Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

TEMINĖ APŽVALGA

Briuselis, 2013 m. balandžio 15 d.

Dažnai užduodami klausimai. Naujomis ES taisyklėmis siekiama, kad sunkvežimiai taptų saugesni ir labiau tausotų aplinką

Dabartinė padėtis

Šiuo metu Europos Sąjungoje naudojama 6,5 mln. sunkiasvorių krovininių transporto priemonių (jų didžiausia masė viršija 3,5 tonos). ES sunkvežimių gamintojai yra tarp pirmaujančių pasaulyje pažangaus ir naujoviško transporto priemonių dizaino srityje. ES sunkvežimių gamybos ir krovinių vežimo keliais sektoriuje dirba maždaug 6 mln. žmonių. Krovinių vežimo keliais sektorius labai svarbus Europos ekonomikos augimui: jam tenka daugiau kaip 70 proc. krovinių vežimo ES vidaus keliais veiklos (tonkilometriais), krovininiais automobiliais vežama daugiau kaip 80 proc. prekių pagal tūrį (tonomis) ir daugiau kaip 90 proc. prekių pagal vertę (eurais), o jam tenkanti BVP dalis yra beveik 1,5 proc.

Kadangi artimiausiu metu didžioji dalis visų krovinių Europoje bus vežama keliais, kelių transporto sektoriuje reikia dėti daugiau pastangų, kad krovinių vežimo paklausa būtų tenkinama tvariai ir tausiai naudojant išteklius.

Maždaug 90 proc. ES transporto energijos poreikių patenkinama naudojant naftą ir jos produktus. Sumažinti tolimojo susisiekimo krovininių transporto priemonių degalų sunaudojimą bus labai naudinga ir aplinkai, ir ekonomikai.

Galiojančios taisyklės

Sunkiasvorėms krovininėms transporto priemonėms skirtos ES taisyklės parengtos XX a. 9-ajame dešimtmetyje, siekiant trijų pagrindinių tikslų: apsaugoti infrastruktūrą, užtikrinti kelių eismo saugą ir laisvą konkurenciją bendrojoje rinkoje. Tuomet rengiant taisykles nebuvo atsižvelgiama į energijos vartojimo efektyvumo ar aplinkosaugos tikslus.

Pagal Direktyvą 96/53/EB nustatomi krovininių transporto priemonių masės ir ilgio apribojimai: masė neturi viršyti 40 tonų (44 tonų mišriojo vežimo atveju), o ilgis – 18,75 m. Direktyvoje numatytais tam tikrais atvejais galima nesilaikyti šių apribojimų, tačiau dėl to sprendžia kiekviena valstybė narė, o priimdama sprendimą ji vadovaujasi subsidiarumo principu ir atsižvelgia į vietos sąlygas. Tačiau dabar galiojančiomis taisyklėmis sudaromos kliūtys naudoti naujovišką dizainą (pavyzdžiui, suapvalintos formos kabinas), o be jo neįmanoma padidinti saugą ir sumažinti degalų sunaudojimą.

Kelių transporto priemonių išmetamos CO2 dujos sudaro apie penktadalį visų ES CO2 išmetalų, o ketvirtadalis šio kiekio tenka sunkiasvorėms krovininėms transporto priemonėms. Nors pastaraisiais metais degalų buvo sunaudojama šiek tiek mažiau, sunkiasvorių krovininių transporto priemonių išmetalų kiekis tebedidėja, o tai daugiausia lemia augantis krovininio kelių transporto eismas.

Siekiant neatsilikti nuo technologijų pažangos, šiuo metu galiojančias taisykles reikia skubiai atnaujinti.

Iš 6,5 mln. Europos keliais dabar važinėjančių sunkvežimių bent 1 milijoną sunkvežimių (reguliariai važinėjančių tolimaisiais reisais) galima būtų pakeisti naujomis geresnių aerodinaminių savybių transporto priemonėmis.

Ką mes siūlome?

Geresnės aerodinaminės savybės. Komisijos pasiūlymais siekiama sudaryti palankias sąlygas pateikti rinkai geresnių aerodinaminių savybių transporto priemones, visų pirma, gamintojams suteikti galimybę konstruoti suapvalintos formos sunkvežimių kabinas, o priekabų gale įrengti aerodinaminius aptakus. Nors tokie pokyčiai nedideli, jie padarytų reikšmingą poveikį aerodinaminėms savybėms ir degalų sunaudojimo efektyvumui – tai ypač pasakytina apie tolimaisiais reisais važinėjančias transporto priemones.

Be to, tokie patobulinimai gali padėti sumažinti sunaudojamų degalų ir išmetalų kiekį maždaug 10 proc. (krovumas nepasikeistų). Tipinio tolimojo susisiekimo sunkvežimio, kuriuo nuvažiuojama 100 000 km, degalams per metus būtų išleidžiama maždaug 5 000 eurų mažiau.

Geresnė kelių eismo sauga. Dėl dabartinės „plytos formos“ kabinos priekinės dalies eismo dalyviai susidūrimo metu gali būti sunkiau sužalojami. Be to, dėl tokios formos sumažėja ir vairuotojo šoninis regėjimo laukas. Dėl aptakių kabinų apvalesnės formos padidės vairuotojo regėjimo laukas, o susidūrimo nedideliu greičiu atveju gali sumažėti sužalojimo pavojus ir tai padėtų išgelbėti 300–500 pažeidžiamų eismo dalyvių (pvz., pėsčiųjų ir dviratininkų) gyvybių per metus: 10 proc. sumažėtų sunkvežimių sukeltų žūčių ES keliuose skaičius.

