Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT EL ET HU LT SK SL RO

Komisja Europejska

NOTATKA

Bruksela, 25 kwietnia 2013 r.

Najważniejsze decyzje o wszczęciu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego − kwiecień 2013 r.

DZIAŁANIA W DZIEDZINIE KLIMATU

AGENDA CYFROWA

ZATRUDNIENIE

ENERGIA

ŚRODOWISKO

SPRAWIEDLIWOŚĆ

TRANSPORT

ZDROWIE I POLITYKA KONSUMENCKA

PODATKI I UNIA CELNA

BE

1

CY

1

1

DE

1

1

DK

1

EE

1

EL

1

1

ES

1

1

1

HU

1

IE

1

IT

1

LT

1

LU

1

NL

1

PL

1

RO

1

SI

1

SK

1

UK

1

1

Przyjmując comiesięczny pakiet decyzji dotyczących uchybień zobowiązaniom państwa członkowskiego, Komisja Europejska podjęła kroki prawne przeciwko państwom członkowskim, które nie wypełniły w sposób prawidłowy swoich zobowiązań wynikających z prawa UE. Decyzje te dotyczą wielu sektorów, a ich celem jest zapewnienie należytego stosowania prawa UE dla dobra obywateli i z korzyścią dla przedsiębiorstw.

Komisja przyjęła dziś 141 decyzje, w tym 20 uzasadnionych opinii i 4 decyzje dotyczące skierowania spraw do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Poniżej przedstawiono streszczenie najważniejszych decyzji. Więcej informacji na temat postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego zawiera notatka MEMO/12/12.

 1. Sprawy skierowane do Trybunału Sprawiedliwości

 1. Dobrostan Zwierząt: Komisja wnosi do Trybunału sprawy przeciwko GRECJI i WŁOCHOM w związku z niedopełnieniem przez nie obowiązku wprowadzenia zakazu stosowania klatek konwencjonalnych w hodowli kur niosek

Komisja Europejska podjęła dzisiaj decyzję o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawy przeciwko Grecji i Włochom w związku z niewdrożeniem przez nie w sposób prawidłowy dyrektywy 1999/74/WE wprowadzającej zakaz hodowli kur niosek w klatkach konwencjonalnych (bateryjnych).

Decyzję polityczną o wprowadzeniu zakazu stosowania tzw. nieulepszonych klatek podjęto w 1999 roku. Grecja i Włochy miały 12 lat na to, by stopniowo przejść na nowy system i wdrożyć dyrektywę. Zgodnie z nią z dniem 1 stycznia 2012 roku wszystkie kury nioski muszą być przetrzymywane w tzw. klatkach ulepszonych (z dodatkowym miejscem na gniazdo, ściółkę do drapania i grzędę) lub w alternatywnych systemach hodowli. Stosować można zatem tylko takie klatki, w których na jedną kurę przypada co najmniej 750 cm², i gdzie znajdują się miejsce na gniazdo, ściółkę, grzędy i przyrządy do skracania pazurów, aby umożliwić kurom zaspokojenie ich potrzeb biologicznych i behawioralnych.

(Więcej informacji: IP/13/366 – F. Vincent - Tel.: +32 229 87166 – Tel. kom.: +32 498 98 7166)

 1. Świadczenia z tytułu starości: Komisja wnosi do Trybunału sprawę przeciwko SŁOWACJI w związku z odmową wypłaty świadczeń z tytułu starości emerytom zamieszkałym za granicą

Komisja Europejska wniosła do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawę przeciwko Słowacji, ponieważ ta odmówiła wypłacenia świadczeń z tytułu starości, tzw. dodatku bożonarodzeniowego, emerytom zamieszkującym w innych krajach UE, Islandii, Liechtensteinie, Norwegii bądź Szwajcarii. Decyzja Słowacji stanowi uchybienie obowiązków wynikających z unijnych przepisów dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Zgodnie z przepisami UE prawo do otrzymania świadczeń z tytułu starości nie zależy od tego, gdzie mieszka emeryt i gdzie składa wniosek o wypłatę świadczeń. Przepis ten umożliwia osobom, które na emeryturze przenoszą się do innego państwa członkowskiego, zachowanie prawa do świadczeń.

