Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE ES NL IT EL ET HU LT PL SK SL RO

Europa-Kommissionen

MEMO

Bruxelles, den 25. april 2013

De vigtigste afgørelser på traktatbrudsområdet (april)

KLIMA

DEN DIGITALE DAGSORDEN

BESKÆFTIGELSE

ENERGI

MILJØ

RETLIGE ANLIGGENDER

TRANSPORT

SUNDHED & FORBRUGERPOLITIK

BESKATNING & TOLDUNION

BE

1

CY

1

1

DE

1

1

DK

1

EE

1

EL

1

1

ES

1

1

1

HU

1

IE

1

IT

1

LT

1

LU

1

NL

1

PL

1

RO

1

SI

1

SK

1

UK

1

1

Europa-Kommissionen har i forbindelse med sin månedlige pakke af afgørelser i traktatbrudsområdet anlagt sag mod de medlemsstater, der ikke har opfyldt deres forpligtelser i henhold til EU-retten. Afgørelserne, som dækker mange områder, har til formål at sikre, at EU-retten anvendes korrekt til gavn for borgere og erhvervsliv.

Kommissionen har i dag truffet 141 afgørelser, heraf 20 i form af begrundende udtalelser og 4 afgørelser om indbringelse for Den Europæiske Unions Domstol. Nedenfor gives et resumé af de vigtigste afgørelser. Der findes yderligere oplysninger om traktatbrudssager i MEMO/12/12.

 1. Indbringelse for EU-Domstolen

 1. Dyrevelfærd: Kommissionen indbringer GRÆKENLAND og ITALIEN for manglende håndhævelse af forbuddet mod bure til æglæggende høner

Europa-Kommissionen besluttede i dag at indbringe Grækenland og Italien for EU-Domstolen, fordi de ikke har implementeret direktiv 1999/74/EF om forbud mod ikke-stimulusberigede bure (æglægningsbure).

Den politiske afgørelse om at forbyde ikke-stimulusberigede bure blev truffet i 1999. Grækenland og Italien har haft tolv til at sikre en blød overgang til det nye system og til at implementere direktivet. Fra den 1. januar 2012 skal alle æglæggende høner ifølge direktiv 1999/74/EF holdes i stimulusberigede bure med ekstra plads til en rede, til at skrabe og til en siddepind eller i alternative systemer. Sådanne bure kan kun anvendes, hvis de sikrer, at hver høne har mindst 750 cm² burareal, en rede, strøelse, siddepinde og kloslidningsanordninger, som giver hønerne mulighed for at få deres biologiske og adfærdsmæssige behov opfyldt.

(yderligere oplysninger: IP/13/366 – F. Vincent - Tlf. +32 229 87166 - mobil +32 498 98 7166)

 1. Ydelse ved alderdom: Kommissionen indbringer SLOVAKIET for EU-Domstolen for manglende betaling af ydelse ved alderdom til pensionister i udlandet

Europa-Kommissionen har indbragt Slovakiet for Domstolen for manglende udbetaling af ydelse ved alderdom, et såkaldt julegratiale, til pensionister, der bor i andre EU-medlemsstater, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz, da dette er i strid med forpligtelserne i henhold til EU-retten om koordinering af socialsikring.

I henhold til EU-retten kan retten til en ydelse ved alderdom ikke afhænge af, om en pensionist bor i den medlemsstat, hvor vedkommende gør krav på ydelsen. Denne ret gør det muligt for pensionister at flytte til en anden medlemsstat, når de går på pension, uden at miste pensionen.

(yderligere oplysninger: IP/13/364 – J. Todd - Tlf. +32 229 94107 - mobil +32 498 99 4107)

 1. Beskatning: Kommissionen indbringer SPANIEN for EU-Domstolen for diskriminerende ejendomsbeskatning

Europa-Kommissionen har besluttet at indbringe Spanien for EU-Domstolen for diskriminerende regler for beskatning af fast ejendom, som hindrer ikke-fastboende i at nyde samme fordele som fastboende.