Naujos kabinos taip pat bus patogesnės vairuotojams, nes jose bus daugiau vietos ir bus galima įrengti saugos oro pagalves.

Veiksmingesnis įvairiarūšio transporto naudojimas. Siekiant sudaryti palankias sąlygas plėtoti įvairiarūšį transportą, bus sumažinta administracinė našta, kad 45 pėdų konteinerius (juose kroviniai dideliais atstumais vežami dažniausiai) būtų galima lengviau perduoti gabenti jūra, keliais ir geležinkeliais. Pavyzdžiui, tokiems konteineriams vežti nebereikės specialaus leidimo.

Geresnės sąlygos vystyti verslą Europoje ir kurti naujas darbo vietas transporto priemonių gamybos srityje. Europos sunkiasvorių transporto priemonių gamintojai pirmauja tarptautinėje rinkoje, o šių transporto priemonių gamybos sektorius yra vienas didžiausių investuotojų į mokslinius tyrimus ir plėtrą. Naujų sunkiasvorių krovininių transporto priemonių su aptakiomis kabinomis ir galiniais aptakais kūrimas bus proga Europos gamintojams pasiūlyti naujų modelių, kurie patenkintų pasaulinės rinkos poreikius, susijusius su labiau aplinką tausojančiomis ir efektyviau degalus naudojančiomis sunkiasvorėmis krovininėmis transporto priemonėmis.

Perkrovimas. Maždaug trečdalis dabar tikrinamų transporto priemonių yra perkrautos, todėl gadinama infrastruktūra, blogėja eismo sauga, o mokesčių mokėtojai dėl to kasmet patiria apie 950 mln. eurų nuostolių. Transporto priemonėse įrengus svėrimo sistemas, o pagrindiniuose keliuose – važiuojančių transporto priemonių svėrimo punktus, bus galima taikyti automatinę tikrintinų perkrautų transporto priemonių atranką. Tokia automatinė tikrintinų transporto priemonių atrankos sistema padės išvengti, kad nebūtų be reikalo sustabdoma maždaug 75 tūkst. transporto priemonių per metus. Sumažės ir susijusios kontrolės įstaigų laiko sąnaudos – nebus prarasta maždaug 140 tūkst. darbo valandų. Įdiegus automatinę atranką transporto priemonės nebus be reikalo stabdomos, o tai bus naudinga gamybos procesams, kai krovinį būtina pristatyti laiku.

Aptariamasis pasiūlymas taikomas sunkiasvorėms krovininėms transporto priemonėms ir autobusams, taip pat kitų kategorijų mažesnėms transporto priemonėms, nurodytoms direktyvoje.

2012 m. birželio mėn. Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas S. Kallasas pateikė gaires dėl sąlygų, kuriomis ilgesni sunkvežimiai galėtų kirsti sienas. Svarbiausia šiose gairėse tai, kad, laikantis subsidiarumo principo, sprendimą naudoti ilgesnius sunkvežimius priima pačios valstybės narės, atsižvelgdamos į skirtingas vietos sąlygas. Jokia valstybė narė neprivalo leisti naudoti ilgesnes transporto priemones, jeigu nemano, kad tai tikslinga. Gairėse taip pat nurodyta, kad ilgesni sunkvežimiai gali kirsti bendrą dviejų valstybių narių, kuriose leidžiama naudoti tokias transporto priemones, sieną, jei tos transporto priemonės naudojamos tik susisiekimui tarp tų dviejų valstybių narių ir jei tai neturi didelio poveikio tarptautinei konkurencijai. Šios gairės dabar įtrauktos į persvarstytą direktyvą.

Statistiniai duomenys

  • Tipinio tolimojo susisiekimo sunkvežimio, kuriuo nuvažiuojama 100 000 km, degalams per metus būtų išleidžiama maždaug 5 000 eurų mažiau, jei sunkvežimio kabina būtų apvalesnės formos, o priekabos gale būtų įrengti aerodinaminiai aptakai.

  • Naujosios priemonės galėtų būti naudingos bent 1 mln. sunkvežimių (reguliariai važinėjančių tolimaisiais reisais) iš 6,5 mln. Europos keliais dabar važinėjančių sunkvežimių.

  • Dėl aerodinaminių aptakų (transporto priemonės gale įrengiamų aptakų) ir sunkiasvorių krovininių transporto priemonių kabinos apvalesnės formos degalų sunaudojimas gali sumažėti maždaug 10 proc.

  • Pakeitus sunkiasvorių krovininių transporto priemonių kabinos dizainą Europos Sąjungoje būtų galima išgelbėti 300–500 gyvybių per metus.

  • Nors ganėtinai didelė dalis sunkiasvorių krovininių transporto priemonių yra perkrautos, apie 75 tūkst. tokių transporto priemonių per metus sustabdoma be pateisinamos priežasties. Tokioms patikroms atlikti kontrolės įstaigos turi sugaišti 140 tūkst. valandų – tiek darbo laiko būtų galima sutaupyti arba panaudoti kitiems tikslams.

Daugiau informacijos:

http://ec.europa.eu/transport/modes/road/weights-and-dimensions_en.htm

Dabartinė Direktyva 96/53/EB


Side Bar