Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT ET HU LT PL SK SL RO

Eυρωπαϊκη Επιτροπη

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2013

Δέσμη παραβάσεων Απριλίου: κυριότερες αποφάσεις

ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ

BE

1

CY

1

1

DE

1

1

DK

1

EE

1

EL

1

1

ES

1

1

1

HU

1

IE

1

IT

1

LT

1

LU

1

NL

1

PL

1

RO

1

SI

1

SK

1

UK

1

1

Επιτροπή, στη μηνιαία της δέσμη αποφάσεων για περιπτώσεις παράβασης, κινεί νομική διαδικασία κατά των κρατών μελών που παρέλειψαν να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις που υπέχουν δυνάμει του δικαίου της ΕΕ. Οι εν λόγω αποφάσεις που καλύπτουν διάφορους τομείς στόχο έχουν να εξασφαλίσουν την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Η Επιτροπή έλαβε σήμερα 141 αποφάσεις, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται 20 αιτιολογημένες γνώμες και 4 παραπομπές στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακολουθεί συνοπτική παρουσίαση των κυριότερων αποφάσεων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία λόγω παράβασης, βλέπε MEMO/12/12.

 1. Παραπομπές στο Δικαστήριο

 1. Καλή μεταχείριση των ζώων: Η Επιτροπή παραπέμπει την ΕΛΛΑΔΑ και την ΙΤΑΛΙΑ στο Δικαστήριο, επειδή παρέλειψαν να επιβάλουν την απαγόρευση για τους κλωβούς ωοπαραγωγών ορνίθων

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ελλάδα και την Ιταλία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επειδή παρέλειψαν να εφαρμόσουν ορθά την οδηγία 1999/74/ΕΚ που απαγορεύει τους «μη διευθετημένους κλωβούς» (συστοιχίες κλωβών).

Η πολιτική απόφαση για την απαγόρευση των «μη διευθετημένων κλωβών» είχε ληφθεί το 1999. Η Ελλάδα και η Ιταλία είχαν στη διάθεσή τους δώδεκα χρόνια για να διασφαλίσουν την ομαλή μετάβαση στο νέο σύστημα και να εφαρμόσουν την οδηγία. Η οδηγία 1999/74/ΕΚ προβλέπει ότι, από την 1η Ιανουαρίου 2012, όλες οι ωοπαραγωγές όρνιθες εκτρέφονται σε «διευθετημένους κλωβούς» που παρέχουν επιπλέον χώρο για τη φωλιά, το ράμφισμα και το σκάλισμα ή σε εναλλακτικά συστήματα. Ως εκ τούτου μπορούν να χρησιμοποιούνται κλωβοί μόνο αν παρέχουν σε κάθε όρνιθα ελάχιστη επιφάνεια κλωβού 750 cm², μία φωλιά, μία στρωμνή, μία κούρνια και διατάξεις ξυσίματος νυχιών, που επιτρέπουν στις όρνιθες να ικανοποιούν τις βιολογικές και ηθολογικές ανάγκες τους.

(για περισσότερες πληροφορίες: IP/13/366 – F. Vincent - Tηλ. +32 229 87166 - Κινητό +32 498 98 7166)

 1. Παροχές γήρατος: Η Επιτροπή παραπέμπει τη ΣΛΟΒΑΚΙΑ στο Δικαστήριο, επειδή αρνήθηκε να καταβάλει μια παροχή γήρατος σε συνταξιούχους που διαμένουν στο εξωτερικό

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέπεμψε τη Σλοβακία στο Δικαστήριο της ΕΕ, επειδή αρνήθηκε να καταβάλει μια παροχή γήρατος, το επονομαζόμενο επίδομα Χριστουγέννων, σε συνταξιούχους που διαμένουν σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, στην Ισλανδία, στο Λιχτενστάιν, στη Νορβηγία ή στην Ελβετία, άρνηση η οποία συνιστά παράβαση των υποχρεώσεων που υπέχει βάσει του δικαίου της ΕΕ σε θέματα συντονισμού της κοινωνικής ασφάλισης.

Βάσει του δικαίου της ΕΕ, το δικαίωμα σε παροχή γήρατος δεν εξαρτάται από το αν ο συνταξιούχος διαμένει στο κράτος μέλος στο οποίο εγείρει τη σχετική αξίωση. Ο κανόνας επιτρέπει στους συνταξιούχους να μετακινηθούν σε άλλο κράτος μέλος όταν συνταξιοδοτηθούν διατηρώντας τα συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα.

(για περισσότερες πληροφορίες: IP/13/364 – J. Todd - Tηλ. +32 229 94107 - Κινητό +32 498 99 4107)

 1. Φορολογία: Η Επιτροπή παραπέμπει την ΙΣΠΑΝΙΑ στο Δικαστήριο για καταχρηστική φορολόγηση ακίνητης περιουσίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ισπανία στο Δικαστήριο της ΕΕ λόγω των καταχρηστικών κανόνων φορολόγησης ακίνητης περιουσίας που εμποδίζουν τους μη μόνιμους κατοίκους να έχουν την ίδια φορολογική αντιμετώπιση με τους μόνιμους κατοίκους.

Σύμφωνα με το ισπανικό δίκαιο, τα κεφαλαιουχικά κέρδη από την πώληση μόνιμης κατοικίας απαλλάσσονται από τη φορολογία αν τα χρήματα χρησιμοποιηθούν για την αγορά άλλης μόνιμης κατοικίας. Ωστόσο, η διάταξη αυτή ισχύει μόνο για τους ισπανούς μόνιμους κατοίκους με αποτέλεσμα να υφίστανται διακριτική μεταχείριση οι μη μόνιμοι κάτοικοι οι οποίοι στο τέλος πληρώνουν περισσότερους φόρους.