Ifølge spansk lovgivning er kapitalgevinst fra salget af en fast bopæl fritaget for skat, hvis pengene anvendes til at erhverve en anden fast bopæl. Denne bestemmelse gælder dog kun personer, der er bosiddende i Spanien, og diskriminerer derfor ikke-fastboende, som kan ende med at betale en langt højere skat.

I praksis betyder det, at en person med fast bopæl i Spanien, som sælger denne ejendom for at købe et nyt hus i en anden medlemsstat, hvor han ønsker at flytte til, vil blive beskattet af kapitalgevinsten på salget. Hvis han derimod bliver i Spanien og køber et nyt hus der, vil han ikke blive beskattet.

Kommissionen mener, at dette er en hindring for den frie bevægelighed for personer, arbejdstagere og selvstændige og at det er i strid med EU-traktaterne. Indbringelsen for EU-Domstolen er sidste skridt i en traktatbrudssag.

(yderligere oplysninger: IP/13/365 - E. Traynor - Tlf. +32 229 21548 - mobil +32 498 98 3871)

 1. Begrundede udtalelser

 1. Maritime anliggender: Kommissionen anmoder DET FORENEDE KONGERIGE og RUMÆNIEN om at vedtage nationale foranstaltninger vedrørende meldeformaliteter for skibe

Europa-Kommissionen har anmodet Det Forenede Kongerige og Rumænien om at gennemføre kravene i direktivet om meldeformaliteter for skibe, der ankommer til eller afgår fra havne i medlemsstaterne, og om ophævelse af direktiv 2002/6/EF (Direktiv 2010/65/EU). Fristen for gennemførelse var den 19. maj 2012. På trods af åbningsskrivelser til Rumænien og Det Forenede Kongerige i juli 2012 har de to medlemsstater ikke meddelt Kommissionen samtlige nationale foranstaltninger. Det er vigtigt at få vedtaget gennemførelsesforanstaltningerne, da formålet er at forenkle og harmonisere de administrative procedurer for søtransporten

Kommissionen sender derfor en begrundet udtalelse til begge medlemsstater (andet trin i traktatbrudsproceduren). Hvis Kommissionen ikke modtager tilfredsstillende svar inden for to måneder, kan den indbringe medlemsstaterne for EU-Domstolen.

(yderligere oplysninger: H. Kearns – Tlf. +32 229 87638 – mobil: +32 498 98 7638)

 1. Energieffektivitet i bygninger: Kommissionen anmoder SLOVENIEN og SPANIEN om at vedtage nationale foranstaltninger om energieffektivitet i bygninger

Kommissionen har i dag sendt Slovenien og Spanien en begrundet udtalelse, hvori de anmodes om at meddele Kommissionen, hvilke foranstaltninger de har truffet med henblik på at gennemføre direktivet om bygningers energimæssige ydeevne. Direktiv 2010/31/EU skulle have været gennemført i national lovgivning den 9. juli 2012. Ifølge direktivet skal medlemsstaterne indføre og anvende mindstekrav til nye og eksisterende bygningers energimæssige ydeevne, de skal sikre attestering af bygningers energimæssige ydeevne og kræve regelmæssigt eftersyn af varme- og klimaanlæg. Derudover stilles der i direktivet krav om, at medlemsstaterne inden 2021 sikrer, at alle nye bygninger er "næsten energineutrale bygninger". Hvis de to medlemsstater ikke opfylder deres juridiske forpligtelser inden for to måneder, kan Kommissionen beslutte at indbringe dem for EU-Domstolen.

Kommissionen indledte i september 2012 traktatbrudssager mod 24 medlemsstater, som ikke havde meddelt Kommissionen de nationale foranstaltninger, der var truffet for at gennemføre direktivet i national lovgivning. I mellemtiden har de fleste medlemsstater meddelt Kommissionen deres nationale gennemførelsesforanstaltninger med undtagelse af Italien, Grækenland, Portugal og Bulgarien, som derfor modtog en begrundet udtalelse i januar 2013.

