Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

NOTATKA

Bruksela, 15 kwietnia 2013 r.

Najczęściej zadawane pytania: nowe przepisy UE dotyczące bezpieczniejszych i bardziej ekologicznych pojazdów ciężarowych

Obecna sytuacja

Obecnie w UE używa się 6,5 mln pojazdów ciężarowych (o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton). Unijni producenci ciężarówek należą do światowych liderów w dziedzinie projektowania inteligentnych i innowacyjnych pojazdów. W przemyśle pojazdów ciężarowych i transporcie drogowym towarów w UE zatrudnionych jest ok. 6 mln osób. Transport drogowy towarów ma zasadnicze znaczenie dla wzrostu gospodarczego w Europie: obejmuje ponad 70 proc. wewnątrzunijnego transportu towarów (w tonokilometrach), przewozi ponad 80 proc. towarów pod względem wielkości (w tonach) i ponad 90 proc. towarów pod względem wartości (w euro), a także wytwarza prawie 1,5 proc. PKB.

Ponieważ większość towarów w Europie w najbliższej przyszłości prawdopodobnie przewożona będzie transportem drogowym, sektor drogowy musi uczynić więcej, aby w sposób zrównoważony i oszczędny sprostać bieżącemu zapotrzebowaniu.

Energia zużywana na potrzeby transportu w UE w 90 proc. pochodzi z ropy i produktów ropopochodnych. Zmniejszenie zużycia paliwa w długodystansowym transporcie drogowym towarów w istotny sposób przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego i do rozwoju gospodarki.

Obowiązujące przepisy

Przepisy UE dotyczące pojazdów ciężarowych zostały ustanowione w latach 80. XX w. (dyrektywa 96/53/WE), aby spełnić trzy główne cele: chronić infrastrukturę, zapewnić bezpieczeństwo na drogach i zapewnić wolną konkurencję na jednolitym rynku. Wtedy przepisy te nie brały pod uwagę celów efektywności energetycznej lub ochrony środowiska.

Dyrektywa 96/53/WE ustanawia maksymalne dopuszczalne obciążenia samochodów ciężarowych do 40 t. (44 t. w transporcie kombinowanym) oraz maksymalną długość do 18,75 m. Istnieją pewne możliwości odstąpienia od tych wymiarów, przy czym decyzja w tej sprawie jest podejmowana dla każdego państwa członkowskiego z osobna, zgodnie z zasadą pomocniczości i w zależności od warunków lokalnych. W praktyce obecnie obowiązujące przepisy faktycznie uniemożliwiają wprowadzenie innowacyjnych elementów, takich jak bardziej zaokrąglone kształty kabiny – które mają zasadnicze znaczenie dla zmniejszenia zużycia paliwa i zwiększenia bezpieczeństwa.

W przybliżeniu jedna piąta łącznych emisji CO2 w UE pochodzi z transportu drogowego, z czego jedna czwarta przypada na pojazdy ciężarowe. Pomimo że w ostatnich latach nastąpiła pewna poprawa w zakresie efektywności paliwowej, emisje z pojazdów ciężarowych są coraz większe głównie z powodu wzrostu natężenia drogowego transportu towarów.

Musimy jak najszybciej zaktualizować istniejące przepisy, aby dostosować je do postępu technologicznego.

Nową, lepszą aerodynamikę zyskałby 1 mln ciężarówek regularnie pokonujących duże odległości spośród 6,5 mln ciężarówek, które jeżdżą aktualnie po drogach Europy.

Nasze propozycje

Lepsza aerodynamika

Propozycje Komisji mają ułatwić wprowadzenie bardziej aerodynamicznych pojazdów, zwłaszcza dlatego, że umożliwią producentom projektowanie kabin samochodów ciężarowych o zaokrąglonym kształcie i stosowanie aerodynamicznych klap z tyłu przyczepy. Zmiany te są niewielkie, jednakże mogą znacznie poprawić aerodynamikę i efektywność paliwową, szczególnie na długich odległościach.

Wszystkie te usprawnienia mogą przyczynić się do zmniejszenia zużycia paliwa i ograniczenia emisji nawet o 10 proc. bez konieczności zmiany pojemności ładunkowej pojazdów. Dzięki temu na kosztach paliwa można będzie zaoszczędzić do 5 tys. euro rocznie w przypadku typowego pojazdu ciężarowego pokonującego w ciągu roku 100 tys. km.

Większe bezpieczeństwo na drodze

Obecny kształt kabiny z ostrymi krawędziami może zwiększać stopień obrażeń użytkowników dróg w przypadku zderzenia. Poza tym taki kształt kabiny zmniejsza boczne pole widzenia kierowcy. Bardziej zaokrąglony kształt kabin aerodynamicznych zwiększa pole widzenia kierowcy i w przypadku niskiej prędkości zderzenia może łagodzić negatywne skutki wypadku. Poza tym może przyczyniać się każdego roku do uratowania życia 300–500 użytkowników dróg szczególnie narażonych na wypadki, takich jak piesi i rowerzyści: o 10 proc. zmniejszyć liczbę śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w UE z udziałem pojazdów ciężarowych.