Στην πράξη αν ένα άτομο που διαμένει στην Ισπανία πωλήσει τη μόνιμη κατοικία του για να αγοράσει ένα καινούριο σπίτι σε άλλο κράτος μέλος στο οποίο σκοπεύει να μετακινηθεί, μπορεί να φορολογηθεί για τα κεφαλαιουχικά κέρδη που θα του αποφέρει η πώληση. Αντιθέτως, αν παρέμενε στην Ισπανία και αγόραζε μια νέα κατοικία εκεί, δεν θα είχε φορολογηθεί.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι πρόκειται για εμπόδιο στην ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, των εργαζομένων και των αυτοαπασχολούμενων και κατά συνέπεια υφίσταται παραβίαση των Συνθηκών της ΕΕ. Η παραπομπή στο Δικαστήριο της ΕΕ αποτελεί το τελικό στάδιο της διαδικασίας λόγω παράβασης.

(για περισσότερες πληροφορίες: IP/13/365 – E. Traynor - Tηλ. +32 229 21548 - Κινητό +32 498 98 3871)

 1. Αιτιολογημένες γνώμες

 1. Ναυτιλία: Η Επιτροπή καλεί το ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΟ και τη ΡΟΥΜΑΝΙΑ να θεσπίσουν εθνικά μέτρα για τις διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων για τα πλοία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Ρουμανία να μεταφέρουν στο εθνικό δίκαιο τις απαιτήσεις που προβλέπει η οδηγία για τις διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων για τα πλοία κατά τον κατάπλου ή/και τον απόπλου από λιμένες των κρατών μελών και την κατάργηση της οδηγίας 2002/6/EΚ (οδηγία 2010/65/ΕΕ). Η προθεσμία για την εφαρμογή της ήταν η 19η Μαΐου 2012. Παρά τις προειδοποιητικές επιστολές που απεστάλησαν στη Ρουμανία και στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Ιούλιο του 2012, τα εν λόγω δύο κράτη μέλη δεν κοινοποίησαν τη λήψη των απαραίτητων εθνικών μέτρων στην Επιτροπή. Η θέσπιση μέτρων για τη μεταφορά της οδηγίας έχει μεγάλη σημασία, επειδή επιδιώκεται η απλούστευση και η εναρμόνιση των διοικητικών διαδικασιών που εφαρμόζονται στις θαλάσσιες μεταφορές.

Ως εκ τούτου η Επιτροπή αποστέλλει και στα δυο αυτά κράτη μέλη αιτιολογημένη γνώμη (δεύτερο στάδιο της διαδικασίας λόγω παράβασης). Αν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει τα κράτη μέλη στο Δικαστήριο της ΕΕ.

(για περισσότερες πληροφορίες: H. KearnsTηλ. +32 229 87638 – Κινητό +32 498 98 7638)

 1. Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια: Η Επιτροπή καλεί τη ΣΛΟΒΕΝΙΑ και την ΙΣΠΑΝΙΑ να θεσπίσουν εθνικά μέτρα για την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια.

Σήμερα η Επιτροπή απέστειλε αιτιολογημένες γνώμες στη Σλοβενία και στην Ισπανία με τις οποίες τις καλεί να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή τα εκτελεστικά μέτρα που έχουν λάβει για την εφαρμογή της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. Η οδηγία 2010/31/ΕΕ έπρεπε να είχε μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο έως τις 9 Ιουλίου 2012. Βάσει της εν λόγω οδηγίας, τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίσουν και να εφαρμόσουν ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για τα νέα και τα υπάρχοντα κτίρια, να διασφαλίσουν την πιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και να επιβάλουν τον συστηματικό έλεγχο των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού. Επιπλέον, η οδηγία καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι έως το 2021 όλα τα νέα κτίρια θα ονομάζονται «κτίρια σχεδόν μηδενικής ενέργειας». Αν τα δυο κράτη μέλη δεν συμμορφωθούν εντός δύο μηνών με τη νομική υποχρέωση την οποία υπέχουν, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να τα παραπέμψει στο Δικαστήριο.

Τον Σεπτέμβριο του 2012 η Επιτροπή κίνησε διαδικασία λόγω παράβασης κατά 24 κρατών μελών που δεν είχαν κοινοποιήσει στην Επιτροπή τα εθνικά μέτρα μεταφοράς της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο. Εν τω μεταξύ τα περισσότερα κράτη μέλη κοινοποίησαν στην Επιτροπή τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό τους δίκαιο, με εξαίρεση την Ιταλία, την Ελλάδα, την Πορτογαλία και τη Βουλγαρία και για τον λόγο αυτό τον Ιανουάριο του 2013 αποστάλθηκαν στις εν λόγω χώρες αιτιολογημένες γνώμες.

Περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο: http://ec.europa.eu/energy/infringements/index_en.htm

(για περισσότερες πληροφορίες: M. Holzner - Tηλ. +32 229 60196 - Κινητό +32 498 98 2280)

 1. Γονική άδεια: Η Επιτροπή ζητά από το ΒΕΛΓΙΟ να συμμορφωθεί με τους κανόνες της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί το Βέλγιο να εναρμονίσει τη νομοθεσία του με τη νομοθεσία της ΕΕ όσον αφορά τη γονική άδεια, επειδή παρέλειψε να ενημερώσει την Επιτροπή σχετικά με τη λήψη κατάλληλων μέτρων για τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο. Το αίτημα της Επιτροπής υποβάλλεται με τη μορφή αιτιολογημένης γνώμης (το δεύτερο από τα τρία στάδια της διαδικασίας που εφαρμόζεται στην ΕΕ σε περιπτώσεις παράβασης). Η οδηγία για τη γονική άδεια παρέχει σε κάθε εργαζόμενο γονέα το δικαίωμα να πάρει τουλάχιστον τέσσερις μήνες άδεια μετά τη γέννηση ή υιοθεσία ενός παιδιού – παρόλο που το εισόδημα κατά τη διάρκεια της άδειας καθορίζεται από τα κράτη μέλη. Τουλάχιστον ο ένας από τους τέσσερις μήνες δεν μπορεί να μεταφερθεί στον άλλο γονέα – δηλαδή θα χαθεί αν δεν ληφθεί – και κατά τον τρόπο αυτό παρέχονται κίνητρα και στους πατέρες να πάρουν άδεια.

Μέχρι σήμερα, το Βέλγιο παρέλειψε να μεταφέρει πλήρως την οδηγία. Ειδικότερα, οι βελγικές αρχές δεν έχουν ακόμη εναρμονίσει την εθνική νομοθεσία με τους κανόνες της ΕΕ στην περιφέρεια της Βαλονίας και για τους στρατιωτικούς. Το Βέλγιο έχει προθεσμία δύο μηνών για να συμμορφωθεί με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αντίθετη περίπτωση, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

(για περισσότερες πληροφορίες: M. Andreeva - Tηλ. +32 229 91382 - Κινητό +32 498 99 1382)

 1. Συντάξεις: Η Επιτροπή καλεί την ΚΥΠΡΟ να συνεκτιμήσει τις περιόδους εργασίας των κυπρίων εκπαιδευτικών που έχουν εργαστεί στην Ελλάδα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από την Κύπρο να λάβει υπόψη της τις περιόδους εργασίας που πραγματοποίησαν οι κύπριοι εκπαιδευτικοί στην Ελλάδα για τη θεμελίωση και τον υπολογισμό των συνταξιοδοτικών τους δικαιωμάτων στην Κύπρο. Προς το παρόν, οι κυπριακές αρχές αρνούνται να συνεκτιμήσουν τις περιόδους εργασίας που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα για τη θεμελίωση και τον υπολογισμό των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων και δεν χορηγούν μερική σύνταξη στους εκπαιδευτικούς που έχουν εργαστεί στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Οι εν λόγω αρχές προβάλλουν ως βασικό λόγο της άρνησής τους το γεγονός ότι το ειδικό κυπριακό συνταξιοδοτικό σύστημα των δημόσιων υπαλλήλων δεν εμπίπτει στις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης.

Παρόλο που η Συνθήκη επιβάλλει την άθροιση όλων των περιόδων εργασίας και τη διαφύλαξη του ενιαίου χαρακτήρα της σταδιοδρομίας σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης του διακινούμενου εργαζόμενου, η εφαρμογή της κυπριακής νομοθεσίας οδηγεί στο ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα εφόσον οδηγεί στην απώλεια δικαιωμάτων και στη διακοπή της σταδιοδρομίας του εργαζόμενου. Ωστόσο, βάσει της νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο συντονισμός των εθνικών συστημάτων εφαρμόζεται σε όλες τις νομοθεσίες που αφορούν τους οκτώ παραδοσιακούς κλάδους της κοινωνικής ασφάλισης: εφαρμόζεται στα γενικά και ειδικά συστήματα, ανταποδοτικά ή μη, καθώς και στα συστήματα που αφορούν τις υποχρεώσεις των εργοδοτών οι οποίοι συνδέονται με τους κλάδους κοινωνικής ασφάλισης. Το αίτημα της Επιτροπής λαμβάνει τη μορφή αιτιολογημένης γνώμης. Η Κύπρος έχει στη διάθεσή της προθεσμία δύο μηνών για να ενημερώσει την Επιτροπή για τα μέτρα που θα λάβει για την πλήρη εφαρμογή των κανονισμών. Σε αντίθετη περίπτωση, η Επιτροπή μπορεί να προσφύγει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(για περισσότερες πληροφορίες: J. Hennon - Tηλ. +32 229 94107 - Κινητό +32 498 99 4107)

 1. Περιβάλλον: Η Επιτροπή καλεί την ΚΥΠΡΟ να εναρμονίσει τους νόμους για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη με τα ευρωπαϊκά πρότυπα

Το γεγονός ότι οι νόμοι της Κύπρου όσον αφορά την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά ζητήματα δεν συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα προκαλεί ανησυχία στην Επιτροπή. Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν την πρόσβαση σε διαδικασίες διοικητικής και δικαστικής επανεξέτασης όσον αφορά την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων έργων και σχεδίων στο περιβάλλον. Κατά τον τρόπο αυτό, προσφέρεται η δυνατότητα στο ευρύ κοινό και στις ΜΚΟ να συμμετέχουν αποτελεσματικά σε τέτοιου είδους διαδικασίες. Η Επιτροπή, αφού αξιολόγησε τη νομοθεσία της Κύπρου στον εν λόγω τομέα, θεωρεί ότι η ισχύουσα νομοθεσία μπορεί να περιορίσει την πρόσβαση ορισμένων ΜΚΟ στη δικαιοσύνη.

Παρά την προηγούμενη προειδοποιητική επιστολή και την πρόθεση της Κύπρου να τροποποιήσει τη νομοθεσία της, η Επιτροπή δεν έχει ενημερωθεί για τυχόν τροποποίηση του κυπριακού δικαίου. Για τον λόγο αυτό αποστέλλεται αιτιολογημένη γνώμη (δεύτερο στάδιο της ενωσιακής διαδικασίας λόγω παράβασης). Η Κύπρος έχει προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει. Σε περίπτωση που η Κύπρος δεν διασφαλίσει τη συμμόρφωση με το δίκαιο της ΕΕ, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο.