Se også: http://ec.europa.eu/energy/infringements/index_en.htm

(yderligere oplysninger: M. Holzner - Tlf. +32 229 60196 - mobil +32 498 98 2280)

 1. Forældreorlov: Kommissionen beder BELGIEN overholde EU-regler

Europa-Kommissionen har anmodet Belgien om at bringe landets lovgivning i overensstemmelse med EU-lovgivningen om forældreorlov, eftersom landet ikke har meddelt Kommissionen, hvilke passende foranstaltninger det ville træffe for at gennemføre reglerne i national lovgivning. Kommissionens anmodning tager form af en begrundet udtalelse (andet trin i traktatbrudsproceduren, som består af tre trin). Direktivet om forældreorlov giver alle forældre, som arbejder, ret til mindst fire måneders orlov i forbindelse med et barns fødsel eller adoption af et barn – spørgsmål om indkomst afgøres dog af medlemsstaten. Mindst én af de fire måneder kan ikke overføres til den anden forælder. Det betyder, at den går tabt, hvis den ikke tages, hvilket er et incitament for fædre til at tage orlov.

Indtil videre har Belgien ikke fuldt ud gennemført direktivet. Navnlig skal de belgiske myndigheder bringe den nationale lovgivning i Vallonien og inden for militæret i overensstemmelse med EU-reglerne. Belgien har nu to måneder til at overholde EU-reglerne. Hvis det ikke sker, kan Kommissionen beslutte at indbringe sagen for EU-Domstolen.

(yderligere oplysninger: M. Andreeva - Tlf. +32 229 91382- mobil +32 498 99 1382)

 1. Pensioner: Kommissionen har anmodet Cypern om at tage højde for de perioder, hvor cypriotiske undervisere har arbejdet i Grækenland

Europa-Kommissionen har anmodet Cypern om at tage højde for de perioder, hvor cypriotiske undervisere har arbejdet i Grækenland, ved erhvervelsen og beregningen af en pension i Cypern. I øjeblikket nægter de cypriotiske myndigheder at tage hensyn til beskæftigelsesperioderne i Grækenland ved erhvervelsen og beregningen af pensionsrettigheder, og de tildeler ikke delpension til undervisere, der har arbejdet i Grækenland og i Cypern. Ifølge myndighederne skyldes den manglende medregning, at den særlige cypriotiske ordning for funktionærers pension ikke er omfattet af bestemmelserne i forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger.

Selv om der ifølge traktaten er krav om at lægge alle beskæftigelsesperioder sammen og bevare et ubrudt beskæftigelsesforløb med hensyn til social sikring af vandrende arbejdstagere, har anvendelsen af den cypriotiske lovgivning præcis den modsatte virkning, idet den medfører tab af rettigheder og et brud i beskæftigelsesforløbet for arbejdstageren. Ifølge EU-Domstolens retspraksis gælder koordineringen af de nationale systemer al lovgivning vedrørende de otte traditionelle sociale sikringsgrene: den gælder almindelige og særlige ordninger med eller uden bidragspligt samt de ordninger, der vedrører de af arbejdsgiverens forpligtelser, der er knyttet til de sociale sikringsgrene. Kommissionens anmodning består af en "begrundet udtalelse". Cypern har to måneder til at meddele Kommissionen de foranstaltninger, der er truffet for at anvende reglerne fuldt ud. I modsat fald kan Kommissionen indbringe landet for EU-Domstolen.

(yderligere oplysninger: J. Todd - Tlf. +32 229 94107 - mobil +32 498 99 4107)

 1. Miljø: Kommissionen anmoder CYPERN om at bringe lovgivning om adgang til klage og domstolsprøvelse i overensstemmelse med europæiske normer

Europa-Kommissionen er ikke tilfreds med, at Cyperns lovgivning om adgang til klage og domstolsprøvelse i miljøspørgsmål ikke opfylder europæiske standarder. Ifølge EU-lovgivningen skal medlemsstaterne sikre adgang til administrative klagemuligheder og til domstolsprøvelse i forbindelse med vurderingen af, hvilke konsekvenser visse projekter og planer har for miljøet. Hensigten hermed er at give offentligheden og ngo'er mulighed for at deltage effektivt i sådanne procedurer. Kommissionen har vurderet Cyperns lovgivning på området, og den er bekymret for, at den gældende lovgivning måske i for høj grad begrænser visse ngo'ers adgang til klage og domstolsprøvelse.