(Więcej informacji: IP/13/364 – J. Todd - Tel.: +32 229 94107 – Tel. kom.: +32 498 99 4107)

 1. Podatki: Komisja wnosi do Trybunału sprawę przeciwko HISZPANII w związku ze stosowaniem opodatkowania nieruchomości, które ma charakter dyskryminujący

Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawy przeciwko Hiszpanii w związku ze stosowaniem wobec osób niebędących rezydentami w tym kraju dyskryminujących przepisów w dziedzinie opodatkowania nieruchomości. Przepisy te uniemożliwiają nierezydentom korzystanie z takich samych ulg podatkowych, z jakich korzystają rezydenci.

Zgodnie z hiszpańskimi przepisami zyski kapitałowe ze sprzedaży nieruchomości, która jest głównym miejscem zamieszkania, są zwolnione z opodatkowania, o ile pieniądze zostaną przeznaczone na zakup innej nieruchomości, która ma być wykorzystywana jako główne miejsce zamieszkania. Ten przepis odnosi się jednak wyłącznie do osób, które są w Hiszpanii rezydentami, co oznacza, że w ostatecznym rozrachunku nierezydenci płacą dużo wyższe podatki.

Na przykład jeśli osoba zamieszkująca w Hiszpanii sprzedałaby nieruchomość, którą tam posiada (i która jest głównym miejscem zamieszkania), i chciała kupić nieruchomość w innym państwie członkowskim (do którego planuje się przeprowadzić), byłaby zmuszona do zapłacenia podatku od zysku z tej transakcji. Gdyby jednak taka osoba pozostała w Hiszpanii i to tam zamierzała kupić inną nieruchomość, byłaby zwolniona z płacenia podatku.

Komisja uważa, że tego rodzaju przepisy stanowią przeszkodę dla swobodnego przepływu osób, pracowników i prowadzących własną działalność, a tym samym − naruszenie unijnych traktatów. Skierowanie sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE jest ostatnim etapem postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.

(Więcej informacji: IP/13/365 - E. Traynor - Tel.: +32 229 21548 – Tel. kom.: +32 498 98 3871)

 1. Uzasadnione opinie

 1. Transport morski: Komisja zwraca się do WIELKIEJ BRYTANII i RUMUNII o przyjęcie krajowych środków dotyczących formalności sprawozdawczych związanych z działalnością statków

Komisja Europejska zwróciła się do Wielkiej Brytanii i Rumunii o wdrożenie do prawa krajowego wymogów zawartych w dyrektywie w sprawie formalności sprawozdawczych dla statków wchodzących do i/lub wychodzących z portów państw członkowskich oraz uchylającej dyrektywę 2002/6/WE (dyrektywa 2010/65/UE). Termin wdrożenia dyrektywy upłynął 19 maja 2012 r. Choć zarówno Rumunii, jak i Wielkiej Brytanii przesłano w lipcu 2012 r. wezwania do usunięcia uchybienia, państwa te nie powiadomiły Komisji o wszystkich niezbędnych środkach krajowych. Przyjęcie środków związanych z transpozycją ma duże znaczenie dla uproszczenia i ujednolicenia procedur administracyjnych dotyczących transportu morskiego.

Dlatego teraz Komisja kieruje do obydwu wymienionych państw uzasadnioną opinię (stanowiącą drugi etap postępowania w sprawie naruszenia przepisów). Jeśli odpowiedź nie będzie zadowalająca, Komisja może przekazać sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE

(Więcej informacji: H. Kearns - Tel.: +32 229 87638 – Tel. kom.: +32 498 98 7638)

 1. Efektywność energetyczna budynków: Komisja zwraca się do SŁOWENII i HISZPANII o przyjęcie krajowych środków w odniesieniu do efektywności energetycznej budynków

Komisja przesłała dziś Słowenii i Hiszpanii uzasadnione opinie, w których zwróciła się o powiadomienie Komisji o środkach wdrażających dyrektywę w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Transpozycji przepisów dyrektywy 2010/31/UE do prawa krajowego należało dokonać do 9 lipca 2012 roku. Zgodnie z tą dyrektywą państwa członkowskie muszą wprowadzić i stosować minimalne wymogi dotyczące charakterystyki energetycznej nowych i już istniejących budynków, a także zapewnić certyfikację charakterystyki energetycznej budynków i ustanowić wymóg regularnej inspekcji systemów grzewczych i klimatyzacyjnych. Ponadto w myśl dyrektywy państwa członkowskie mają zapewnić, aby do 2012 r. wszystkie nowe budynki były tzw. budynkami o niemal zerowym zużyciu energii. Jeśli te dwa państwa nie wywiążą się ze swoich obowiązków prawnych w terminie dwóch miesięcy, Komisja może skierować sprawy przeciwko nim do Trybunału Sprawiedliwości.