(για περισσότερες πληροφορίες: J. Hennon - Tηλ. +32 229 53593 - Κινητό +32 498 95 3593)

 1. Φορολογία: Η Επιτροπή καλεί τη ΔΑΝΙΑ να τροποποιήσει τους φορολογικούς κανόνες για τα ξένα επενδυτικά ιδρύματα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε επίσημα από τη Δανία να τροποποιήσει τη φορολόγηση των μερισμάτων που διανέμονται στα ξένα επενδυτικά ιδρύματα με ελάχιστη φορολογία (investeringsinstitutter med minimumsbeskatning).

Στη Δανία, τα μερίσματα που διανέμονται στα ταμεία που είναι καταχωρισμένα ως «επενδυτικά ιδρύματα με ελάχιστη φορολογία» απαλλάσσονται από φόρους, αλλά μόνον αν το ίδρυμα είναι δανέζικο.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι δανέζικοι φορολογικοί κανόνες συνιστούν διακριτική μεταχείριση εις βάρος των «επενδυτικών ιδρυμάτων με ελάχιστη φορολογία» από άλλα κράτη μέλη. Πρόκειται για παραβίαση του δικαιώματος της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών και της ελεύθερης κυκλοφορίας των κεφαλαίων, όπως προβλέπεται στις Συνθήκες της ΕΕ. Σε συνέχεια της προειδοποιητικής επιστολής που απέστειλε η Επιτροπή στις 30 Απριλίου 2012 (πρώτο στάδιο της διαδικασίας λόγω παράβασης) η Επιτροπή καλεί σήμερα τη Δανία να τροποποιήσει τη νομοθεσία της εντός δύο μηνών και να την εναρμονίσει με το δίκαιο της ΕΕ (δεύτερο στάδιο της διαδικασίας λόγω παράβασης). Αν η Δανία δεν συμμορφωθεί, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

(για περισσότερες πληροφορίες: E. Traynor - Tηλ. +32 229 21548 - Κινητό +32 498 98 3871)

 1. Περιβάλλον: Η Επιτροπή καλεί την ΕΣΘΟΝΙΑ να βελτιώσει το δίκαιο για την πρόσβαση στην ενημέρωση για περιβαλλοντικά ζητήματα

Προκαλεί ανησυχία στην Επιτροπή το γεγονός ότι οι νόμοι της Εσθονίας σχετικά με την ενημέρωση για περιβαλλοντικά ζητήματα δεν τηρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ, τα κράτη μέλη οφείλουν να διασφαλίζουν την πρόσβαση σε πληροφορίες για περιβαλλοντικά ζητήματα που έχουν στη διάθεσή τους οι δημόσιες αρχές. Η Επιτροπή, αφού αξιολόγησε τη νομοθεσία της Εσθονίας στον εν λόγω τομέα, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι έχει ελλείψεις. Ειδικότερα πρόκειται για την έλλειψη υποχρέωσης στάθμισης του δημόσιου συμφέροντος έναντι του συμφέροντος που εξυπηρετεί η άρνηση ικανοποίησης αιτήματος σχετικά με θέματα εσωτερικής επικοινωνίας, και για την απουσία απαίτησης ρητής αναφοράς της επωνυμίας της αρχής που προετοιμάζει το υλικό που δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και του χρονικού διαστήματος που υπολογίζεται ότι απαιτείται για την ολοκλήρωσή του.

Παρόλο που η Εσθονία συμφώνησε με την αξιολόγηση της Επιτροπής, δεν έχει ακόμη αναθεωρήσει το επίμαχο εσθονικό δίκαιο. Ως εκ τούτου η Επιτροπή αποστέλλει αιτιολογημένη γνώμη (δεύτερο στάδιο της διαδικασίας της ΕΕ λόγω παράβασης) με την οποία παρέχεται στην Εσθονία προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει. Σε περίπτωση που η Επιτροπή δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση από τις εσθονικές αρχές, μπορεί να παραπέμψει το θέμα στο Δικαστήριο της ΕΕ.

(για περισσότερες πληροφορίες: J. Hennon - Tηλ. +32 229 53593 - Κινητό +32 498 95 3593)

 1. Θαλάσσια ασφάλεια: Η Επιτροπή καλεί τη ΓΕΡΜΑΝΙΑ να εφαρμόσει ορθά τα μέτρα που αποσκοπούν στη βελτίωση της ασφάλειας των λιμένων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη στη Γερμανία με την οποία την καλεί να εφαρμόσει ορθά την οδηγία της ΕΕ για τη βελτίωση της λιμενικής ασφάλειας (2005/65/EC) στους λιμένες του ομόσπονδου κράτους του Μεκλεμβούργου-Δυτικής Πομερανίας (και ειδικότερα του Rostock). Οι αξιολογήσεις και τα σχέδια λιμενικής ασφάλειας που προβλέπονται από την οδηγία δεν έχουν ακόμη υλοποιηθεί από το εν λόγω ομόσπονδο κράτος. Η εν λόγω οδηγία, που αποτελεί ένα από τα θεμελιώδη μέσα πολιτικής σε θέματα θαλάσσιας ασφάλειας, στόχο έχει να εγγυηθεί υψηλό και ισοδύναμο επίπεδο ασφάλειας σε όλους τους ευρωπαϊκούς λιμένες. Η Γερμανία έχει στη διάθεσή της δύο μήνες για να κοινοποιήσει στην Επιτροπή τα μέτρα που θα λάβει για την πλήρη εφαρμογή των κανονιστικών ρυθμίσεων. Σε αντίθετη περίπτωση, η Επιτροπή μπορεί να προσφύγει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(για περισσότερες πληροφορίες: H. Kearns – Tηλ. +32 229 87638 – Κινητό +32 498 98 7638)