På trods af en tidligere åbningsskrivelse og Cyperns hensigt om at ændre sin lovgivning har Kommissionen ikke fået meddelelse om, at Cyperns lovgivning er blevet ændret. Der er derfor sendt en begrundet udtalelse (andet trin i EU's traktatbrudsprocedure). Cypern har to måneder til at reagere. Hvis det ikke efterlever EU-retten, kan Kommissionen indbringe sagen for EU-Domstolen.

(yderligere oplysninger: J. Hennon - Tlf. +32 229 53593 - mobil +32 498 95 3593)

 1. Beskatning: Kommissionen anmoder DANMARK om at ændre reglerne for beskatning af udenlandske investeringsinstitutter

Europa-Kommissionen har formelt anmodet Danmark om at ændre sine regler for beskatning af udbytte, som udbetales til udenlandske investeringsinstitutter med minimumsbeskatning (investeringsinstitutter med minimumsbeskatning).

I Danmark er udbytte, som udbetales til fonde, der er registreret som "investeringsinstitutter med minimumsbeskatning", fritaget for skat, men kun hvis instituttet er dansk.

Kommissionen finder, at de danske beskatningsregler diskriminerer "investeringsinstitutter med minimumsbeskatning" fra andre medlemsstater. Det hindrer friheden til at levere tjenesteydelser og kapitalens frie bevægelighed, jf. EU-traktaterne. Der blev sendt en åbningsskrivelse til Danmark den 30. april 2012 (første trin i traktatbrudsproceduren), og i dag anmoder Kommissionen Danmark om at ændre sin lovgivning inden for to måneder, således at den bringes i overensstemmelse med EU-retten (andet trin i traktatbrudsproceduren). Hvis Danmark ikke efterlever EU-retten, kan Kommissionen indbringe sagen for EU-Domstolen.

(yderligere oplysninger: E. Traynor - Tlf. +32 229 21548 - mobil +32 498 98 3871)

 1. Miljø: Kommissionen anmoder ESTLAND om at forbedre lovgivningen om adgang til miljøoplysninger

Europa-Kommissionen er i tvivl om, hvorvidt Estlands lovgivning om adgang til miljøoplysninger opfylder europæiske standarder. I henhold til EU-lovgivning skal medlemsstaterne sikre adgang til de offentlige myndigheders miljøoplysninger. Kommissionen er efter en vurdering af Estlands lovgivning på området nået til den konklusion, at der er visse mangler. Der mangler bl.a. en forpligtelse til at afveje offentlighedens interesse mod den interesse, der tjenes ved at afslå en anmodning vedrørende intern kommunikation, og der mangler et krav om at angive navnet på den myndighed, der forbereder materiale, som endnu ikke er færdigt, og hvornår det forventes at være færdigt.

Selv om Estland er enig i Kommissionens konklusion, er den pågældende estiske lovgivning endnu ikke blevet ændret. Kommissionen sender derfor en begrundet udtalelse (andet trin i EU's traktatbrudsprocedure), og Estland har nu to måneder til at svare. Hvis de estiske myndigheder ikke giver et tilfredsstillende svar, kan Kommissionen indbringe sagen for EU-domstolen.