Nowe kabiny zapewnią kierowcom również większy komfort jazdy: będą wygodniejsze i umożliwią używanie poduszek powietrznych.

Lepszy transport intermodalny

Aby ułatwić transport intermodalny, zmniejszone zostaną formalności, dzięki czemu łatwiej będzie można przenosić kontenery o długości 45 stóp — takie są najczęściej używane pojemniki w transporcie długodystansowym — ze statków na ciężarówki i wagony kolejowe. I tak np. nie będzie już wymagane specjalne zezwolenie.

Lepsze warunki dla europejskich przedsiębiorstw i tworzenia miejsc pracy w przemyśle samochodowym

Europejscy producenci pojazdów ciężarowych zajmują pozycję liderów na światowym rynku w tym sektorze przemysłu, a ponadto sektor ten jest jednym z największych inwestorów przemysłowych odpowiedzialnych za nakłady na badania i rozwój. Rozwój nowych pojazdów ciężarowych wyposażonych w aerodynamiczne kabiny i tylne klapy stworzy producentom okazję do zaprojektowania nowych modeli, które pozwolą zaspokoić światowe zapotrzebowanie na bardziej ekologiczne i paliwooszczędne samochody ciężarowe.

Przeciążenie

W dzisiejszych czasach nawet jedna trzecia kontrolowanych pojazdów jest przeciążona, co powoduje uszkodzenia infrastruktury, stanowi naruszenie bezpieczeństwa i kosztuje podatników ok. 950 mln euro rocznie. Wprowadzenie pokładowych urządzeń ważących i punktów pomiaru ciężaru na głównych drogach automatycznie umożliwi kontrolę przeciążenia pojazdu. Wprowadzenie automatycznej kontroli pozwoli uniknąć niepotrzebnego zatrzymywania ok. 75 tys. pojazdów rocznie. Dzięki temu organy kontrolne będą mogły zaoszczędzić ok. 140 tys. godzin pracy. Będzie to również z korzyścią dla procesów produkcyjnych opierających się na dostawach na określona godzinę (typu „just-in-time”), ponieważ wyeliminowane zostaną niepotrzebne postoje pojazdów.

Nowe przepisy obejmują pojazdy ciężarowe i autobusy, a także inne mniejsze kategorie pojazdów określone w dyrektywie.

W czerwcu 2012 r. wiceprzewodniczący Kallas przedstawił wytyczne na temat warunków, na jakich dłuższe pojazdy ciężarowe mogą przekraczać granice. Głównym celem wydania tych wytycznych było podkreślenie, że kwestia dotycząca używania dłuższych pojazdów leży w gestii poszczególnych państw członkowskich zgodnie z zasadą pomocniczości, i to w zależności od różnych warunków lokalnych. Żadne państwo członkowskie nie ma obowiązku wydania zezwolenia na korzystanie z dłuższych pojazdów, jeżeli nie uzna tego za stosowne. W wytycznych podkreślono również, że dłuższe pojazdy ciężarowe mogą przekraczać granicę dwóch sąsiadujących państw członkowskich, które wydały na to zezwolenia, o ile jest to ograniczone do transportu wyłącznie między tymi dwoma państwami członkowskimi i nie ma większego wpływu na konkurencję międzynarodową. Wytyczne te są obecnie włączone do zmienionej dyrektywy.

Kilka danych liczbowych

  • Zaokrąglone kabiny samochodów ciężarowych i aerodynamiczne klapy z tyłu przyczepy pozwolą zaoszczędzić aż 5 tys. euro rocznie na kosztach paliwa w przypadku typowego pojazdu ciężarowego pokonującego 100 tys. km.

  • Dzięki nowym przepisom nową, lepszą aerodynamikę zyskałby 1 mln ciężarówek regularnie pokonujących duże odległości spośród 6,5 mln ciężarówek, które jeżdżą aktualnie po drogach Europy.

  • Równoczesne zastosowanie aerodynamicznych klap z tyłu przyczepy (tylnych spoilerów) i zaokrąglonych kabin ciężarówek może przyczynić się do zmniejszenia zużycia paliwa nawet o 10 proc.

  • Dzięki zmianie kształtu kabiny ciężarówek można by w UE uchronić przed śmiertelnym wypadkiem drogowym od 300 do 500 osób rocznie.

  • Chociaż odsetek nadmiernie obciążonych pojazdów ciężarowych jest dość wysoki, co roku ok. 75 tys. ciężarówek jest zatrzymywanych bezpodstawnie. „Kosztuje” to organy kontrolne 140 tys. godzin, które można by zaoszczędzić lub wykorzystać do innych celów.

Dodatkowe informacje:

http://ec.europa.eu/transport/modes/road/weights-and-dimensions_en.htm

Obowiązująca aktualnie dyrektywa 96/53/WE


Side Bar