 1. Περιβάλλον: Η Επιτροπή καλεί τη ΓΕΡΜΑΝΙΑ να βελτιώσει το δίκαιο για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη

Στην Επιτροπή προκαλεί ανησυχία το γεγονός ότι οι νόμοι της Γερμανίας σχετικά με την πρόσβαση στη δικαιοσύνη δεν τηρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, τα κράτη μέλη οφείλουν να διασφαλίζουν ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη ή τα μέρη των οποίων τα συμφέροντα διακυβεύονται, μεταξύ των οποίων και οι ΜΚΟ, έχουν πρόσβαση σε διαδικασίες επανεξέτασης, ώστε να μπορούν να αμφισβητήσουν τη νομιμότητα των αποφάσεων σχετικά με το περιβάλλον. Η Επιτροπή, αφού αξιολόγησε τη νομοθεσία της Γερμανίας στον εν λόγω τομέα, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι παρουσιάζει ορισμένες ελλείψεις όσον αφορά την πρόσβαση των φυσικών πρόσωπων και των ΜΚΟ στη δικαιοσύνη, ειδικότερα όσον αφορά τις αποφάσεις που καλύπτονται από την οδηγία για τις εκτιμήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων για έργα και την οδηγία σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης για τις βιομηχανικές εκπομπές. Η Γερμανία, πρόσφατα, θέσπισε νέα νομοθεσία για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, αλλά η Επιτροπή εξακολουθεί να μην είναι πεπεισμένη ότι καλύφθηκαν οι ελλείψεις.

Σε συνέχεια της αρχικής προειδοποιητικής επιστολής πέρυσι τον Οκτώβριο, η Επιτροπή αποστέλλει σήμερα αιτιολογημένη γνώμη (δεύτερο στάδιο της διαδικασίας λόγω παράβασης) και παρέχει στη Γερμανία προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει. Αν δεν δοθεί ικανοποιητική απάντηση, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει το ζήτημα στο Δικαστήριο της ΕΕ.

(για περισσότερες πληροφορίες: J. Hennon - Tηλ. +32 229 53593 - Κινητό +32 498 95 3593)

 1. Κλιματική αλλαγή: Η Επιτροπή καλεί την ΕΛΛΑΔΑ να συμμορφωθεί με τους νόμους της ΕΕ για τα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου

Σύμφωνα με τον κανονισμό 842/2006 οι εταιρείες οφείλουν να λάβουν μια σειρά μέτρων για τη μείωση των διαρροών από εξοπλισμό που περιέχει φθοριούχα αέρια (F-gases) και την ανάκτηση των αερίων στο τέλος του κύκλου ζωής του εξοπλισμού. Ο κανονισμός θεσπίζει, επίσης, κανόνες για την κατάρτιση και πιστοποίηση του προσωπικού που συμμετέχει στη συντήρηση του εξοπλισμού, στην επισήμανση του εξοπλισμού φθοριούχων αερίων, στην παροχή στοιχείων για την παραγωγή, τις εισαγωγές και τις εξαγωγές φθοριούχων αερίων καθώς και ορισμένες απαγορεύσεις σε ειδικούς τομείς. Πρόκειται για σημαντικά μέτρα που περιορίζουν τις εκπομπές της συγκεκριμένης οικογένειας βιομηχανικών αερίων (τα οποία είναι επίσης ισχυρά αέρια θερμοκηπίου) και συμβάλλουν, κατά τον τρόπο αυτό, στην αποφυγή περαιτέρω αύξησης της θερμοκρασίας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Μέχρι σήμερα η Ελλάδα έχει παραλείψει να αναφέρει στην Επιτροπή τους εθνικούς φορείς που είναι αρμόδιοι για την πιστοποίηση των εταιρειών συντήρησης σταθερών εξοπλισμών ψύξης, κλιματισμού και αντλίας θέρμανσης καθώς και σταθερών συστημάτων πυροπροστασίας και συσκευών πυρόσβεσης που περιέχουν φθοριούχα αέρια, συμπεριλαμβανομένων των τίτλων των προς έκδοση πιστοποιητικών. Η Επιτροπή καλεί ως εκ τούτου σήμερα την Ελλάδα, μέσω αιτιολογημένης γνώμης (δεύτερο στάδιο της διαδικασίας της ΕΕ λόγω παράβασης), να συμμορφωθεί με τους εν λόγω κανόνες εντός δύο μηνών. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της ΕΕ.

(για περισσότερες πληροφορίες: I. Valero Ladron - Tηλ. +32 229 64971 - κινητό +32 498 96 4971)

 1. Θαλάσσια ασφάλεια: Η Επιτροπή καλεί την ΟΥΓΓΑΡΙΑ να συμμορφωθεί με τα νέα πρότυπα για τον εξοπλισμό που τοποθετείται σε πλοία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε σήμερα την Ουγγαρία να θεσπίσει εθνική νομοθεσία για την εφαρμογή των πλέον πρόσφατων προτύπων για τους εξοπλισμούς των πλοίων, όπως προβλέπεται στο δίκαιο της ΕΕ. Η οδηγία για τον εξοπλισμό των πλοίων αποσκοπεί στην ενιαία εφαρμογή διεθνών προτύπων για τον εξοπλισμό των πλοίων στην ΕΕ και στη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας του εξοπλισμού των πλοίων στην εσωτερική αγορά. Η έλλειψη έγκαιρης μεταφοράς υπονομεύει την ενιαία εφαρμογή των νέων αυτών κανόνων ασφάλειας στην εσωτερική αγορά και έχει αντίκτυπο στη θαλάσσια ασφάλεια.

