Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

MEMO

Brusel 15. apríla 2013

Často kladené otázky: Nové pravidlá EÚ pre bezpečnejšie a ekologickejšie nákladné vozidlá

Situácia v súčasnosti

V súčasnosti je v EÚ v obehu 6,5 milióna ťažkých nákladných vozidiel (s maximálnou hmotnosťou nad 3,5 tony). Výrobcovia nákladných vozidiel v EÚ patria medzi svetových lídrov v oblasti inteligentného a inovačného automobilového dizajnu. Výroba nákladných vozidiel a nákladná cestná doprava zamestnáva v EÚ okolo 6 miliónov ľudí. Nákladná cestná doprava je pre hospodársky rast Európy životne dôležitá, pričom predstavuje viac ako 70 % vnútrozemskej dopravy (v tonách na km) v EÚ, jej prostredníctvom sa prepravuje viac ako 80 % tovaru z hľadiska objemu (v tonách) a viac ako 90 % tovaru z hľadiska hodnoty (v EUR), a predstavuje takmer 1,5 % HDP.

I keď sa v najbližšej budúcnosti bude pomocou nákladnej cestnej dopravy naďalej prepravovať väčšina tovaru v Európe, odvetvie cestnej dopravy musí vyvinúť väčšie úsilie, aby zvládlo súčasný dopyt udržateľným a zdrojovo efektívnym spôsobom.

Okolo 90 % z energetických potrieb v oblasti dopravy pokrýva ropa a ropné produkty. Zníženie spotreby paliva cestnej prepravy na dlhé vzdialenosti bude predstavovať veľmi dôležitý environmentálny a hospodársky prínos.

Súčasné pravidlá

Pravidlá týkajúce sa ťažkých nákladných vozidiel boli stanovené v 80. rokoch minulého storočia (smernica 96/53/ES), aby splnili tri kľúčové ciele: chrániť infraštruktúru, zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky a voľnú hospodársku súťaž. V tom čase sa pravidlá netvorili s ohľadom na energetickú účinnosť alebo environmentálne ciele.

Smernicou 96/53/ES sa vymedzuje maximálna hmotnosť ťažkých nákladných vozidiel na 40 ton (44 v kombinovanej doprave) a dĺžka na 18,75 m. Existuje určitá možnosť odchýliť sa od týchto rozmerov, ale je na každom členskom štáte, ako sa rozhodne, pričom musí vziať do úvahy subsidiaritu a miestne podmienky. V praxi ale platné pravidlá vlastne zabraňujú zavedeniu inovačných konštrukcií (ako napr. zaoblenejších kabín), ktoré sú základom na zvýšenie palivovej účinnosti a bezpečnosti.

Asi jedna pätina z celkových emisií CO2 v EÚ pochádza z cestnej dopravy, a z toho jedna štvrtina z ťažkých nákladných vozidiel. Napriek určitým zlepšeniam v oblasti palivovej účinnosti v poslednom čase sa emisie z ťažkých nákladných vozidiel stále zvyšujú, a to najmä vďaka zhusťovaniu premávky nákladnej cestnej dopravy.

Platné pravidlá musia byť bezodkladne aktualizované, aby sa udržal krok s technickým pokrokom.

Zo 6,5 milióna nákladných vozidiel na európskych cestách by aspoň 1 milión (ktorý pravidelne absolvuje dlhé trasy) mohol pocítiť výhody aerodynamickejších vozidiel.

Aké sú naše návrhy?

Lepšia aerodynamika: Návrhy Komisie sa zameriavajú na uľahčenie zavedenia aerodynamickejších vozidiel, najmä tým, že umožnia výrobcom konštruovať kabíny s oblým tvarom a vybaviť vozidlá aerodynamickými deflektormi na zadnej časti prípojného vozidla. Sú to malé zmeny, ale na aerodynamiku a palivovú účinnosť majú značný vplyv, hlavne v prípade dlhších vzdialeností.

Tieto zlepšenia môžu znížiť spotrebu paliva a emisie až o 10 % bez zmeny nosnosti. V prípade typických nákladných vozidiel, ktoré najazdia 100 000 km, by sa ušetrilo až 5 000 EUR za rok.

Lepšia bezpečnosť na cestách: Súčasný tehlový tvar môže pri zrážke zhoršiť závažnosť zranení účastníkov cestnej premávky. Takisto obmedzuje výhľad vodiča „do strán“. Zaoblenejší tvar aerodynamických kabín rozšíri výhľad vodiča a v prípade zrážky pri nízkej rýchlosti môže zmierniť dopad na zraniteľného účastníka cestnej premávky, čo pomôže každoročne zachrániť 300 až 500 životov zraniteľných účastníkov cestnej premávky, ako sú chodci a cyklisti. To predstavuje 10 % zníženie úmrtnosti na cestách EÚ pri nehodách nákladných vozidiel.