(yderligere oplysninger: J. Hennon - Tlf. +32 229 53593 - mobil +32 498 95 3593)

 1. Maritim sikring: Kommissionen anmoder TYSKLAND om at anvende foranstaltningerne til bedre havnesikring korrekt

Europa-Kommissionen har sendt en begrundet udtalelse til Tyskland for at opfordre landet til at anvende direktivet om bedre havnesikring korrekt (2005/65/EF) i havnene i delstaten Mecklenburg-Vorpommern (især i Rostock). De sårbarhedsvurderinger og havnesikringsplaner, der beskrives i direktivet, er endnu ikke gennemført i delstaten. Direktivet, som er et af de grundlæggende instrumenter i politikken for søsikring, har til formål at sikre et højt og ensartet sikringsniveau i alle europæiske havne. Tyskland har to måneder til at meddele Kommissionen, hvilke foranstaltninger der er truffet for at anvende reglerne fuldt ud. I modsat fald kan Kommissionen indbringe landet for EU-Domstolen.

(yderligere oplysninger: H. Kearns – Tlf. +32 229 87638 – mobil +32 498 98 7638)

 1. Miljø: Kommissionen anmoder TYSKLAND om at forbedre lovgivningen om adgang til klage og domstolsprøvelse

Europa-Kommissionen mener ikke, at Tysklands lovgivning om adgang til klage og domstolsprøvelse i forbindelse med afgørelser, som har miljøkonsekvenser, opfylder europæiske standarder. Ifølge EU-lovgivningen skal medlemsstaterne sikre, at berørte parter eller parter, hvis rettigheder er krænket, herunder ngo'er, har adgang til klage eller domstolsprøvelse for at teste lovligheden af miljøafgørelser. Kommissionen har efter en vurdering af Tysklands lovgivning på området konkluderet, at der er en række mangler med hensyn til personers og ngo'ers adgang til klage eller domstolsprøvelse, især med hensyn til afgørelser, der er omfattet af direktivet om projekters indvirkning på miljøet og IPPC-direktivet om industrielle emissioner. Tyskland vedtog for nylig ny lovgivning om adgang til klage og domstolsprøvelse, men Kommissionen er ikke overbevist om, at manglerne er afhjulpet.

Efter at Kommissionen sendte en åbningsskrivelse i oktober sidste år, har den nu sendt en begrundet udtalelse (andet trin i EU's traktatbrudsprocedure), som Tyskland har to måneder til at reagere på. Hvis Kommissionen ikke modtager et tilfredsstillende svar, kan den indbringe sagen for EU-Domstolen.

(yderligere oplysninger: J. Hennon - Tlf. +32 229 53593 - mobil +32 498 95 3593)

 1. Klimaændringer: Kommissionen anmoder Grækenland om at overholde EU-lovgivning om fluorholdige drivhusgasser

Ifølge forordning (EF) nr. 842/2006 skal virksomheder træffe en række foranstaltninger til at mindske uslip fra udstyr, der indeholder fluorholdige gasser, og til at genvinde gasserne, når udstyrets levetid udløber. Forordninger indeholder også regler for uddannelse og autorisation af personale, der beskæftiger sig med servicering af udstyr, mærkning af fluorholdigt udstyr, indberetning af produktion, import og eksport af fluorholdige gasser samt nogle forbud inden for bestemte områder. Der er tale om vigtige foranstaltninger til begrænsning af emissioner af denne gruppe industrigasser, som er meget kraftigt virkende drivhusgasser, og foranstaltningerne bidrager derfor til at forhindre yderligere global opvarmning.

Indtil videre har Grækenland ikke meddelt Kommissionen, hvilke nationale organer der skal autorisere de relevante virksomheder, der servicerer køleanlæg, luftkonditioneringsanlæg, varmepumpeanlæg, brandsikringsanlæg og brandslukkere, der indeholder fluorholdige gasser, herunder navnene på de certifikater, der vil blive udstedt. Kommissionen anmoder derfor Grækenland i en begrundet udtalelse (andet trin i EU's traktatbrudsprocedure) om at efterleve reglerne inden for to måneder. I modsat fald kan Kommissionen beslutte at indbringe Grækenland for EU-Domstolen.