We wrześniu 2012 roku Komisja wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko 24 państwom członkowskim, które nie przekazały jej zawiadomień o środkach transpozycji dyrektywy do prawa krajowego. W międzyczasie większość państw członkowskich powiadomiła Komisję o krajowych środkach transpozycji dyrektywy. Nie zrobiły tego jednak Włochy, Grecja, Portugalia i Bułgaria, w związku z czym w styczniu 2013 roku Komisja skierowała do nich uzasadnione opinie.

Więcej informacji: http://ec.europa.eu/energy/infringements/index_en.htm

(Więcej informacji: M. Holzner - Tel.: +32 229 60196 – Tel. kom.: +32 498 98 2280)

 1. Urlop rodzicielski: Komisja zwraca się do BELGII o przestrzeganie unijnych przepisów

Komisja Europejska zwróciła się do Belgii o dostosowanie swoich przepisów dotyczących urlopu rodzicielskiego do przepisów unijnych, po tym jak Belgia nie powiadomiła Komisji o odpowiednich środkach wdrażających te przepisy do prawa krajowego. Prośba Komisji ma formę tzw. uzasadnionej opinii (która jest drugim etapem w trzyetapowym postępowaniu w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego). Zgodnie z dyrektywą w sprawie urlopu rodzicielskiego każdy pracujący rodzic po urodzeniu lub po adopcji dziecka ma prawo do co najmniej czterech miesięcy urlopu. Wysokość wynagrodzenia podczas tego rodzaju urlopu ustalana jest przez państwa członkowskie. Co najmniej jeden z czterech miesięcy urlopu nie może zostać przeniesiony na drugiego rodzica, co oznacza, że jeśli nie zostanie wykorzystany, przepadnie. Stanowi to zachętę dla ojców do korzystania z urlopu rodzicielskiego.

Dotychczas Belgia nie wdrożyła tej dyrektywy w sposób prawidłowy. Władze Belgii powinny dostosować przepisy krajowe do unijnych zwłaszcza w regionie Walonii oraz w odniesieniu do pracowników wojska. Belgia ma dwa miesiące czasu na dostosowanie się do przepisów Unii Europejskiej. Jeśli tego nie zrobi, Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Więcej informacji: M. Andreeva - Tel.: +32 229 91382 – Tel. kom.: +32 498 99 1382)

 1. Emerytury: Komisja zwraca się do CYPRU o uwzględnienie okresów, jakie cypryjscy nauczyciele przepracowali w Grecji

Komisja Europejska zwróciła się do Cypru o uwzględnienie okresów, jakie cypryjscy nauczyciele przepracowali w Grecji, przy obliczaniu wysokości ich emerytury na Cyprze. Obecnie władze cypryjskie odmawiają uznania okresów pracy w Grecji przy obliczaniu wysokości emerytury i nie przyznają częściowej emerytury nauczycielom, którzy wcześniej pracowali w Grecji i na Cyprze. Władze uzasadniają odmowę tym, że przepisy rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego nie obejmują cypryjskiego specjalnego systemu emerytalnego dotyczącego urzędników państwowych.

Zgodnie z traktatem do celów zabezpieczenia społecznego pracownika migrującego należy dodać wszystkie okresy pracy i zachować ciągłość działalności zawodowej. Natomiast cypryjskie przepisy prowadzą do sytuacji zupełnie odwrotnej, czyli do utraty uprawnień i przerwania ciągłości okresu pracy zawodowej zainteresowanego. Zgodnie z orzeczeniami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej koordynacja systemów krajowych dotyczy wszystkich przepisów odnoszących się do ośmiu tradycyjnych obszarów zabezpieczenia społecznego: dotyczy systemów powszechnych i specjalnych, o charakterze składkowym bądź nie, jak również systemów dotyczących obowiązków pracodawców związanych z dziedzinami zabezpieczenia społecznego. Prośba Komisji ma formę tzw. uzasadnionej opinii. Cypr ma dwa miesiące czasu na poinformowanie Komisji o środkach, jakie zostały podjęte w celu prawidłowego dostosowania się do przepisów. W przeciwnym wypadku, Komisja może przekazać sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

(Więcej informacji: J. Todd - Tel.: +32 229 94107 – Tel. kom.: +32 498 99 4107)

 1. Środowisko: Komisja wzywa CYPR do dostosowania swoich przepisów w sprawie dostępu do wymiaru sprawiedliwości do norm unijnych

