Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

MEMO

Bryssel den 15 april 2013

Vanligaste frågorna: Nya EU-regler för säkrare och miljövänligare lastbilar

Nuläget

Det finns för närvarande 6,5 miljoner tunga lastbilar (med en högsta vikt på över 3,5 ton) i trafik inom EU. EU:s lastbilstillverkare är bland de ledande i världen när det gäller smart och innovativ design av fordon. Lastbilstillverkning och godstransporter på väg sysselsätter cirka 6 miljoner människor i EU. Godstransporterna på väg är av avgörande betydelse för Europas ekonomiska tillväxt och står för mer än 70 % av godstransportverksamheten (i tonkilometer) till lands inom EU, där dessa transporter står för över 80 % av alla varor i volym (ton) och över 90 % av allt gods i värde (euro) och nära 1,5 % av BNP.

Medan godstransporterna på väg sannolikt kommer att stå för den största delen av alla transporter av varor inom Europa inom en överskådlig framtid, måste vägsektorn göra mer för att på ett hållbart och resurseffektivt sätt hantera den befintliga efterfrågan.

Inom EU är transporterna beroende av olja och oljeprodukter med upp till cirka 90 procent av sitt energibehov. Minskad bränsleförbrukning för längre godstransporter på väg kommer att ge mycket viktiga miljömässiga och ekonomiska bidrag.

Nuvarande bestämmelser

EU:s bestämmelser för tunga fordon fastställdes under åttiotalet (direktiv 96/53/EG) för att uppfylla tre viktiga mål: skydda infrastrukturen, garantera trafiksäkerhet och trygga fri konkurrens på den inre marknaden. Vid den tidpunkten utformades inte bestämmelserna med energieffektivitet eller miljömässiga mål i åtanke.

Direktiv 96/53/EG begränsar den högsta vikten på tunga fordon till 40 ton (44 vid kombinerad transport) och längden till 18,75 m. Det finns vissa möjligheter att göra undantag från dessa dimensioner, men det är upp till varje medlemsstat att fatta beslut på grundval av subsidiaritetsprincipen och lokala förhållanden. I praktiken hindrar de nuvarande bestämmelserna införandet av innovativ design, som till exempel mer strömlinjeformade karosser, som är av stor betydelse för att öka bränsleeffektiviteten och säkerheten.

Omkring en femtedel av EU:s totala koldioxidutsläpp kommer från vägtransporter, varav tunga lastbilar står för en fjärdedel. Trots vissa framsteg i fråga om bränsleeffektivitet under de senaste åren, fortsätter utsläppen från tunga lastbilar att öka, främst på grund av de ökade godstransporterna på vägarna.

De befintliga bestämmelserna är i akut behov av uppdatering för att hålla jämna steg med den tekniska utvecklingen.

Av de 6,5 miljoner lastbilar som för närvarande rullar på Europas vägar skulle minst 1 miljon av dem som regelbundet går långa sträckor kunna dra fördel av nya mer aerodynamiska fordon.

Vad föreslår vi?

Bättre aerodynamik: Syftet med kommissionens förslag är att underlätta införandet av mer aerodynamiska fordon, särskilt genom att tillåta tillverkarna att utforma lastbilshytter med en strömlinjeform och att utrusta fordonen med aerodynamiska spoilrar i bakre delen av släpet. Dessa är små förändringar, men de har en betydande effekt på aerodynamik och bränsleeffektivitet, särskilt på längre sträckor.

Tillsammans skulle dessa förbättringar kunna minska bränsleförbrukningen och utsläppen med upp till 10 %, utan att ändra lastkapaciteten. Dessa skulle för en typisk lastbil som går sträckor på 100 000 km, kunna spara upp till 5 000 euro per år i bränslekostnader.

Ökad trafiksäkerhet: Den nuvarande rektangulära formen kan öka personskadorna för oskyddade trafikanter vid en kollision. Den minskar också förarens siktfält på sidorna. De mer strömlinjeformade aerodynamiska karosserna kommer att öka förarens siktfält och kan, i händelse av en kollision vid låg hastighet, minska påverkan på oskyddade trafikanter. Detta skulle varje år kunna rädda livet på 300 till 500 oskyddade trafikanter, som fotgängare eller cyklister. Det skulle innebära en 10-procentig minskning av de trafikdödsoffer inom EU som inbegriper lastbilar.