(yderligere oplysninger: I. Valero Ladron - Tlf. +32 229 64971 - mobil +32 498 96 4971)

 1. Søfartssikkerhed: Kommissionen anmoder UNGARN om at overholde de nye standarder for udstyr på skibe

Europa-Kommissionen har i dag bedt Ungarn vedtage national lovgivning til gennemførelse af EU-rettens seneste standarder for udstyr på skibe. Direktivet om udstyr på skibe har til formål at sikre en ensartet anvendelse af internationale standarder for udstyr på skibe i EU og at fremme fri bevægelighed for udstyr på skibe i det indre marked. Den manglende gennemførelse undergraver den ensartede implementering af disse nye sikkerhedsregler på det indre marked og skader søfartssikkerheden.

Kommissionens anmodning sker i form af en begrundet udtalelse som led i EU's traktatbrudsprocedure. Hvis Ungarn ikke inden to måneder har meddelt Kommissionen, hvilke foranstaltninger det har truffet for at sikre fuld overholdelse af EU-retten, kan Kommissionen indbringe sagen for EU-Domstolen.

(yderligere oplysninger: H. Kearns – Tlf. +32 229 87638 – mobil +32 498 98 7638)

 1. Det indre energimarked: IRLAND anmodes om at efterleve EU's regler for det indre marked for elektricitet

Kommissionen har i dag sendt en begrundet udtalelse til Irland, hvori landet igen opfordres til at gennemføre elektricitetsdirektivet i den tredje energipakke fuldt ud. Medlemsstaterne skulle allerede have haft gennemført direktivet den 3. marts 2011. Direktivet indeholder centrale bestemmelser, der sikrer velfungerende elektricitetsmarkeder, såsom nye regler for adskillelse af net, regler, som styrker nationale reguleringsmyndigheders uafhængighed og beføjelser, og regler om, hvordan man kan få mere velfungerende detailmarkederne til gavn for forbrugerne. Denne begrundede udtalelse supplerer den begrundede udtalelse, der blev sendt til Irland allerede i juni 2012, og præciserer Kommissionens holdning med hensyn til gennemførelsen af bestemmelserne om netadskillelse i elektricitetsdirektivet. Hvis Irland ikke opfylder sine juridiske forpligtelser inden for to måneder, kan Kommissionen beslutte at indbringe sagen for EU-Domstolen.

Kommissionen indledte i efteråret 2011 en traktatbrudssag mod 19 medlemsstater for manglende gennemførelse af tredje pakke af direktiverne om elektricitet og gas. I 2012 og i starten af 2013 blev der sendt begrundede udtalelser til 16 medlemsstater, som endnu ikke havde fuldendt gennemførelsen. I slutningen af 2012 og i starten af 2013 blev en række medlemsstater indbragt for EU-Domstolen. Det var Polen, Slovenien, Finland, Bulgarien, Estland, Det Forenede Kongerige og Rumænien. Kommissionen undersøger stadig sagen i de få medlemsstater, som har modtaget begrundede udtalelser, og hvor situationen stadig er uafklaret, for at kontrollere, om de har gennemført direktiverne fuldt ud.

Se også: http://ec.europa.eu/energy/infringements/index_en.htm

(yderligere oplysninger: M. Holzner - Tlf. +32 229 60196 - mobil +32 498 98 2280)

 1. Havne: Kommissionen sender yderligere en begrundet udtalelse til LITAUEN for stadig at give lasthåndteringsoperatører fortrinsret i forbindelse med fornyelsen af deres havnekontrakt

Denne ekstra begrundede udtalelse følger en begrundet udtalelse, som Kommissionen sendte i juni sidste år. Efter den første begrundede udtalelse ændrede Litauen sin lovgivning vedrørende leasing af havnearealer med henblik på levering af lasthåndteringsydelser. Som følge af disse ændringer skulle der forud for leasing af offentlige havnearealer i Litauen være en udbudsprocedure. I den ændrede lovgivning bevarer den etablerede lasthåndteringsoperatør imidlertid sin fortrinsret, hvis resultatet af udbudsproceduren tyder på, at de andre deltagere tilbyder samme vilkår.