Το αίτημα της Επιτροπής λαμβάνει τη μορφή αιτιολογημένης γνώμης σύμφωνα με τις διαδικασίες λόγω παράβασης της ΕΕ. Σε περίπτωση που η Ουγγαρία παραλείψει να κοινοποιήσει στην Επιτροπή εντός δύο μηνών τα μέτρα που έλαβε για να διασφαλίσει την πλήρη συμμόρφωσή της με το δίκαιο της ΕΕ, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

(για περισσότερες πληροφορίες: H. Kearns – Tηλ. +32 229 87638 – Κινητό +32 498 98 7638)

 1. Εσωτερική αγορά ενέργειας: Η ΙΡΛΑΝΔΙΑ καλείται να συμμορφωθεί με τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς σε θέματα ηλεκτρικής ενέργειας.

Σήμερα η Επιτροπή απέστειλε μια συμπληρωματική αιτιολογημένη γνώμη στην Ιρλανδία με την οποία την καλεί ξανά να μεταφέρει πλήρως την οδηγία για την ηλεκτρική ενέργεια της τρίτης δέσμης μέτρων για την ενέργεια. Η εν λόγω οδηγία έπρεπε να είχε μεταφερθεί πλήρως από τα κράτη μέλη ήδη πριν από τις 3 Μαρτίου 2011. Περιέχει βασικές διατάξεις για την ομαλή λειτουργία των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, όπως είναι οι νέοι κανόνες για τον διαχωρισμό των δικτύων, οι κανόνες που ενισχύουν την ανεξαρτησία και τις εξουσίες των εθνικών ρυθμιστικών αρχών και οι κανόνες για τη βελτίωση της λειτουργίας των αγορών λιανικής πώλησης προς όφελος των καταναλωτών. Η συμπληρωματική αιτιολογημένη γνώμη που αποστέλλεται τώρα συμπληρώνει την αιτιολογημένη γνώμη που είχε ήδη αποσταλεί στην Ιρλανδία τον Ιούνιο του 2012 και διευκρινίζει τις απόψεις της Επιτροπής όσον αφορά τη μεταφορά των διατάξεων της οδηγίας για την ηλεκτρική ενέργεια που αφορούν τον διαχωρισμό των δικτύων. Αν δεν συμμορφωθεί η Ιρλανδία με τη νομική της υποχρέωση εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο.

Το φθινόπωρο του 2011 η Επιτροπή κίνησε διαδικασία λόγω παράβασης κατά 19 κρατών μελών εξ αιτίας της μη μεταφοράς των οδηγιών για την ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο της τρίτης δέσμης. Το 2012 και στις αρχές του 2013 αποστάλθηκαν αιτιολογημένες γνώμες σε 16 κράτη μέλη που ακόμη δεν είχαν ολοκληρώσει τη μεταφορά. Στα τέλη του 2012 και στις αρχές του 2013 ορισμένα κράτη μέλη παραπέμφθηκαν στο Δικαστήριο. Πρόκειται για την Πολωνία, τη Σλοβενία, τη Φινλανδία, τη Βουλγαρία, την Εσθονία, το Η.Β. και τη Ρουμανία. Η Επιτροπή βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της εξέτασης της κατάστασης στα λίγα εναπομένοντα κράτη μέλη που είχαν λάβει αιτιολογημένες γνώμες προκειμένου να εξακριβώσει αν έχουν μεταφέρει πλήρως τις οδηγίες.

«Περισσότερες πληροφορίες»: http://ec.europa.eu/energy/infringements/index_en.htm

(για περισσότερες πληροφορίες: M. Holzner - Tηλ. +32 229 60196 - Κινητό +32 498 98 2280)

 1. Λιμένες: Η Επιτροπή αποστέλλει συμπληρωματική αιτιολογημένη γνώμη στη ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ επειδή εξακολουθεί να παραχωρεί δικαίωμα προτεραιότητας στις επιχειρήσεις χειρισμού φορτίων για την ανανέωση της λιμενικής σύμβασής τους μόλις λήξει η ισχύς της

Η εν λόγω συμπληρωματική αιτιολογημένη γνώμη αποτελεί συνέχεια της αιτιολογημένης γνώμης που απέστειλε η Επιτροπή τον περασμένο Ιούνιο. Σύμφωνα με την τελευταία αιτιολογημένη γνώμη, η Λιθουανία τροποποίησε τη νομοθεσία που διέπει την εκμίσθωση λιμενικών χώρων για την παροχή υπηρεσιών χειρισμού φορτίων. Οι τροποποιήσεις αυτές είχαν ως αποτέλεσμα να γίνεται η εκμίσθωση δημόσιων λιμενικών χώρων σε επιχειρήσεις χειρισμού φορτίων στη Λιθουανία κατόπιν δημόσιου διαγωνισμού. Ωστόσο, η τροποποιημένη νομοθεσία εξακολουθεί να παραχωρεί δικαίωμα προτεραιότητας στην κατεστημένη επιχείρηση χειρισμού φορτίων σε περίπτωση που προκύψει από την πρόσκληση υποβολής προσφορών ότι οι υπόλοιποι υποψήφιοι προσφέρουν τους ίδιους όρους με την κατεστημένη επιχείρηση.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι μια τέτοια διάταξη μπορεί να οδηγήσει σε διακριτική μεταχείριση εις βάρος των επιχειρήσεων από άλλα κράτη μέλη που επιθυμούν να εγκατασταθούν στην Λιθουανία. Αν η Λιθουανία δεν απαντήσει ικανοποιητικά εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