De nya karosserna kommer också att öka komforten för föraren med mer utrymme och göra det möjligt att använda krockkuddar.

Bättre intermodala transporter: För att underlätta intermodala transporter kommer byråkratin att lättas upp, vilket gör det lättare att växla de 45-fotscontainrar som mest används på längre sträckor mellan fartyg, väg och järnväg. Ett särskilt tillstånd kommer exempelvis inte längre vara nödvändigt.

Bättre för europeiska företag och skapande av sysselsättning inom fordonstillverkningen: Europeiska tillverkare av tunga fordon är globala marknadsledare och sektorn är en av de branscher som investerar mest i forskning och utveckling. Utvecklingen av nya tunga fordon med aerodynamiska karosser och bakre spoilrar kommer att ge europeiska producenter möjlighet att utveckla nya modeller för att uppfylla den globala efterfrågan på miljövänligare och mer bränsleeffektiva tunga fordon.

Överlastning: Idag är upp till en tredjedel av kontrollerade fordon överlastade, vilket orsakar skador på infrastrukturen, äventyrar trafiksäkerheten och kostar skattebetalarna cirka 950 miljoner euro varje år. System för vägning i fordonen och stationer för att väga rullande fordon längs huvudvägarna kommer automatiskt att rikta in sig på överviktiga fordon. Denna utveckling kommer att leda till att man kan undvika att stoppa cirka 75 000 fordon per år. Därmed kan kontrollerande myndigheter undvika cirka 140 000 timmars onödigt arbete. Det kommer även att gynna tillverkningsprocesser som är beroende av rullande lagerhållning, eftersom onödiga stopp gallras ut.

Förslaget täcker tunga lastbilar och bussar, men även andra mindre kategorier av fordon som omfattas av direktivet.

I juni 2012 gav vice ordförande Siim Kallas vägledning om de villkor enligt vilka längre lastbilar kan köra över gränserna. Den viktigaste punkten i denna vägledning var att betona att användningen av längre lastbilar är en fråga där besluten fattas av de enskilda medlemsstaterna på grundval av subsidiaritetsprincipen och lokala förhållanden. Ingen medlemsstat är skyldig att tillåta användning av längre fordon om de inte anser det lämpligt. I vägledningen angavs också att längre lastbilar kan passera gränsen mellan två angränsande medlemsstater som godkänner användningen, så länge den bara är begränsad till transporter mellan dessa två medlemsstater och inte påtagligt påverkar den internationella konkurrensen. Denna vägledning ingår nu i det ändrade direktivet.

Några siffror

  • För lastbilskarosser som är strömlinjeformade och har aerodynamiska spoilrar i bakre delen av släpet skulle besparingar för en typisk lastbil som går längre sträckor på minst 100 000 km kunna göras med upp till 5 000 euro per år i bränslekostnader.

  • Av de 6,5 miljoner lastbilar som för närvarande finns på Europas vägar skulle minst 1 miljon av dem som regelbundet kör långa sträckor kunna dra fördel av de nya åtgärderna.

  • Att kombinera aerodynamiska bakre spoilrar med strömlinjeformade karosser på tunga lastbilar skulle kunna minska bränsleförbrukningen med upp till 10 %.

  • En ändrad design på tunga lastbilars karosser skulle kunna spara 300 till 500 liv per år i EU.

  • Även om en relativt stor andel tunga lastbilar är överlastade stoppas cirka 75 000 tunga lastbilar per år utan anledning, vilket motsvarar 140 000 timmars arbete för kontrollmyndigheterna, som skulle kunna sparas in eller användas för andra ändamål.

För närmare upplysningar:

http://ec.europa.eu/transport/modes/road/weights-and-dimensions_en.htm

Nuvarande direktiv 96/53/EG


Side Bar