Tieto nové kabíny tiež zvýšia pohodlie vodiča vďaka väčšej priestorovosti a umožnia použitie airbagov.

Lepšia intermodálna doprava: S cieľom uľahčiť intermodálnu dopravu sa obmedzia administratívne prieťahy, aby sa uľahčilo prekladanie 45 stopových (cca. 14 metrových) kontajnerov (najpoužívanejšie sú najmä kontajnery na dlhé vzdialenosti) medzi lodnou, cestnou a železničnou dopravou. Napríklad špeciálne povolenie sa už nebude viac vyžadovať.

Lepšie príležitosti pre európske podniky a vytváranie pracovných miest vo výrobe vozidiel: Európski výrobcovia ťažkých nákladných vozidiel sú lídrami na svetovom trhu a jedni z najväčších investorov do výskumu a vývoja. Vývoj nových ťažkých nákladných vozidiel s aerodynamickými kabínami a zadnými deflektormi bude príležitosťou pre európskych výrobcov vyvíjať nové modely, ktoré budú spĺňať svetový dopyt po ekologickejších a palivovo účinnejších ťažkých nákladných vozidlách.

Preťažovanie: V súčasnosti je takmer tretina kontrolovaných vozidiel preťažovaná, čo poškodzuje infraštruktúru, znižuje bezpečnosť cestnej premávky a stojí daňových poplatníkov zhruba 950 miliónov EUR ročne. Palubné zariadenia váženia a stanice na váženie za jazdy na hlavných cestách umožnia automatického zameriavanie na preťažené vozidlá. Vývoj automatického zameriavania zabráni zbytočným zastaveniam a kontrolám asi 75 000 vozidiel za rok. To ušetrí kontrolným orgánom asi 140 000 hodín zbytočnej práce. Výhody sa premietnu aj do výrobných procesov vo forme včasných dodávok, keďže nebude dochádzať k zbytočným zastaveniam a kontrolám.

Návrh sa týka ťažkých nákladných vozidiel a autobusov, ale aj ostatných menších kategórií vozidiel uvedených v smernici.

V júni 2012 podpredseda Kallas poskytol pokyny k podmienkam, za ktorých môžu dlhšie nákladné vozidlá prekračovať hranice. Hlavným cieľom týchto pokynov bolo zdôrazniť, že o používaní dlhších nákladných vozidiel rozhodujú podľa zásady subsidiarity jednotlivé členské štáty, a to na základe odlišných miestnych podmienok. Žiadny členský štát nie je povinný povoliť používanie dlhších nákladných vozidiel, ak to nepovažuje za vhodné. V pokynoch sa však aj uviedlo, že susediace členské štáty môžu povoliť používanie dlhších nákladných vozidiel, pokiaľ sa to bude týkať len dopravy medzi tými dvomi členskými štátmi a výrazne to neovplyvňuje medzinárodnú hospodársku súťaž. Pokyny sú teraz zahrnuté do revidovanej smernice.

Pár čísiel na ilustráciu

  • Kabíny nákladných vozidiel s oblým tvarom a aerodynamickými deflektormi na zadnej časti môžu v prípade typického nákladného vozidla, ktoré najazdí 100 000 km, ušetriť na palive až 5 000 EUR za rok.

  • Zo 6,5 milióna nákladných vozidiel na európskych cestách aspoň 1 milión, pravidelne absolvujúci dlhé trasy by mohol pocítiť výhody aerodynamickejších vozidiel.

  • Kombináciou aerodynamických deflektorov (zadných spojlerov) a oblých kabín ťažkých nákladných vozidiel sa môže na spotrebe paliva ušetriť až 10 %.

  • Zmena konštrukcie kabíny ťažkých nákladných vozidiel by mohla v EÚ zachrániť 300 až 500 životov za rok.

  • Keďže relatívne veľké množstvo ťažkých nákladných vozidiel je preťažené, asi 75 000 ťažkých nákladných vozidiel je bezdôvodne zastavených a kontrolovaných každý rok, čo „stojí“ kontrolné orgány asi 140 000 pracovných hodín, ktoré by sa mohli využiť na iné účely.

Ďalšie informácie:

http://ec.europa.eu/transport/modes/road/weights-and-dimensions_en.htm

Súčasná smernica 96/53/ES


Side Bar