(για περισσότερες πληροφορίες: H. Kearns – Tηλ. +32 229 87638 – Κινητό +32 498 98 7638)

 1. Εργατικό δίκαιο: Η Επιτροπή καλεί το ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ να εφαρμόσει πλήρως την οδηγία για την εργασία ορισμένου χρόνου.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από το Λουξεμβούργο να επανεξετάσει την οικεία νομοθεσία, ώστε οι εργαζόμενοι να προστατεύονται από την καταχρηστική ανανέωση των συμβάσεων ορισμένου χρόνου προκειμένου να συμμορφωθεί πλήρως με τις απαιτήσεις της οδηγίας για την εργασία ορισμένου χρόνου. Το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου του Λουξεμβούργου καθώς και το προσωπικό στον τομέα της ψυχαγωγίας εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας του Λουξεμβούργου, με αποτέλεσμα να μην προστατεύεται από καταχρηστικές πρακτικές. Η οδηγία ζητεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν ότι όταν ένας εργοδότης προσφέρει μόνιμες θέσεις εργασίας, υποχρεούται να ενημερώνει το προσωπικό ορισμένου χρόνου που απασχολεί.

Οι σχετικοί κανόνες στο Λουξεμβούργο προβλέπουν μόνο την έμμεση ενημέρωση μέσω της επιτροπής της επιχείρησης, και δεν προβλέπεται η άμεση ενημέρωση του προσωπικού ορισμένου χρόνου. Το πρόβλημα αυτό είναι ιδιαίτερα έντονο στις μικρές επιχειρήσεις στις οποίες δεν υπάρχει επιτροπή επιχείρησης. Tο αίτημα λαμβάνει τη μορφή αιτιολογημένης γνώμης βάσει των ενωσιακών διαδικασιών λόγω παράβασης. Το Λουξεμβούργο έχει προθεσμία δύο μηνών για να ενημερώσει την Επιτροπή για τα μέτρα που έλαβε για να εφαρμόσει πλήρως την οδηγία. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να το παραπέμψει στο Δικαστήριο της ΕΕ.

(για περισσότερες πληροφορίες: J. Hennon - Tηλ. +32 229 94107 - Κινητό +32 498 99 4107)

 1. Tηλεπικοινωνίες: Η Επιτροπή καλεί τις ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ να διασφαλίσουν την ανεξαρτησία του ολλανδικής ρυθμιστικής αρχής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι η ολλανδική ρυθμιστική αρχή σε θέματα τηλεπικοινωνιών, η ACM, έχει απόλυτη ανεξαρτησία στην εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ για τις τηλεπικοινωνίες στη μετάδοση τηλεοπτικών εκπομπών. Το ρυθμιστικό πλαίσιο της ΕΕ του 2009 για τις τηλεπικοινωνίες προβλέπει ότι οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές έχουν πλήρη ανεξαρτησία όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζουν μέτρα για τη ρύθμιση της αγοράς. Η Επιτροπή είναι της γνώμης ότι η ισχύουσα ολλανδική νομοθετική ρύθμιση περιορίζει αυτή τη ρυθμιστική ελευθερία επειδή προσπαθεί να ρυθμίσει απευθείας την αγορά με δύο τρόπους. Στην πρώτη περίπτωση, οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς που υπόκεινται σε υποχρεώσεις διανομής ("must-carry obligations") αναγκάζονται να προσφέρουν προς επαναπώληση τα τηλεοπτικά τους προγράμματα, μαζί με την υπηρεσία μετάδοσής τους, σε επίπεδο χονδρικής πώλησης σε τιμές που αντικατοπτρίζουν το κόστος (για να αποφεύγονται αθέμιτα κέρδη). Η δεύτερη διάταξη υποχρεώνει την ACM να επιβάλει στις εταιρείες που διαπιστωμένα έχουν ισχυρή θέση στην αγορά την υποχρέωση να επαναπωλούν τα προγράμματά τους σε ανταγωνιστές, σε τιμές που αντικατοπτρίζουν το κόστος.

Η Επιτροπή ανησυχεί κυρίως για τον τρόπο με τον οποίο επιβάλλεται η εφαρμογή αυτών των κανονιστικών διατάξεων. Αρμόδιες για να αποφασίζουν κατά πόσο ενδείκνυται η επιβολή τέτοιου είδους μέτρων πρέπει να είναι οι ανεξάρτητες ρυθμιστικές αρχές και όχι η ολλανδική κυβέρνηση. Ως εκ τούτου η Επιτροπή αποστέλλει αιτιολογημένη γνώμη (δεύτερο στάδιο της ενωσιακής διαδικασίας λόγω παράβασης). Οι Κάτω Χώρες έχουν στη διάθεσή τους δυο μήνες για να απαντήσουν. Ελλείψει ικανοποιητικής απάντησης, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

(για περισσότερες πληροφορίες: R. Heath - Tηλ. +32 229 61716 - Κινητό +32.460 75 3593)

 1. Περιβάλλον: Η Επιτροπή καλεί την ΠΟΛΩΝΙΑ να τηρήσει την περιβαλλοντική νομοθεσία κατά την εκπόνηση του προγράμματος πρόληψης πλημμυρών.