Komisja Europejska jest zaniepokojona tym, że cypryjskie przepisy w dziedzinie dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sprawach związanych ze środowiskiem nie nadążają za unijnymi normami. Zgodnie z prawem UE państwa członkowskie powinny zapewnić zainteresowanym dostęp do administracyjnych i sądowych procedur odwoławczych związanych z oceną wpływu niektórych projektów lub planów na środowisko. Ma to umożliwić obywatelom i organizacjom pozarządowym realny udział w tego rodzaju procedurach. Po dokonaniu oceny cypryjskich przepisów w tej dziedzinie Komisja wyraziła zaniepokojenie tym, że obowiązujące prawo może nadmiernie ograniczać niektórym organizacjom pozarządowym dostęp do procedur odwoławczych.

Choć Komisja przesłała w tej sprawie wezwanie do usunięcia uchybienia, a władze Cypru miały zamiar wprowadzić zmiany do przepisów krajowych, Komisja nie została powiadomiona o jakichkolwiek zmianach w cypryjskich przepisach. Dlatego przesłano uzasadnioną opinię (która stanowi drugi etap postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego). Cypr ma dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi. Jeśli nie zapewni zgodności z unijnymi przepisami, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Więcej informacji: J. Hennon - Tel.: +32 229 53593 – Tel. kom.: +32 498 95 3593)

 1. Podatki: Komisja zwraca się do DANII o wprowadzenie zmian w przepisach dotyczących opodatkowania zagranicznych funduszy inwestycyjnych

Komisja Europejska zwróciła się do Danii z oficjalną prośbą o wprowadzenie zmian do przepisów dotyczących opodatkowania dywidend wypłacanych zagranicznym funduszom inwestycyjnym objętym minimalną stawką opodatkowania (duń. „investeringsinstitutter med minimumsbeskatning”).

W Danii dywidendy wypłacane funduszom zarejestrowanym jako „przedsiębiorstwa inwestycyjne objęte minimalną stawką opodatkowania” są zwolnione z podatków, ale tylko w przypadku gdy są to podmioty duńskie.

Komisja uważa, że duńskie przepisy dyskryminują „przedsiębiorstwa inwestycyjne objęte minimalną stawką opodatkowania” z innych państw członkowskich. Przepisy te powodują naruszenie swobody świadczenia usług i swobodnego przepływu kapitału, zapisanych w traktatach UE. Wezwanie do usunięcia uchybienia przesłane przez Komisję 30 kwietnia 2012 r. było pierwszym etapem postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Dzisiaj Komisja zwraca się do Danii o dostosowanie swoich przepisów do unijnego prawa w terminie dwóch miesięcy, co stanowi drugi etap procedury. Jeśli Dania nie wprowadzi wymaganych zmian, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Więcej informacji: E. Traynor - Tel.: +32 229 21548 – Tel. kom.: +32 498 98 3871)

 1. Środowisko: Komisja zwraca się do ESTONII o udoskonalenie przepisów w sprawie dostępu do informacji dotyczących środowiska

Komisja Europejska jest zaniepokojona faktem, że estońskie przepisy w sprawie dostępu do informacji na temat środowiska nie odpowiadają unijnym normom. Zgodnie z przepisami UE państwa członkowskie mają obowiązek udostępniać informacje dotyczące środowiska, które są w posiadaniu organów państwowych. Komisja oceniła estońskie przepisy w tej dziedzinie i doszła do wniosku, że mają one pewne braki pod tym względem. Chodzi na przykład o to, że nie ma obowiązku rozważenia interesu ogółu w odniesieniu do interesu, jakiemu służy odrzucenie wniosku związanego z komunikacją wewnętrzną. Nie istnieje też wymóg podawania nazwy organu opracowującego materiały, które są jeszcze wciąż opracowywane, ani tego, kiedy materiały te będą gotowe.

