telekomunikačný regulátor ACM zachoval úplnú nezávislosť pri uplatňovaní telekomunikačných predpisov EÚ na televízne vysielanie. Regulačný rámec EÚ z roku 2009 pre telekomunikácie vyžaduje, aby boli národné regulačné orgány v plnej miere nezávislé pri svojich činnostiach súvisiacich s reguláciou trhu. Komisia sa domnieva, že súčasné holandské regulačné predpisy obmedzujú voľnosť týchto orgánov pri regulačnom rozhodovaní tým, že sa pokúšajú priamo regulovať trh dvoma spôsobmi. V prvom rade poskytovatelia vysielania podliehajúci „povinnosti prenášania“ sú nútení ponúkať svoje televízne programy ako aj s nimi súvisiace prenosové služby, na opätovný predaj na veľkoobchodnej úrovni za ceny založené na nákladoch (s cieľom zamedziť neoprávneným ziskom). Druhé ustanovenie ukladá ACM povinnosť nútiť spoločnosti s významnou trhovou silou, aby predávali svoje programy konkurentom za ceny založené na nákladoch.

Komisiu znepokojuje najmä spôsob, akým došlo k presadeniu týchto regulačných ustanovení. O tom, či by sa mali takéto opatrenia uložiť, by mali rozhodovať nezávislé regulačné orgány, a nie holandská vláda. Komisia preto Holandsku zasiela odôvodnené stanovisko (druhá fáza konania EÚ vo veci porušenia právnych predpisov). Holandsko má dva mesiace na odpoveď. V prípade, že Komisia nedostane uspokojivú odpoveď, môže vec predložiť Súdnemu dvoru EÚ.

(Viac informácií: R. Heath – tel. +32 22961716 - mobil +32 460750221)

 1. Životné prostredie: Komisia žiada POĽSKO, aby dodržiavalo právne predpisy v oblasti životného prostredia pri vypracúvaní programu prevencie pred povodňami

Komisiu znepokojujú niektoré environmentálne aspekty poľského programu prevencie pred povodňami v povodí hornej Visly. Napriek skutočnosti, že program bude mať vplyv na stav vodných útvarov a niekoľko lokalít Natura 2000, nebolo vykonané primerané posúdenie vplyvu, v ktorom by sa zohľadnili environmentálne ciele stanovené v právnych predpisoch EÚ, ako sa vyžaduje v smernici o strategickom posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Predpokladá sa, že z celkového počtu 410 projektov zahrnutých do programu má 120 významný vplyv na 50 rôznych lokalít Natura 2000.

Podľa smernice o biotopoch môžu byť takéto projekty opodstatnené z dôvodov vyššieho verejného záujmu za predpokladu, že sa navrhnú kompenzačné opatrenia a dôkladne sa preskúmajú alternatívne riešenia. Nezdá sa však, že k tomu došlo. Znepokojenie existuje aj v súvislosti s rámcovou smernicou o vode vzhľadom na to, že program prináša riziká pre vodné útvary, tým že ohrozuje ich schopnosť získať dobrý environmentálny status do roku 2015. Napriek tomu, že Komisia plne podporuje snahy Poľska o vybudovanie protipovodňovej infraštruktúry v záujme ochrany ľudí a kultúrneho dedičstva pred povodňami, zastáva názor, že tieto snahy musia byť v súlade s právnymi predpismi EÚ v oblasti životného prostredia.

Komisia zaslala Poľsku v novembri 2012 formálnu výzvu, Poľsko však doteraz neprijalo vhodné opatrenia na nápravu situácie, a preto Komisia zasiela Poľsku odôvodnené stanovisko a dáva mu dva mesiace na odpoveď. Ak si Poľsko nesplní povinnosti, môže Komisia predložiť vec Súdnemu dvoru EÚ.

(Viac informácií: J. Hennon - tel. +32 22953593 - mobil +32 498953593)

 1. Životné prostredie: Komisia žiada ŠPANIELSKO, aby uviedlo skládku odpadu Barranco de Sedases do súladu s normami

Komisia žiada Španielsko, aby vyčistilo skládku odpadu Barranco de Sedases v meste Fraga, provincii Huesca (Aragónsko). Táto skládka nespĺňa normy stanovené právnymi predpismi EÚ o odpade. Prevádzkuje sa bez potrebných povolení a mala byť upravená alebo prípadne zatvorená najneskôr do 16. júla 2009. Komisia zaslala v tejto súvislosti Španielsku formálnu výzvu 1. júna 2012.

Vzhľadom na to, že sa neprijali vhodné administratívne opatrenia na nápravu tejto situácie, Komisia zasiela Španielsku odôvodnené stanovisko a dáva mu dva mesiace na odpoveď. Ak španielske orgány neposkytnú uspokojivú odpoveď, Komisia môže vec predložiť Súdnemu dvoru EÚ.

(Viac informácií: J. Hennon - tel. +32 229 53593 - mobil +32 498 95 3593)

 1. Životné prostredie: Komisia žiada SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO, aby posilnilo právne predpisy týkajúce sa likvidácie spracovaného vykurovacieho oleja

Komisia žiada Spojené kráľovstvo, aby v prípade odpadových olejov zmenilo svoje kritériá, na určenie kedy odpad prestáva byť odpadom. Podľa kritérií Spojeného kráľovstva sa spracované vykurovacie oleje môžu používať ako vykurovacie oleje rovnocenné nepoužitým vykurovacím olejom. Komisiu znepokojuje skutočnosť, že v dôsledku týchto kritérií sa môžu vo vysokých koncentráciách zachovať určité kontaminanty, ktoré sa potom uvoľňujú pri spaľovaní a predstavujú riziko pre zdravie ľudí a životné prostredie. Štandardné spaľovacie zariadenia nie sú na rozdiel od spaľovní odpadu nevyhnutne vybavené technológiami na odstraňovanie znečisťujúcich látok obsiahnutých v emisiách zo spracovaných vykurovacích olejov ako napr. ťažké kovy, chlorovodík a halogény.

Komisia preto Spojenému kráľovstvu zasiela odôvodnené stanovisko (druhá fáza konania EÚ vo veci porušenia právnych predpisov) a dáva mu dva mesiace na odpoveď. Ak si Spojené kráľovstvo nesplní povinnosti, Komisia môže vec predložiť Súdnemu dvoru EÚ.

(Viac informácií: J. Hennon - tel. +32 22953593 - mobil +32 498953593)


Side Bar