Η Επιτροπή έχει ορισμένες ενστάσεις όσον αφορά το πρόγραμμα της Πολωνίας για την πρόληψη των πλημμυρών στην περιοχή του Άνω Βιστούλα. Μολονότι το πρόγραμμα θα επηρεάσει την κατάσταση των υδάτινων συστημάτων και ορισμένες περιοχές του προγράμματος Natura 2000, δεν έχει διενεργηθεί κατάλληλη εκτίμηση των επιπτώσεων με βάση τα περιβαλλοντικά κριτήρια που θεσπίζει το δίκαιο της ΕΕ, όπως προβλέπεται στην οδηγία για τη στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση. Περίπου 120 από τα 410 έργα που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα θεωρούνται επίσης ότι έχουν σημαντικές επιπτώσεις σε 50 διαφορετικές περιοχές του προγράμματος Natura 2000.

Σύμφωνα με την οδηγία για τα οικοσυστήματα, τέτοιου είδους έργα μπορεί να θεωρούνται δικαιολογημένα για λόγους υπέρτερου δημόσιου συμφέροντος, υπό την προϋπόθεση ότι προτείνονται αντισταθμιστικά μέτρα και αναλύονται προσεκτικά εναλλακτικές λύσεις, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν φαίνεται να έγινε κάτι τέτοιο. Υπάρχουν επίσης προβλήματα και σε σχέση με την οδηγία-πλαίσιο στον τομέα των υδάτων, επειδή το πρόγραμμα θέτει σε κίνδυνο τα υδάτινα συστήματα δυσχεραίνοντας την ικανότητά τους να επιτύχουν μια καλή περιβαλλοντική κατάσταση έως το 2015. Η Επιτροπή ενώ υποστηρίζει απολύτως τις προσπάθειες της Πολωνίας για την ανάπτυξη υποδομής που θα αποτρέπει τις πλημμύρες ώστε να προστατεύονται από αυτές οι άνθρωποι και η πολιτιστική κληρονομιά, πιστεύει ότι οι προσπάθειες αυτές πρέπει να συμμορφώνονται με την περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ.

Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στην Πολωνία τον Νοέμβριο του 2012, αλλά από τότε η Πολωνία δεν έχει λάβει κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης, και για το λόγο αυτό η Επιτροπή αποστέλλει τώρα αιτιολογημένη γνώμη και παρέχει στην Πολωνία προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει. Αν δεν συμμορφωθεί η Πολωνία, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

(για περισσότερες πληροφορίες: J. Hennon - Tηλ. +32 229 53593 - Κινητό +32 498 95 3593)

 1. Περιβάλλον: Η Επιτροπή καλεί την Ισπανία να προσαρμόσει τον χώρο υγειονομικής ταφής Barranco de Sedases με βάση τα ισχύοντα πρότυπα

Η Επιτροπή καλεί την Ισπανία να καθαρίσει τον χώρο υγειονομικής ταφής Barranco de Sedases στη Fraga, Huesca, στην περιφέρεια της Αραγωνίας. Ο χώρος υγειονομικής ταφής δεν πληροί τα πρότυπα της νομοθεσίας της ΕΕ για τα απόβλητα. Λειτουργεί χωρίς τις κατάλληλες άδειες και έπρεπε να είχε αναβαθμιστεί ή να πάψει να λειτουργεί έως τις 16 Ιουλίου 2009 το αργότερο. Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στην Ισπανία για το θέμα αυτό την 1η Ιουνίου 2012.

Επειδή δεν ελήφθησαν τα κατάλληλα μέτρα για να τεθεί τέλος σε αυτήν την κατάσταση, η Επιτροπή αποστέλλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ισπανία και της παρέχει προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει. Αν οι ισπανικές αρχές δεν δώσουν ικανοποιητική απάντηση, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

(για περισσότερες πληροφορίες: J. Hennon - Tηλ. +32 229 53593 - Κινητό +32 498 95 3593)

 1. Περιβάλλον: Η Επιτροπή καλεί το ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ να ενισχύσει τους κανόνες για τη διάθεση ορυκτελαίων που έχουν υποστεί επεξεργασία

Η Επιτροπή καλεί το Ηνωμένο Βασίλειο να τροποποιήσει τα κριτήρια αποχαρακτηρισμού των αποβλήτων για τα χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια. Σύμφωνα με τα κριτήρια αποχαρακτηρισμού των αποβλήτων του Η.Β., τα ορυκτέλαια που έχουν υποστεί επεξεργασία μπορούν να χρησιμοποιούνται ως ισοδύναμα των παρθένων ορυκτέλαιων. Στην Επιτροπή προκαλεί ανησυχία το γεγονός ότι τα κριτήρια αυτά επιτρέπουν την παραμονή ορισμένων μολυσματικών παραγόντων σε υψηλές συγκεντρώσεις, και ότι οι μολυσματικοί αυτοί παράγοντες στη συνέχεια, κατά την καύση, απελευθερώνονται, και αποτελούν απειλή για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Οι συνήθεις εγκαταστάσεις καύσης, αντίθετα από τις εγκαταστάσεις αποτέφρωσης των αποβλήτων, δεν είναι απαραίτητο να είναι εξοπλισμένες με τεχνολογίες για την απομάκρυνση των ρυπαντών που περιέχονται στις εκπομπές από ορυκτέλαια που έχουν υποστεί επεξεργασία, όπως τα βαρέα μέταλλα, το υδροχλώριο και τα αλογόνα.

Για τον λόγο αυτό η Επιτροπή αποστέλλει αιτιολογημένη γνώμη και παρέχει στο Η.Β. προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει. Αν το Ηνωμένο Βασίλειο δεν απαντήσει, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

(για περισσότερες πληροφορίες: J. Hennon - Tηλ. +32 229 53593 - Κινητό +32 498 95 3593)


Side Bar