Choć Estonia zgadza się z oceną Komisji, przeglądu estońskich przepisów w tej dziedzinie jeszcze nie przeprowadzono. Dlatego Komisja przesłała Estonii uzasadnioną opinię (drugi etap postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego), na którą ta musi odpowiedzieć w terminie dwóch miesięcy. Jeśli odpowiedź estońskich władz nie będzie zadowalająca, Komisja może przekazać sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Więcej informacji: J. Hennon - Tel.: +32 229 53593 – Tel. kom.: +32 498 95 3593)

  Bezpieczeństwo na morzu: Komisja wzywa NIEMCY do prawidłowego stosowania środków mających na celu poprawę bezpieczeństwa w portach

Za pośrednictwem uzasadnionej opinii Komisja zwraca się do Niemiec o prawidłowe stosowanie przepisów unijnej dyrektywy w sprawie poprawy bezpieczeństwa portów (2005/65/WE) w portach kraju związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie (a zwłaszcza w porcie w Rostocku). Władze tego kraju związkowego dotychczas nie wdrożyły przewidzianych w dyrektywie ocen i planów bezpieczeństwa portów. Dyrektywa ta jest jednym z najważniejszych instrumentów polityki ochrony na morzu i ma na celu zapewnienie we wszystkich portach w UE takiego samego, wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Niemcy mają dwa miesiące czasu na poinformowanie Komisji o środkach, jakie zostały podjęte w celu prawidłowego dostosowania się do przepisów. W przeciwnym wypadku, Komisja może przekazać sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

(Więcej informacji: H. Kearns – Tel.: +32 229 87638 – Tel. kom.: +32 498 98 7638)

 1. Środowisko: Komisja zwraca się do NIEMIEC o udoskonalenie przepisów w sprawie dostępu do wymiaru sprawiedliwości

Komisja Europejska jest zaniepokojona faktem, że niemieckie przepisy w sprawie dostępu do wymiaru sprawiedliwości w odniesieniu do decyzji mających wpływ na środowisko nie odpowiadają unijnym normom. Zgodnie z przepisami UE państwa członkowskie muszą zagwarantować zainteresowanym stronom oraz stronom, których prawa zostały naruszone, w tym organizacjom pozarządowym, dostęp do procedur odwoławczych dotyczących zgodności z prawem decyzji związanych ze środowiskiem. Komisja oceniła niemieckie przepisy w tej dziedzinie i doszła do wniosku, że mają one pewne braki pod względem możliwości dostępu, dla osób prywatnych i organizacji pozarządowych, do wymiaru sprawiedliwości − szczególnie jeśli chodzi o decyzje, których dotyczą dyrektywa w sprawie oceny wpływu projektów na środowisko oraz dyrektywa IPPC w sprawie emisji przemysłowych. W Niemczech wprowadzono niedawno nowe przepisy dotyczące dostępu do wymiaru sprawiedliwości, ale Komisja nie jest przekonana, czy dotychczasowe niedociągnięcia zostały rzeczywiście skorygowane.

W październiku zeszłego roku Komisja przesłała oficjalne wezwanie do usunięcia uchybienia, a teraz przesyła uzasadnioną opinię (stanowiącą drugi etap postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego), na którą Niemcy muszą odpowiedzieć w terminie dwóch miesięcy. Jeśli odpowiedź władz niemieckich nie będzie zadowalająca, Komisja może przekazać sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE

(Więcej informacji: J. Hennon - Tel.: +32 229 53593 – Tel. kom.: +32 498 95 3593)

 1. Zmiany klimatu: Komisja zwraca się do GRECJI o dostosowanie krajowego prawa do unijnych przepisów w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych

Zgodnie z rozporządzeniem nr 842/2006 firmy mają obowiązek podejmowania różnych działań, aby ograniczyć wycieki pochodzące z urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane (gazy F) oraz odzyskać gazy po zakończeniu eksploatacji sprzętu. Rozporządzenie ustanawia też zasady dotyczące szkolenia personelu zajmującego się obsługą urządzeń, niezbędnych certyfikatów, etykietowania urządzeń zawierających gazy F, sprawozdawczości dotyczącej produkcji, importu i eksportu gazów F, jak również zakazów obowiązujących w konkretnych dziedzinach. Są to działania ważne dla ograniczenia emisji gazów przemysłowych należących do tej grupy, które są również silnymi gazami cieplarnianymi, a tym samym − dla zapobiegania globalnemu ociepleniu.