Kommissionen mener, at en sådan bestemmelse kan føre til diskrimination mod operatører fra andre medlemsstater, som ønsker at etablere sig i Litauen. Hvis Kommissionen ikke modtager et tilfredsstillende svar fra Litauen inden for to måneder, kan den indbringe sagen for EU-Domstolen.

(yderligere oplysninger: H. Kearns – Tlf. +32 229 87638 – mobil +32 498 98 7638)

 1. Arbejdsret: Kommissionen anmoder LUXEMBOURG om at anvende direktivet om tidsbegrænset ansættelse

Europa-Kommissionen har anmodet Luxembourg om at revidere sin lovgivning, således at den beskytter ansatte mod ulovlig brug af muligheden for at forlænge tidsbegrænsede kontrakter og fuldt ud opfylder kravene i direktivet om tidsbegrænset ansættelse. Undervisnings- og forskningspersonale på universitet i Luxembourg samt ansatte i underholdningsindustrien er udelukket fra den nuværende nationale lovgivnings anvendelsesområde, hvilket betyder, at de ikke er beskyttet mod den ulovlige praksis. Ifølge direktivet skal medlemsstaterne sikre, at arbejdsgiveren underretter ansatte med en tidsbegrænset kontrakt, når der er faste stillinger, der skal besættes.

De pågældende regler i Luxembourg sikrer kun indirekte kommunikation gennem samarbejdsudvalget, men der er ingen bestemmelser, som sikrer, at ansatte med tidsbegrænset kontrakt underrettes direkte. Problemet er særlig udtalt i små virksomheder, hvor der ikke er et samarbejdsudvalg. Anmodningen sker i form af en begrundet udtalelse som led i EU's traktatbrudsprocedure. Luxembourg har nu to måneder til at meddele Kommissionen, hvilke foranstaltninger der er truffet for at gennemføre direktivet fuldt ud. I modsat fald kan Kommissionen beslutte at indbringe Luxembourg for EU-Domstolen.

(yderligere oplysninger: J. Todd - Tlf. +32 229 94107 - mobil +32 498 99 4107)

 1. Telekommunikation: Kommissionen anmoder NEDERLANDENE om at sikre den nederlandske reguleringsmyndigheds uafhængighed

Europa-Kommissionen tager skridt til at sikre, at den nederlandske styrelse "ACM" (forbruger- og markedsmyndighed) bevarer sin uafhængighed, når den skal anvende EU's regler om telekommunikation på tv-transmission. Det fastsættes i EU-regelsættet fra 2009 for telekommunikation, at nationale tilsynsmyndigheder skal være fuldt ud uafhængige, når de anvender regelsættet. Det er Kommissionens opfattelse, at de nuværende nederlandske regler begrænser tilsynsmyndighedernes beføjelser, idet det forsøges at regulere markedet direkte på to måder. For det første pålægges radio-/tv-selskaber, som har en "must carry-forpligtelse", et krav om at videresælge deres tv-programmer samt de tilhørende transmissionsydelser på engrosniveau til omkostningsorienterede priser (for at forhindre for stor profit). For det andet er ACM forpligtet til at pålægge selskaber med en stærk markedsposition at videresælge deres programmer til konkurrenter til omkostningsorienterede priser.

Kommissionen er især betænkelig ved måden, hvorpå disse bestemmelser blev indført. Det bør være op til uafhængige tilsynsmyndigheder at beslutte, om sådanne foranstaltninger bør træffes, og ikke op til den nederlandske regering. Kommissionen sender derfor en begrundet udtalelse (andet trin i EU's traktatbrudsprocedure). Nederlandene har to måneder til at reagere. Hvis Kommissionen ikke modtager et tilfredsstillende svar, kan den indbringe sagen for EU-Domstolen.