Grecja nie poinformowała Komisji dotychczas o tym, które krajowe organy powinny się zajmować certyfikowaniem przedsiębiorstw w dziedzinie stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła, stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej i gaśnic zawierających fluorowane gazy cieplarniane, ani nie podała nazw certyfikatów, które zostaną wydane. Dlatego dzisiaj Komisja kieruje do Grecji uzasadnioną opinię (drugi etap postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego), w której zwraca się o dostosowanie greckich przepisów do prawa UE w terminie dwóch miesięcy. W przeciwnym wypadku Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Więcej informacji: I. Valero Ladron - Tel.: +32 229 64971 – Tel. kom.: +32 498 96 4971)

 1. Bezpieczeństwo na morzu: Komisja zwraca się do WĘGIER o dostosowanie się do nowych norm dotyczących sprzętu umieszczanego na statkach

Komisja Europejska zwróciła się dzisiaj do Węgier o przyjęcie krajowych aktów prawnych służących wdrożeniu najnowszych norm unijnych w zakresie sprzętu umieszczanego na statkach. Celem dyrektywy w sprawie wyposażenia statków jest jednolite stosowanie w całej UE międzynarodowych norm w dziedzinie wyposażenia statków oraz ułatwienie swobodnego przepływu wyposażenia statków na rynku wewnętrznym. Opóźnienia w transpozycji uniemożliwiają jednolite stosowanie nowych przepisów bezpieczeństwa na rynku wewnętrznym, co negatywnie wpływa na bezpieczeństwo na morzu.

Dlatego Komisja kieruje do Węgier uzasadnioną opinię, która jest jednym z etapów postępowania w sprawie uchybienia obowiązkom państwa członkowskiego. Jeśli w terminie dwóch miesięcy Węgry nie powiadomią Komisji Europejskiej o środkach, jakie podjęto w celu zapewnienia pełnej zgodności z przepisami UE, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

(Więcej informacji: H. Kearns – Tel.: +32 229 87638 – Tel. kom.: +32 498 98 7638)

 1. Wewnętrzny rynek energii: IRLANDIA ma dostosować swoje przepisy do unijnego prawa dotyczącego wewnętrznego rynku energii elektrycznej

Komisja przesłała dzisiaj Irlandii kolejną uzasadnioną opinię, w której wzywa ją po raz kolejny do pełnego wdrożenia dyrektywy w sprawie energii elektrycznej i tzw. trzeciego pakietu energetycznego. Państwa członkowskie miały obowiązek w pełni wdrożyć tę dyrektywę w terminie do 3 marca 2011 r. Dyrektywa zawiera najważniejsze przepisy niezbędne do sprawnego funkcjonowania rynków energii elektrycznej, m.in. nowe przepisy dotyczące rozdzielania sieci od działalności dystrybucyjnej i handlowej, przepisy zwiększające niezależność i kompetencje krajowych organów regulacyjnych oraz przepisy w sprawie ulepszenia funkcjonowania rynków detalicznych z myślą o konsumentach. Ta dodatkowa uzasadniona opinia jest uzupełnieniem wcześniejszej opinii, która została przesłana Irlandii w czerwcu 2012 r., i wyjaśnia stanowisko Komisji w odniesieniu do transpozycji przepisów dotyczących rozdzielania sieci od działalności dystrybucyjnej i handlowej zawartych w dyrektywie w sprawie energii elektrycznej. Jeśli Irlandia w terminie dwóch miesięcy nie wypełni swoich zobowiązań, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Jesienią 2011 r. Komisja wszczęła postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko 19 krajom UE, które nie dokonały transpozycji trzeciego pakietu w sprawie energii elektrycznej i dyrektyw dotyczących gazu. W roku 2012 i na początku roku 2013 wysłano uzasadnione opinie do 16 państw członkowskich, które wciąż jeszcze nie zakończyły procesu transpozycji. Pod koniec roku 2012 i na początku roku 2013 sprawy kilku państw członkowskich zostały skierowane do Trybunału Sprawiedliwości. Te kraje to Polska, Słowenia, Finlandia, Bułgaria, Estonia, Wielka Brytania i Rumunia. Komisja w dalszym ciągu analizuje sytuację w pozostałych państwach, które otrzymały uzasadnione opinie, aby stwierdzić, czy w pełni wdrożyły one wspomniane dyrektywy.

Więcej informacji: http://ec.europa.eu/energy/infringements/index_en.htm

(Więcej informacji: M. Holzner - Tel.: +32 229 60196 – Tel. kom.: +32 498 98 2280)

 1. Porty: Komisja zwraca się do LITWY o zachowanie prawa pierwszeństwa operatorów towarowych do odnawiania umowy z portem po jej wygaśnięciu

To kolejna uzasadniona opinia, poprzednia została przesłana w czerwcu zeszłego roku. Po tym jak Komisja przesłała pierwszą uzasadnioną opinię w tej sprawie, Litwa zmodyfikowała przepisy krajowe dotyczące dzierżawy terenów portowych przez operatorów towarowych. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami decyzje o wynajęciu państwowych terenów portowych na Litwie powinny być podejmowane w drodze przetargu. Jednak zgodnie z nowymi przepisami działający na terenie portu operatorzy towarowi wciąż mają prawo pierwszeństwa, jeśli w wyniku procedury przetargowej okaże się, że konkurenci zaoferowali takie same warunki jak oni.