(yderligere oplysninger: R. Heath – Tlf. +32 229 61716 - mobil +32 460 75 0221)

 1. Miljø: Kommissionen anmoder POLEN om at overholde miljølovgivningen ved udarbejdelsen af programmet til forebyggelse af oversvømmelse

Kommissionen er på flere punkter betænkelig ved miljøaspekterne i Polens program til forebyggelse af oversvømmelse ved den øvre Wisla-flod. På trods af at programmet vil påvirke vandområderne og en række Natura 2000-områder, er der ikke foretaget en grundig miljøkonsekvensanalyse, hvor der tages højde for miljømålene i EU-lovgivningen i overensstemmelse med direktivet om strategisk miljøvurdering. Omkring 120 af de 410 projekter i programmet menes også at have betydelige konsekvenser for 50 forskellige Natura 2000-områder.

Ifølge habitatdirektivet kan sådanne projekter være berettigede af hensyn til væsentlige samfundsinteresser, forudsat at der foreslås kompensationsforanstaltninger, og at alternative løsninger analyseres nøje, men dette ser ikke ud til at være sket. Der er også problemer med vandrammedirektivet, da programmet bringer vandområder i fare og dermed skader deres mulighed for at opnå god miljøstatus inden 2015. Selv om Kommissionen bakker op om Polens indsats for at etablere infrastruktur til forebyggelse af oversvømmelse, således at befolkningen og kulturarven beskyttes, fastholder den, at indsatsen skal være i overensstemmelse med EU's miljølovgivning.

Kommissionen sendte Polen en åbningsskrivelse i november 2012, men da Polen stadig ikke har truffet hensigtsmæssige foranstaltninger for at afhjælpe situationen, sender Kommissionen en begrundet udtalelse, som Polen har to måneder til at reagere på. Hvis Polen ikke opfylder reglerne, kan Kommissionen beslutte at indbringe sagen for EU-Domstolen.

(yderligere oplysninger: J. Hennon - Tlf. +32 229 53593 - mobil +32 498 95 3593)

 1. Miljø: Kommissionen anmoder SPANIEN om at højne standarden for Barranco de Sedases-deponeringsanlægget

Kommissionen anmoder Spanien om at bringe Barranco de Sedases-deponeringsanlægget i Fraga, Huesca i Aragon-regionen i orden. Anlægget opfylder ikke kravene i EU's lovgivning om affald. Det drives uden de fornødne tilladelser og burde have været renoveret eller alternativt lukket senest den 16. juli 2009. Kommissionen sendte Spanien en åbningsskrivelse den 1. juni 2012.

Da der ikke er vedtaget hensigtsmæssige administrative foranstaltninger til at afhjælpe problemet, sender Kommissionen en begrundet udtalelse til Spanien, som har en frist på to måneder til at svare. Hvis de spanske myndigheder ikke giver et tilfredsstillende svar, kan Kommissionen indbringe sagen for EU-domstolen.

(yderligere oplysninger: J. Hennon - Tlf. +32 229 53593 - mobil +32 498 95 3593)

 1. Miljø: Kommissionen anmoder Det Forenede Kongerige om at styrke lovgivningen om bortskaffelse af brændselsolie fra oparbejdning

Kommissionen anmoder Det Forenede Kongerige om at ændre sine kriterier for affaldsfasens ophør for olieaffald. Ifølge Det Forenede Kongeriges kriterier for affaldsfasens ophør kan oparbejdet brændselsolie anvendes som primær brændselsolie. Kommissionen er bange for, at disse kriterier betyder, at visse forurenende stoffer bevares i høje koncentrationer, og at disse forurenende stoffer efterfølgende frigives under forbrændingen til fare for menneskets sundhed og miljøet. Almindelige fyringsanlæg er i modsætning til affaldsforbrændingsanlæg ikke nødvendigvis udstyret med teknologier, der fjerner forurenende stoffer i emissioner fra oparbejdede brændselsolier, såsom tungmetaller, hydrogenchlorid og halogener.

Kommissionen sender derfor en begrundet udtalelse, som Det Forenede Kongerige har to måneder til at besvare. Hvis Det Forenede Kongerige ikke reagerer, kan Kommissionen beslutte at indbringe sagen for EU-Domstolen.

(yderligere oplysninger: J. Hennon - Tlf. +32 229 53593 - mobil +32 498 95 3593)


Side Bar