Komisja jest zdania, że tego rodzaju przepis może prowadzić do dyskryminacji operatorów z innych państw członkowskich zainteresowanych prowadzeniem działalności na Litwie. Jeśli Litwa w terminie dwóch miesięcy nie udzieli zadowalającej odpowiedzi, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Więcej informacji: H. Kearns – Tel.: +32 229 87638 – Tel. kom.: +32 498 98 7638)

 1. Prawo pracy: Komisja zwraca się do LUKSEMBURGA o pełne stosowanie dyrektywy w sprawie pracy na czas określony

Komisja Europejska zwróciła się do Luksemburga o dokonanie przeglądu przepisów krajowych, które chronią pracowników przed nadużyciami związanymi z przedłużaniem umów o pracę na czas określony, aby spełnić wymogi zawarte w dyrektywie o pracy na czas określony. Pracownicy dydaktyczni i naukowi Uniwersytetu w Luksemburgu, jak również pracownicy sektora rozrywki, nie są objęci zakresem aktualnych przepisów luksemburskich, co oznacza, że nie mogą się bronić przed tego rodzaju bezprawnymi praktykami. Zgodnie z dyrektywą państwa członkowskie mają obowiązek zagwarantować, że kiedy pracodawca ma do zaoferowania umowę na czas nieokreślony, musi poinformować o tym pracowników zatrudnionych na czas określony.

Luksemburskie przepisy przewidują tylko pośrednią komunikację za pośrednictwem rady zakładowej, nie istnieją natomiast przepisy mówiące o bezpośrednim powiadamianiu pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę na czas określony. Problem ten daje się szczególnie we znaki w małych przedsiębiorstwach, gdzie nie istnieją rady zakładowe. Komisja przesłała Luksemburgowi w tej sprawie uzasadnioną opinię w ramach postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Luksemburg ma teraz dwa miesiące czasu na powiadomienie Komisji o środkach wprowadzonych w celu pełnego wdrożenia dyrektywy. W przeciwnym wypadku Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Więcej informacji: J. Todd - Tel.: +32 229 94107 – Tel. kom.: +32 498 99 4107)

 1. Telekomunikacja: Komisja zwraca się do HOLANDII o zagwarantowanie niezależności holenderskiego urzędu telekomunikacji

Komisja Europejska podjęła działania w celu zagwarantowania holenderskiemu urzędowi regulacyjnemu ds. telekomunikacji, ACM, pełnej niezależności w stosowaniu unijnych przepisów telekomunikacyjnych do telewizyjnej działalności transmisyjnej. Zgodnie z unijnymi ramami regulacyjnymi z 2009 r. dotyczącymi telewizji krajowe urzędy regulacyjne muszą posiadać pełną niezależność w kwestiach dotyczących regulacji rynku. Komisja uważa, że aktualne przepisy holenderskie ograniczają tę niezależność przez to, że dopuszczają dwa sposoby bezpośredniego regulowania rynku. W pierwszym przypadku nadawcy objęci zobowiązaniem do transmisji muszą oferować do ponownej sprzedaży swoje programy telewizyjne, jak również usługi przesyłowe, w skali hurtowej i po cenach zależnych od kosztów (aby zapobiec nienależnym korzyściom). Zgodnie z drugim problematycznym przepisem ACM ma obowiązek zmusić firmy posiadające dużą siłę rynkową do odsprzedawania swoich programów konkurencji po cenach zorientowanych na koszty.

Komisja jest zaniepokojona przede wszystkim tym, w jaki sposób przepisy te zostały narzucone. To niezależny urząd regulacyjny, a nie holenderski rząd, ma prawo decydować o tym, czy należy wprowadzić tego rodzaju środki, czy nie. Dlatego Komisja przesyła w tej sprawie uzasadnioną opinię (drugi etap postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego). Holandia ma dwa miesiące czasu na udzielenie odpowiedzi. Jeśli odpowiedź nie będzie zadowalająca, Komisja może przekazać sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Więcej informacji: R. Heath – Tel.: +32 229 61716 – Tel. kom.: +32 460 75 0221)

 1. Środowisko: Komisja zwraca się do POLSKI o przestrzeganie prawa ochrony środowiska przy opracowywaniu programu zapobiegania powodziom

Komisja ma szereg wątpliwości związanych z wpływem na środowisko polskiego programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły. Choć program będzie miał wpływ na stan wielu zbiorników i obszarów objętych programem „Natura 2000”, nie przeprowadzono w związku z nim odpowiedniej oceny skutków z uwzględnieniem celów w dziedzinie ochrony środowiska przewidzianych w przepisach UE zgodnie z wymogami dyrektywy w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Przewiduje się, że spośród 410 projektów realizowanych w ramach programu około 120 może mieć znaczny wpływ na 50 różnych obszarów „Natura 2000”.

Zgodnie z dyrektywą siedliskową uzasadnieniem dla tego rodzaju projektów może być nadrzędny interes publiczny, pod warunkiem że zaproponowane zostaną działania wyrównawcze, a alternatywne rozwiązania starannie przeanalizowane. Nie wydaje się jednak, by w tym przypadku warunki te zostały spełnione. Istnieją też wątpliwości co do zgodności z ramową dyrektywą wodną. Program naraża bowiem na niebezpieczeństwo zdolność niektórych zbiorników wodnych do osiągnięcia do 2015 r. stanu zadowalającego z punktu widzenia ochrony środowiska. Choć Komisja w pełni popiera dążenia Polski do stworzenia infrastruktury przeciwpowodziowej, która pomoże chronić ludzi i dziedzictwo kulturowe, zgodnie z jej stanowiskiem wysiłki te muszą być zgodne z unijnymi przepisami w dziedzinie ochrony środowiska.

W listopadzie 2012 r. Komisja przesłała Polsce oficjalne wezwanie do usunięcia uchybienia, ale ponieważ Polska wciąż nie podjęła niezbędnych działań, aby naprawić tę sytuację, Komisja przesyła uzasadnioną opinię, na którą Polska musi udzielić odpowiedzi w terminie dwóch miesięcy. W przeciwnym wypadku Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Więcej informacji: J. Hennon - Tel.: +32 229 53593 – Tel. kom.: +32 498 95 3593)

 1. Środowisko: Komisja zwraca się do HISZPANII o uporządkowanie składowiska odpadów Barranco de Sedases

Komisja zwraca się do Hiszpanii o uporządkowanie składowiska odpadów Barranco de Sedases w mieście Fraga w prowincji Huesca w regionie Aragonii. Składowisko nie spełnia wymogów zawartych w unijnych przepisach dotyczących odpadów. Działa bez wymaganych zezwoleń i powinno było zostać zagospodarowane lub zamknięte do 16 lipca 2009 r. 1 czerwca 2012 r. Komisja przesłała Hiszpanii w związku z tą sprawą wezwanie do usunięcia uchybienia.

Ponieważ Hiszpania nie podjęła odpowiednich działań administracyjnych, aby rozwiązać tę sytuację, Komisja przesyła uzasadnioną opinię. Hiszpania ma dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi. Jeśli odpowiedź władz hiszpańskich nie będzie zadowalająca, Komisja może przekazać sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Więcej informacji: J. Hennon - Tel.: +32 229 53593 – Tel. kom.: +32 498 95 3593)

 1. Środowisko: Komisja zwraca się do WIELKIEJ BRYTANII o zaostrzenie przepisów dotyczących usuwania przetworzonego oleju opałowego

Komisja zwraca się do Wielkiej Brytanii o zmianę kryteriów służących do tego, by określić, kiedy odpad przestaje być odpadem, stosowanych do olejów odpadowych. Zgodnie z brytyjskimi kryteriami przetworzone oleje opałowe mogą być wykorzystywane jako odpowiedniki niewykorzystanych olejów opałowych. Komisję niepokoi fakt, że te kryteria dopuszczają wysokie stężenie niektórych zanieczyszczeń, które są następnie uwalniane w procesie spalania i mogą zagrażać zdrowiu ludzi i stanowi środowiska. Zwykłe zakłady energetycznego spalania w przeciwieństwie do spalarni odpadów niekoniecznie są wyposażone w urządzenia służące do usuwania zanieczyszczeń znajdujących się w emisjach pochodzących z przetwarzania olejów opałowych, takich jak metale ciężkie, chlorowodór czy chlorowce.

Dlatego Komisja przesyła w tej sprawie uzasadnioną opinię. Wielka Brytania ma dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi. W przeciwnym wypadku Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Więcej informacji: J. Hennon - Tel.: +32 229 53593 – Tel. kom.: +32 498 95 3593)


Side Bar